3
Núꞌa̱ rí ꞌñepi da ꞌyøtꞌa ya gamfri
Nehe bembabi ya cu gue da ꞌyøta ya nda̱ ne gatho maꞌra núꞌʉ toꞌo ha̱ ra tsꞌʉtbi, hinda nøꞌtuabi, ne di ꞌbʉi pa da ꞌyøtꞌa gatho núꞌa̱ xá hño. Hinda ña̱maꞌñʉ de ni ꞌnayá miquꞌeiui, hindya necatuhni, di ja yá hma̱te, ne xi da nhyoja̱ꞌi con gatho yá miquꞌeiui.
Ngueꞌa̱ nujʉ maꞌmɛtꞌo ndyá ꞌña̱mfenihʉ, ndyá tsꞌoꞌyødehʉ, hinduí øtehʉ Ajua̱. Stí ꞌmɛdihʉ ja ya tsꞌoqui. Ndí pɛꞌtshʉ ndunthi ya tsꞌoncꞌatꞌi ne ya tsꞌojohya de ra ximhai. Ndí ꞌbʉhʉ ja ra ntsꞌoꞌmʉi ne ndí hyøcuahʉ núꞌa̱ te mi pɛꞌtsa maꞌra. Ndyá ntꞌʉtsahʉ ne ndrí ꞌñʉtsahʉ ꞌna ngu maꞌna. Pe Ajua̱ ma zi Pøhøtehʉ bi ꞌñutcahʉ rá hñoja̱ꞌi ne rá da̱nga hma̱te núꞌa̱ pɛscahʉ. Hangue nuꞌá̱ bi pøhøguihʉ. Hingue bi pøhøguihʉ por ma hoga ꞌbɛfihʉ núꞌa̱ stá øthma̱hʉ. Nuꞌá̱ bi pøhøguihʉ ngueꞌa̱ bi huegaguihʉ ne bi xʉgaguihʉ de ma tsꞌoquihʉ nu ndá yopa ꞌbʉhʉ maꞌraꞌyo, ne bi ꞌracjʉ ra Ma̱ca Nda̱hi pa bi patca ma ꞌmʉihʉ. Ajua̱ bá pɛncaguihʉ rá Ma̱ca Nda̱hi con gatho rá tsꞌɛdi ngueꞌa̱ ma zi Hmuhʉ ra Jesucristo bi pøhøguihʉ. Hangue po rá da̱nga hñoja̱ꞌi Ajua̱ ya hinte ma tsꞌoqui dí tuhʉ, ne dí tøꞌmhʉ ra te pa nza̱ntho núꞌa̱ bi ña̱tcahʉ.
Nuya noya dí ma̱ go guehya majua̱ni, hangue dí ne ja guetbʉ gui ma̱ pa da ja da ꞌyøtꞌeꞌʉ xá hño gatho toꞌo xa gamfri Ajua̱. Go guehya ya noya xá hño, go ꞌnara hño pa gatho ya ja̱ꞌi. Oxqui huꞌtsua ntꞌøde nuyá noya ya ꞌbɛmfeni gá ja̱ꞌi, nixi nuyá ꞌbede xa zansɛꞌʉ de mayaꞌbʉ. Oxqui mpamhya̱uiꞌʉ nixi gui ntsanoyaui de rá ley ra Moise, ngueꞌa̱ gatho nuya ꞌbedeꞌʉ hinte rí hña̱qui y nixi hinte ri muui.
10 ꞌBʉ ꞌna toꞌo ꞌueca ya cu ne ya xcá zofo yoꞌqui o hñuꞌqui ne hinxa ne xa ꞌyøde, ꞌuequeꞌa̱. 11 Ngueꞌa̱ nuꞌí guí pa̱di gue núꞌa̱ ra ja̱ꞌiꞌa̱ ya xa ꞌuegue de núꞌa̱ majua̱ni ne øtꞌa ya tsꞌoqui, hangue po rá mfeni sɛhɛꞌa̱ ya xa ncondena.
Ra Tito sipi da matsꞌi ꞌraya cu
12 Nu xcrá pɛhnꞌabʉ ra cu Artema o ra cu Tiquico, gui ja gui ꞌñehe ꞌbestho pa Nicopoli pa ja grá nthɛuini, ngueꞌa̱ stá beni gue ja ma grá ꞌbʉhni nuya pa sta dagui ya tsɛ. 13 Bá nexa ra cu Sena núꞌa̱ ra pønjya̱, ne ra cu Polo, ne umbabiꞌʉ gatho núꞌa̱ te da ꞌyøꞌtua ra ꞌbɛdi má ꞌñu. 14 Nehe numa zi cuhʉ bí ꞌbʉi de guepʉ gui zofo pa da nza̱i da mpɛfi xá hño, hingue da ꞌmʉtho, pa njabʉ da za da mfasteꞌʉ habʉ mahyoni.
Rá nga̱tsꞌi rá carta ra apostol Nsan Pablo ri yopa zɛnjua ya gamfri ne apa Ajua̱ por gueꞌʉ
15 Ri fatꞌajua̱ꞌi gatho núyʉ dí ꞌbʉꞌbeua. Nehe fatꞌajua̱bʉ gatho núꞌʉ ma hma̱ca cuhʉ ja ra jamfri. Ajua̱ da ja̱pꞌaꞌihʉ grí gathohʉ. Njabʉ gueꞌa̱.