6
Nu'ahʉ gyʉ t'ʉhnihʉ gyʉ 'yɛ̨c'yɛihʉ dami 'yøthʉ 'bɛ'a man ni tahʉ ni mbehʉ, nguetho gue'a yʉ́n thɛhʉ a ngue gui 'yøthʉ. Dami numansu ni tahʉ nɛ ni mbehʉ. Nɛ gue'a rá mbʉdi a rán t'ɛ̨di Oją ngue ní jąp Oją n'da a, ngue bi ma maya'bʉ. Nɛ guehna ran jąpi bi ma da nu n'da 'bʉ da 'yøt'e, ngue din ja ran johya nɛ xʉn ngu yʉ pa dim 'bʉcua ja ra häi. Nɛ nu ahʉ gyʉ́ tahʉ, nu'bʉ guí sʉh ni t'ʉhnihʉ, nde'bʉ hin gui jafʉ din cuɛtho. Pɛ dami temanhohʉ guepʉ dí 'yɛ̨c'yɛi ra Hmu ʉ. Nɛ nu ahʉ gyʉ mbɛfihʉ nɛ gyʉ 'yɛ̨hɛ̨hʉ, dami 'yøthʉ xʉn ho 'bɛ'a im man ni hmuhʉ ua ja ra häi, nɛ guin numansuhʉ ʉ, nɛ gui suhʉ. Nɛ mpähä thoho gui 'yøthʉ ni 'bɛfihʉ, tengutho bʉ gní 'yørpahʉ rá 'bɛfi ni Hmuhʉ ra Cristo. Dami 'yøthʉ xʉn ho ni 'bɛfihʉ, hinga høn'bʉ in nu ahʉ ni hmuhʉ, pɛ dami 'yøthʉ tengutho bʉ gnín 'yɛ̨hɛhʉ ra Cristo. Nɛ gätho ni mbʉihʉ, nɛ gue'a rá pähä Oją a bʉya. Dami 'yøt' ni 'bɛfihʉ nangue ran johya, tengu bʉ gní 'yøthʉ rá 'bɛfi ni Hmuhʉ mahɛ̨ts'i, nɛ hinga hønt'a dín numanho ahʉ yʉ ją'i. Nɛ damim bɛ̨mhbʉ ya, Oją di cos'ahʉ ran ho nangue ran ho xcá 'yøthʉ, madague'a gyʉ 'yɛ̨hɛhʉ o gue gyʉ hmuhʉ. Nɛ nu ahʉ gyʉ hmuhʉ, pɛ gui 'yørpahʉ a xʉn ho ʉ ni mbɛfihʉ, o gue ni 'yɛ̨hɛhʉ, tengu tho bʉ gní ndepe da 'yøt'ahʉ ran ho. Nɛ hin gui xihmbʉ yʉn ʉnbi, nguetho guí pąhmbʉ ngue n'dat'a ni Hmuhʉ mahɛ̨ts'i. Nɛ nu a ra Hmu mahɛ̨ts'i hin di hyɛspʉ na nujʉ.
Di zɛrca ma mbʉihʉ rá ts'ɛdi Oją tengu rá he ra dofʉi
10 Nɛ nuya ma zʉ cu ahʉ, ga zacua ma mbʉihʉ nangue rá ts'ɛdi Oją i jajʉ. 11 Ngue tengu n'da ra dofʉi i he rá he ngue ra t'ɛgui ní täcua yʉ́n są ʉ yʉ́n sʉihʉ. Nɛ ngutho rá ts'ɛdi Oją 'bʉ dí homhbʉ ngue hin da zä da hyäjʉ ra zįthu. 12 Nguetho hinga gue'ʉ yʉ ją'i man sʉihʉ, pɛ gue'ʉ yʉ́ hmu yʉ ts'oqui, ngue ra zįthu rá hmu ra 'bɛxui i ja gätho ra ximhäi. Nɛ ʉ gätho yʉ́m fäts'ihʉ ra zįthu in 'youi ran dąhi, nɛ gätho 'bɛ'a má ts'ɛdi bá nɛxpʉ 'bʉh rá hmu ran ts'o, gätho man sʉihʉ ʉ. 13 Janangue'a tengu 'bʉ ga hehʉ yʉ t'ɛgui ya, nangue gätho rá ts'ɛdi Oją, ngue ga häthʉ ga tąfʉ yʉ́n są ra zįthu i säc ma mbʉihʉ. Nɛ nu'bʉ dá tąhmbʉ ran sʉi, ya dá juahmbʉ xʉn ho, nɛ dá nuhʉ xingui ts'ʉ dá 'bɛhmbʉ. 14 Nɛ nu yʉ t'ɛgui dí xi ahʉ, nɛ gue'ʉ nán sähʉ ʉ. Ngue nu'a ram hma dí tɛnhdʉ, ngue tengu 'bʉ ran gʉt'i ngue ra t'ɛgui gam päthʉ. Nɛ nu'a ná hąmhbʉ ran hogui bi 'yørcahʉ ra Cristo, tengu 'bʉ ra coto ngue ra t'ɛgui a, ngue hingui sä da dąjʉ ra zįthu. 15 Nɛ nu'a ná yąmanhohʉ Oją nangue'a ran ho ma'da'yo dá hąmhbʉ, nɛ gue'a ná huthʉ ran zambʉi tengu 'bʉ dí nɛt' ma zapatohʉ ngue yʉ t'ɛgui, nɛ dan tihmbʉ ga sʉhmbʉ ra zįthu. 16 Nɛ man'da, nu'a ná pąhmbʉ majuąni Oją, ngue tengu 'bʉ n'da ra xit'ɛgui ní däqui gätho yʉ́n są ra zįthu, tengu 'bʉ t'ɛngbahʉ n'da ra sibi. 17 Nɛ nu'a ná pąhmbʉ majuąni dám pøhmbʉ, tengu 'bʉ dá pant' ma yąhʉ ra fʉi ngue ra t'ɛgui, ngue hin gam bɛ̨mhbʉ a in nde di bɛ̨ngahʉ ra zįthu. Nɛ nu'a rám hman Oją, tengu 'bʉ ra espada di 'dajʉ rá Hogandąhi Oją, gue'a dám muthʉ ra zįthu a. 18 Pɛ thocua thoho dan yąhʉ Oją, ga äfʉ rá ts'ɛdi, xíngui ts'ʉ ga ɛshʉ nan yąhʉ Oją, tengu di bɛ̨ngahʉ rá Hogandąhi Oją. Nɛ dan ɛ̨hyahʉ hin dan xømbʉihʉ, ngue ga äfʉ Oją da mbäx'ʉ gätho ma mi'yɛ̨c'yɛihʉ. 19 Nɛ nugä drá Pablogä, dami 'yäfʉ Oją nanguecä, n'damhma di 'dacä ran 'yomfɛ̨ni nɛ ga hut'anzambʉi gam mamp'a rám hma, nɛ ga xi ʉ hing yʉ judío 'bɛ'a nde Oją ngue da bąh ya. 20 Gue'a nán ofädigä a, ngue dí xicä yʉ ją'i 'bɛ'a bi xicä Oją. Dami 'yäfʉ rá ts'ɛdi Oją ngue hin ga su ga thoqui gam mangä rám hma.
Ran zɛngua ran zɛgui
21 Nuya dí pɛnhdä bʉ na ma cuhʉ ra Tíquico, ngue ɛ̨mmɛ mahuɛ̨qui. Nɛ nuna ɛ̨mmɛ øt'e xʉn ho rá 'bɛfi Oją. Nu'a da xi ahʉ 'bɛ'a gätho dadí jagä, nɛ nangue gätho 'bɛ'a dí øt'ä. 22 Nuna ra Tíquico da gąx na ra søcuą dí øt'ä, nɛ da xi ahʉ nanguecähe, nɛ da hyut'a ni mbʉihʉ. 23 Pɛ Oją ma Tahʉ nɛ ma Hmuhʉ ra Jesucristo da hyut'a ni mbʉihʉ, nɛ di ja ahʉ gui huɛ̨ c ni mi'yɛ̨c'yɛihʉ, nguetho gá hyąmhbʉ rán ho mbo ni mbʉihʉ. 24 Pɛ Oją di 'da ahʉ rán jąpi gätho ahʉ to'o gätho hin gui 'yɛ'ts'a gnín numanhohʉ a ma Hmuhʉ ra Jesucristo. Nɛ hønt'a dá xi ahʉ ya.