21
Nu'a ran t'unni man'da di muui
Nu'a ra Jesús mi 'bäpʉ ja ra dąniją nɛ bi nu yʉ mɛmbɛti i cät yʉ́ mbɛti bʉ ja ra huada, ngue rán t'unni Oją. Nɛ bi nu n'da zʉ hyoya xisu bi gärpʉ yoho yʉ t'ʉc'axt'i. Nu ra Jesús bi 'yɛ̨mp'ʉ mi 'bäpʉ bʉya:
―Majuąni dí xi ahʉ, nuna ra hyoya xisu man'da di muui bi uni xinda gue'ʉ gätho mi'da. Nguetho gätho yʉ mɛmbɛti 'bʉ ya bi gät'a n'da ra mbɛti ja ra huada, pɛ ya mbongui thoho yʉ́ mbɛti, pɛ nu'a zʉ hyoya xisu, bi uni gätho mi ja, xíngui ts'ʉ bi bongui 'bɛ'a da hyonsɛ, bi 'yɛ̨n'a ra Jesús.
Ra Jesús bi ma 'bɛ'a din ja ra dąniją
Nu'a ra Jesús mi ø'a man yʉ ją'i: “Mahotho ra dąniją, nɛ mahotho yʉn t'unni i zʉpʉ.” Pɛ ra Jesús bi 'yɛ̨mp'ʉ:
―Nuna gätho guín nuhʉ ya, da zøn ra pa hin te din ja ua, xíngui ts'ʉ da bonga n'da zʉ xɛqui ngue hin da yøt'e, bi 'yɛ̨n'a ra Jesús.
Ran ʉnbi din ja ua ja ra häi
Nɛ nu'ʉ 'da yʉ ją'i mi ø'a bi man ra Jesús, nɛ bi 'yänni:
―Gra xänbate i, nda'a ní pa din ja a guím ma, 'bɛ'a ní hmɛpya din ja sä ga pąhmbe.
Nɛ nu ra Jesús bi 'yɛ̨mp'ʉ:
―Dami jamansu 'bɛ'a guí ɛ̨c'yɛihʉ. Nguetho da zøn ra pa ba ɛ̨h yʉ hyäte da hyä ahʉ: “Nugä drá Cristogä,” da 'yɛ̨n'ahʉ. Nɛ da 'yɛ̨n'ʉ: “Ya bi zøn ra pa ran zɛgui,” da 'yɛ̨n'ʉ. Pɛ o guí ɛ̨c'yɛihʉ 'bɛ'a da man'ʉ. Ga xi ahʉ 'bɛ'a gätho din ja ua ja ra häi gue'bʉ go ba ɛ̨cä mahøn'a. O guí suhʉ 'bɛ'a gui 'yøhmbʉ, nguetho din ja yʉ dąsʉi, nɛ yʉ ją'i hinga 'da'angu da bɛ̨ni. Pɛ hinga gue'bʉ ran zɛgui din ja ʉ, bi 'yɛ̨n'a ra Jesús.
10 Nɛ xø bi 'yɛ̨na:
―Nɛ 'da'a n'danni yʉ häi din ja yʉ sʉi. Nɛ din sʉsɛ n'da ngu n'da yʉ ts'ʉt'abi. 11 Nɛ din ja yʉ 'yąmhäi nts'utho, nɛ din ja ra dąthu, nɛ ra dągɛ̨hɛ, nɛ din ja yʉ hmɛpya nts'utho bʉ mahɛ̨ts'i.
12 Pɛ hin nín ja a dím mangä 'bʉ bim fɛnt'ahʉ nɛ da mba ma ʉn'ni ahʉ. Nɛ da ts'ix ahʉ bʉ ja yʉ niją, di ʉn'nahʉ bʉ. Nɛ da mba ma dä ahʉ bʉ 'bʉh yʉ ts'ʉt'abi nɛpʉ 'bʉ'ʉ ja yʉ́ ts'ɛdi. Gätho ngubʉ da t'øt'ahʉ ngue guí tɛngahʉ. 13 Pɛ nu'bʉ da ts'ix ahʉ bʉ, da zä gui mamhbʉ bʉ ran ho ma'da'yo. 14 Nɛ 'yo gadín 'yomfɛ̨nihʉ 'bɛ'a gui mamhbʉ 'bʉ bi mba ma juąn'ni ahʉ.
15 Nguetho nugä, ga bɛ̨n'nahʉ 'bɛ'a da zä gui mamhbʉ ra ora gam 'bähmbʉ bʉ. Nɛ nu'a ga bɛ̨n'nahʉ, xínga n'da nin sʉihʉ da zä da dąti 'bɛ'a gui mamhbʉ bʉ. 16 Nɛ madague'bʉ, ni tahʉ ogue ni mbehʉ, ogue ni cuhʉ, ogue ni mɛnihʉ, ogue ni amigohʉ, pɛ guemhma di dä ahʉ bʉ 'bʉh yʉ ts'ʉt'abi. Nɛ 'da'ahʉ da tho ahʉ ngue guí ɛ̨c'yɛigahʉ. 17 Nɛ gätho da ts'an ahʉ nanguecä. 18 Pɛ o guín suhʉ nguetho xínga n'da ni xtąhʉ dim 'bɛpʉ ja ni yąhʉ. 19 Pɛ nu'bʉ gui hyäthʉ yʉn ʉnbi, Oją di 'da ahʉ ra te maząi, bi 'yɛ̨n'a ra Jesús.
Ra Jesús bi ma 'bɛ'a din ja ra dąhnini Jerusalén
20 Nɛ man'da bi man ra Jesús, bi 'yɛ̨na:
―Nu'bʉ guin nuhʉ xí mbät ra hnini Jerusalén yʉ dofʉi, gui pąhmbʉ mi ts'ʉtho da guah ra hnini. 21 Nɛ nu'bʉ bin ja bʉ Njerusalén, gätho ʉ 'bʉpʉ ja ra xɛqui Judea xʉn ho 'bʉ da 'dagui da mba bʉ dąpo bʉ ja yʉ nyuni. Nɛ'ʉ i 'bʉpʉ ja ra hnini, xʉn ho 'bʉ da bøni, nɛ gätho i 'bʉpʉ dąpo hin da 'yɛ̨na da mba bʉ ja ra hnini. 22 Nguetho gue'a ra pa di un rán ʉnbi Oją ʉ, nɛ gätho din ja tengu tho i mam bʉ ja rá hman Oją din ja. 23 Nɛ nu'bʉ bin ja a, huɛ̨cate ʉ in hąt'ʉhni, nɛ'ʉ gätho ʉ 'bʉh yʉ́ 'uɛre. Nguetho ndumbʉitho rán ts'ɛmbi Oją din ja ua ja ra häi nɛ xʉn ngu yʉn ʉnbi da nu yʉ ją'i. 24 Nɛ nu'ʉ 'da'ʉ dí mba ntho ra juai, nɛ nu'ʉ mi'da da ts'ixpʉ n'danni yʉ häi nɛ da gohi tengu'bʉ i ofädi. Gue'ʉ hing yʉ judío di ts'on na ra dąhnini nɛ di manda ua, gue'bʉ go da zøn ra pa da hyąnba yʉ́ ts'ɛdi Oją, bi 'yɛ̨n'a ra Jesús.
'Bʉ bi zøn ra pa ba ɛ̨h ra Cristo
25 Nɛ man'da bi man ra Jesús, bi 'yɛ̨na:
―Nu Oją da 'yøt' yʉ hmɛpya bʉ ja ra hyadi, nɛpʉ ja ra ząna nɛpʉ ja yʉ sø. Nɛ yʉ ją'i 'bʉcua ja ra häi ɛ̨mmɛ din su'ʉ 'bʉ da 'yøde nts'ɛdi da 'yɛn ran dąhi yʉ deją. 26 Nɛ ɛ̨mmɛ da güent yʉ́ mbʉi nangue ra mbidi din ja. 'Nɛ da zu 'bʉ da bɛ̨ni 'bɛ'a din ja gätho ua ja ra ximhäi. Nɛ gätho 'bɛ'a bí ja bʉ mahɛ̨ts'i di 'yąni. 27 Nɛ nu'bʉ bin ja a dí xi ahʉ, 'bex gua ɛ̨cä, ngue dán ją'igä ua ja ra ximhäi, ba ɛ̨cä bʉ ja yʉ güi, ban 'yo'be ma ts'ɛdi xʉn ngu ngue dán nuįxtegä. 28 Nɛ nu'bʉ gán nuhʉ da mbʉdi din ja, dami hyuthʉ nząmbʉi nɛ gui ndøs'hʉ mahɛ̨ts'i, nguetho ba ɛ̨h ni pørpatehʉ da yąn ahʉ, bi 'yɛ̨n'a ra Jesús.
29 Nɛ man'da bi man ra Jesús ngue bi man'a n'da ran t'uti, bi 'yɛ̨na:
―Gan 'yomfɛ̨nihʉ ts'ʉ 'bɛ'a di ja ra za ra higo nɛ'ʉ mi'da yʉ za. 30 Nu'bʉ guín nuhʉ i pøx yʉ́ paxi yʉ za, guí pąhmbʉ 'bex ba ɛ̨h yʉ pa xʉm pa. 31 Ngutho 'bʉ bi mbʉ'a dí xi ahʉ, gui pąhmbʉ mi ts'ʉtho di manda rá ts'ɛdi Oją ua bʉya.
32 Majuąni dí xi ahʉ, nu yʉ ją'i 'bʉcua ya, hinga gätho xtí du 'bʉ bi mbʉdi din ja a dí xi ahʉ. 33 Nu bʉ mahɛ̨ts'i nɛ ra ximhäi da guadi, pɛ nu'a mam hmangä hin da gua'a, bi 'yɛ̨na.
34 Janangue dami jamansu 'bɛ'a guí øthʉ, o guín nde gui 'yøthʉ ni pähä zɛhɛhʉ, nɛ hinga hønt'a guim bɛ̨mhbʉ nin sihmɛhʉ. Dami jamansu a gui 'yøthʉ, hin ga tįn'nahʉ ngue gdí øthʉ a 'bʉ bá pengä. 35 Nguetho njon da bą'a ra ora ba ɛ̨cä, pɛ gätho yʉ ją'i 'bʉcua ja ra ximhäi da nu. 36 Dami tøm thohohʉ nɛ thocua thoho gan yąhʉ Oją, n'dahma din ja ni ts'ɛdihʉ gui hyäthʉ yʉn ʉnbi din ja. Nu'bʉ ngubʉ gui 'yøthʉ, hin gui pɛs' ni sähʉ 'bʉ gá 'bähmbʉ bʉ ja ma hmigä, nugä ngue dán ją'igä ua ja ra ximhäi, bi 'yɛ̨n'a ra Jesús 'bʉ mi xih yʉ́ xädi 'bɛ'a gätho din ja.
37 Nɛ nu'a ra Jesús 'bʉ mi 'bʉpʉ Jerusalén, gätho yʉ pa mi xänba ʉ yʉ ją'i bʉ ja ra dąniją. Pɛ nu'bʉ ra xui bʉya, mi pa bʉ ja ra nyuni Olivos. 38 Nɛ gätho yʉ xudi mi pa bʉ yʉ ją'i bʉ ja ra dąniją, da 'yø'a i man ra Jesús.