3 XUUA
Ná hyu ra søcuą bi 'yo't'a rá 'bäiui ra Jesucristo ra Xuua
1
Ran zɛngua
Nugä dra dąc'yɛi ngʉrpigä, dí pɛnh'na ra søcuą ma zi cu i Gayo, mahuɛ̨qui i. Dadí huɛ̨c'i i nangue ram Hma majuąni dí ɛ̨c'yɛiui. Dí äp Oją di ja i gui pømmanho, nɛ di zac ni ją'i, tengu nán zaqui ni mbʉi. Ɛ̨mmɛ dán johyagä nangue'e, nguetho bi xicä 'da yʉ cu bá peng bʉ guí 'bʉi, ngue guí tɛn'na ram Hma majuąni, nɛ nu'ʉ gätho guí øt'e din thɛui a ram Hma. Hin'yʉ man'da dán johyagä 'bʉ dí øde i tɛn'na ram hma majuąni ʉ dá xänbi.
Xʉn ngu rá mate ra Gayo
Ma zi cu i, xʉn ngu ni mate ngue'a gadí jamansu ni cuhʉ, madague'bʉ hin guí pą ʉ. Nu'ʉ 'da yʉ cu gue bá peng bʉ guí 'bʉi bi ma nangue'e. Nu'bʉ mám pɛtihe bi xije ngue i ja nin huɛ̨cate. 'Yørqui ts'ʉ ra mate gui fäx'ʉ 'bʉ bi zøm bʉ mahøn'a, nguetho yʉ́n sähʉ da 'bäx'ʉ yʉ́m 'bɛhni Oją. Nguetho nu'ʉ 'da bi 'bɛhni da mba n'danni da ma nangue ra Jesucristo, nɛ hin te da 'yäp'ʉ hingui ɛ̨c'yɛi. Janangue'a jatho ga jamansuhʉ ʉ. Nɛ nu'bʉ dí fäxhʉ ʉ, dí comhbʉ ra 'bɛfi nangue rám Hman Oją bʉya.
Nu ra Diótrefes in hɛcpate
Dá pɛnh'na n'da ra søcuą bʉ ja nim pɛtihʉ. Pɛ nu ra Diótrefes hinguin nde da 'yøde 'bɛ'a dí mamhbe, nguetho in nde dim 'bɛt'o nanguesɛ. 10 Janangue'a, nu'bʉ dá mbagä bʉ, ga xi ahʉ 'bʉ dám pɛtihʉ, 'bɛ'a i øt'a ra Diótrefes, ngue di c'ąman'ʉje. Nɛ hinga hønt'a, nɛ hingui sin'ʉ yʉm 'bɛhni ya ní nɛts'i, nɛ di hɛcpa ʉ to'o ɛ̨na da zin ʉ, nɛ i høn a thi bʉya.
Im mamanho nangue ra Demetrio
11 Ma zi cu'i, dí xi i, hin ga tɛnhdʉ ʉ yʉ́n t'øt'e yʉ ts'om'bäi, pɛ ga humbi ga tɛnhdʉ yʉ́n t'øt'e yʉ hocją'i. Nu'ʉ to'o ząi øt' ran ho, bim 'bʉi ma'da'yo nangue Oją. Pɛ nu'ʉ to'o ząi øt' ran ts'o hingui pą Oją ʉ. 12 Pɛ nu ra Demetrio gätho im mamanho yʉ cu nangue'a. Nɛ nu yʉ́n t'øt'e gätho din thɛui a ram Hma majuąni. Nɛcä n'dat'a dím mangä ngue xʉn ho a ra Demetrio. Nɛ guí pądi ngue majuąni dím mangä.
Rán zɛgui ran zɛngua
13 Ɛ̨mmɛ xʉn gu 'bɛ'a dín nde ga xi'i, pɛ hønt'a dá huxä ra søcuą jaua. 14 Nguetho xømhma mi ts'ʉtho ga mbagä bʉ ba nu i, nɛ dan yąui bʉ. 15 Oją da hyut'a ni mbʉi. I pɛnh'na ran zɛngua ni amigo 'bʉcua nɛ dami zɛnguagahe ts'ʉ n'da ngu n'da ʉ guí 'bʉhmbʉ bʉ. Nɛ hønt'a dí xi ahʉ ya.