2
Ra hoga dofʉi nangue ra Jesucristo
Pɛ nu'i tengu'bʉ ma ts'ʉnt'ʉ i, gra Timoteo, dami hyą ra ts'ɛdi nangue rá mate bi 'da'a ra Jesucristo. Nu ram hma gá 'yøde dá mangä, nɛ xʉn ngu'ʉ i man'a majuąni. Nɛ n'dat'a ram hma gui thocpa ra 'bɛfi mi'da yʉ hocją'i, gui huan'ndʉ to'o da zä da xänba ʉ mi'da. Dami hyät yʉn ʉnbi tengugä, nguetho gra hogadofʉi nangue ra Jesucristo. Nu ra dofʉi hingui sä xtán hɛ̨ti rá mbʉi, ngue xʉn ngu mi'da 'bɛ'a gätho da 'yøt'e tengu mi'da yʉ ją'i thoho, janangue'a da zä da 'yøt'a i numanho rá hmu ngue bi cʉ't' ran dofʉi. Nu'a to'o nde da dąh ran t'ɛ̨ni, pɛ hin da dą 'bʉ hin da 'yørpa yʉ́n t'ɛ̨di a ran t'ɛ̨ni. Nu'a to dim pɛpʉ ja ra häi da zi a rá mbʉdi din ja, janangue'a da hyumbi da 'yøt' rá 'bɛfi, ngue da bądi rá mbʉdi i tąsɛ rá 'bɛfi nangue rá mbʉi zɛhɛ. Dami pądi 'bɛ'a dí xi'i, Oją di 'yomfɛ̨ni'i ngue 'bɛ'a gätho gui 'yøt'e. Thocpa thoho guim bɛ̨ni i 'bʉ'a ra Jesucristo ya, bi dąmbɛ̨ni 'bʉ mi du, nɛ nu'a n'da rám bom'bɛto ra David. Nɛ gue'a ram hma dí mangä a. Janangue'a dí sä ran ʉnbi ya, nɛ dí ofädi, tengu'bʉ drá ts'om'bäigä. Pɛ nu rám hman Oją hingui ofädi a. 10 Nɛ dí hät'i dí thocä a ra 'bɛfi, madague'bʉ pa ma ʉnguigä, dín ndepe nɛ'ʉ dim pø ʉ to'o gätho nthahni. Nɛ ga comhbʉ rá ts'ɛdi mixte a ra Cristo, gätho yʉ pa maząi. 11 Majuąni a ram hma, ngue
Nu'bʉ dím bɛ̨mhbʉ tengutho 'bʉ 'darbʉ xcamá tuhʉ ra Cristo, da zä 'darbʉ dam 'bʉhmbʉ 'bʉ.
12 Nɛ nu'bʉ dí häthʉ yʉn ʉnbi, pɛ 'darbʉ ga comhbʉ bʉ ja rá ts'ɛdi 'bʉ.
Pɛ nu'bʉ dí cømhbʉ a ra Cristo, nɛ'a da gønjʉ a.
13 Nu'bʉ hin dí ɛ̨c'yɛihʉ gue majuąni a, pɛ guexta'a majuąni a,
nɛ gätho da 'yøt'a bi ma da 'yøt'e.
Oją da numanho ra hogambɛfi
14 Dami bɛ̨nba ʉ bí 'bʉpʉ nanguehya yʉm hman ya, nguetho in nu Oją ʉ. Gui xifi hin din junt'i nangue yʉ́m hma. Nguetho säti tho 'bʉ din junt'i, ndetho di ʉ't'ʉ to'o i øde. 15 Nɛ gan ɛ̨hya gan xädi nguetho gra hogambɛfi nangue a ram hma majuąni. Damin 'yomfɛ̨ni gui hyoni 'bɛ'a nam bøni n'da ngu n'da ram hma, nɛ gui pądi 'bɛ'a pɛ ʉ n'da ngu n'da yʉm hma, nɛ gui pɛpi xʉn ho. Janangue'a da numanho Oją a guí øt'e, nɛ hin gui pɛs' ni sä. 16 Nɛ gui 'uegue nangue yʉm hma säti thoho, nguetho nu'ʉ hingui ho ʉ, nɛ di japi ɛ̨mmɛ din ts'om'bäi n'da. 17 Nɛ nu'ʉ yʉ́m hma, tengu'bʉ ra sąsi din ndoqui, nɛ da 'ya rá ją'i n'da. Ngue tengu yʉ́m hma i man'a ra Himeneo nɛ ra Fileto. 18 Nu'ʉ bi 'uegue nangue ram hma majuąni, nɛ sä ɛ̨n'ʉ ya bin ja ngue ya xʉn dąmbɛ̨ni ʉ yʉ 'yɛ̨c'yɛi i 'bʉi. Janangue'a bi pärpa yʉ́ t'ɛ̨c'yɛi ʉ 'da. 19 Pɛ nu rá 'bɛfi Oją i ørpa yʉ 'yɛ̨c'yɛi, hin da zä dim 'bɛdi, nguetho di jamansu ʉ yʉ́ t'ʉhni Oją. Nɛ nu'ʉ yʉ́ t'ʉhni Oją, ngue i man rá thuhu ra Cristo, i jatho da 'uepʉ ja ra ts'oqui. 20 Nɛ nujʉ dyʉ 'yɛ̨c'yɛihʉ, dí øthʉ tengu'bʉ dyʉm pɛfihʉ bʉ ja rá ngu Oją. Nɛ tengu'bʉ xʉn ngu yʉm pɛfi bí ja bʉ. Nu'ʉ 'da yʉ oro, nɛ yʉ t'axi, pɛgue ra za ʉ 'da, nɛ ra jąhäi ʉ mi'da. Nu'ʉ 'da ɛ̨mmɛ pa nthoni, nu'ʉ 'da hin ɛ mahyoni. 21 Nu'bʉ n'da ra ją'i da 'uesɛ bʉ ja ra ts'oqui, da gohi xʉn ho, tengu n'da ram pɛfi i pa nthoni, da mba ma jamansu, nɛ da zä di pɛpi xʉn ho rá hmu bʉ ja rá ngu. 22 Janangue'a dami 'uegue nangue yʉ ts'oqui di ho yʉ ts'ʉnt'ʉ, pɛ gan ɛ̨hya gui 'yøt' ran ho in nde Oją. Nɛ gui hyą ra ts'ɛdi nangue guim bɛ̨n Oją, nɛ din ja nin huɛ̨cate, nɛ n'dat'a guim bɛ̨mhbʉ ʉ gä mi'da i ɛ̨c'yɛi Oją, nangue'ʉ m'be't'e yʉ́ mbʉi. 23 Nɛ gui 'uetho nangue ran junt'i im man'ʉ to'o hin din 'yomfɛ̨ni, nguetho ja guepʉ da mbʉpʉ n'da ra sʉi. 24 Pɛ nu yʉ́ 'yɛ̨hɛ ra Hmu hingui sä din sʉi, pɛ din ja yʉ́ yembʉi nangue n'da ngu n'da ʉ, nɛ din ɛ̨hya din xänbate, nɛ da hyät'i xʉn ho 'bɛ'a da t'ørpe. 25 Nɛ nu'bʉ 'bʉ'a n'da n'dan'yo im bɛ̨ni, jante thoho gui 'yuti, xøhma tho Oją di japi di päh rá mbʉi, da zøni da bą a majuąni. 26 Nɛ da dįn ran 'yomfɛ̨ni xʉn ho bʉya, nguetho da yąni nangue rá 'dihi ra zįthu xí bɛnt'i, mín nde a ra zįthu xtá 'yørpa rá pähä.