2 XUUA
Ná yoho ra søcuą bi 'yo't'a rá 'bäiui ra Jesucristo ra Xuua
1
Ran zɛngua
Nugä dra dąc'yɛi ngʉrpigä, dí pɛnh'na ra søcuą jaua, grá xisu, nthahni nangue Oją, nɛ guí 'bʉhmbʉ bʉ ni t'ʉhni. Dadí huɛ̨c'ahʉ ngue'a n'dat'a dí tɛnhdʉ ram Hma majuąni. Nɛ hinga høngdä dadí huɛ̨c'ahʉ pɛ nɛ'ʉ gätho mi'da ngue i pą a Majuąni. Dadí huɛ̨c'ahʉ, nangue'a ram Hma majuąni bin ząm bʉ ja ma mbʉihʉ nɛ njąm'bʉ dim 'bɛpʉ a. Ma zi cu ahʉ, 'da'angu dím bɛ̨mhbʉ a ram hma majuąni, nɛ dadín huɛ̨jʉ. Janangue'a dí äp Oją ma Tahʉ nɛ'a rá Ts'ʉnt'ʉ ra Jesucristo da gopʉ ni mbʉihʉ a rá mate, nɛ rán huɛ̨cate, nɛ thocpa thoho da hyut'a ni mbʉihʉ.
Ga cohmbʉ bʉ ja rán xädi ra Cristo
Nugä ɛ̨mmɛ dán johyagä 'bʉ má øcä ngue i tɛn'na ram Hman ʉ 'da ʉ ni t'ʉhni, tengu i xijʉ ra Ta. Nɛ nuya, grá xisu, nthahni nangue Oją, n'da ran t'ɛ̨di dín nde ga bɛ̨n'ni i. Nɛ him ma'da'yo na ran t'ɛ̨di gue ga xi i, pɛ tengu thoho bi sijʉ rá mbʉdi dá pąhmbʉ ra Cristo, ngue dan huɛ̨jʉ n'da ngu n'dajʉ. Nu'a ran huɛ̨cate nam bøni, gätho ga øthʉ yʉ́n t'ɛ̨di Oją. Nɛ gue'a rán t'ɛ̨di bi sijʉ rá mbʉdi gue thocpa thoho dan huɛ̨jʉ. Guehna dí xi ahʉ na, nguetho xʉn ngu yʉ hyäte i 'youa ja ra ximhäi, ngue i ɛ̨na him bin ją'i a ra Jesucristo. Pɛ nu'ʉ häte ʉ, nɛ i tɛn rán sʉiui Oją ʉ. Pɛ jatho gam fähmbʉ njon da hyä ahʉ, janangue'a hin dim 'bɛ a xtá pɛhmbʉ. Pɛ dami thojʉ xʉn ho ni 'bɛfihʉ, janangue'a gätho gui tąhmbʉ 'bɛ'a in nde Oją di 'da ahʉ m'bɛjua. Pɛ nu'a to'o in nde da mispa rán xädi ra Cristo, nu'a hinguin 'youi Oją 'bʉ. Pɛ nu'a to'o copʉ ja rán xädi ra Cristo, nu'a din 'youi ra Ta nɛ rá Ts'ʉnt'ʉ a bʉya. 10 Nu'bʉ da zøm bʉ n'da ɛ̨na im man rám Hman Oją, pɛ nu'bʉ hin din thɛui rám hman ra Cristo, hin ga säyabahʉ bʉ ma ngumhbʉ, xín ga äfʉ rám fäts'i Oją nangue a. 11 Nguetho nu'a to i äp rám fäts'i Oją nangue a, tengu thoho 'bʉ i fäx'ʉ yʉ́n t'øt'e gue hingui ho.
Dím bɛ̨ni ga mba bʉ
12 Ɛ̨mmɛ xʉn ngu 'bɛ'a dín nde ga xi ahʉ, pɛ masque hønt'a dá huxä ra søcuą jaua. Nguetho xømhma da zä ga mbagä bʉ, gan nu ahʉ bʉ, nɛ dan yąhʉ bʉ, janangue a hin te ga 'bɛhmbʉ ran johya. 13 I pɛnh'na ran zɛngua ʉ yʉ́ t'ʉhni a ni juhuɛ, nɛ'a nthahni nangue Oją a. Nɛ hønt'a dí xi ahʉ ya.