24
Bi dąmbɛ̨ni ra Jesús bʉ ja rán 'yägui
Nɛ t'ʉxuditho ra pa ndomingo, nu'ʉ yʉ xisu bi dux ra 'yɛ̨thi bi hoqui, nɛ bi mba bʉ ja ran 'yägui ngue ra hyądo guepʉ mi o ra Jesús. Nɛ nu'bʉ mi zøm bʉ, bi nu, ya xí mba njʉnni a ra do mi juaxpʉ ja ra hyądo. Nɛ 'bex bi yʉrpʉ mbo, pɛ him bi dįm bʉ rá ją'i ra Jesús. Nɛ nu'bʉ mi 'bäpʉ nɛ din 'yomfɛ̨ni 'bɛ'a bin ja, 'bex bim 'bähmbʉ yoho yʉ́m 'bɛhni Oją, mi he yʉ́ pahni di fɛxni. Nɛ nu'ʉ yʉ xisu, ɛ̨mmɛ bin su nɛ bi hyɛ̨'t'ʉ yʉn 'yohʉ. Nɛ bi 'yɛ̨mp'ʉ:
―Hanja gní hyomhbʉ ua n'da ran 'yohʉ i 'bʉi, guecua ja ran 'yägui. Nu'a guí homhbʉ, bi ndants'a, njo'o ua a. Nde'bʉ guim bɛ̨mhbʉ a bi xi ahʉ 'bʉ gám 'bʉhmbʉ bʉ ja ra häi Galilea. Ngue bi ma jatho da nu ran ʉnbi, nɛ da mba ma dä bʉ 'bʉh yʉ ts'om'bäi, nɛ da du bʉ ja ra pont'i, nɛ nu'bʉ ná hyu pa da dąmbɛ̨ni, bi 'yɛ̨n'ahʉ, bi 'yɛ̨n'ʉ yʉ́m 'bɛhni Oją.
Nɛ nu'ʉ yʉ xisu bi bɛ̨m bʉya 'bɛ'a xí man'a ra Jesús. Nɛ bi nɛxpʉ ja ran 'yägui, bi mba bʉ 'bʉ'ʉ 'dɛ'ma'da yʉ́ xädi ra Jesús nɛ'ʉ gätho mi'da, nɛ bi xi'ʉ 'bɛ'a bin ja bʉ ja ran 'yägui. 10 Nɛ nu'ʉ yʉ xisu, ra María Magdalena a n'da, nɛ ra Juana a man'da, nɛ ra María rá mbe ra Jacobo a man'da, nɛ'ʉ mi'da min 'yohʉ gue' ʉ bi xi'ʉ yʉ́ xädi a ra Jesús 'bɛ'a bi nu bʉ ja ran 'yägui. 11 Pɛ nu'ʉ yʉ́ xädi, him bi 'yɛ̨c'yɛi 'bɛ'a bi man yʉ xisu, nɛ bi 'yɛ̨mbi bi bɛ̨nsɛ 'bɛ'a bi man'ʉ.
12 Pɛ nu'a ra Pedro, bi mba n'dihi bʉ ja ran 'yägui nɛ bi nu bʉ mbo. Nɛ bi nu mi 'bøntho bʉ ra 'bø't'e má mbant'i ra Jesús. Nɛ bi mbeng bʉ ja rá ngu bʉya, bi hyonya thoho 'bɛ'a bin ja.
Ra Jesús bin 'yohʉ bʉ 'yu 'da yʉ́ 'yɛ̨c'yɛi
13 Nɛ gue'a ra pa bi mba yoho yʉ 'yɛ̨c'yɛi bʉ ja ra hnini Emaús ngue hinga yatho, hyu ora tho ná 'yo. 14 Nɛ i mam bʉ ní mba 'bɛ'a bin ja bʉ Jerusalén. 15 Nɛ gätho ná yą'ʉ, bi zʉpʉ 'yu a ra Jesús nɛ bin 'yohʉ. 16 Nɛ nu'ʉ bi nu a, pɛ him bi bądi to'o a. 17 Nɛ nu'a ra Jesús bi 'yän'dʉ:
―'Bɛ'a guí mammi.
Nɛ nu'ʉ yoho bim 'bäpʉ bʉya, nɛ ɛ̨mmɛ tu yʉ́ mbʉi.
18 Nɛ nu'a n'da í Cleofas bi dąti, bi 'yɛ̨na:
―Masque høn'a zɛhɛ hin guí pądi 'bɛ'a bin ja bʉ Jerusalén yʉ pa i ja bʉya, bi 'yɛ̨mbi.
19 Nu'a ra Jesús bi 'yänni:
―'Bɛ'a bin ja bʉ.
Nɛ bi xih pʉya 'bɛ'a bin ja, bi 'yɛ̨mbi:
―Nu ra Jesús, ra mɛngu Nazaret, n'da rá pøngahyą Oją ɛ̨mmɛ mi ja rá ts'ɛdi, bi 'yøt' yʉn t'øt'e nuįxte nɛ bi hoc yʉn zäman'ʉ. Nɛ bi 'yøt' ran ho bʉ na nu Oją, nɛ nu yʉ ją'i bi numansu a. 20 Nɛ nu'ʉ yʉ ngʉrpa mbäją nɛ mi'da ma ngʉrpihʉ, bi dä'a ra Jesús bʉ 'bʉh ra ts'ʉt'abi ngue da tho. Nɛ bi mba ma cuati bʉ ja ra pont'i bʉya. 21 Nɛ nugähe, dá bɛ̨mhbe gue'a da yąnjʉ dyʉ́ ją'i israelgähʉ, nɛ xtín jasɛ ma ts'ɛdi zɛhɛhʉ mahøn'a. Pɛ ya ná hyu pa ya bi tho. 22-23 Pɛ nu'ʉ 'da yʉ xisu ma mi 'yɛ̨c'yɛihe, mán t'ʉxuditho bi mba bʉ ja rán 'yägui, guepʉ bí o ra Jesús, pɛ him bi dįm bʉ a, nɛ bá peng bʉ ja ra ngu bi xije 'bɛ'a bi nu, nɛ bi man'ʉ bi nu 'da yʉ́m 'bɛhni Oją mahɛ̨ts'i, bi xifi i 'bʉ'a ra Jesús. Nɛ ɛ̨mmɛ dadí hyonya thohe. 24 Pɛ nu'ʉ 'da man 'yohe, bi mba bʉ ja ran 'yägui nɛ ngutho bi man'ʉ ngue hin'yʉ bʉ rá ją'i, bi 'yɛ̨n'ʉ yʉ 'yɛ̨c'yɛi.
25 Pɛ nubʉya, nu'a ra Jesús bi xi'ʉ min 'yohʉ:
―Nu'aui, guí 'yąmbʉiui nɛ xíngui ts'ʉ guí ɛ̨hya gui 'yɛ̨c'yɛiui 'bɛ'a gätho bi man yʉ́ pøngahyą Oją. 26 Nguetho gätho ʉ bi ma jatho da nu ran ʉnbi ra Cristo, gue'bʉ go bi gonhui rá ts'ɛdi Oją, bi 'yɛ̨n'a ra Jesús.
27 Nɛ nubʉya, bi xi'ʉ 'bɛ'a gätho bi man yʉ pøngahyą ngue din ja, nɛ 'bɛ'a nam bøn'a nt'o't'i bʉ. Bi dʉ'mi bʉ rá mbʉdi rá søcuą ra Moisés nɛ bi xifi gätho ʉ mi'da yʉ́ søcuą Oją.
28 Nɛ nu'bʉ mi ts'ʉtho da zøm bʉ ní mba, nu ra Jesús bi 'yøt'e tengu 'bʉ da thogui. 29 Pɛ nu'ʉ yoho min 'yohʉ bi ząmmi din oxhʉ bʉ, nguetho bin de. Nɛ nu'a ra Jesús bʉya, bi gohmbʉ bʉ ʉ.
30 Nɛ nu'bʉ min sihmɛhʉ, nu ra Jesús bi hyąc ra hmɛ, nɛ bi un ra jamadi Oją, bi xɛni, bi un'dʉ mi 'bʉpʉ bʉya. 31 'Bexgue 'dahmantho bi bądi to'o a ra Jesús tengu'bʉ ja bin zø yʉ́ dä. Pɛ nu'a ra Jesús 'bexque bim 'bɛtho bʉ, him bi nu hapʉ í mba. 32 Nɛ nu'ʉ yoho bin yąsɛ ʉ, bi 'yɛ̨n'ʉ:
―Pɛ hanja hin dá pąhmi 'bʉ mán c'athʉ bʉ ja ra 'yu. Ha him bin johya ma mbʉiui 'bʉ mí xicui 'bɛ'a nam bøn'a rám hma Oją, bin 'yɛ̨mzɛhɛ ʉ.
33 'Bex bi ndants'i, bi mbeng bʉ Jerusalén, nɛ bi dįm bʉ ʉ 'dɛ'ma'da ngue madím pɛtihʉ mi'da yʉ ją'i. 34 Nɛ ɛ̨mmɛ madí johya ʉ, nɛ i ma ngue bi ndants'i mahøn'a ra Hmu nɛ bin yąui ra Pedro. 35 Pɛ nu'ʉ bi zøhø ngue min 'yohʉ ra Jesús bʉ 'yu, bi xi'ʉ mi'da 'bɛ'a bi 'yørpʉ 'yu. Nɛ bi xi'ʉ ngue gue'a í bą'a ngue bi xɛn ra hmɛ ra Jesús.
Ra Jesús bin 'yusɛ bʉ 'bʉh yʉ́ xädi
36 Nɛ nu'bʉ gätho na yą'ʉ yʉ xädi, ya xí 'bäpʉ ra Jesús 'bʉ mi nu. Nɛ bi zɛngua ʉ, bi 'yɛ̨mbi:
―Gan johyahʉ.
37 Nɛ ɛ̨mmɛ bin su, bi bɛ̨ni gue i nu n'da ran dąhi, ngue him majuąni. 38 Pɛ nu ra Jesús bi 'yɛ̨mp'ʉ:
―Hanja ngue in jabʉ nin 'yomfɛ̨nihʉ, nɛ hingui sä gui 'yɛ̨c'yɛigahʉ. 39 Dami hyɛ̨tcahʉ, nɛ guin nuhʉ ma 'yɛ nɛ ma gua, nɛ gui nuhʉ ngue gueczɛhɛgä. Dami thäqui, janangue da zä gui pąhmbʉ ngue i ja a ma ngøc'yɛi. Pɛ nu'a n'da ran dąhi tengu guím bɛ̨mhbʉ, hinguin 'youi rá ngøc'yɛi a, bi 'yɛ̨n'a ra Jesús.
40 Nɛ nubʉya, bi 'yut'ʉ yʉ́ 'yɛ nɛ yʉ́ gua. 41 Pɛ guexta'a him 'bexque bi 'yɛ̨c'yɛi nguetho bi hyonya thoho, nɛ xin di johya ʉ. Nu ra Jesús bʉya, bi 'yäpi 'bɛ'a da zi. 42 'Bex bi un'na n'da xɛqui ra huą. 43 Bi hyąm bʉya nɛ bi za, nɛ gätho yʉ ją'i mi 'bʉpʉ bi nu. 44 Nɛ nu ra Jesús bi 'yɛ̨mp'ʉ:
―Nuya bin ja 'bɛ'a gätho dá xi ahʉ 'bʉ mám 'bʉhmbʉ. Ya dá xi ahʉ gue din ja a nt'o't'i bʉ ja yʉ́n t'ɛ̨di ra Moisés, nɛpʉ ja yʉ́ søcuą yʉ pøngahyą, nɛ'a nt'o't'i bʉ ja yʉ thuhu, yʉ salmo, nɛ ya bin ja, bi 'yɛ̨n'a ra Jesús.
45 Nu ra Jesús bʉya, bi xocpa yʉ́n 'yomfɛ̨ni ngue da zä da bą'ʉ 'bɛ'a nam bøn'a rám Hman Oją. 46 Nɛ bi 'yɛ̨mp'ʉ:
―Nt'o't'i bʉ ja rám Hman Oją gue da nu ran ʉnbi ra Cristo, nɛ da tho, nɛ ná hyu pa da dąmbɛ̨ni. 47 Nɛ nt'o't'i bʉ ngue dí mbʉpʉ Jerusalén da hman ran ho ma'da'yo, nɛ gätho ná ngʉni ra ximhäi, nɛ da sih yʉ ją'i di päh yʉ́n 'yomfɛ̨ni nɛ da mba ma punbi yʉ́ ts'oqui, ngue nangue rá thuhu ra Cristo. 48 Nu ahʉ, sä guim mamhbʉ majuąni ran ho ma'da'yo, nguetho gá nuhʉ 'bɛ'a gätho bin ja. 49 Nɛ gua pɛn 'nahʉ rá Hogandąhi Oją bi mam ma Ta di 'da ahʉ. Pɛ jatho gui tømhbʉ ua Jerusalén, gue'bʉ go bá ɛ̨h mahɛ̨ts'i rá ts'ɛdi gan 'yohʉ, bi 'yɛn'a ra Jesús, bi 'yɛ̨m'bʉ min yąhʉ yʉ́ xädi.
Bi ndex mahɛ̨ts'i ra Jesús
50 Nu'bʉ mi gua'a bi man ra Jesús, bi zix ʉ yʉ́ xädi bʉ ja ra 'yu ní mba bʉ Betania, nɛ guepʉ bi 'uą'ts' yʉ́ 'yɛ nɛ bi jąp'ʉ bʉya. 51 Pɛ nubʉya bi zopʉ ʉ yʉ́ xädi nɛ bi ndex mahɛ̨ts'i. 52 Nɛ gätho ʉ mi 'bäpʉ bi 'yɛ̨spi nɛ ɛ̨mmɛ bin johya yʉ́ mbʉi ʉ. Nɛ bi mbeng bʉ Jerusalén bʉya. 53 Nɛ gätho yʉ pa bin de bʉ ja ra dąniją, mi numansu Oją nɛ bi un ra jamadi Oją bʉ. Nɛ hønt'a dí xi'a ya.