2 TIMOTEO
Ná yoho ra søcuą bi 'yorba ra Timoteo a ra Pablo
1
Ran zɛngua
Nugä dra Pablogä, Oją bi zänni ma 'bäi'be a ra Jesucristo, ga xih yʉ ją'i a bi mam majuąni Oją, ngue di un ra temaząi ʉ to di däp yʉ́ mbʉi ra Cristo Jesús. Dí pɛn'na ra søcuą gra Timoteo, dadí huɛ̨c'a'i tengu'bʉ ma ts'ʉnt'ʉ i. Nɛ dí äp Oją ma Tahʉ di 'da'a rá mate nɛ rán huɛ̨cate nɛ da hyut'a ni mbʉi, nɛ ra Cristo Jesús ma Hmuhʉ.
Ra Timoteo da ma ran ho ma'da'yo nangue ra Jesucristo
Dí ɛ̨mbä jamadi Oją 'bʉ dím bɛ̨n'i, ra xui nɛ ra pa thocpa thoho, nguetho dí pądi guí ɛ̨c'yɛi xʉn ho tengugä, ngue dá øt'ä ra 'bɛfi bi 'dacä Oją, nɛ ngutho mi øt'ʉ mam bombøtahe 'bʉ maya'bʉ. Dím bɛ̨n'i gán zom 'bʉ mán xummi, nɛ bi däh ni guidä. Nɛ ɛ̨mmɛ dín nde ga nu i mahøn'a, nɛ din jagä ran johya xʉn ho 'bʉ ga nu i. Dím bɛ̨n'i ngue hingui yoho ni mbʉi. Pɛ guí ɛ̨c'yɛi xʉn ho, tengubʉ na 'yɛ̨c'yɛi ni ndømbe ra Loida nɛ'a ni mbe ra Eunice. Janangue'a dín nde'e thocpa tho guim bɛ̨ni bi 'da'a rá ts'ɛdi Oją 'bʉ má cäx ma 'yɛ bʉ ni yą, nɛ dí xi'i gan ɛ̨hya gui 'yøt' rá 'bɛfi Oją bi 'da'i. Nguetho nu'a rá Hogandąhi Oją bi 'dajʉ hin di jajʉ dan suhʉ, pɛ di jajʉ ga huthʉ ran zambʉi, nɛ dan huɛ̨jʉ n'da ngu n'dajʉ, nɛ ga sąm zɛhɛ ma mbʉihʉ. Janangue'a o guí pɛs' ni sä gui mamp'a rám hmam ma Hmuhʉ, nɛ o guí su ngue dí ofädigä nangue Oją. Pɛ nɛ'i dami hyät'i gui sɛt yʉn ʉnbi tengu thohogä, nangue rám hman Oją guí øt'e. Nɛ Oją da mbäx'i'i. Nɛ bi yąnjʉ Oją nɛ bi mberca ma mbʉihʉ, nɛ nubʉya bi xijʉ ga ørpahʉ rá 'bɛfi. Pɛ hin í yąnjʉ a rá 'bɛfi Oją dí øthʉ, pɛ bi yąnjʉ 'bʉ má hąmhbʉ rá mate. Nɛ gue'a bi zän zɛhɛ Oją 'bʉ him maní 'yøt' ra ximhäi, ngue da yąnjʉ ra Jesucristo. 10 Nuya bi nɛqui a mán ts'änni, ngue bi nɛqui ma yąntehʉ ra Jesucristo, nu'a bi dąp rá ts'ɛdi ran dąte, nɛ bi jajʉ dán 'yohʉ rá 'yu ra te maząi. Nɛ gue'a i xijʉ rán ho ma'da'yo ra Cristo. 11 Nɛ gue'a ram hma dá mangä, nɛ bá 'bɛngä, nɛ gue'a ram hma dá xänba ʉ yʉ ją'i hing yʉ judío. 12 Janangue'a dí sägä ran ʉnbi ya. Pɛ hin dí pɛs' ma sä, nguetho dí pącä a to'o dí ɛ̨c'yɛigä, dí pądi i ja rá ts'ɛdi da mbɛsca ma tegä ngue dá däpi, ga pømanho 'bʉ rán zɛgui. 13 Nɛ nangue ran ho ma'da'yo dá xän'ni'i, dami thoqui gui 'yɛ̨c'yɛi ra Cristo Jesús nɛ dami 'yøt' ran huɛ̨cate bi 'da'i. 14 Nɛ dami jamansu ran ho ma'da'yo i 'yo ni güɛnda, nangue rá Hogandąhi Oją i 'bʉpʉ mbo ma mbʉihʉ. 15 Guí pądi gätho bi 'ue'ʉ yʉ cu ngue yʉ mɛngu bʉ Asia, bi 'uegue nanguecä, nɛ ra Figelo nɛ ra Hermógenes. 16 Pɛ nu'ʉ gätho 'bʉpʉ rá ngu ra Onesíforo, Oją dí jąp'ʉ. Nguetho nu ra Onesíforo xʉn ngu yʉ nidį bi mbäxcagui, nɛ him bi mbɛs' rá sä nangue yʉ cadena i thurcä. 17 Nɛ nu'bʉ mi zøcua Roma a, ɛ̨mmɛ bi hyongui nɛ bi dįngui. 18 Nu ra Jesucristo di jąpi xʉn ho 'bʉ rán zɛgui ra pa, nguetho nu'bʉ mám 'bʉpʉ Éfeso, nɛ ɛ̨mmɛ xʉn ngu 'bɛ'a gätho bi 'yørpʉ ngue bi mbäx rá 'bɛfi Oją bʉ a. Nɛ man'da guí pądi xinda guecä.