2
N'da ran thąti bin ja bʉ Caná
Nɛ nu'bʉ mí tho'a nyopa bʉya bin ja n'da ra dąnts'ihmɛ 'bʉ mín thąta n'da ra ts'ʉnt'ʉ bʉ Caná ra häi Galilea. Nɛ bi zøm bʉ rá mbe ra Jesús, bi mbäx'ʉ bi hoc ran ts'ihmɛ. Nɛ ra Jesús nɛcähe yʉ́ xädigähe bi ts'oncahe bʉ ja ran ts'ihmɛ. Nɛ nu'bʉ min theh ra gui'uva dá sihe, bi 'yɛ̨n'a rá mbe ra Jesús:
―Bin the'a ra gui'uva, bi 'yɛ̨mp'a ra Jesús.
Bi dą'a ra Jesús bʉya:
―Ma mbe i, 'bɛ gám bɛ̨nsɛ 'bɛ'a ga øt'ä, nguetho hinga na søn ra ora ga øt'a n'da ran t'øt'e nuįxte, bi 'yɛ̨mp'a rá mbe.
Nɛ nu'a rá mbe ra Jesús bʉya bi xi ʉ yʉ 'yɛ̨hɛ 'bʉpʉ:
―Hønt'a go 'bɛ'a da xi ahʉ ra Jesús, dami 'yøthʉ, bi 'yɛ̨na.
Nɛ mí høpʉ 'dato yʉ xaro ngue yʉ do, mbɛ goho 'däte litro i hät'ʉ. Nguetho i ja ran t'ɛ̨di ma mi judíohe gue i jatho din xʉt'yɛ. Nɛ nu'bʉ mí zøn ra ora bi man ra Jesús, bi xi ʉ yʉ 'yɛ̨hɛ 'bʉpʉ:
―Dami yus'hʉ yʉ xaro nangue ra dehe.
―Nɛ bi yus' pʉya. Nɛ bi 'yɛ̨mbi mahøn'a:
―Dami 'yä i ts'ʉ ra dehe nɛ gui un'na ra ngʉrpa 'yɛ̨hɛ, bi 'yɛ̨na.
Nɛ bi un bʉya. Nɛ nu'bʉ mí zä a ra ngʉrpa 'yɛ̨hɛ gue xín gui'uva a ra dehe, bi zä mancʉhi. Pɛ him bi bądi hapʉ bi nɛqui, pɛ nu yʉ 'yɛ̨hɛ gue bi 'yä a ra dehe mi pą ʉ. Janangue'a nu ra ngʉrpa 'yɛ̨hɛ bi ma bá ts'i a ra ts'ʉnt'ʉ da 'yänni nangue ra gui'uva, gue nu'a ra ts'ʉnt'ʉ go din thąti. 10 Nɛ bi t'ɛ̨mp'a:
―Pɛ hanja 'bɛ bin niyą ʉ yʉ ją'i, gá un'na ra gui'uva xʉn cʉhi, nɛ hinga gue'a ząi øt' yʉ ją'i a. Pɛ ząi rá mbʉdi thoho di un a xʉn cʉhi bʉ ja n'da ran ts'ihmɛ, nɛ nu'bʉ bin niyą yʉ ją'i din t'un'na hin ɛ ho, bi 'yɛ̨n'a ra ngʉrpa 'yɛ̨hɛ. Nɛ xinga gue'a mí pą a.
11 Nɛ guehna rá mbʉdi ran t'øt'e nuįxte bi 'yøt' ra Jesús bʉ Caná ra häi Galilea, gue bi 'yuh rá ts'ɛdi. Nɛ man'da dá ɛ̨c'yɛihe bʉya yʉ́ xädigähe a.
12 M'bɛjua bʉya dá mbähmbe ra Jesús bʉ ra hnini Capernaum, nɛ rá mbe nɛ yʉ́n 'yohʉ. Pɛ hinga nya'a dám 'bʉhmbe bʉ.
Ra Jesús bi mbaxt'a ra dąniją
13 Dá mbähmbe ra Jesús bʉ Jerusalén 'bʉ ma guepʉ da dät' ra pa mahøn'a ran dąbaxjua gue 'bʉ mi hyo ra t'ʉdɛ'yo bʉ Egipto mam bombøtahe. 14 Nɛ nu'bʉ mí yʉrpʉ mbo má mbä't'i ra dąniją, bi nu ngue 'bʉpʉ yʉ mbändąni nɛ yʉ mbädɛ'yo nɛ yʉ mbäts'ąha mim pä bʉ. Nɛ mí 'bʉpʉ ʉ yʉm pämbɛti øt' yʉ́ 'bɛfi bʉ. 15 Nɛ bi 'yøt'a n'da ram fɛi gue ra xąhi gue í dɛx'ʉ yʉ mbä. Nɛ gätho bi hyøn a thi yʉ mbä nɛ yʉ́n dąni nɛ yʉ́ dɛ'yo. Nɛ bi 'uɛ̨nba yʉ́ mbɛti yʉm pämbɛti, bi ndønba yʉ́ mɛxa. 16 Nɛ bi t'ɛ̨mp'ʉ yʉ mbäts'ąha:
―Ní mbähä, dami six ni dojahʉ. Hingui sä gui 'yøthʉ ra nguntäi ua rá ngu ma Ta, bi 'yɛ̨n'a ra Jesús.
17 Nɛ 'bex dá bɛ̨mhbe a mán t'o't'i ja rá t'ohni Oją: “Ɛ̨na da guah ma mbʉi nangue ra dumbʉi 'bʉ má nu a ni ngu, nguetho ɛ̨mmɛ dín ndepe xtán hotho bʉ,” bi 'yɛ̨mp a rá Ta ra Cristo, bi 'yɛ̨n rá t'ohni.
18 Nu'ʉ ma ngʉrpihe dyʉ judíohe bi 'yän bʉya, nɛ bi 'yɛ̨mbi:
―'Bɛ'a ní hmɛpya gui 'yurcahe ya, n'dahma da zä ga pąhmbe 'bʉ i ja nin t'ɛ̨di gui 'yøt'a gá 'yøt' ya, gue gá hyøn a thi yʉ mbä, bi 'yɛ̨n'ʉ.
19 Nu ra Jesús bi dąt'ʉ:
―Ga xi ahʉ ra hmɛpya gá 'yäjʉ. Nu'bʉ gui xothʉ ra niją ua, nɛ hyupa thoho dá høh mahøn'a, bi 'yɛ̨mp'ʉ.
20 Bi 'yɛ̨n'ʉ ma ngʉrpihe bʉya:
―Pɛ yote ma 'dato njɛya án guahna ra niją, nɛ guí ɛ̨na, nhyupa thoho gdí hyøh mahøn'a, bi 'yɛ̨n'ʉ.
21 Pɛ nu'a ra niją bi man a ra Jesús, bi ma nangue rá ngøc'yɛ̨i zɛhɛ. 22 Nu'bʉ mí zøn ra ora bi du nɛ bi dąmbɛ̨ni, 'bexgue dá bɛ̨mhbe 'bɛ'a xí man'a, nɛ man'da dá pąhmbe majuąni a bi man rá t'ohni Oją nɛ yʉ́m hman ra Jesús.
Gätho i pąsɛ ra Jesús
23 Nɛ nu'bʉ mám 'bʉhmbe bʉ Jerusalén, gue'ʉ yʉ pa ran dąbaxjua, xʉn ngu ɛ̨na bi 'yɛ̨c'yɛi ra Jesús 'bʉ mín nu yʉn t'øt'e nuįxte bi 'yørpʉ. 24 Pɛ nu'a ra Jesús hinga gätho bi xi ʉ 'bɛ'a mím bɛ̨ni, nguetho bi bądi 'bɛ'a di ja yʉ́ mbʉi gätho yʉ ją'i, bi bądi hin da 'yømanho ʉ. 25 Nɛ hinga hnɛhi tho da sih ra Jesús 'bɛ'a im bɛ̨n yʉ ją'i nguetho ya i pą a ra Jesús 'bɛ'a di ja yʉ́ mbʉi.