22
Bi hma da tho ra Jesús
Nuya mi ts'ʉtho da zøn ra pa da ts'i ra hmɛ hin'yʉ rá íxi. Gue'ʉ yʉ pa ra dąmpɛti ran dąbaxjua. Nu'ʉ yʉ ngʉrpa mbäją nɛ yʉ xänbate niją, mi honi 'bɛ'a dí hyo ra Jesús. Pɛ mi su'ʉ 'bɛ'a da 'yøt' yʉ ją'i 'bʉ da hyo'a.
Nɛ nu'a ra zįthu bi yʉt' rá mbʉi ra Judas Iscariote, gue'a n'da rá xädi ra Jesús. Nu'a ra Judas bi mba, bin yąhʉ yʉ ngʉrpa mbäją nɛ yʉ hmu dofʉi, nɛ bi xifi 'bɛ'a da 'yøt 'bʉ di dä'a ra Jesús. Nu'ʉ bi hyu yʉ́ mbʉi 'bʉ mi man'a ra Judas 'bɛ'a da 'yøt'e. Nɛ bi xifi da gut rán zäbi ra Judas. Nɛ nu ra Judas bʉya, bi dø'ma ra ora 'bʉ njongui 'bʉpʉ yʉ ją'i ngue di dä'a ra Jesús.
Rán sihmɛ ra Hmu
Nɛ mi søn ra pa bin ja ra dąnts'ihmɛ i ts'i ra hmɛ hin'yʉ rá íxi, nɛ i ho ra t'ʉdɛ'yo. Nɛ nu'a ra Jesús bi mbɛn'na ra Pedro nɛ ra Xuua nɛ bi xifi di hoc ran sihmɛ ran dąbaxjua, da zi 'bʉ bin de. Nu ra Pedro nɛ ra Xuua bʉya:
―Hapʉ guín nde ga hoc'be, ɛ̨n'ʉ.
10 Nu ra Jesús bi 'yɛ̨mp'ʉ:
―Nu'bʉ gán 'youi bʉ ja ra ndenhnini nɛ gui nuui n'da ran 'yohʉ i tu n'da ra xaro ra dehe, dami tɛndui a ran 'yohʉ, nɛ gui cʉt'ui bʉ ja ra ngu da yʉt'a. 11 Nɛ gui xihmi a ra mɛngu bʉ: “Nu'a ra xänbate bá pɛnga'be ngue gui xic'be hapʉ i ja ra cuarto ngue ga sägähe ra dąnsihmɛ,” gui 'yɛ̨nui. 12 Nɛ nu'a ran 'yohʉ da zix aui bʉ magąts'i hapʉ i ja ra cuarto xʉn ndoho. Guepʉ gui hocui rán sihmɛ ran dąbaxjua, bi 'yɛ̨mp'ʉ yʉ́ xädi.
13 Nu ra Pedro nɛ ra Xuua bʉya bi mba bi dįni tengutho bi man'a ra Jesús. Nɛ bi hocpʉ ran sihmɛ bʉya.
14 Nu'bʉ mi zøn ra ora bʉya, nu'a ra Jesús nɛ mi'da yʉ́ xädi bi zøm bʉ nɛ bin sihmɛhʉ. 15 Nu ra Jesús bi 'yɛ̨mp'ʉ yʉ́ xädi:
―Ɛ̨mmɛ dán ndegä ga sihʉ na ran sihmɛ ran dąbaxjua 'bʉ di 'bɛdi ga tugä. 16 Nɛ dí xi ahʉ, him man'dandį ga sigä na ran sihmɛ jague'bʉ bi zøn ra pa ngue gán yąmhbʉ xʉn ho 'bʉ gám 'bʉhmbʉ bʉ di manda rá ts'ɛdi Oją.
17 Nu ra Jesús bʉya bi dɛca n'da baso ra vino nɛ bi un ra jamadi Oją, nɛ bi 'yɛ̨mp'ʉ yʉ́ xädi bʉya:
―Dami comhbʉ na po na ra baso, gui sihʉ. 18 Nguetho dí xi ahʉ, hin ga sigä mahøn'a asta gue'bʉ go da zøn ra pa di manda ua rá ts'ɛdi Oją xʉn ho.
19 Nɛ nubʉya, bi hyąc ra hmɛ nɛ nu'bʉ mi gua'a bi un ra jamadi Oją bʉya, bi xɛni nɛ bi darpa ʉ yʉ́ xädi, bi 'yɛ̨na:
―Nuna ra hmɛ na, ma ngøc'yɛigä na, ga ungä nangue ahʉ. Nɛ n'dandį ngu n'dandį 'bʉ guí sihʉ, guim bɛ̨njʉ, bi 'yɛ̨n'a ra Jesús.
20 Nɛ nu'bʉ mi guadi bin sihmɛ ʉ, nu ra Jesús bi dɛc'a ra baso ra vino nɛ bi un'dʉ yʉ́ xädi nɛ bi 'yɛ̨mp'ʉ:
―Nuna, ran hoqui ma'da'yo, guehna nam bøni ma jigä ngue bi hoc'a ra 'da'yo'yu bi 'yøt'ahʉ Oją na, bi 'yɛ̨na.
21 Pɛ dí huhmbʉ ua n'da di dägä. 22 Nɛ nugä, ngue dán ją'igä ua ja ra ximhäi, da thogä, ngue gue'a bi zänd Oją, pɛ í huɛ̨hi maha a di dägä, bi 'yɛ̨n'a ra Jesús.
23 Nu yʉ́ xädi, 'bex bin 'yänzɛhɛ to'o di dä'a ra Jesús.
Ra Jesús bi ma to'o dim 'bɛt'o
24 Nɛ man'da ran junt'i bi 'yøt'ʉ yʉ́ xädi ngue to'o dim 'bɛt'o nanguesɛ ʉ. 25 Pɛ nu ra Jesús bi 'yɛ̨mp'ʉ:
―Nuua ja ra häi, nu yʉ ts'ʉt'abi nɛ'ʉ i ja yʉ́ ts'ɛdi, xʉn hɛ̨i i ørpa yʉ ją'i 'bʉ di manda ʉ, i øt'e yʉ́ 'yɛ̨hɛ ʉ, nɛ i t'ɛ̨mbi xʉn ho a i øt'e. 26 Pɛ nu ahʉ, hin gan jahʉ bʉ. Nu'a to'o dim 'bɛt'o, da 'yøt'e dim 'bɛjua thoho. Nɛ nu'a to'o din ngʉrpi, da 'yøt'e din 'yɛ̨hɛ thoho a. 27 Nu yʉ hmu 'bʉcua ja ra häi, hin dim pɛ'ʉ, pɛ gue i tø'mi da mbɛp'ʉ yʉ́ 'yɛ̨hɛ, pɛ nugä madague dím hmugä, pɛ dí øt'ä ngue ni 'yɛ̨hɛgahʉ, bi 'yɛ̨n'a ra Jesús.
28 Nɛ man'da bi xifi, bi 'yɛ̨na:
―Pɛ nu'ahʉ, dán hyʉmhbʉ 'bʉ má nugä yʉn ʉnbi ua ja ra ximhäi. 29 Janangue ga 'da'a nin t'ɛ̨dihʉ, tengutho bi 'dacä ma Ta. 30 Nɛ nu'bʉ bi zøn ra pa ga øt' ran ts'ʉt'abi, 'darpʉ dan johyahʉ, nɛ gui comhbʉ ma ts'ɛdi gui juąnbahʉ ma mi'israelhʉ, dyʉ́ judíohʉ, bi 'yɛ̨n'a ra Jesús.
Ra Jesús i pądi 'bɛ'a da 'yøt'a ra Pedro
31 Nɛ bi t'ɛ̨mp'a ra Pedro:
―Ma zʉ Pedro, nu'a ra zįthu bi 'yäh ran t'ɛ̨di ngue da zä'a ni mbʉihʉ, in nde ahʉ gan 'uɛ̨xthʉ tengu'bʉ i 'uɛ̨xt ran dąhi yʉ́ häi ra trigo. 32 Pɛ nugä, ya dá äp ma Ta him má zä gui pumbɛ̨ni ni t'ɛ̨c'yɛihʉ. Nɛ nu'bʉ gán 'yomfɛ̨ni ts'ʉ, gui 'yɛ̨c'yɛi xʉn ho mahøn'a, nɛ gui zɛrpa yʉ́ mbʉi ni mi'yɛ̨c'yɛihʉ, bi 'yɛ̨mbi.
33 Nɛ nu'a ra Pedro bi dąh pʉya:
―Nugä, ga tɛn'na i madague dan ofädiui ogue ga tuui, bi 'yɛ̨na.
34 Bi dą'a ra Jesús bʉya:
―Gra Pedro, dí xi'i, nu'bʉ hin ní mbah ra øni, ná hyundį xquí cøngui, bi t'ɛ̨mp'a ra Pedro.
Ra Jesús bi ma mi ts'ʉtho da nu ran ʉnbi
35 Xø bi 'yɛ̨mp'ʉ yʉ́ xädi bʉya:
―Nu'bʉ ra mbʉdi dá pɛn'nahʉ bʉ gá mamhbʉ ran ho ma'da'yo, nɛ hin te gá hyąxhʉ. 'Bɛ'a gá 'yøthʉ, ha bin ja 'bɛ'a gätho gá hyomhbʉ, uague hin'na.
Nɛ gätho yʉ́ xädi bi 'yɛ̨na:
―Hin te dá 'bɛhmbe.
36 Pɛ nuya n'dan'yo gui 'yøthʉ, gui tux ni buxahʉ, nɛ gui hyąx ni mbɛtihʉ. Nɛ nu'bʉ hin'yʉ ni espadahʉ, gui pä ni pahnihʉ gui tämhbʉ n'da. 37 Nguetho i jatho din jagä tengu i mam bʉ ja rá hman Oją, i ɛ̨m bʉ: “Yʉ ją'i da 'yɛ̨mbi ra ts'om'bäi a,” i ɛ̨m bʉ ja rám hman Oją nanguecä, bi 'yɛ̨n'a ra Jesús.
38 Nɛ nu'ʉ yʉ́ xädi bi 'yɛ̨mbi:
―Gra Hmu, i jaje yoho yʉ espada, bi 'yɛ̨n'ʉ.
―Dí gua'ʉ, bi 'yɛ̨n'a ra Jesús.
Ra Jesús in yąui Oją bʉ ja ra nyuni Olivos
39 Nu'a ra Jesús bʉya, bi bøm bʉ ja ra cuarto mi sihmɛ ʉ, bi mba bʉ ra nyuni Olivos, bi mbähä yʉ́ xädi. 40 Nɛ nu'bʉ mi zøm bʉ, nu ra Jesús bi 'yɛ̨mp'ʉ:
―Dami 'yäfʉ rá ts'ɛdi Oją gue da zä gui hyäthʉ yʉ́n ts'äte ra zįthu, bi 'yɛ̨mbi.
41 Nɛ nu'a ra Jesús bi 'ue'i ts'ʉ bʉ mí 'bäh yʉ́ xädi, nɛ bin dąnyahmu, bin yąui Oją. 42 Nɛ bi 'yɛ̨na:
―Ma Ta'i, nu'bʉ ni pähä, dami japi ngue hin ga sigä a ra mbohi gá sänni ga sigä, pɛ hin dín nde ma pähäzɛhɛ pɛ go ni pähä dín nde ga øt'ä, bi 'yɛ̨n'a ra Jesús.
43 'Bex bi nɛqui bʉ n'da rám 'bɛhni Oją mahɛ̨ts'i ngue bá hąnba a í zɛrpa rá mbʉi. 44 Pɛ nu'a ra Jesús ɛ̨mmɛ bi du rá mbʉi, nɛ man'da nts'ɛdi bin yąui Oją. Xøgue ra ji a rá xänthe mi täpʉ häi.
45 Nɛ bi ndants'a ra Jesús bʉya, bi mba bʉ 'bʉh yʉ́ xädi. Pɛ nu'ʉ, gätho min ąha nguetho bi güent yʉ́ ją'i ʉ nangue ra dumbʉi mim bɛ̨ni. 46 Nu'a ra Jesús bi 'yɛ̨mp'ʉ:
―Hanja gnán ąhmbʉ. Dami nuhmbʉ, gan yąhʉ Oją janangue'a da zä gui tąhmbʉ rán ts'äte ra zįthu, bi 'yɛ̨mbi.
Bi fɛnt'a ra Jesús
47 Nɛ nu'bʉ min yąhʉ yʉ́ xädi, 'bex bá ɛ̨pʉ n'da nɛts'i yʉ ją'i, nɛ bá 'bɛt'o ra Judas, gue'a n'da rá xädi ra Jesús. Nɛ nu'a bi zøm bʉ 'bʉh ra Jesús nɛ bi zʉspa rá 'yogu 'bʉ mi zɛngua. 48 Pɛ nu'a ra Jesús bi 'yɛ̨mbi:
―Grá Judas, ha ran ts'ʉ'ts'i guí dägui, nugä ngue dán ją'igä ua ja ra ximhäi, bi 'yɛ̨n'a ra Jesús.
49 Nɛ nu'ʉ mi'da yʉ́ xädi 'bʉ mi nu 'bɛ'a bin ja, bi 'yän'na ra Jesús:
―Ha ga japähe ma espadahe, ɛ̨n'ʉ.
50 Pɛ him bi dø'mi 'bɛ'a da si'a n'da ʉ, 'bex bi zɛcua rán 'yɛizagu rá 'yɛ̨hɛ ra ngʉrpa mbäją. 51 Pɛ nu'a ra Jesús 'bex bi hɛcua yʉ́ xädi:
―O guí øthʉ a, bi 'yɛ̨mbi.
Nɛ 'bex bi hocua mahøn'a a rá zagu a ran 'yohʉ. 52 Nɛ nu'a ra Jesús 'bex bin yąhʉ yʉ ją'i ngue bá ɛ̨hɛ da zits'i. Min 'yohʉ yʉ ngʉrpa mbäją nɛ yʉ ngʉrpa mbädi bʉ ja ra dąniją, nɛ mi'da yʉ́ ngʉrpi yʉ judío. Nɛ bi 'yɛ̨mbi:
―Ha drá bɛ̨gä ngue guá hąhʉ ni espadahʉ nɛ ni zahʉ ngue gui sixcahʉ, bi 'yɛ̨na. 53 Hanja hin gá bɛntcahʉ bʉ ja ra dąniją, nɛ ząnt'a min xänbategä bʉ. Pɛ nuya bi zøn ra ora din ja a bi zänd Oją nɛ n'da ora thoho gui tąjʉ, nɛ'a ra dąmants'o n'da ora thoho da dąqui, bi 'yɛ̨n'a ra Jesús.
Ra Pedro bi gøn'a ra Jesús
54 'Bex bi fɛnt'a ra Jesús nɛ bi ts'ixpʉ ja rá ngu ra hmumbäją. Nɛ nu'a ra Pedro bi dɛnni a na 'bɛjua thoho. 55 Nɛ mi zø bʉ n'da ra sibi bʉ mbo rá mbä't'i rá ngu ra hmumbäją. Nɛ nu ra Pedro madin tąspihʉ bʉ yʉ ją'i. 56 Nɛ mi 'bäpʉ n'da ra hmute ngue ra 'yɛ̨hɛ bʉ. Nɛ nu'bʉ mi nu'a ra Pedro, bi 'yɛ̨na:
―Nuna ran 'yohʉ hucua, min 'yohʉ ra Jesús.
57 Pɛ nu'a ra Pedro bin cøni, nɛ bi 'yɛ̨na:
―Nu'i grá xisu, xøgue hin dí pącä to'o a guí ma, bi 'yɛ̨na.
58 Nu'bʉ mi tho n'da zʉ t'ʉ ora, n'da ran 'yohʉ bi nu'a ra Pedro nɛ bi 'yɛ̨mbi mahøn'a:
―Nu'i grán 'yohʉ, gue'e gmin 'yohʉ ra Jesús.
Pɛ nu'a ra Pedro bin cøni:
―Hinga guecä, bi 'yɛ̨na.
59 Nɛ nu'bʉ mi thoh man'da ora, xø man'da ran 'yohʉ bi 'yɛ̨mbi:
―Nugä, dí pącä na ran 'yohʉ. Guehna n'da rá xädi ra Jesús. Nɛhna ra mɛngu Galilea na, bi 'yɛ̨na.
60 Pɛ nu'a ra Pedro bi dąti:
―Nu'i grán 'yohʉ, hin dí pącä 'bɛ'a guím ma, bi 'yɛ̨na.
Nɛ 'bex bi mbah ra øni bʉya. 61 Nu'a ra Jesús 'bex bin yɛ̨gui nɛ bi hyant'a ra Pedro. 'Bex bi bɛ̨n'a ra Pedro xí xi'a rá Hmu, ngue bi 'yɛ̨mbi: “Dí pącä nu'bʉ hin ná mbah ra øni, hyundį xquí cøngui,” ngue xí 'yɛ̨mbi. 62 Nɛ nu'a ra Pedro bʉya, bi mba bʉ thi nɛ bin zoni, bi bɛ̨nman'ʉ 'bɛ'a bi 'yøt'e.
Ra Jesús bi t'ʉspi
63 Nɛ nu'ʉ yʉn 'yohʉ mi fä'a ra Jesús, bin ʉspate tho'ʉ. 64 Nɛ bi gorpa rá dä ra Jesús, nɛ bi mbɛmp' pʉya, nɛ bi 'yɛ̨mp'a ra Jesús:
―Grá pøngahyą, xije to'o bi mbɛp'a'i, bi 'yɛ̨mbi.
65 Nɛ ɛ̨mmɛ xʉn ngu ran ts'o bi xi'a ra Jesús.
Ra Jesús bi juąnba yʉ́ ngʉrpi yʉ judío
66 Nɛ nu'bʉ mi hyax pʉya, bim pɛti bʉ yʉ dąc'yɛi, nɛ yʉ ngʉrpa mbäją, nɛ yʉ xänbate niją. Nɛ nu'ʉ bi zixpʉ madím pɛti gätho yʉ́ ngʉrpi yʉ judío, ngue di juąnba ra Jesús. Nɛ bi 'yɛ̨mp'a:
67 ―Dami xije ya, ha majuąni gue'e grá Cristo, rá Thahni i Oją.
Nɛ nu'a ra Jesús bi dąti:
―Madague'a ga xi ahʉ, hin gui 'yɛ̨c'yɛigahʉ. 68 Nɛ ngutho'bʉ ga än'nahʉ n'da ran t'änni, hin gui thąhmbʉ, bi 'yɛ̨n'a ra Jesús. 69 Pɛ nuya, bi zøn ra ora ga com'be rá ts'ɛdi Oją nuįxte thoho, nugä ngue dán ją'igä ua ja ra ximhäi, bi 'yɛ̨n'a ra Jesús.
70 Nɛ nu'ʉ mi hupʉ bi 'yänni:
―Ha gue'e rá Ts'ʉnt'ʉ e Oją 'bʉ.
Nɛ nu'a ra Jesús bi dąti:
―Gue'a guí mamhbʉ, bi 'yɛ̨na.
71 Pɛ nu'ʉ bʉya, 'bex bi 'yɛ̨n'ʉ:
―Hingui jatho ga homhbʉ mi'da yʉ testigo, nguetho ya bin juąnzɛhɛ, nɛ dá øhmbʉ a bi ma, bi 'yɛ̨n'ʉ.