2
Ra hoga ntꞌutuate
Pe nuꞌí, nuꞌa̱ gui ma̱, ma̱ ngu núꞌa̱ udi ra hoga ntꞌutuate. Zofo nuya zi tio pa hinda nti, dya ꞌñequꞌei, ne da ꞌño co ndunthi ra mfa̱di, da ꞌmʉi xá hño ja ra jamfri, da mɛꞌtsa ra hma̱te, ne da zɛta núꞌa̱ da ꞌñepi. Nehe ya zi tia da ꞌño xá hño co ra tꞌequꞌei, hindya gʉxa ncꞌuamba, hindya tixfani, da ꞌñudi núꞌa̱ xá hño. Da ꞌñutuabi ya ba̱sꞌbɛhña̱ gue da ma̱di yá da̱me ne yá ba̱tsi. Da ꞌñutuabi gue da ꞌño co ndunthi ra mfa̱di, da ꞌño strá ntꞌaxi yá mfeni, da ba̱di da su yá ngu, dya hoja̱ꞌi, ne da ꞌyøte yá da̱me. Mahyoni da ꞌyøtꞌa njabʉ pa ni ꞌna hinto da ña̱maꞌñʉ de rá noya Ajua̱.
Nehe zofo ya ba̱tsaꞌñøhø gue da ꞌño co ndunthi ra mfa̱di. Neꞌi nza̱ntho gui ꞌyo xá hño pa njabʉ nu maꞌra da ꞌyøtꞌa nehe ngu guí øtꞌe. Ora guí utuate, ꞌñudi núꞌa̱ xi majua̱ni, ne ꞌñudi ngu rí ꞌñehe. Nehe gui ma̱nga ya hoga noya núꞌʉ hinda za to da cꞌaꞌtsꞌaꞌi. ꞌBʉ gui njabʉ da ꞌbɛta yá tsa núꞌʉ toꞌo ri ʉtsaguihʉ, ne hinda za da ña̱maꞌñʉ de guecjʉ.
Nehe zofo ya ꞌbɛgo gue da ꞌyøta yá hmu, ne nza̱ntho da mɛfi con gatho yá mʉi núꞌa̱ dra ꞌbɛpi. Hindya da̱di. 10 Hinda bepi rá hmu, da supa núꞌa̱ te pɛꞌtsa rá hmu, pa njabʉ ya ꞌbɛgo nza̱ntho da ꞌñeꞌtsua rá nsu rá noya Ajua̱ ma Pøhøtehʉ.
11 Ajua̱ ya xa ꞌñudi rá hñoja̱ꞌi pa gatho ra meximhai da za da mpøhø. 12 Ne co rá hñoja̱ꞌiꞌa̱ utcahʉ gue ga ꞌueguehʉ de ya tsꞌoqui ne de yá tsꞌoncꞌatꞌi ra ximhai, ne utcahʉ ga ꞌbʉhʉ ngu rí ꞌñehe de dí ꞌyohʉua nuya pabya, ne ga ꞌyohʉ co ndunthi ra mfa̱di, ne ga øthʉ núꞌa̱ xá hño ja rá thandiꞌa̱. 13 Nehe utcahʉ ga ndøꞌmhʉ co ra johya núꞌa̱ ra pa da yopa ꞌñehe ma zi Pøhøtehʉ ra Jesucristo co rá nsunda, ngu núꞌa̱ xa ña̱tcaguihʉ. Y núꞌá̱ go guesɛꞌa̱ Ajua̱ ja rá da̱nga tsꞌɛdi. 14 Nuꞌá̱ go gueꞌa̱ bi unsɛhɛ rá te pa bi ña̱ngaguihʉ de gatho núꞌa̱ xá ntsꞌo. Bi duꞌa̱ pa bi xʉgaguihʉ de gatho ma tsꞌoquihʉ pa dyá mɛtiguihʉꞌa̱, nehe pa ga ja ga øthʉ núꞌa̱ xá hño.
15 Nuna guehna gui ma̱, ne gui nzote y gui ntsʉte. Ne gui ma̱ con gatho ra tsꞌɛdi núꞌa̱ xa ꞌraꞌa Ajua̱ pa hinto da ꞌñena gue hinte ri muui núꞌa̱ guí ma̱.