2
Nu rán uįxte ra Cristo, hin'yʉ ran 'yɛ̨ts'i
Nu'bʉ gue'a ra Cristo di zɛ ahʉ, nɛ guí pąhmbʉ rán huɛ̨cate a, nɛ nu'bʉ guín 'yohʉ rá Hogandąhi Oją, nɛ guí pąhmbʉ gui 'yøthʉ ra yembʉi nɛ ra mate, dan johyagä 'bʉ. Pɛ dami yusca ma mbʉi ran johya nangue 'bɛ'a guí øthʉ ya, ngue n'dat'a guim bɛ̨mhbʉ, nɛ 'da xctín huɛ̨ctahʉ, nɛ 'da'angu nin 'yomfɛ̨nihʉ guim bɛ̨mhbʉ, hinga 'dahma 'dan'yo guim bɛ̨mhbʉ. Nɛ hin ga øthʉ ran 'yʉya, nɛ hin dan 'yɛ̨xhʉ, nɛ hin gam bɛ̨mhbʉ ngue dan uįxtehʉ, pɛ man'da da bɛ̨nse n'da hingui hosɛ xinda gue'ʉ gä mi'da. Nɛ hinga hønt'a ga honsɛhʉ gam bɛ̨mhbʉ, pɛ nɛ'a i hon ʉ mi'da ga fäxhʉ. Pɛ n'da ngu'n'da dam bɛ̨mhbʉ tengu tho bʉ í bɛ̨njʉ ra Cristo. Nu ra Cristo 'da'angudui Oją a, pɛ him bin 'yɛ̨zɛhɛ ngue Oją a, nguetho bi bɛ̨njʉ. Ngue bá sogui gätho rá ts'ɛdi mahɛ̨tsí, nɛ bin 'yɛ̨hɛ 'bʉ mín ją'i ua ja ra ximhäi, nɛ bi mbäx yʉ ją'i. Nɛ nu'bʉ mín ją'i xingui ts'ʉ bin 'yɛ̨ts'i, pɛ bi 'yøt'e gätho 'bɛ'a min nde Oją, nɛ bi du bʉ ja ra pont'i tengu n'da ra ts'om'bäi. Nɛ nangue a bi 'yøt' ra Cristo, Oją bi 'yɛ̨spa a, nɛ bi un ra ts'ɛdi man'da xʉn gu, nɛ gue'a ra thuhu bi unni ɛ̨mmɛ man'da di muui. 10 Janangue a nu'a ra Jesús gue'a rán säui din thąnde a, gätho 'bʉpʉ mahɛ̨ts'i nɛcua ja ra häi nɛ'ʉ gätho xʉn du, yʉ ją'i nɛ yʉ́m 'bɛhni Oją nɛ yʉ zįthu, gätho da 'yɛ̨spa ra Jesucristo ra Hmu. 11 Nɛ gätho nán gu da bądi nɛ da ma ngue gue'a ra Jesucristo a ra Hmu nangue gätho 'bɛ'a i ja, n'damhma gätho da 'yɛ̨spa Oją ra Ta.
Nu yʉ 'yɛ̨c'yɛ̨i guesɛ ʉ yʉn yot'i ua ja ra 'bɛxui
12 Janangue a ma zʉ cu ahʉ ngue dadí huɛ̨c'ahʉ, ząi gá 'yøthʉ 'bɛ'a dá xi ahʉ nu'bʉ 'darbʉ mám 'bʉhmbʉ, pɛ̨ madague'a yaua dí 'bʉcä ya, man'da hnɛhi thoho gui 'yøthʉ a nin sähʉ ngue i 'bʉh ma pørpatehʉ, nɛ hin gan 'yɛ̨xhʉ, pɛ guin numansuhʉ Oją. 13 Nguetho gue'a Oją dim pɛpʉ mbo ma mbʉihʉ nɛ gue'a di 'dajʉ rá pähä nɛ rá ts'ɛdi ngue ga ørbahʉ rá pähä Oją. 14 Nɛ o gadí yąni thohʉ, xín gan junthʉ, pɛ dami 'yøthʉ gätho in nde Oją. 15 N'damhma njon da dingahʉ n'da ran ts'o ngue da ma i ja ma ts'oquihʉ. Pɛ dam 'bʉhmbʉ tengu man sähʉ ngue yʉ́ hogat'ʉhni gahʉ Oją, guepʉ 'bʉ ʉ yʉ ją'i ngue i øt' ram fɛ'ts'i. Janangue a ga øthʉ bʉya tengu n'da ran yot'i bʉ ja ra 'bɛxui, ngue ga xihmbʉ rám hman Oją di un ra te. 16 Nɛ nu'bʉ gui xihmbʉ rám hman ra temaząi, nugä dan jhyagä 'bʉ bi zøn ra pa ngue ba ɛ̨h ra Cristo, ngue hin'yʉ 'bɛ'a dá pɛ'ts' ma sä nangue ra 'bɛfi xtá øt'ä bʉ guí 'bʉhmbʉ. 17 Nguetho dadí hoc'a ni t'ɛ̨c'yɛihʉ, tengu'bʉ dadí hocä n'da ra 'bøts'e, xʉn ho 'bʉ dá undä Oją. Nɛ nugä 'bʉ hin dí gua ʉ yʉn ʉngi dá sä 'bʉ gmí 'yɛ̨c'yɛ̨ihʉ, pɛ man'da xʉn ho 'bʉ ga un ma te nɛ ga fäm ma ji, ngue dí gua a ra 'bøts'e ga undä Oją nangue gätho ahʉ. Guexta a dadín johyagä, nɛ da zä gui hyąmhbʉ man johyagä. 18 Janangue a ga comhbʉ man johyagä 'bʉ bi zøn ra pa da t'ɛ̨na da thogä.
Ra Timoteo nɛ ra Epafrodito
19 Nɛ nu'bʉ rá pähä Oją 'bex ga pɛn'nahʉ bʉ ra Timoteo da nu ahʉ. Nɛ nu'bʉ dá pądi 'bɛ'a gadí jahʉ bʉ dan johyagä bʉya. 20 Nguetho njohgui 'bʉcua man'da ngue im bɛ̨ni tengu dím bɛ̨m'be ra Timoteo nangue ahʉ. 21 Nguetho gätho mi'da i 'bʉcua im bɛ̨nsɛ nangue yʉ́ 'bɛfi zɛhɛ, nɛ him majuąni rá 'bɛfi ra Cristo Jesús im bɛ̨m bʉya. 22 Pɛ ya guí pąhmbʉ ngue ɛ̨mmɛ di muui nangue 'bɛ'a i øt' na ra Timoteo, ngue dí com'be rá 'bɛfi Oją, tengu n'da ra ts'ʉnt'ʉ i conhui rá 'bɛfi rá ta. 23 Pɛ dí tø'mi hasta gue'bʉ ga pącä 'bɛ'a din jacä ua. Nɛ m'bɛjua ga pɛnhdä bʉ na ra Timoteo. 24 Pɛ xømhma da nde ra Hmu mahɛ̨ts'i ngue da zä ga mba bʉ n'dihi, gan nu ahʉ. 25 Pɛ dím bɛ̨ni ngue m'bɛt'o ga pɛn'nahʉ bʉ mahøn'a na ra Epafrodito, ma cuhʉ, nɛ dí com'be rá 'bɛfi ra Cristo dín yąnba'be a rán ho ma'da'yo. Guehna guá pɛncä'be ua nangue da mbäxca'be. 26 Pɛ nuya ɛ̨mmɛ nde da mba bʉ gam 'bʉhmbʉ mahøn'a, nɛ ɛ̨mmɛ tu rá mbʉi ngue ya rá 'yøhmbʉ ngue mí ʉ a. 27 Nɛ majuąni ɛ̨mmɛ mi ʉ nɛ mi ts'ʉtho xtán du. Pɛ nangue rá mate Oją ngue him bi du. Nɛ nu'bʉ xtán du, man'da ɛ̨mmɛ xʉn gu ra dumbʉi xcá nugä 'bʉ. 28 Pɛ janangue a dí humbi ga pɛnhdä n'dihi na, n'damhma gan johyahʉ 'bʉ guin nuhʉ mahøn'a, nɛcä da hyu ma mbʉigä ua. 29 Nɛ nu'bʉ bi zøm bʉ dami simhbʉ xʉn ho, nɛ gui 'yäfʉ ra jamadi Oją ngue bi xox a. Nɛ gätho yʉ ją'i guin numansuhʉ ngue øt'e tengu i øt' na ra Epafrodito. 30 Nɛ nuna mi ts'ʉtho xtán du nangue rá 'bɛfi Oją, nguetho bi 'yɛn rá te nangue bi zɛqui, ngue bi 'yøt' ra 'bɛfi tengu tho'bʉ gue ahʉ xzuí zɛjʉ.