3
Bin yąui ra Jesús a ra Nicodemo
Mí 'bʉ a n'da ran 'yohʉ, n'da ra fariseo, gue'ʉ min ɛ̨hya da 'yøt' yʉ́n t'ɛ̨di Oją, í Nicodemo a. Nu'a n'da rá ngʉrpi ma mijudíohe. N'da ra xui bi zøm bʉ 'bʉh ra Jesús, nɛ bi 'yɛ̨mbi:
―Xänbate i, dí pąhmbe Oją bi zän'ni i gui xängahe, nguetho hin xtán zä xquí 'yøt' yʉn t'øt'e nuįxte 'bʉ hin di zɛ a Oją, bi 'yɛ̨na.
Nu ra Jesús bi dądi, bi 'yɛ̨mp'a:
―Majuąni dí xi a i, nu'a hin dim 'bʉi ma'da'yo, hin da zä da yʉrpʉ di manda Oją, bi 'yɛ̨mbi.
Nu ra Nicodemo bi 'yɛ̨m bʉya:
―Hague dán zä dim 'bʉi ma'da'yo n'da gue'bʉ xʉn dąc'yɛi n'da. Ha da zä da yʉt' mahøn'a bʉ ja rá mbʉi rá mbe nɛ dim 'bʉi mahøn'a.
Nu'a ra Jesús bi 'yɛ̨mp'a:
―Majuąni dí xi a i, gue nu'a to'o him bim 'bʉi ma'da'yo nangue ra dehe nɛ rá Hogandąhi Oją, hin da zä da yʉrpʉ di manda Oją. Nguetho nu'bʉ din xąnd yʉ ją'i, xø yʉ ją'itho yʉ́ t'ʉhni, pɛ nu'ʉ di xąnd rá Hogandąhi Oją, gue'ʉ i ja rá te Oją bʉ ja yʉ́ mbʉi ʉ. Janangue'a o gadi hyonya thoho a dí xi a i, jatho gam 'bʉi ma'da'yo. Nɛ tengu ran dąhi i 'yo hønbʉ go hapʉ in nde, nɛ guí øde di hį, pɛ hin guí pądi hapʉ ní 'yɛ̨hɛ o hapʉ ní mba. Njabʉ i øt' rá Hogandąhi Oją 'bʉ bi xąnd mahøn'a n'da, hingam 'batho ha bin ja 'bʉ mí un ra 'da'yote, pɛ mfądi ngue i ja a, bi 'yɛ̨n a ra Jesús.
―Hín dí pądi 'bɛ'a nam bøn a guí man ya, bi 'yɛ̨n'a ra Nicodemo.
10 Nu ra Jesús bi 'yɛ̨mp'a:
―Nu'i grá xänbate, ząi guí xänba rám Hman Oją ʉ ma mi israelhʉ, hanja hin guí pądi 'bɛ'a dí xi a i. 11 Majuąni dí xi i, dím mangä a dí pącä, nɛ dím ma majuąni 'bɛ'a xtá nugä, pɛ hin guí hąmhbʉ mam hmangä. 12 Dá xi'a rá 'bɛfi Oją i øt' ua ja ra ximhäi, pɛ hin gá 'yɛ̨c'yɛi. Pɛ dami 'yɛ̨c'yɛi a, janangue'a da zä ga xi i 'bɛ'a rán 'yomfɛ̨ni Oją, ngue 'bɛpʉ ní nɛqui rá 'bɛfi i øt' ua.
13 Nɛ høngdä da zä ga mangä ua a, nguetho drá mɛngugä bʉ mahɛ̨ts'i nɛ bá ɛ̨cä bʉ, guecä ngue dán ją'igä ua ja ra ximhäi. Nɛ njo'o man'da ra ją'i ngue bi yʉt mahɛ̨ts'i nɛ bá pengui ngue da mangua 'bɛ'a øt' Oją. 14 Nɛ tengu thoho bi 'yøt' ra Moisés, gue bi cuarpʉ magąts'i n'da ra pozʉ nt'øt'e ra t'ɛgui, nu'bʉ mín 'yo bʉ ja ra ʉhäi, ngutho jatho din jacä din cuarcä magąts'i, guecä gue dán ją'igä ua ja ra ximhäi. 15 Nɛ nu'bʉ bin jacä tengu a, nɛ hønt'a go to'o da 'yɛ̨c'yɛi 'bɛ'a dá tugä bʉ, hin da nu ran ʉnbi maząi, pɛgue din ja ra 'da'yote maząi a, bi 'yɛ̨n a ra Jesús, bi 'yɛ̨mp'a ra Nicodemo.
Oją di huɛ̨c'ʉ 'bʉcua ja ra ximhäi
16 Nguetho ɛ̨mmɛ di huɛ̨gahʉ Oją gue dí 'bʉhmbʉ ua ja ra ximhäi. Janangue'a bi 'dajʉ rá 'dats'ʉnt'ʉ ngue ma yąntehʉ, n'damhma hin da nu ran ʉnbi maząi to'o gätho di däp rá mbʉi a, pɛgue din t'un ra 'da'yote maząi. 17 Nguetho in nde Oją da yąnjʉ guejʉ dí 'bʉhmbʉ ua ja ra ximhäi, nɛ hinguin nde di 'dajʉ rá muui ma ts'oquihʉ, nɛ gue'a bí mbɛnhua rá Ts'ʉnt'ʉ ua ja ra ximhäi a.
18 Nɛ nu'a to'o di däp rá mbʉi a rá Ts'ʉnt'ʉ Oją, hin da nu a rá muui yʉ́ ts'oqui. Pɛ nu'a to'o hin di däp rá mbʉi a, pɛ guehma da nu a xí ts'änbi da nu nangue yʉ́ ts'oqui, nguetho hingui ɛ̨c'yɛi a rá 'dats'ʉnt'ʉ Oją. 19 Nɛ gue'a bí mbɛn Oją ran nɛqui ua ja ra ximhäi, gue ní nɛqui 'bɛ'a di ho yʉ ją'i. Nu'ʉ to di ho ra 'bɛxui hingui søm bʉ ja ran nɛqui, nguetho øt' ran ts'o. Mfądi xʉn ho din ʉnba ʉ. 20 Nguetho gätho ʉ i øt' ran ts'o hin di ho ran nɛqui, nɛ hingui søm bʉ ja ran nɛqui, ngue i su hin da hnumanho 'bɛ'a øt'ʉ. 21 Pɛ nu yʉ ją'i i honi da 'yøt'a ran ho, i pa bʉ ja ran nɛqui, n'dahma da hnu gue gue'a Oją di zɛ ʉ da 'yøt' ran ho.
Nu ra Xuua Nxixyą bi ma mahøn'a nangue ra Jesús
22 M'bɛjua dá mbähmbe ra Jesús dyʉ́ xädihe, dá mbähmbe bʉ ja ra häi Judea, nɛ dám 'bʉhmbe bʉ 'da yʉ pa nɛ dá xixyąbahe yʉ ją'i bʉ. 23 Nɛ'a ra Xuua Nxixyą mí øt' ran xixyą bʉ Enón 'darpʉ ra xɛqui Salim, nguetho xʉn ngu yʉ mbøthe i pøpʉ, 24 ngue'bʉ hin ní jot'a fädi ra Xuua Nxixyą.
25 Bin junthʉ 'da ʉ yʉ́ mijudíohʉ ʉ yʉ́ xädi ra Xuua, gue bi bɛ̨ni man'da di muui rán xixyą i øt'a ra Jesús. 26 Bi zøm bʉ 'bä'a ra Xuua Nxixyą ʉ yʉ́ xädi bʉya, nɛ bi 'yɛ̨mbi:
―Xänbate i, nu'a ran 'yohʉ gmín 'youi bʉ 'danguadi ra dąthe Jordán, gue gá xije to'o a, pɛ nuya i øt' ran xixyą, nɛ gätho yʉ ją'i i tɛnni.
27 Nu ra Xuua Nxixyą bʉya bi 'yɛ̨mp'ʉ:
―Guesɛ Oją bi zänni hangu nangu ra 'bɛfi n'da ngu n'da ngue da zä da 'yøt'a n'da. 28 Nu'ehʉ guí pąhmbʉ 'bɛ'a gätho dám mangä gue dá xi ahʉ, hinga guecä drá Cristo, pɛ nugä bám 'bɛt'ogä, gue dá xih yʉ ją'i din sä da dɛn ra Cristo. 29 Tengu'bʉ n'da ra hmute din thąti, da dɛn'na rá ndø. Nɛ nu'a rá amigo a ran 'yohʉ bin thąti, i 'bäpʉ i ø'a i ma, nɛ di johya gue i tɛn'na rá ndø a ra hmute. Dín jadä bʉya, dadín johyagä 'bʉ dín nu i tɛn yʉ ją'i a ra Jesús. 30 Nu'a ra Jesús jatho da dąha gue nugä, pɛ nugä jatho ga 'bɛcä, bi 'yɛ̨n a ra Xuua Nxixyą.
Bí 'yɛ̨h mahɛ̨ts'i ra Jesús
31 Nguetho nu'a ra Jesús bá ɛ̨h mahɛ̨ts'i, man'da nuįxte a xinda gue ʉ gäthogahʉ. Pɛ nujʉ dám 'bʉhmbʉ nangue yʉ ją'i ua ja ra ximhäi, dyʉ mɛnguhʉ ua ja ra ximhäi, nɛ hinga gätho da zä ga pąhmbʉ, hønt'a 'bɛ'a da zä da bą'a n'da ua ja ra ximhäi. Pɛ nu'a bá ɛ̨h mahɛ̨ts'i man'da xʉn ho ngue gätho mi'da, 32 nɛ im ma 'bɛ'a bi nu bʉ nɛ 'bɛ'a bi 'yørpʉ. Pɛ hingui ngu bi hyąnba rám hman a. 33 Nu'a to'o bi hyąnba rám hma, bi bądi majuąni bi man Oją ngue gue'a rá Ts'ʉnt'ʉ a. 34 Nguetho bá pɛnh Oją a, nɛ guesɛ Oją i yą 'bʉ i yą a, nguetho nte di 'bɛh rá Hogandąhi Oją a. 35 Nu'a ra Ta ɛ̨mmɛ in numanho rá Ts'ʉnt'ʉ, janangue'a bi un ran t'ɛ̨di gätho di manda rá 'bɛfi. 36 Nu'a to'o i ɛ̨c'yɛi rá Ts'ʉnt'ʉ Oją ya i ja ra 'da'yote maząi, pɛ nu'a hingui ɛ̨c'yɛi rá Ts'ʉnt'ʉ Oją, hin da nu ra te pɛ guexta'a da nu rá cuɛ Oją mi ja da nu, nɛ gätho yʉ pa maząi.