NSAN MARCO
RA MA̱CA HOGA TꞌØDE NÚꞌA̱ BI ꞌYOFO NSAN MARCO
1
Ra Xuua Xiꞌtsate mi zofo ya ja̱ꞌi ja ra mbonthi
(Mt. 3:1-12; Lc. 3:1-9, 15-17; Jn. 1:19-28)
Rá ma̱ca hoga tꞌøde ra Jesucristo rá Tꞌʉ Ajua̱ bi mʉdi njaua:
Ra ba̱di Isaía bi ꞌyofo nuya ya noya ya mayaꞌbʉ gue Ajua̱ bi xipabi da ꞌyofo:
Ndi, nuga drá Ajua̱ dí pɛhna ma ꞌmɛhni pa da ꞌmɛtꞌo de gueꞌe
pa da hyocꞌa ri ꞌñu.
Nuna ra ꞌmɛhni go guehna ma da ña̱ ntsꞌɛdi ja ra mbonthi ne da ꞌñembabi ya ja̱ꞌi njaua:
“Hyocjʉ ra ꞌñu pa da tho ma Hmuhʉ, ne jua̱ñhʉ ya tsꞌacaꞌñu.”
Y nu mi ꞌñehe ra Xuua Xiꞌtsate bi njabʉ ngu núꞌa̱ xqui ma̱nga Ajua̱, bi ꞌmʉ ja ra mbonthi ne mi xipa ya ja̱ꞌi mi ena: “Ñobrihʉ ne nxistehehʉ y Ajua̱ da punꞌahʉ ri tsꞌoquihʉ.” Ha gatho nuya ja̱ꞌi mi ꞌbʉ ja ra hnini Jerusale ne gatho rá ngʉni de ra hai Judea mi pa habʉ mi ꞌbʉ ra Xuua pa mi ødeꞌʉ nuya noya mi ma̱ñꞌa̱ ne pa mri njua̱ni de yá tsꞌoqui ja rá thandi Ajua̱. Y ra Xuua mi xiꞌtsiꞌʉ ja ra da̱the Jordá.
Y núꞌá̱ mi nhye dega xicameyo, ne mi ngʉtꞌa ꞌnara ngʉtꞌi dega xifri. Mi tsi ya hoga ncꞌoto ne ra tꞌafi dega sefi. Y mi zofo ya ja̱ꞌi ne mi embabiꞌʉ:
―Ya xa ꞌñepʉ bra ꞌbɛfa de gueque ꞌna toꞌo maꞌna ja rá tsꞌɛdi de gueque núꞌa̱ hindí ꞌñepcagui ngugui ga xoꞌtua yá ntha̱sthi yá thiza. Xi majua̱ni nuga dí xiꞌtsꞌaꞌihʉ co ra dehe, pe nuꞌá̱ ma da xiꞌtsꞌaꞌihʉ co ra Ma̱ca Nda̱hi.
Rá sistehe ra Jesu
(Mt. 3:13-17; Lc. 3:21-22)
Y núꞌbʉ mi xiꞌtsate ra Xuua, bi ꞌñehe ra Jesu de ra hnini Nasare de ra hai Galilea ne bi ma ja ra da̱the Jordá, ne ja bá xiꞌtsini ra Xuua. 10 Y ngu mi bøxa ra Jesu de ja ra dehe habʉ xqui nxistehe, bi hyandi bi xogui mahetsꞌi y bá ca̱i rá Ma̱ca Nda̱hi Ajua̱ ngu ꞌnara zi domitsu, ne bi zøhø ja gueꞌa̱. 11 Nepʉ bi ntꞌøde ꞌnara noya de mahetsꞌi ne bi ꞌñena:
―Go gueꞌe ma hma̱ca Tꞌʉꞌi, ne xi dí hopꞌa ri ꞌmʉi.
Ra Satá mi xaxa ra Jesu
(Mt. 4:1-11; Lc. 4:1-13)
12 Nuꞌbʉ́ ꞌbestho ra Ma̱ca Nda̱hi bi zixa ra Jesu ja ra mbonthi. 13 Y nuni ja bá ꞌbʉhni ñote ma pa habʉ mi ꞌbʉ ya mba̱nga zuꞌue. Ne ra Satá mi xaxa ra Jesu pa da ntsꞌocjhma̱ha̱. Y nu mi uadi núꞌʉ ñote ma pa, ya ɛnxɛ bá ha̱mpi te da zi.
Ra Jesu bi mʉdi rá ꞌbɛfi nuni Galilea
(Mt. 4:12-17; Lc. 4:14-15)
14 Ha núꞌbʉ mi jotꞌa fadi ra Xuua, ra Jesu bi zøhø ja ra hai Galilea, ne mi ma̱nga ra hoga noya gue ya xa zøhø ra Nda̱ de mahetsꞌi xpá e pa da nda̱ de guecua ja ra ximhai. 15 Ne mi ena:
―Ya bi zø ya pa ne ꞌbestho ma da nda̱ de guecua ra Nda̱ de mahetsꞌi, hangue ñobrihʉ ne camfrihʉ ra ma̱ca noya.
Ra Jesu bi zofo goho ya mɛhua̱ pa dyá nxadiꞌa̱
(Mt. 4:18-22; Lc. 5:1-11)
16 ꞌNara pa mi ꞌyoni ra Jesu ja ra ña̱nga ndehe Galilea ne ja bá handri ra Simu ne ra Andre rá cu mi ɛntꞌa yá xitꞌa̱ ja ra ndehe pa da mpɛhua̱ ngueꞌa̱ nuꞌʉ́ myá mɛhua̱ꞌʉ. 17 Nuꞌbʉ́ ra Jesu bi ꞌñembiꞌʉ:
―Bá ehʉ, tɛngaguihʉ y nuga ga uꞌtꞌahʉ gui mpɛhua̱hʉ dega ja̱ꞌi.
18 Hangue nuꞌʉ́ ꞌbestho bi zohni yá xitꞌa̱ ne bi dɛna ra Jesu.
19 Nepʉ ra Jesu bi thogui má tsꞌʉ ringuehni ne bi hyanda ra Cobo ne ra Xuua yá tꞌʉ ra Sebedeo mi o mbo ra motsa mi pøꞌta yá xitꞌa̱. 20 Nuꞌbʉ́ bi zofoꞌʉ, y nuꞌʉ́ bi zohni yá dada ja ra motsa co yá ꞌbɛgo ne bi dɛniꞌʉ ra Jesu.
ꞌNara ꞌñøhø mi pɛꞌtsa ꞌnara tsꞌonda̱hi
(Lc. 4:31-37)
21 Nepʉ bi maꞌʉ ja ra hnini Ncapernau, ne nu mi datꞌa nsabdo ra pa dega tsaya, ra Jesu bi yʉtꞌa ja ra nija̱ ne mi xahna ya ja̱ꞌi. 22 Ha nuꞌʉ́ bi ꞌyø de núꞌa̱ mi ma̱ ngueꞌa̱ mi xahniꞌʉ ngu ꞌna toꞌo mi ha̱ ra tsꞌɛdi pa da tꞌøtꞌe núꞌa̱ ma̱, y hingue ngu núꞌʉ ya xahnate de yá leyꞌʉ. 23 Ne ja xqui zøhni ja yá nija̱ꞌʉ ꞌnara ꞌñøhø mi pɛꞌtsa ꞌnara tsꞌonda̱hi, ne nuꞌá̱ bi mafi bi ꞌñena:
24 ―Nuꞌi Jesu grá me Nasare, ¿te ma gui ꞌyøtcahe? ¿Ha gue xcá ehe pa gui huatcahe? Dí pa̱he toꞌoꞌi, nuꞌi go gueꞌe rá Ma̱ca Tꞌʉꞌi Ajua̱.
25 Nuꞌbʉ́ ra Jesu bi zʉi nura tsꞌonda̱hi ne bi ꞌñembi:
―¡Coꞌta ri ne, pøni de nuna ra ꞌñøhø!
26 Nepʉ nura tsꞌonda̱hi bi japa núꞌa̱ ra ꞌñøhø da ndusɛ, ne bi mafi ntsꞌɛdi, ne bi bøni de gueꞌa̱. 27 Hangue gatho ya ja̱ꞌi bi ꞌyø ne bi ꞌñémsɛꞌʉ ꞌna ngu maꞌna:
―¿Te rí bønga nuna? ¿Te ma ꞌraꞌyo ntꞌudibyana̱? ¿Te ma tsꞌɛdi ha̱ni? ¡Ngueꞌa̱ nuní ꞌbɛpa ya tsꞌonda̱hi da bøni y nuꞌʉ́ øtuabi!
28 Hangue habʉraza ja ra hai Galilea xi bi da̱ma ꞌño ra noya de núꞌa̱ xqui ꞌyøtꞌa ra Jesu.
Ra Jesu bi ꞌyøthebi rá to ra Simu Pedro
(Mt. 8:14-15; Lc. 4:38-39)
29 Y mi bønga ra Jesu de ra nija̱ bi ma ja rá ngu ra Simu ne ra Andre núꞌʉ mi ꞌñoui, bi mɛuiꞌʉ ra Cobo ne ra Xuua. 30 Ha nurá to ra Simu mi ꞌbɛni mi umba ra nzø, ne nuꞌʉ́ ꞌbestho bi xipa ra Jesu gue mi hñeniꞌa̱. 31 Nuꞌbʉ́ ra Jesu bi ma bi gʉtsꞌi de ꞌnará ꞌyɛ, bi ꞌbaꞌmi, ne ꞌbestho ra oraꞌa̱ bi tsayabi ra nzø, nepʉ núꞌa̱ ra ꞌbɛhña̱ bi umbabi te da ziꞌʉ.
Ra Jesu bi ꞌyøthe ndunthi ya daꞌthi
(Mt. 8:16-17; Lc. 4:40-41)
32 Ha nura paꞌa̱ de mi nde bá tsꞌimpabi ra Jesu gatho núꞌʉ toꞌo mi hñeni ne nuto mi pɛꞌtsa ya tsꞌonda̱hi. 33 Y gatho ya ja̱ꞌi de ra hnini bi muntsꞌa ja ra gosthingu habʉ mi ꞌbʉ ra Jesu. 34 Y nuꞌá̱ bi ꞌyøthe ndunthi ya ja̱ꞌi toꞌo mi pɛꞌtsa ꞌramaꞌnaꞌño ya hñeni, ne bi ꞌyɛni ndunthi ya tsꞌonda̱hi, ne himi hopi da ña̱ ya tsꞌonda̱hi ngueꞌa̱ nuꞌʉ́ mi pa̱di toꞌoꞌa̱.
Ra Jesu bi zofo ya ja̱ꞌi nuni Galilea
(Lc. 4:42-44)
35 Rá hyaxꞌa̱ ra Jesu bi nangui hamxuditho ne bi bøni bi ma ja ra mbonthi ne ja bá apabini Ajua̱ rá Dada. 36 ꞌMɛfa bi ma ra Simu ne núꞌʉ toꞌo mi ꞌñoui, bi ma bá honiꞌa̱. 37 Y nu mi zʉdiꞌa̱ bi ꞌñembi:
―Ndunthi ya ja̱ꞌi hoñꞌaꞌi.
38 Pe ra Jesu bi ꞌñena:
―Maha ja ya tꞌʉca hnini núꞌʉ ja nthetsꞌi de guecua pa ga zofoꞌʉ nehe, ngueꞌa̱ pa gueꞌa̱ stá ehe.
39 Nuꞌbʉ́ bi ma gatho ja rá nthetsꞌi ra hai Galilea, ne ra Jesu bi zofo ya ja̱ꞌi ja yá nija̱, ne bi ꞌyɛnga ya tsꞌonda̱hi.
Ra Jesu bi ꞌyøthe ꞌna mi henga ra lepra
(Mt. 8:1-4; Lc. 5:12-16)
40 ꞌNara ꞌñøhø mi tsʉ ꞌnara hñeni rá thuhu ra lepra núꞌa̱ tsitꞌatho ra ngø, bi ꞌñehe bi ndandiña̱hmu ja rá thandi ra Jesu ne bi ba̱ntebi bi ꞌñembi:
―Nuꞌbʉ gui nehma̱, nuꞌí ja ri tsꞌɛdi pa gui ꞌyøthegui de nuna hñeni tsʉqui.
41 Nuꞌbʉ́ ra Jesu bi huequi ne bi hñuꞌtsuabi rá ꞌyɛ ne bi ꞌñembabi:
―Ha̱ha̱ dí ne, y ya gá ña̱ni.
42 Ha nu mi ma̱nga ra Jesu njabʉ, nu habʉ xqui ꞌya, ꞌbestho bi ꞌyostho ne bi ꞌmʉi xi xá hño rá ndoꞌyo. 43-44 Nuꞌbʉ́ ra Jesu bi hñuꞌmba ra hña̱ ne bi ꞌñembi:
―Jamasu gue ni ꞌna hinto gui xipi. Hønsɛ nuꞌa̱ dí ne, grí ma ja ra nija̱ gui ꞌñudi ja ra macja̱ ne ja guehni ma gui unga ra ꞌbaha núꞌa̱ bi ma̱nga ra Moise da tꞌuni, y njabʉ da fa̱di gue ya xcá ña̱ni de ri hñeni.
Nepʉ bi ꞌbɛpa núꞌa̱ ra ꞌñøhø da ma. 45 Pe nu mi ma núꞌa̱ ra ꞌñøhø bi mʉdi bi xipa gatho ya ja̱ꞌi núꞌa̱ xqui tꞌøꞌtuabi ne xi bi ꞌyonga ra ꞌbede. Hangue ra Jesu ya himi tsa da yʉtꞌa ja ya hnini pa da zofo ya ja̱ꞌi ngueꞌa̱ xi xqui muntsꞌa ndunthi. Ne hangue nuꞌá̱ mi ꞌbʉitho ja ya mbonthi, y nehe mi pani ndunthi ya ja̱ꞌi de habʉraza pa mi cꞌa̱ꞌtsiꞌa̱.