23
Ra Pilato bi juąnba ra Jesús
Janangue'a bi ndants'ʉ, bi zix'a ra Jesús bʉ 'bʉh ra ts'ʉt'abi Pilato. Nɛ gätho ʉ bi yąp'a ra Jesús. Nɛ bi 'yɛ̨mp'a ra Pilato:
―Nuna ran 'yohʉ i 'bäcua, ɛ̨mmɛ i hät yʉ ją'i, nɛ bi xih yʉ ją'i ngue hin din jut yʉ renta im man ra ts'ʉt'abi Roma, nɛ bi mansɛ ngue guesɛ ra Cristo, ra hmuts'ʉt'abi na, bi 'yɛ̨n'ʉ madí yąp'a ra Jesús.
Nɛ nu'a ra Pilato bʉya, bi 'yän'na ra Jesús:
―Ha majuąni gue'e rá hmuts'ʉt'abi yʉ judío.
Ra Jesús bi dąti:
―Gue'a gá ma, bi 'yɛ̨n'a ra Jesús.
Nu ra Pilato bʉya bi 'yɛ̨mb yʉ ngʉrpa mbäją nɛ yʉ ją'i mi 'bäpʉ:
―Xínga n'da ra ts'oqui dá tįnbä na ran 'yohʉ, bi 'yɛ̨na.
Pɛ ɛ̨mmɛ man'da nts'ɛdi bi man'ʉ yʉ yąpate:
―Nuna ran 'yohʉ bi dʉ'ma n'da ran heque nangue 'bɛ'a bi xänba yʉ ją'i. Gue'a bi 'yørpʉ ja ra häi Galilea, nɛpʉ ra xɛqui Judea, nɛ nuya bi zøcua ja ra hnini Jerusalén, ngue da 'yøt'ua, bi 'yɛ̨n'ʉ.
Ra Herodes bi juąnba ra Jesús
Nu'bʉ mi 'yøde 'bɛ'a bi man yʉ ją'i, nu ra Pilato bi 'yänni:
―Ha ra mɛngu bʉ Galilea na ran 'yohʉ 'bʉ.
Nɛ nu'bʉ mi bądi gue ra mɛngu bʉ Galilea a ra Jesús, bi manda da ts'ixpʉ 'bʉh ra Herodes. Nguetho ra Herodes ra ts'ʉt'abi bʉ ja ra häi Galilea, nɛ gue'a ra pa i 'bʉpʉ ja ra dąhnini Jerusalén a. Nɛ nu'a ra Herodes, 'bʉ mi nu'a ra Jesús, bin johya, nguetho mi øde 'bɛ'a gätho mi øt' ra Jesús, nɛ in nde da nu n'da ran t'øt'e nuįxte. Nɛ nu'a ra Herodes, xʉn ngu bi 'yän yʉn t'änni, pɛ nu'a ra Jesús him bi 'yʉrpatho ra güɛnda, xíngui ts'ʉ bi dądi. 10 Nɛ hinga yatho mi 'bäh yʉ ngʉrpa mbäją, nɛ yʉ xänbate niją, nɛ ɛ̨mmɛ ts'ɛdi bi mbafi, di yąp'a ra Jesús. 11 Pɛ nu'a ra Herodes nɛ yʉ́ dofʉi, ɛ̨mmɛ bi denthoho a ra Jesús, nɛ xíngui ts'ʉ bi numansu'a. Nɛ nu'ʉ yʉ dofʉi bi het'a ra pahni tengu yʉ́ pahni yʉ hmuts'ʉt'abi, nɛ bi mbɛnh mahøn'a bʉ 'bʉh ra Pilato. 12 Nɛ madín sʉhmi a ra Herodes a ra Pilato, pɛ nu ra pa a, bin amigoui bʉya.
Nu ra Pilato bi manda dí ho ra Jesús
13 Nɛ nu'a ra Pilato bi zon'dʉ yʉ ngʉrpa mbäją nɛ'ʉ mi'da yʉ́ ngʉrpi yʉ judío. 14 Nɛ bi 'yɛ̨mbi:
―Guá sihʉ na ran 'yohʉ 'bäcua, nɛ gá xijʉ ra hyäte na. Pɛ xʉn ngu yʉn t'änni xtá ändä nɛ xínga n'da ra ts'oqui dá tįnbä na, bi 'yɛ̨na. 15 Nɛ xínga gue'a ra Herodes bi ma xtán dįnba n'da rá ts'oqui, nɛ bá pɛntho ua mahøn'a. Nɛ hin'yʉ 'bɛ'a bi 'yøt'na ran 'yohʉ gue dí nu ran dąte. 16 Nuya, ga manda da 'bɛi nɛ nubʉya ga thøtho, bi 'yɛ̨na.
17 Nguetho nu ra Pilato nząi di thø'a n'da ra ofädi 'bʉ i ja ram pɛti ran dąbaxjua. 18 Pɛ nu yʉ ją'i ɛ̨mmɛ bi mbafi nɛ n'dat'a bi man ʉ:
―Dami hyo na ran 'yohʉ, nɛ go gui thø'a ra Barrabás, bi 'yɛ̨n'ʉ.
19 Nɛ nu'a ra Barrabás, ra hyodu a, nɛ mi ofädi nguetho bi parpa yʉ ją'i din sʉhmbʉ ra ts'ʉt'abi. 20 Pɛ nu'a ra Pilato, ɛ̨mmɛ min nde di thø'a ra Jesús, nɛ bi zäpi din yąhʉ yʉ ją'i mahøn'a. 21 Pɛ nu'ʉ yʉ ją'i ɛ̨mmɛ i mbafi. Nɛ bi 'yɛ̨n'ʉ:
―Cuarpʉ ja ra pont'i, bi 'yɛ̨n'ʉ.
22 Nɛ ná hyundį bʉya, bi 'yän'na ra Pilato:
―'Bɛ'a ní ts'oqui bi 'yøt'na ra Jesús, xínga n'da ra ts'oqui xtá tįnbä ngue dí nu ran dąte, pɛ 'bɛ da gua'a m'bɛi ga xocä bʉya, bi 'yɛ̨n'a.
23 Pɛ man'da nts'ɛdi bi mbah yʉ ją'i, nɛ n'dat'a bi ma ngue di cuarpʉ ja ra pont'i ra Jesús. Nɛ bi dąha 'bɛ'a min nde bʉya. 24 Nguetho nu'a ra Pilato bi manda da t'øt'a 'bɛ'a go i nde yʉ ją'i. 25 Go bi thø'a ra Barrabás, ngue bi man yʉ ją'i, madague'a ín ofädi a nam parpate nɛ nɛ'a ín hodu. Pɛ nu'a ra Jesús, go bi däp'ʉ yʉ ją'i da 'yørpe tengu mim bɛ̨ni da 'yørpe.
Nu ra Jesús bin cuatpʉ ja ra pont'i
26 Nɛ nubʉya, bi ts'ixa ra Jesús bʉ ndehnini. Nɛ bin c'athʉ n'da ran 'yohʉ, í Simón, ra mɛngu bʉ ra hnini Cirene, ngue ní mba bʉ ja ra hnini Jerusalén. Nɛ bi fɛnt'i nɛ bin japi da duspa rá pont'i ra Jesús. 27 Nɛ n'dan nɛts'i yʉ ją'i bi dɛn'na ra Jesús. Nɛ nu'ʉ 'da yʉ xisu zom bʉ ní mba, i tu yʉ́ mbʉi 'bɛ'a da t'ørpa ra Jesús. 28 Pɛ nu'a ra Jesús bi hyɛ̨t'ʉ nɛ bi 'yɛ̨mp'ʉ:
―Gyʉ́ zʉ xisuhʉ, ngue gyʉ́ mɛnguhʉ Jerusalén, o guí zomhbʉ ngue ga tugä, pɛ man'da go gui zomhbʉ nangue 'bɛ'a gui nusɛhʉ, gyʉ mɛnguhʉ Jerusalén, nɛ ni t'ʉhnihʉ. 29 Nguetho da zøn ra pa xʉn ʉ tho ran ʉnbi guin nuhʉ. Nɛ him man gui samhbʉ ʉ yʉ xisu him bi dįn yʉ́ t'ʉhni, pɛgue guim bɛ̨mhbʉ mająpi ʉ, nguetho ya njo'o yʉ́ t'ʉhni da nu'a ran ʉnbi xʉn ʉ tho tengu da nu ni t'ʉhnihʉ. 30 Nɛ da 'yɛ̨n'i 'da: “Man'da xʉn ho 'bʉ xtan yøt' yʉ t'øhø nɛ yʉ nyuni xtan gogbahʉ, xinda gue'bʉ ga thoqui ga nuhʉ ran ʉnbi xʉn ʉ tho,” da 'yɛ̨n i 'da. 31 Nɛ gui pąhmbʉ, nu'bʉ xʉn ʉ tho ran ʉnbi bi t'ørpa n'da ngue hin'yʉ rá ts'oqui, man'da xʉn ʉ tho da t'ørpa ʉ ja yʉ́ ts'oqui, bi 'yɛ̨n'a ra Jesús 'bʉ mi xih yʉ xisu i zoni.
32 Nɛ'ʉ yoho yʉn 'yohʉ bi ts'its'i ngue 'darpʉ da thohʉ a ra Jesús. Pɛ gätho ʉ yoho mi ja yʉ́ ts'oqui ʉ. 33 Nɛ gätho bi zøm bʉ ja n'da ra nyuni t'ɛ̨mbi ra yąxmu. Guepʉ bi mba ma cuati bʉ ra Jesús nɛ'ʉ yoho yʉn 'yohʉ. N'da a n'da bi guarpʉ ja yʉ pont'i. 34 Nɛ nu'a ra Jesús bi 'yɛ̨na:
―Ma Ta'i, dami punba a i ørcä ya yʉ ją'i, nguetho hingui pądi 'bɛ'a i øt'e, bi 'yɛ̨n'a ra Jesús.
Nɛ nu'ʉ yʉ dofʉi bi 'yøt'a n'da ran tąha to'o da gąxa rá pahni ra Jesús. 35 Nɛ mi hand thoho yʉ ją'i. Nɛ nu yʉ́ ngʉrpi, ɛ̨mmɛ bi den thoho nɛ bi 'yɛ̨na:
―Nunʉ ran 'yohʉ bi pø'i 'da, i sä dim pøsɛ ya gue'bʉ gue'a ra Cristo rá Thahni Oją nʉ, bi 'yɛ̨n'ʉ.
36 Nɛ'ʉ yʉ dofʉi ɛ̨mmɛ bi denthoho nɛ di säti di un'na ra vino xʉn ju, ɛ̨mbi da zi a ra Jesús. 37 Nɛ bi 'yɛ̨mbi:
―Nu'bʉ gue'e rá Hmuts'ʉt'abi yʉ judío, damim pøsɛ 'bʉ, bi 'yɛ̨n'ʉ yʉ dofʉi.
38 Nɛ mán t'o't'i n'da ra xithɛ bʉ ja ra pont'i bʉ ja rá yą ra Jesús. Nɛ nt'o't'i bʉ: “Nuna rá Hmuts'ʉt'abi yʉ judío na.”
39 Nɛ nu'a n'da ran 'yohʉ mi cuat rá pont'i mi 'bäpʉ nán ja rá hyo ra Jesús, bin sante thoho. Nɛ bi 'yɛ̨na:
―Nu'bʉ majuąni gue'e grá Cristo, hanja hin gám pøsɛ, nɛcä'be xquí pøc'be, bi t'ɛ̨mp'a ra Jesús.
40 Pɛ nu'a man'da ran 'yohʉ mi cuarpʉ bʉya, bi hɛcpa a bin sante nɛ bi 'yɛ̨mbi:
―Ha xíngui ts'ʉ guí su Oją, nɛ 'dat'a man ʉnbihʉ, bi 'yɛ̨na. 41 Pɛ nugüi, ran dąte rán säui a dá øt'ui. Pɛ nuna ra Jesús, xíngui ts'ʉ ran ts'o bi 'yøt'na, bi 'yɛ̨mbi.
42 Pɛ nubʉya, bi 'yɛ̨mp'a ra Jesús:
―Dami bɛ̨nc 'bʉ bin ja ni ts'ɛdi ngue gui manda ua, bi 'yɛ̨na.
43 Nu ra Jesús bi 'yɛ̨mbi:
―Majuąni dí xi'a'i, ga sømmi nám pa ya bʉ mahɛ̨ts'i, bi 'yɛ̨mbi.
Bi du ra Jesús
44 Pɛ nu'bʉ huxyadi, bim 'bɛxui gätho ra ximhäi, asta gue'bʉ hyunde. 45 Nɛ nu'bʉ mim 'bɛxui, bin xɛngui nde ra 'bø't'e i ndam bʉ mbo ra dąniją. 46 Nɛ nu'a ra Jesús nts'ɛdi bi mbafi, nɛ bi 'yɛ̨na:
―Ma Ta i, dadí dä'a ma te ya, bi 'yɛ̨na.
Nɛ 'bex bi du bʉya.
47 Nɛ nu ra hmudofʉi mi 'bäpʉ, 'bʉ mi nu 'bɛ'a bin ja, bi 'yɛ̨spa Oją, nɛ bi 'yɛ̨nsɛ:
―Majuąni nunʉ ran 'yohʉ hin te mi ja ra ts'oqui, bi 'yɛ̨na.
48 Nɛ gätho na ngu yʉ ją'i 'bäpʉ ngue yʉ nute, 'bʉ mi nu 'bɛ'a bin ja, 'bex bi mba yʉ́ ngu, bi bɛ̨ndumbʉi nɛ bi hyonya thoho. 49 Pɛ nu'ʉ yʉ́ amigo ra Jesús n'danni ts'ʉ mi 'bäi. Nɛ'ʉ 'da yʉ xisu mi tɛn'na ra Jesús 'bʉ mambá nɛxpʉ ja ra häi Galilea, gätho bi nu 'bɛ'a bi t'ørpa ra Jesús.
Bi t'ä'a ra Jesús
50-51 Nɛ mi 'bʉ'a n'da ran 'yohʉ, í José, ra mɛngu bʉ ra hnini Arimatea, n'da rá hnini yʉ judío bʉ ra xɛqui Judea. Nu'a, ra hoc'ją'i a, nɛ mi hnumansu. Nɛ mi tøm' ra pa di manda ua rá ts'ɛdi Oją. N'da rá ngʉrpi yʉ judío a, pɛ hinga 'da'ingu bi bɛ̨mhbʉ ʉ bi juąnba ra Jesús. 52 Nɛ nu'a ra José bi mba bʉ bí 'bʉh ra Pilato nɛ bi 'yäp rá ngøc'yɛi ra Jesús ngue da 'yägui. 53 Nɛ bi tong bʉ ja ra pont'i a ra Jesús. Nɛ bi mbantpa rá ją'i ra Jesús n'da ra hoc'bø't'e xʉn ho, nɛ bi gärpʉ ja n'da ra hyądo xínga n'dandį bi 'yo n'da ra du. 54 Nɛ nu'bʉ mi 'yägui, gue'a ra pa din sä yʉ ją'i ngue da nu ra pa ran säya.
55 Nɛ nu'ʉ yʉ xisu, mi tɛn'na ra Jesús 'bʉ xí nɛxpʉ ja ra häi Galilea, bi dɛn'na ra José nɛ bi nu hapʉ bi jät'a ra Jesús, nɛ mi nu hapʉ án ja rá yą. 56 Nɛ nu yʉ xisu bi mba bʉya, di hoc ra 'yɛ̨thi i yʉman'u, nɛ ra aceite da gospa rá ją'i ra Jesús. Pɛ nu'bʉ mi mbʉ'a ra pa ran säya, bin säya tengu thoho bi mam bʉ ja yʉ́n t'ɛ̨di.