RA FILEMÓN
RÁ CARTA RA APOSTOL NSAN PABLO NÚꞌA̱ BI ꞌYOPABI RA FILEMÓN
1
Ra apostol Nsan Pablo opabi ra Filemón
Núga drá Pablo dí jotꞌua ja ra fadi po rá ngue ma zi Hmuhʉ ra Jesucristo. Zi cu Fili, ma zi hma̱ca cuꞌihe ne ma compaꞌihe de ja rá ꞌbɛfi Ajua̱, núga ne ra cu Timu dí opꞌaꞌihe nuna carta. Dí pɛmpabihe ra nzɛngua gatho ya cu núꞌʉ ri muntsꞌibʉ ja ri ngu. Nehe dí pɛmpahe ra nzɛngua ra nju Apia, ne ra cu Arquipo, go gueꞌa̱ faxcahe pa dí ña̱mbahe rá noya Ajua̱. Ajua̱ ma Dadahʉ ne ma zi Hmuhʉ ra Jesucristo da ja̱pꞌaꞌihʉ ne da maxꞌahʉ pa gui ꞌbʉhʉ te rá ꞌñentho.
Rá jamfri ne rá hma̱te ra Filemón
Ora dí apa Ajua̱, nza̱ntho dí beñꞌaꞌi nehe, ne dí umba njama̱diꞌa̱ ngueꞌa̱ dí øde de núꞌa̱ ra hma̱te ne ra jamfri guí pɛꞌtsua ma Zidadahʉ ra Jesu, ne de ra hma̱te guí pɛꞌtsua gatho núꞌʉ xa gamfri Ajua̱. Nehe dí apabi Ajua̱ por núꞌʉ toꞌo xa gamfri ngueꞌa̱ xa hyantꞌaꞌi ri jamfri, pa da hña̱niꞌʉ gatho núꞌʉ ya ja̱pi ri ꞌracjʉ ra Zidada Jesucristo. Nuꞌi ma zi cuꞌi, xi xcá jaqui ga johya ne xcá hubga ma mʉi, ngueꞌa̱ dí øde tengu ri hma̱te, asta maꞌra ya cu xcá nupa yá mfeni.
Ra apostol Nsan Pablo apa ꞌnara favo ra Filemón pa ra Onesimo rá nza̱iꞌbɛgo
Núga rá apostolgui ra Zidada Jesucristo, hangue dí ha̱ ra tsꞌɛdi pa ga ꞌbɛpꞌaꞌihma̱ gui ꞌyøtꞌe núꞌa̱ rí ꞌñepꞌaꞌi, pe nuꞌa̱ ga øtꞌe, maꞌna xá hño ga aꞌaꞌi ꞌnara favo co ra hma̱te. Núga drá Pablo ya drá da̱quꞌei y dí jotꞌua ja ra fadi po rá ngue ra Zidada Jesucristo, 10 dí ba̱nteꞌi po ra cu Onesimo, núni ri ꞌbɛgohma̱, ya bi gamfri Ajua̱ ngueꞌa̱ dá zofo de guecua ja ra fadi, y dí øtꞌa ra uɛnda gue ma tꞌʉ ngueꞌa̱ bi gamfri núꞌa̱ dá xipi.
11 Ya pa xa thogui, nuni ra Onesimo himrá hoga ꞌbɛgo himi pɛpꞌaꞌi ngu rí ꞌñehe, pe nubyá ha̱, go ꞌnara hoga ꞌbɛgo pa gueꞌe ne pa gueque nehe. 12 Dí pɛnꞌaꞌibʉ pa da yopa ꞌmʉpʉ maꞌnaꞌqui, hangue numahño, ja ra uɛnda go gueque dá tsømbʉ, ngueꞌa̱ xi drí ma̱dini. 13 Nuga ga nehma̱ ga tsa̱mi pa da mɛpcaguiua ja ra fadi, pa núꞌa̱ go gui pɛpcahma̱, go da mɛpcani núbya de dí oua fadi po rá ngue ra ma̱ca noya. 14 Pe hindí ne ga øtꞌa njabʉ nsinque ri nsɛqui, ngueꞌa̱ hindí jaꞌi gui faxqui, pe ꞌbʉ gui faxqui, dí ne gue de ri pahasɛ. 15 Pøde Ajua̱ bi ꞌyøtꞌe pa bi ꞌbaꞌtꞌaꞌi ꞌraya pa ra Onesimo, pa njabʉ da yo menga ja ri ngu pa gui ꞌbʉhui pa nza̱ntho, 16 ya hingue ngu ꞌnadra ꞌbɛgotho, nubyá ya go ꞌnara hma̱ca cu. Nugá xi dí ma̱dini, pe nuꞌí maꞌna rí ꞌñepꞌaꞌi gui ma̱di ngueꞌa̱ nubyá hingo hønsɛ ri ꞌbɛgotho, nehe go ri cu de ja ma Zidadahʉ.
17 Nuꞌbʉ grí ma̱cagui ngu ꞌnara hoga compa ja rá ꞌbɛfi Ajua̱, nuꞌbʉ́ nu sta zømbʉ ra cu Onesimo, xi da numahño, ꞌyøtꞌa ra uɛnda gue go guecagui dá tsømbʉ. 18 ꞌBʉ xa ꞌyøꞌtꞌaꞌi ꞌnara ntsꞌoꞌmʉi, o ꞌbʉ tuꞌa̱ ꞌnara thai, go da tsogagui de ma uɛnda. 19 Núga drá Pablo dí huxa ma thuhu co ma ꞌyɛsɛ gue go ma ga juꞌtꞌaꞌi. Nugá hinga ma ga eñꞌaꞌi gue go guí tucagui ngueꞌa̱ go dá xiꞌaꞌi rá noya Ajua̱. 20 Hangue dí ba̱nteꞌi gui ꞌyøtꞌa núna dí xiꞌi, ngueꞌa̱ guí camfri ra Zidada Jesucristo, pa njabʉ gui jaqui ga johya, ngueꞌa̱ dí ncuhʉ ja ra Zidada Jesu.
21 Dí opꞌaꞌi ngueꞌa̱ dí pa̱di xá hño gue xi grá hogaꞌyøde, ne dí pa̱di gue maꞌna ndunthi ma gui ꞌyøtꞌe que núna dí xiꞌaꞌi. 22 Y nehe dí ne ga xiꞌaꞌi gui hoqui habʉ ga tsaya, ngueꞌa̱ dí tøꞌmi gue núꞌa̱ xcá ꞌyaphʉ Ajua̱ ma da ꞌyøtꞌe pa ga mabʉ ga tsøñꞌahʉ.
Rá nga̱tsꞌi rá carta ra apostol Nsan Pablo ri yopa zɛngua ya gamfri ne apa Ajua̱ por gueꞌʉ
23 Pɛñꞌaꞌi ra nzɛngua ra cu Epafra núni jotꞌua fadi nehe mahyɛgui con gueque po rá ngue ra Zidada Jesucristo. 24 Nehe pɛñꞌaꞌi ra nzɛngua ra cu Aristarco, ne ra cu Dema, ne ra cu Luca, nuyʉ go guehyʉ faxcagui ja rá ꞌbɛfi Ajua̱.
25 Ma Zidadahʉ ra Jesucristo da ja̱pꞌaꞌihʉ guí gathohʉ. Njabʉ gueꞌa̱.