28
Ra Jesu bi yopa nte de ra du
(Mr. 16:1-8; Lc. 24:1-12; Jn. 20:1-10)
Rá hyaxꞌa̱ de ya xqui thogui ra pa dega tsaya ne ya mi fʉdi da hyatsꞌi de ra mʉdi pa de ra semana, ra Maria Magdalena ne maꞌna ra Maria bi ma da cꞌa̱ꞌtsa ra ntꞌagui. Y nura oraꞌa̱ bi nja ꞌnara da̱nga mbimhai, ngueꞌa̱ bá ca̱i ꞌnara ɛnxɛ de mahetsꞌi, ne ngu bi zøhø habʉ xqui tꞌagui ra Jesu, bi ꞌyentꞌa núꞌa̱ ra do xqui jotꞌa ra ntꞌagui, nepʉ bi hñudiꞌa̱ maña̱ de nura doꞌa̱. Nura ɛnxɛꞌa̱ xi mri yotꞌi ngu ꞌnara huɛi, ne nurá he xi xmá ntꞌaxi ngu ra tsɛ. Y nu mi hyanda ya soldado njabʉ, nuꞌʉ́ bi umba ra nhua̱tꞌi co ra ntsu ne bi dagui bi hødu. Nuꞌbʉ́ ra ɛnxɛ bi zofo núꞌʉ ya ꞌbɛhña̱ ne bi ꞌñembi:
―Oguí tsuhʉ. Nuga dí pa̱di gue guí hoñhʉ ra Jesu núꞌa̱ bi tho ja ra pontꞌi. Nuꞌá̱ ya joꞌoua, ngueꞌa̱ ya bi yopa nte ngu núꞌa̱ xqui ma̱ñꞌa̱. Bá ehʉ gui hyanthʉ habʉ mi tꞌagui. Nepʉ grí maha ꞌbestho bá xiphʉ yá nxadiꞌa̱ gue nuꞌá̱ ya bi yopa nte, ne nubyá ya bi ꞌmɛtꞌoꞌa̱ pa Galilea, nuni ja ma grí hyanthʉni maꞌnaꞌqui. Pa gueꞌa̱ dá ehe ga xiꞌahʉ.
Nuꞌbʉ́ bi ma hnestꞌihi núꞌʉ yoho ya Maria, ngu tsꞌʉ mi tsu y ngu tsꞌʉ mi johya. Bi maꞌʉ pa bá xipa ya nxadi núꞌa̱ bi ma̱nga ra ɛnxɛ. Ne nura ora mi ꞌyo ra ꞌñuꞌʉ mi da̱mfri bi nthɛui ra Jesu ne nuꞌá̱ bi zɛnguaꞌʉ. Nuꞌbʉ́ nuꞌʉ́ bi joni habʉ mi ꞌbai pa bi nsundaꞌʉ, ne bi hyʉpabi yá ua. 10 Nuꞌbʉ́ ra Jesu bi ꞌñembabi:
―Oguí tsuhʉ. Grí maha gui xiphʉ núꞌʉ ma cu da ma pa Galilea ne ja grá nthɛꞌbeniꞌʉ maꞌnaꞌqui.
Ya soldado bi xipabi ya nda̱ gá macja̱ núꞌa̱ xqui nja
11 De ya xqui ma núꞌʉ ya ꞌbɛhña̱, ꞌra de gue núꞌʉ ya soldado mri su ra ntꞌagui bi ma pa ja ra hnini pa bá xipa ya nda̱ gá macja̱ de gatho núꞌa̱ te xqui nja. 12 Nuꞌbʉ́ ya nda̱ gá macja̱ bi ꞌñʉꞌtiui ya nda̱xjua nda̱ pa da umbabiꞌʉ ndunthi ra boja̱ ya soldado pa da ma̱nga ꞌnara ncꞌuamba, 13 ne bi ꞌñembabiꞌʉ:
―Nuꞌahʉ pɛꞌtsi te gui ma̱ñhʉ gue de mi nxuui gá a̱ha̱hʉ, hangue nura oraꞌa̱ nuyá nxadi ra Jesu bi zøhø ne bi duꞌtsuaꞌʉ rá ndoꞌyo. 14 Ha nuꞌbʉ da nja ra pa da ba̱di ra nda̱ de núna xa nja, odi tu ri mʉihʉ, ngueꞌa̱ nuje go ma ga ña̱he con gueꞌa̱.
15 Nuꞌbʉ́ ya soldado bi hña̱nga ra boja̱, nepʉ bi maꞌʉ bi ꞌyøtꞌe ngu núꞌa̱ xqui sipabi. Hangue asta mapaya nuya xodyo camfri gue xi bi njabʉ ngu núꞌa̱ ra ncꞌuamba bi ma̱nga ya soldado.
Ra Jesu bi umba yá ꞌbɛfi yá nxadi
(Mr. 16:14-18; Lc. 24:36-49; Jn. 20:19-23)
16 Nuꞌbʉ́ núꞌʉ ꞌrɛtꞌamaꞌra ya nxadi bi ma pa Galilea nuni ja ra tꞌøhø habʉ xqui xipabi ra Jesu da nthɛui. 17 Y ngu bi hyantꞌʉ ra Jesu xi bi nsunda, masque ꞌra de gueꞌʉ hintsꞌʉ mi camfri. 18 Nuꞌbʉ́ ra Jesu bi joni pa habʉ mi ꞌbʉiꞌʉ ne bi ꞌñembi:
―Gatho ra tsꞌʉtbi xa tꞌɛndgagui ja ma ꞌyɛ pa ga nda̱ nuni mahetsꞌi ne nuua ja ra ximhai. 19 Hangue grí maha bá zofohʉ gatho ya ja̱ꞌi núꞌʉ ꞌbʉi ja rá ngʉni ra ximhai pa dua nxadi neheꞌʉ, ne xiꞌtshʉꞌʉ de rá thuhu ra Dada, ne de ra Tꞌʉ, ne de ra Ma̱ca Nda̱hi. 20 Nehe ꞌñutuabihʉꞌʉ da ꞌyøtꞌe gatho ngu núꞌa̱ stá ꞌbɛpꞌaꞌihʉ. Y nuga nza̱ntho ma ga ꞌbʉi con gueꞌahʉ asta rá uadi ra ximhai. Njabʉ gueꞌa̱.