JUDAS
Ra søcuą bi 'yo't'a rá 'bäiui ra Jesucristo ra Judas
1
Ran zɛngua
Nugä drá Judascä, drá 'yɛ̨hɛgä ra Jesucristo, nɛ man 'yohʉgä a ra Jacobo Santiago. Dí o't'ahʉ ra søcuą hønbʉ go hapʉ i 'bʉh yʉ 'yɛ̨c'yɛi, gätho ahʉ ngue Oją bi huahn'nahʉ nɛ ɛ̨mmɛ di huɛ̨c'ahʉ, nɛ ra Jesucristo di jamansu ahʉ. Nɛ Oją dí ndepe di 'da ahʉ rá mate xʉn ngu, nɛ da hyut'a ni mbʉihʉ. Nɛ thocpa tho man'da gui hyąmhbʉ rán huɛ̨cate Oją.
Yʉ hyäte xänbate
Nu'ahʉ ma zʉ cu ahʉ dadí huɛ̨c'ahʉ, mí ndegä ga o't'ahʉ nangue 'bɛ'a í pøjʉ Oją gätho gahʉ. Pɛ dím bɛ̨ngä ngue n'dan'yo jatho ga xi ahʉ. Jatho gui hyuthʉ nzambʉi guin yąmhbʉ a rám hma ma t'ɛ̨c'yɛihʉ ngue bi 'dajʉ Oją, dyʉ 'yɛ̨c'yɛihʉ, n'damhma njon da zä di pät'ahʉ 'bɛ'a guí ɛ̨c'yɛihʉ. Dí xi ahʉ na, nguetho i 'bʉ i 'da ʉ yʉ hyäte xänbate, gue'ʉ 'darbʉ gadím pɛtihʉ, nɛ him bi xi ahʉ ngue xʉn ts'o im bɛ̨ni da 'yøt'e. Ɛ̨mmɛ xʉn ts'otho nɛ hinguin 'yohʉ Oją ʉ. Nguetho sä i ɛ̨n ʉ: “Sä gui 'yøthʉ 'bɛ'a go guím bɛ̨nsɛhʉ, nɛ hin di ʉn'nahʉ Oją nguetho i ja rá mate,” sä i ɛ̨n ʉ yʉ hyäte. Him majuąni i man ʉ, nɛ nu'ʉ hingui ɛ̨c'yɛi ma Hmuhʉ ra Jesucristo gue'a di mandagahʉ. Nɛ nt'o't'i bʉ ja rám Hman Oją 'bɛ'a ran ʉnbi da nu ʉ i ma tengu na. Nɛ Oją da 'yøt'e tengu bi ma. Nuya dín nde ga bɛ̨n'nahʉ 'bɛ'a gá pąhmbʉ mám'bɛt'o, ngue 'bɛ'a bi 'yøt' Oją maya'bʉ. Nu Oją bi yąn ʉ yʉ ją'i israel gue bi gʉcpʉ ja ra häi Egipto, pɛ to'o gätho him bi 'yøt'e 'bɛ'a nde Oją, gätho Oją bi japi bi du bʉ ma'ueni ʉ. Nɛ nu 'da ʉ yʉm 'bɛhni mahɛ̨ts'i mí ja yʉ́ ts'ɛdi. Pɛ m'bɛjua bi 'bɛh yʉ́ ts'ɛdi 'bʉ mí ts'on yʉ́n 'yomfɛ̨ni. Janangue'a bá pøm bʉ mahɛ̨ts'i guepʉ mí 'bʉi. Nuya Oją hin di japi da bøm bʉ ja ra 'bɛxui guepʉ 'bʉhya. Nguetho nu'ʉ tengu nthu't'i yʉ cadena bʉ, nɛ da gopʉ asta gue'bʉ go da zøn ra pa din ja rán ts'ɛmbi Oją nts'utho. Nɛ'ʉ yʉ ją'i mí 'bʉpʉ ja ra hnini Sodoma nɛ ra hnini Gomorra nɛ yʉ hnini mbɛ 'darbʉ mí jahʉ, bi 'yøt' ran ts'o. Bi 'yøt' yʉn 'yomt'ɛ̨ni, nɛ yʉn 'yohʉ bi 'yørpa ran ts'o yʉ́ min 'yohʉhʉ, tengu 'bʉ ra xisu i 'bʉhmi, nɛ yʉ xisu mí øt'e tengu a. Pɛ nu Oją bi juadi nangue ra sibi mahɛ̨ts'i. Nɛ nu'a 'bɛ'a bi t'ørpʉ, Oją bi 'yuh ra hmɛpya 'bɛ'a da 'yørpa yʉ dądits'oqui. Pɛ madague'bʉ i ja yʉ hmɛpya 'bɛ'a da 'yøt' Oją, pɛ nu yʉ hyäte xänbate guexta'a i øt'e tengu mí øt' yʉ ją'i bʉ ja ra hnini Sodoma. I ma guesɛ Oją i uti 'bɛ'a da 'yøt'e xʉn ho gue'bʉ i 'uį, nɛ i ørpa ran ts'o rá ją'izɛhɛ. Nɛ i fɛsthoho yʉ́n t'ɛ̨di ra Hmu mahɛ̨ts'i, nɛ di c'ąman'ʉ tho yʉm 'bɛhni mahɛ̨ts'i. Pɛ nu ra Miguel rá hmu yʉm 'bɛhni mahɛ̨ts'i, hingui øt'e tengu i øt'ʉ yʉ hyäte xänbate. Nguetho nu'bʉ mín junt'ui ra zįthu nangue rá ją'i ra Moisés xʉn du, nu'a ra Miguel mí pądi ngue hingui ho 'bʉ dí yąp'a ra zįthu ram hma xʉn ts'o. Janangue'a bi t'ɛ̨m thoho a ra zįthu: “Oją di hɛc'a'i.” 10 Pɛ nu'ʉ yʉ hyäte i man ran ts'o nangue yʉm 'bɛhni mahɛ̨ts'i, nɛ nangue 'bɛ'a gue majuąni. Pɛ nu'ʉ hingui pądi 'bɛ'a gue majuąni. Hønt'a i pądi tengu yʉ xą'yo nɛ yʉ buru, nɛ i øt'e tengu ʉ. Pɛ Oją di un yʉn ʉnbi nɛ di jua ʉ nangue ran ts'o i øt'ʉ. 11 Huɛ̨cate ʉ i øt' yʉ́ pähä zɛhɛ tengutho bi 'yøt'a ra Caín. Nɛ nu'ʉ i nde da xänba yʉ ją'i 'bɛ'a gue him majuąni, tengu bi 'yøt'a ra Balaam, n'damhma da dąh ra mbɛti. Nu'ʉ i fɛsthoho yʉ́n t'ɛ̨di a i ja rá ts'ɛdi di mandagahʉ, tengu bi 'yøt'a ra Coré. Nɛ'ʉ da mba ma juadi, tengutho ra Coré. 12 Nɛ nu'bʉ guí øt' nin ts'ihmɛhʉ, gue'a ra hmɛpya gadín huɛ̨jʉ n'da ngu n'da ahʉ, nɛ i søm bʉ yʉ hyäte xänbate, nu'ʉ tengu 'bʉ i pät'a xʉn ts'o bʉ ja ni pahnihʉ. Nɛ nu'ʉ xingui ts'ʉ i pɛ'ts' yʉ́ sä da zi nangue yʉ́n johya zɛhɛ, nɛ xinguim bɛ̨ni 'bɛ'a nam bøn'a ran ts'ihmɛ. Pɛ nu'ʉ yʉ hyäte hin te i ja a di muui, tengutho yʉ güi hinguin 'youi ra 'ye, nɛ ran dąhi i tuts'i. Nɛ nu'ʉ tengu tho n'da ra za njąm'bʉ zʉh yʉ́n dät'o. Tengutho n'da ra za xʉ 'yot'i bi yøt'e. 13 Nɛ nu'ʉ yʉ hyäte xänbate 'bʉ i yą, i mbafi tengu 'bʉ ɛ̨mmɛ mahyoni tho ʉ yʉ́m hma. Tengu ra dehe bʉ ja ra dądeją ngue ɛ̨mmɛ di hį 'bʉ i ɛn ran dąhi, pɛ hønt'a 'bɛ'a xʉn ts'o min 'youi ra dehe bi zopʉ ndendeją. Nɛ nu'ʉ hingui sä da 'yut ra 'yu n'da nguetho tengu yʉ sø bi dägui, hin din ja ran yot'i mahøn'a, da gohi ra 'bɛxui maząi. 14 Nu'a ra Enoc bim pøngahyą maya'bʉ 'bɛ'a nín juąnbi da nu a n'da ngue i øt'e tengu i øt'ʉ. Nu'a ra Enoc, ná cʉt'a a rám bom'bɛto ra Adán, bi ma: “Dami 'yøhmbʉ ya 'bɛ'a da 'yøt' ra Hmu mahɛ̨ts'i. Ba ɛ̨hɛ din 'yohʉ yʉ miyone thoho ʉ yʉ́m 'bɛhni mahɛ̨ts'i, 15 ngue di juąnba ʉ gätho ʉ i øt' ran ts'o. Nɛ di ʉnbi nangue 'bɛ'a hingui ho bi 'yøt'ʉ, nɛ bi man ran ts'o nangue Oją gätho ʉ ngue him bi 'yɛ̨c'yɛi Oją.” 16 Nɛ nu'ʉ yʉ hyäte xänbate i sani nangue dí øt' mam 'bʉihʉ tengu i nde Oją. Nɛ i ma ɛ̨mbi ngue'a n'da ra ją'i rá ts'oqui a 'bɛ'a nám 'bʉ ʉ. Nu'ʉ i øt' ran ts'o tengu i ndesɛ rá mbʉi ʉ, nɛ din 'yɛ̨zɛhɛ. Nɛ i xih rán ho ʉ mi'da yʉ ją'i ngue i honi 'bɛ'a i ndesɛ.
Nu ra Judas bi ząm yʉ 'yɛ̨c'yɛi nɛ bi xifi 'bɛ'a da 'yøt'e
17 Pɛ nu'ahʉ ma zʉ cu ahʉ, dadí huɛ̨c'ahʉ, o guí pumbɛ̨nihʉ 'bɛ'a bi man ʉ yʉ́ 'bäihʉ ma Hmuhʉ ra Jesucristo. 18 Ya bi xi ahʉ ngue dim 'bʉ i 'da, gue'bʉ rán zɛgui, ngue da den'nahʉ nɛ da 'yøt' ran ts'o i ja bʉ mbo yʉ́ mbʉi ʉ nɛ gue'a bi si ahʉ. 19 Nɛ nu'ʉ yʉ hyäte di dʉmp ʉ yʉ 'yɛ̨c'yɛi din junt'i. Pɛ i sänzɛhɛ 'bɛ'a i øt'e, nɛ hinguin 'yohʉ rá Hogandąhi Oją ʉ. 20 Pɛ nu'ahʉ ma zʉ cu'ahʉ, o guí øthʉ tengu i øt' yʉ hyäte, pɛ dami tɛnni xʉn ho ni t'ɛ̨c'yɛihʉ him ma thąspi, nɛ gue'a dán te ni mbʉihʉ a bʉya. Nɛ dami japi di manda ahʉ rá Hogandąhi Oją 'bʉ guí yąhʉ Oją. 21 Dami 'yøthʉ ram 'bʉi xʉn ho ngue din thɛui rán huɛ̨cate Oją, nɛ dami tømhbʉ a ra pa ba ɛ̨h ra Jesucristo ma Hmuhʉ, din ja rá yembʉi nanguejʉ nɛ di 'dajʉ ra temaząi. 22 Dami japi da 'yɛ̨c'yɛi to'o di 'yon yʉ́ mbʉi nangue Oją. 23 Dami yąm bʉ ja ran ts'o, tengu tho 'bʉ gá yąm bʉ ja n'da ra sibi. Nɛ din ja ni yembʉi nangue ʉ 'da, pɛ damin jamansusɛ ngue hin gui 'yøthʉ yʉn ts'o tengu i øt'ʉ. Dami samhbʉ 'bɛ'a i øt'ʉ gue bi ts'on yʉ́ mbʉi ʉ.
I ɛ̨spa Oją ra Judas
24 Nu'a Oją i ja rá ts'ɛdi di jajʉ hin ga øthʉ yʉn ts'o, nɛ di däjʉ bʉ ja rá hmi mahoqui tho ma mbʉihʉ. Nɛ ɛ̨mmɛ din jajʉ ran johya bʉ. 25 Hønt'a n'datho Oją i 'bʉi, nɛ hønt'a i pądi xʉn ho. Nɛ di pøjʉ nangue 'bɛ'a bi 'yøt'a ra Jesucristo ma Hmuhʉ. Nɛ nu'a Oją i ja rá nuįxte thoho, nu'a ra Hmuts'ʉt'abi, nɛ di manda 'bɛ'a gätho i ja a rá ts'ɛdi, nɛ gätho mí ja, nɛ i ja ya, nɛ din ja maząi. Nɛ hønt'a dí xi'ahʉ ya.