Xuua
Ran ho ma'da'yo bi 'yo't'a ra Xuua rá xädi ra Jesús, nɛ xin rá 'bäiui a
1
Nu'a ra Cristo t'ɛ̨mbi ram Hma
Nu'a ra Cristo tengu'bʉ ram hma nguetho di jajʉ ga pąhmbʉ Oją a. Nɛ ya xmí 'bʉ 'bʉ hin te mí ja ra ximhäi, nɛ i 'bʉhmi Oją a, nɛ nu'a Oją a. Nɛ gue'a mí 'bʉhmi Oją 'bʉ rá mbʉdi thoho. Gätho bi 'yøt'e 'bɛ'a i ja. Nu'bʉ hin xtá 'yøt'a, hin te di ja 'bʉ. I jasɛ rá te, nɛ gue'a ní ja yʉ́ te ʉ yʉ ją'i, ngue di 'yomfɛ̨nip yʉ́ mbʉi ʉ. Janangue'a nu'a tengu ran nɛqui di yorpʉ ja ra 'bɛxui. Pɛ nu'a ra 'bɛxui hin da zä di huɛ̨'t'a ran nɛqui.
Nu Oją bi huahna n'da ran 'yohʉ gue'a ra Xuua Nxixyą a. Nu'a ra Xuua Nxixyą bi thahni da ma nangue'a ran nɛqui majuąni, ndepe gätho da 'yɛ̨c'yɛi ran nɛqui yʉ ją'i, nangue'a bi man'a ra Xuua. Pɛ nu'a ra Xuua Nxixyą hinga gue'a ran nɛqui a, pɛ bi ma nangue'a ran nɛqui. Nu'a ran nɛqui majuąni, bá ɛ̨cua ja ra ximhäi, ndepe gätho din ja ran nɛqui yʉ́ mbʉi yʉ ją'i.
10 Nu'a ran nɛqui majuąni bi 'yøt' ra ximhäi, nɛ bim 'bʉcua, pɛ nu yʉ ją'i ua ja ra ximhäi him bi bądi gue gue'a. 11 Í zøcua dí 'bʉhmbe ngue ma mɛngugähe a. Pɛ xʉn ngu ʉ him bi 'yømanho a. 12 Pɛ gätho to'o bi zim bʉ mbo yʉ́ mbʉi a ra Cristo, nɛ bi 'yɛ̨c'yɛi gue yʉ́ yąnte a, gue'a í zä bi xąnd mahøn'a Oją ʉ ngue bi 'yøt'e yʉ́ t'ʉhni zɛhɛ ʉ. 13 Pɛ nu'bʉ bi xąnd mahøn'a Oją n'da, hinguin ja tengu'bʉ xʉm 'bʉ a n'da ra 'uɛre, ngue bi ndesɛ yʉ ją'i nɛ nangue yʉ́ ją'i zɛhɛ, pɛ bim 'bʉi mahøn'a nangue Oją.
14 Nɛ nu'a tengu'bʉ ram hma bin ją'i a, nɛ mí 'bʉhmbe a. Nɛ dá nuhe rá nuįxte nguetho rá 'dats'ʉnt'ʉ Oją a, hin hapʉ i sɛ a rá mate, nɛ gätho majuąni bi ma. 15 Nu'a ra Xuua Nxixyą bim pøngahyą nangue'a. Nɛ ts'ɛdi bi ma bi 'yɛ̨na:
―Nuna guehna dá mangä 'bʉ má xi ahʉ, m'bɛjua ba ɛ̨hɛ, pɛ man'da nuįxte xinda guecä, nguetho ya xmí 'bʉ 'bʉ rá mbʉdi thoho, nɛ hin'na gä, mí ɛ̨ngä, bi 'yɛ̨n'a ra Xuua Nxixyą.
16 Nɛ gätho gahʉ dyʉ 'yɛ̨c'yɛihʉ, dá hąmhbʉ rá mate xʉn ndoho, nɛ thocua thoho di 'dajʉ man'da rá mate. 17 Nu ra Moisés bi xängahʉ yʉ́n t'ɛ̨di Oją. Pɛ nu ra Jesucristo bi 'dajʉ rá mate ngue majuąni dí zingdahʉ Oją a. 18 Njo'o n'da ra ją'i da zä da nu Oją ngue xtám bąsɛ, hinda hønt'a rá 'dats'ʉnt'ʉ dim pąsɛui a rá Ta, nɛ gue'a bi jajʉ dá pąhmbʉ a.
Ra Xuua Nxixyą bi ma to'o a
19 Nu'ʉ ma ngʉrpihe dyʉ judíohe dyʉ israelhe ngue mí 'bʉpʉ ja ra dąhnini Jerusalén, bi mba ʉ 'da yʉ mbäją nɛ'ʉ 'da yʉ́m fäts'ihʉ, bi zøm bʉ 'bʉh ra Xuua Nxixyą da 'yänni to'o a. 20 Nɛ nu'a bin juąnni, him bin cøni, nɛ bi 'yɛ̨na:
―Hinga guecä dra Cristo gue xʉ huand Oją, bi 'yɛ̨n'a.
21 Nɛ bi t'änni mahøn'a:
―To'o e, ha gue'e gra Elías.
―Hin'na, hinga guecä, bi 'yɛ̨n'a.
―Ha gue'e gra pøngahyą bi man ra Moisés gue ba ɛ̨hɛ.
Nɛ bi dąti:
―Hin'na, bi 'yɛ̨ntho.
22 Nɛ bi t'änni mahøn'a:
―To'o e. Xije. Nu'bʉ gui xije nɛ da zä ga xihmbe ʉ bá pɛngähe bʉya.
23 Nɛ bi dą'a ra Xuua Nxixyą bʉya:
―Nugä guecä bi man ra pøngahyą Isaías 'bʉ mi ma: “Dim 'bʉ a n'da dim 'bäpʉ ma'ueni ra hnini, nɛ ts'ɛdi da ma di hoc yʉ́ mbʉi yʉ ją'i gue da 'yømanho ra Hmu 'bʉ bi zøhø,” bi 'yɛ̨n'a ra Isaías, bi 'yɛ̨n'a ra Xuua Nxixyą.
24 Nɛ nu'ʉ bi zøm bʉ, yʉ́m 'bɛhni yʉ fariseo ʉ. 25 Nɛ bi t'ɛ̨mp'a ra Xuua:
―Hanja gní 'yøt' ran xixyą 'bʉ hinga gue'e grá Cristo, xínga gue'e grá Elías, xínga gue'e man'da ra pøngahyą bi man ra Moisés.
26 Nu'a ra Xuua bʉya bi dąt'ʉ, bi 'yɛ̨na:
―Nugä, ra dehe thoho ná xixyąba yʉ ją'i, pɛgue i 'bä inde n'da ran 'yohʉ ua dí 'bähmbʉ, ngue hin guí pąhmbʉ 'bɛ'a di 'yɛ̨t'ui a. 27 Nuna guehna dá mangä ngue m'bɛjua di dʉmp' rá 'bɛfi, pɛ man'da nuįxte xinda guecä, janangue'a hin dí sʉcä tengu a, bi 'yɛ̨n'a ra Xuua Nxixyą.
28 Nɛ guehya gätho yʉn t'änni bi hmam bʉ ja ra xɛqui Betábara, n'danguadi ra dąthe Jordán, guepʉ bi 'yøt' ran xixyą ra Xuua.
Tengu ra t'ʉdɛ'yo ra Cristo
29 Nu'bʉ mi hyats'i, nu ra Xuua Nxixyą bi nu ba ɛ̨pʉ ra Jesús, nɛ bi 'yɛ̨mp'ʉ mí 'bähmbʉ bʉ:
―Dami hyanthʉ ya, tengu'bʉ ra t'ʉdɛ'yo, nguetho bi zänba Oją dim 'bøts'e zɛhɛ, gue di hocpa yʉ́ ts'oqui yʉ ją'i 'bʉcua ja ra ximhäi. 30 Nunʉ guehnʉ mím mangä nʉ 'bʉ má ɛ̨ngä: “Ba ɛ̨ a n'da ran 'yohʉ m'bɛjua, nu'a man'da nuįxte xinda guecä, nguetho ya xmi 'bʉ 'bʉ rá mbʉdi thoho, nɛ hin'nagä.” 31 Nɛ nugä him mí pącä to'o a t'ɛ̨mbi ra Cristo. Pɛ bi siqui ga xixyą ahʉ nangue ra dehe, ngue gui pąhmbʉ to'o a ni yąntehʉ, ma mi israel ahʉ, bi 'yɛ̨na.
32 Nɛ bi ma majuąni ra Xuua Nxixyą, bi 'yɛ̨na:
―Dá nugä rá Hogandąhi Oją bá cąh mahɛ̨ts'i, tengu n'da ra t'azʉ, nɛ bi gohmi ra Jesús 'bʉ má ørpa ran xixyą. 33 Ja dá pącä bʉya ngue gue'a. Nguetho nu Oją ngue bi xiqui ga øt' ran xixyą nangue ra dehe, nɛ bi xiqui: “Nu'bʉ guin nu ma Hogandąhi da gąi nɛ da gohmi n'da ran 'yohʉ, gui pądi ngue gue'a di un ma Hogandąhi yʉ ją'i,” bi 'yɛ̨ngui. 34 Nɛ gue'a dá nugä a bʉya, janangue dím mangä: “Guehna rá Ts'ʉnt'ʉ Oją na,” dí ɛ̨ngä, bi 'yɛ̨n'a ra Xuua Nxixyą.
Yʉ́ mbʉdi yʉ́ xädi ra Jesús
35 Xø man'dapa bʉya mí yo'be mi 'bähmbe ra Xuua Nxixyą yʉ́ xädigä'be a. 36 Nu ra Xuua Nxixyą bʉya bi hyandi ngue 'yo bʉ ra Jesús, nɛ bi 'yɛ̨nc'be:
―Dami nuui ya ra t'ʉdɛ'yo ngue'a rám 'bɛhni Oją, bi 'yɛ̨na.
37 Nu'bʉ má ø'be a bi ma, dá tɛn'be ra Jesús. 38 Nɛ nu'a ra Jesús bin yɛ̨ 'bʉ má tɛn'be nɛ bi 'yänga'be:
―'Bɛ'a guí hommi, bi 'yɛ̨nc'be.
Nɛ dá än'be a:
―Rabí, nde da ma, xänbate i, hapʉ guí 'bʉi.
39 Nɛ bi xic'be ra Jesús:
―Ga mbähä gua nuui bʉ dí 'bʉcä.
Dá mbähmbe bʉya nɛ dá nu'be hapʉ mi 'bʉi. Nɛ man'da ora dám 'bʉ'be bʉ 'bʉ má sømhbe bʉ, nguetho mbɛ goho nde 'bʉ má sømhbe bʉ.
40 Nɛ nu'a man'da gue min 'yohe 'bʉ mi xic'be ra Xuua Nxixyą ga tɛn'be ra Jesús, ra Andrés a, rán 'yohʉ ra Simón Pedro. 41 Nuna ra Andrés 'bex bi mba bá xi a rán 'yohʉ.
―Ya dá tįm'be ra Mesías, bi 'yɛ̨na. Nu'a nde da ma rá Thahni Oją a, ngue gue'a ra Cristo a.
42 Nɛ nu ra Andrés bʉya, bi zix'a ra Simón guepʉ bí 'bä a ra Jesús. Nɛ nu ra Jesús 'bʉ min nu, bi 'yɛ̨mbi:
―Nu'i gra Simón rá ts'ʉnt'ʉ i ra Jonás. Nuya ga xi a man'da ni thuhu ga hut'a ra Cefas, n'dat'a ra Pedro gue nde da ma, ra do.
Ra Jesús bi zon'na ra Felipe nɛ ra Natanael
43 Xø man'dapa mahøn'a bʉya bi bɛ̨n a ra Jesús da mba bʉ ra häi Galilea. Nɛ nu'bʉ má mbähmbe bin tįmmi ra Felipe.
―Dami tɛngui, bi 'yɛ̨mp'a.
44 Nuna ra Felipe ra mɛngu bʉ Betsaida, nɛ ra Andrés, nɛ ra Pedro. 45 Nɛ nu'bʉ mi mba ra Felipe nɛ bi dįn'a ra Natanael, bi 'yɛ̨mbi:
―Ya dá tįngähe a gue mi hmam bʉ ja rá søcuą ra Moisés, nɛpʉ ja yʉ́ søcuą yʉ́ pøngahyą Oją mi hma, nɛ gue'a ra Jesús ra mɛngu Nazaret, rá ts'ʉnt'ʉ ra José, bi 'yɛ̨n'a.
46 Nu ra Natanael bʉya bi 'yɛ̨na:
―Hague dán zä di nɛqui n'da ra hocją'i bʉ Nazaret.
Nu ra Felipe bʉya bi 'yɛ̨mp'a:
―Ga mbɛ gua nusɛ.
47 Nɛ nu'bʉ min nu ra Jesús gue ba ɛ̨pʉ ra Natanael, bi 'yɛ̨nje bʉ mi 'bähmbe:
―Dami nuhʉ nʉ ran 'yohʉ ba ɛ̨hnʉ ya, gue rán säui njuąntho da t'ɛ̨mbi ra israel, nguetho hingui yoho rán 'yomfɛ̨ni, bi 'yɛ̨na.
48 Bi 'yɛ̨n'a ra Natanael bʉya:
―Hanja guí pądi gue hingui yoho man 'yomfɛ̨nigä nɛ njąm'bʉ gá nugui, bi 'yɛ̨na.
Nu ra Jesús bi 'yɛ̨mp'a:
―Nu'bʉ hin ní zo a ra Felipe, dí pądi 'bɛ'a gnám bɛ̨m 'bʉ gmi hupʉ ja ra za, bi 'yɛ̨mp'a.
49 Nu ra Natanael bʉya bi 'yɛ̨mp'a:
―Ma Hmu i, rá Ts'ʉnt'ʉ i Oją, gue'e bi zän'na Oją gam hmuts'ʉt'abi nanguecähe dyʉ israelhʉ, dyʉ judíohʉ.
50 Nu'a ra Jesús bi 'yɛ̨mp'a:
―Ha gue'a guí 'yɛ̨c'yɛigä a dá xi i, gue'bʉ má xi i: “Dí pądi 'bɛ'a gnám bɛ̨m 'bʉ gmi hupʉ ja ra za.” Pɛ man'da nuįxte guin nu 'bʉ m'bɛjua xinda guehna dá xi i. 51 Nguetho majuąni dí xi i, guin nuhʉ da xoh mahɛ̨ts'i, ngue guin nuhʉ yʉ́m 'bɛhni Oją ba cąh mahɛ̨ts'i, nɛ da zøpʉ hapʉ gä dan 'yogä, nɛ da ndets'e, gue guecä dán ją'igä ua ja ra ximhäi, bi 'yɛ̨n a ra Jesús.