FILIPENSES
Ra søcuą bi 'yorba ra Pablo ʉ yʉ 'yɛ̨c'yɛ̨i bʉ ja ra dąhnini Filipos
1
Ran zɛngua
Nugä drá Pablogä dí yo'be ra Timoteo drá 'yɛ̨hɛ̨'be ra Jesucristo. Dí o't'ä'be na ra søcuą gätho ahʉ ma zʉ cu ahʉ, nɛ ʉ yʉ ngʉrbi nɛ ʉ yʉ́m fäts'ihʉ yʉ ngʉrbi, nɛ gätho ʉ i 'bʉpʉ ra dąhnini Filipos ngue i tɛn'na ra Cristo. Pɛ dí ndep Oją ma Tahʉ nɛ ma Hmuhʉ ra Jesucristo da 'yɛnts'ahʉ rán jąpi nɛ da hyut'a ni mbʉihʉ.
Nu ra Pablo i äp ra jamadi Oją nangue yʉ 'yɛ̨c'yɛ̨i
Jamadi, dí ɛ̨mp'a ma Oją, n'dandį ngu n'dandį dím bɛ̨n ahʉ, nguetho gue ahʉ mam fäts'i ahʉ bi 'dacä Oją. Nɛ ząi ɛ̨mmɛ i jagä ran johya 'bʉ dí äpä ra jamadi Oją nangue ahʉ. Nɛ dadín johyagä nguetho n'dat'a rá 'bɛfi ran ho ma'da'yo dí comhbʉ, gue'a gní zɛjʉ a, nɛ gue'a gá 'yøthʉ 'bʉ rá mbʉdi gá 'yɛc'yɛ̨hhʉ, nɛ asta gue yʉ pa i jabʉya. Nugä dí pądi ngue Oją di thocta a ra hoga'bɛfi ngue bi dʉ'mi bi 'yørbʉ ni mbʉihʉ, janangue a di juadi xʉn ho 'bʉ bi zøn ra pa ba ɛ̨h mahøn'a ra Jesucristo. Nɛ gue'a ná äpä ra jamadi Oją a, ngue ɛ̨mmɛ dím bɛ̨n ahʉ. Nɛ tengu'bʉ 'da'angu dí sähʉ ran ʉnbi dí sägä nɛ gue'a ná comhbʉ rán jąpi Oją a, dá gue'bʉ dí ofädigä, o gue'bʉ dí 'bäpʉ ja ran juąnbate, ngue dadín yąn a rán ho ma'da'yo ra Cristo dím ma ngue majuąni a. Nɛ hønt'a Oją i pądi hangu nan gu bʉ ná huɛ̨c'ahʉ, nɛ tengu bʉ ɛ̨mmɛ ni huɛ̨gahʉ ra Jesucristo. Hanangue'a dí äp Oją ngue man'da xʉn gu din ja ahʉ ran huɛ̨cate n'da ngu n'da ahʉ, nɛ din ja ahʉ ran 'yomfɛ̨ni xʉn ho, nɛ guim bɛ̨mhbʉ xʉn ho nangue a 'bɛ'a gätho guí øthʉ. 10 N'damhma gui huanhdʉ 'bɛ'a man'da xʉn ho gui 'yøthʉ, nɛ n'dat'a guim bɛ̨mhbʉ, nɛ hin hapʉ di nɛqui ni ts'oquihʉ 'bʉ bi zøn ra pa ngue ba ɛ̨h ra Cristo. 11 Nɛ hønt'a ra Jesucristo sä di 'da ahʉ ra hogambʉi, ngue xʉn gu yʉ hoga'bɛfi din ja ahʉ, nɛ gue'a dí t'ɛ̨spa Oją a.
Hønt'a ra Cristo nám 'bʉ a ra Pablo
12 Ma zʉ cu ahʉ, dín nde ahʉ ngue gui pąhmbʉ, gue'a nán te ran ho ma'da'yo a nám 'bäcä ua. 13 Ngue gätho yʉ dofʉi ua ja ran guts'ʉt'abi, nɛ'ʉ gätho mi'da yʉ ją'i i pądi ngue rá 'bɛfi ra Cristo a ná 'bäcä ua. 14 Nɛ dá gue'bʉ dí ofädigä, pɛ gue'a ní hyut'an zambʉi ma cuhʉ ngue'ʉ xʉn gu i 'bʉcua, nɛ hinguin su 'bʉ im man rám hman Oją. 15 I 'bʉcua 'da ʉ ngue im mamp'a rám hman Oją, i sɛya nangue rám hman Oją dí øt'ä. Pɛ i 'bʉh mi'da ngue im man rám hman Oją ngue nde da 'yøt' ran ho. 16 Nɛ nu'ʉ ngue ʉ i ja ran ts'ɛya, im ma nangue ra Cristo, nguetho in nde 'bɛ'a da dąsɛ ʉ. Pɛ hinga gätho rá mbʉi im ma, pɛ høntho nde ʉ ngue di yop a ma dumbʉigä ua ja ra fädi. 17 Pɛ nu'ʉ mi'da di huɛ̨gä, nɛ nde da mbäxgui, nɛ gue'a ní man rám hman ra Cristo ʉ, nguetho i pądi 'bɛ'a ná 'bäcä ua, ngue dín yąnba a rán ho ma'da'yo ra Cristo. 18 Pɛ madague a hønt'a go to'o im mamp'a rám hman Oją, dá gue'bʉ n'dat'a im bɛ̨ni o hin'na 'bʉ im ma nangue a ra Cristo, nɛ guexta a ɛ̨mmɛ dadín johya. Nɛ thocuą thoho dan johyagä. 19 Nguetho dí pądi ngue ga pømanhogä ua ja ra fädi, nguetho ząi guí äfʉ rá ts'ɛdi Oją nanguecä, nɛ ząi i fäxcä rá Hogandąhi ra Jesucristo. 20 Nugä hin dín ndegä ngue m'bɛjua ga pɛ'ts' ma sä nangue 'bɛ'a dí øt'ä, pɛ ɛ̨mmɛ dín nde ga hut'an zambʉi gam mangä xʉn ho rám hman Oją 'bʉ bi ts'ɛgbä. Janangue a gätho yʉ ją'i da bąh rán uįxte ra Cristo nangue a dí øt'ä, madague'bʉ dí 'bʉcä o gue'bʉ da thogä. 21 Nguetho hønt'a dí 'bʉi nangue ra Cristo, dín ndegä ngue din uįxte ra Cristo nangue 'bɛ'a gätho dí øt'ä, nɛ man'da tho 'bʉ dá tugä. 22 Pɛ nu'bʉ guexta a dadí thoqui dí 'bʉcua ja ra häi, sä ga tąh mi'da yʉ ją'i ngue da 'yɛ̨c'yɛi a ra Hmu mahɛ̨ts'i. Pɛ hin dí pąsɛ nda a ga huanhni, hague dam 'bʉi, uague ga tu. 23 Pɛ nugä ɛ̨mmɛ xʉn hɛ̨i ga pądi nda a ngue man'da xʉn ho. Pɛ nu'bʉ da hønsɛgä, man'da dín nde 'bʉ ga tu ngue ga mba ním 'bʉ'be ra Cristo, nguetho man'da xʉn ho nanguecä. 24 Pɛ man'da xʉn ho nangue ahʉ ngue guexta a dí 'bʉcä ua ja ra ximhäi. 25 Janangue a dí hąxanjuąni guexta a dam 'bʉcä ua ngue ga fäx ahʉ ngue dín te ni t'ɛ̨c'yɛihʉ. Nɛ man'da din ja ahʉ ran johya 'bʉ man'da gá 'yɛ̨c'yɛihʉ ra Cristo. 26 Nɛ nu'bʉ dí 'bʉcä ua ja ra häi, nɛ guín nujʉ mahøn'a, ɛ̨mmɛ da hyu ni mbʉihʉ nangue ra Cristo, nɛ gui 'yɛ̨spahʉ ra Cristo bʉya. 27 Pɛ damam 'bʉhmbʉ 'bɛ'a rán sähʉ rán ho ma'da'yo ra Cristo. Nɛ madague a 'darbʉ dí 'bʉhmbʉ o yabʉ dí 'bʉcä, pɛ ga øcä ran ho gui 'yøthʉ bʉya, nangue 'da' angu guim bɛ̨mhbʉ, nɛ gui fähmbʉ ma t'ɛ̨c'yɛihʉ nangue rán ho ma'da'yo ra Cristo. 28 Nɛ hin gui suhʉ to'o da zʉ ahʉ nangue ran ho ma'da'yo. Nɛ nangue hin gá suhʉ, da bądi ngue di 'bɛh yʉ́ te ʉ, nɛ da bądi ngue i ja ahʉ ra temaząi ngue bi 'da ahʉ Oją. 29 Nguetho hinga hønt'a ran ho bi 'da ahʉ Oją ngue gui 'yɛ̨c'yɛihʉ ra Cristo, pɛ nɛ'a man'da ran ho, ngue gui sähʉ yʉn ʉnbi nangue ra Cristo. 30 Nɛ 'da'angu dí øthʉ ya, dadín ʉnbahʉ ngue dín yąmhbʉ a ran ho ma'da'yo, tengu thoho gá nuhʉ dá øt'ä mám'bɛt'o, nɛ guí øhmbʉ ngue guexta'a dí øt'ä ya.