20
Rán t'ɛ̨di ra Jesús
Nɛ nu ra Jesús n'da ra pa bi xänba yʉ ją'i bʉ ja ra dąniją nangue ran ho ma'da'yo. Nɛ'ʉ yʉ ngʉrpa mbäją nɛ yʉ xänbate niją, nɛ yʉ dąc'yɛi, gätho bi zøm bʉ. Nɛ bi t'än'na ra Jesús:
―Hanja sä guí øt'e 'bɛ'a guí øt'e. To'o bi 'da'a nin t'ɛ̨di, bi 'yɛ̨mbi.
Pɛ nu ra Jesús bi dąti:
―Nɛcä, ga än'nahʉ, to'o bi un rán t'ɛ̨di ra Xuua ngue bi 'yøt' ran xixyą, hague Oją uague yʉ ją'i, bi 'yɛ̨na.
Pɛ nu'ʉ bin 'yänzɛhɛ ʉ 'bɛ'a dí dąti. Nɛ bi 'yɛ̨nsɛ:
―Nu'bʉ ga ɛ̨mfʉ ngue Oją bi un'na rán t'ɛ̨di a ra Xuua, nɛ da 'yɛ̨njʉ bʉya: “Hanja hin gá 'yɛ̨c'yɛihʉ 'bʉ.” Pɛ nu'bʉ ga ɛ̨mfʉ, yʉ ją'i thoho bi un rán t'ɛ̨di, dí bat'adojʉ yʉ ją'i nguetho xʉn ngu yʉ ją'i ɛ̨c'yɛi rá pøngahyą Oją ra Xuua, bin 'yɛ̨mzɛhɛ ʉ.
Janangue'a bi t'ɛ̨mp'a ra Jesús:
―Hin dí pąhmbe to'o bi un rán t'ɛ̨di ra Xuua, bi 'yɛ̨ntho.
Nɛcä hin ga xi ahʉ to'o bi 'dacä ran t'ɛ̨di ga øt'ä 'bɛ'a dí øt'ä, bi 'yɛ̨na.
Ran t'uti yʉ ts'ombɛfi
Nɛ bi xih man'da ran t'uti a ra Jesús, bi 'yɛ̨na:
―Mi 'bʉ'a n'da ran 'yohʉ bi 'yøt'a n'da ra nuąndät'o, nɛ bi hmit'i 'da yʉ mbɛfi. Nu'a rá mbɛti bi mba n'danni bʉya, nɛ nya'atho bám 'bʉpʉ. 10 Nɛ nu'bʉ mi zøn yʉ pa da thʉc yʉn dät'o, nu'a rá mbɛti bá pɛhna n'da rá 'yɛ̨hɛ da duspa 'da yʉ́n dät'o, ngue'a án yąhʉ a. Pɛ nu'ʉ bi zocpa a ra nuąndät'o, bi mbɛmba thoho ra 'yɛ̨hɛ nɛ bi 'yɛt'i, xín te bi unni. 11 Nɛ ná yoho rá 'yɛ̨hɛ bá pɛhna rá mbɛti ra nuąndät'o, pɛ ngutho bi 'yørpa ra 'yɛ̨hɛ, nɛ'a bi mbɛmba thoho mahøn'a, bi 'yɛr bʉya nɛ nte bi unni. 12 Nɛ ná hyu rá 'yɛ̨hɛ xø bi mbɛhni mahøn'a a ran 'yohʉ, ngutho bi t'ørpe, bi ʉnba yʉ mbɛfi nɛ bi 'yɛt'i, xíngui ts'ʉ bi unni.
13 Nɛ nubʉya, nu ra mɛndät'o bi bɛ̨ni 'bɛ'a da 'yøt'e. Nɛ bi 'yɛ̨na: “Masque ga pɛhn'na ma ts'ʉnt'ʉ, dadí huɛ̨qui, xøhma da numansu na,” bi 'yɛ̨nsɛ. 14 Pɛ nu'bʉ mi nurpa rá ts'ʉnt'ʉ ʉ yʉ mbɛfi, bi mam bʉya ngue da hyo, bi 'yɛ̨n'ʉ: “Mbähä ga hohʉ rá ts'ʉnt'ʉ, janangue da zä ga cosɛhʉ ra nuąndät'o,” bi 'yɛ̨n'ʉ. 15 Janangue'a bi zix pʉ ma'ueni, bi hyøn'a thi ra ts'ʉnt'ʉ, nɛ bi hyo bʉ, bi 'yɛ̨n'a ra Jesús.
Nɛ xø bi 'yän'dʉ yʉ ją'i mi 'bäpʉ:
―'Bɛ'a guím bɛ̨mhbʉ da 'yøt'a rá mbɛti ra nuąndät'o ya, bi 'yɛ̨na.
16 Pɛ dí xi ahʉ, ba ɛ̨sɛ nɛ da hyo'ʉ, nɛ n'dan'yo di un'na rá nuąndät'o bʉya, bi 'yɛ̨n'a ra Jesús.
Nɛ nu'bʉ mi 'yø'ʉ yʉ ją'i 'bɛ'a bi man ra Jesús, nu'ʉ bi 'yɛ̨n'ʉ:
―Oją da 'yøt'e hin din ja a guím ma, bi 'yɛ̨n'ʉ.
17 Pɛ nu'a ra Jesús bi hyɛ̨t'ʉ, nɛ bi 'yɛ̨mbi:
―Pɛ 'bɛ'a nam bøn'a rám hman Oją nt'o't'i maya'bʉ 'bʉ, ngue i ɛ̨na:
Nu'a ra do bi bʉnt'ʉ yʉ gądo 'bʉ mi hyøh ra ngu,
gue'a ra do man'da mahyoni, tengu thoho yʉ guangu, i ɛ̨m bʉ ja rám hman Oją.
18 Nɛ tengu'bʉ da guesɛgä a ra do i hmam bʉ. Hønt'a go to'o hingui ɛ̨c'yɛigui, din ʉnbazɛhɛ, tengu'bʉ da dąng bʉ ja ra do din tʉni, nɛ go ga sɛmpä a tengu'bʉ ra do da zɛ'mi nɛ da 'yɛt'i, bi 'yɛ̨n'a ra Jesús.
Bin t'än'na ra Jesús 'bʉ din jut' ra renta ogue hin'na
19 Nu yʉ ngʉrpa mbäją nɛ yʉ xänbate niją 'bʉ mi 'yø'a ran t'uti bi man ra Jesús nangue'ʉ yʉ hyote mbɛfi, min nde da got'a fädi ra Jesús, nguetho bi bądi tengu'bʉ guesɛ ʉ yʉ hyote mbɛfi ʉ yʉ mbäją nɛ yʉ xänbate niją. Pɛ him bi got'i nguetho bi zutho yʉ ją'i. 20 Janangue bi bɛ̨m mahøn'a bʉya nɛ bi mbɛhni 'da yʉn 'yohʉ ngue da 'yän yʉn t'änni a ra Jesús, n'dahma din ja 'bɛ'a sä dí fɛnt'a ra Jesús ngue di dä bʉ 'bʉh ra ts'ʉt'abi. 21 Nɛ nu'ʉ yʉn 'yohʉ bi xi a ra Jesús:
―Xänbate i, dí pąhmbe hønt'a majuąni guí ma. Nɛ dí pąhmbe guí xänbi xʉn ho hønt'a go to'o má ją'i nɛ hin guí huahni to'o guí xänbi, pɛ guí xifi xʉn ho nangue Oją. 22 Dami xije ya, ha din thɛui man t'ɛ̨dihʉ bi 'dajʉ Oją 'bʉ ga juthʉ ra renta a ra ts'ʉt'abi Roma, uague hin'na, bi 'yɛ̨n'ʉ.
23 Pɛ nu'a ra Jesús mi pądi i ts'ämhyą thoho. 24 Nɛ bi 'yɛ̨mp'ʉ:
―Hanja gní 'yängui, xi ni mbɛti gní juthʉ ra renta ra ts'ʉt'abi, gan nugä, bi 'yɛ̨na.
Nɛ bi un bʉya.
―To'o rá pøte nɛ rá thuhu i cuat na ra mbɛti, bi 'yɛ̨n'a ra Jesús.
Nɛ nu'ʉ bi 'yɛ̨n'ʉ:
―Rá pøte nɛ rá thuhu ra ts'ʉt'abi Roma i cuat na.
25 Bi dąh ra Jesús bʉya nɛ bi 'yɛ̨mp'ʉ:
―Nu'a rá mbɛti ra ts'ʉt'abi Roma, gui un'na. Nu'a xin rá mbɛti Oją, gui un'na Oją a, bi 'yɛ̨mp'ʉ.
26 Janangue nu yʉn 'yohʉ him bi zä xtá hyät'a ra Jesús, pɛ bi hyonya thoho ʉ 'bɛ'a bi man'a ra Jesús.
Ran t'änni 'bʉ da ndants'ʉ xʉn du
27 Nɛ nu'ʉ 'da yʉ saduceo, bi zøm bʉ 'bʉh ra Jesús, gue'ʉ hingui ɛ̨c'yɛi da ndants'ʉ xøn du. Nu'ʉ bi 'yɛ̨mp'a ra Jesús:
28 ―Nu'a ra Moisés bi 'dajʉ n'da man t'ɛ̨dihʉ nɛ bi 'yɛ̨na: “Nu'bʉ bi du n'da ran 'yohʉ ngue mi 'bʉh rá xisu nɛ njo'o yʉ́ t'ʉhni, nu'a rán 'yohʉ da zinba a rá xisu. Nɛ nu'a rá mbʉdi t'ʉhni dim 'bʉi, da thuspa rá thuhu a ran 'yohʉ bi du nɛ da'yɛ̨mbi rá ta a,” bi man ra Moisés.
29 Pɛ gue'a ga än'nahe. Bim 'bʉ'i yoto yʉn 'yohʉ din 'yohʉ zɛhɛ. Nu'a ra mbʉdi n'yohʉ bi zin'a n'da ra xisu, nɛ m'bɛjua bʉya bi du a ran 'yohʉ nɛ him bim 'bʉh rá t'ʉhni. 30 Nɛ nu'bʉ mi du ran 'yohʉ bʉya, ná yoho rán 'yohʉ bi zin'a ra xisu mahøn'a, nɛ xø bi du a. 31 Nɛ xø bi zin'a man'da rán 'yohʉ bʉya, 'da'ingu bi 'yøt'ʉ gätho yoto yʉn 'yohʉ, gätho bi du nɛ xínga n'da bim 'bʉh yʉ́ t'ʉhni. 32 Mbɛjua bʉya, bi dusɛ ra xisu, bi 'yɛ̨n'ʉ. 33 Nuya, dami xije 'bɛ'a din ja a ra pa da ndants'ʉ xʉn du. To'o da 'yɛ̨mbi rá xisu a ra xisu, nguetho gätho yoto bim 'bʉhmbʉ ra xisu ua ja ra häi, bi 'yɛ̨n'ʉ yʉ saduceo.
34 Nɛ nu'a ra Jesús bi dąti:
―Hønt'ua ja ra häi din thąt'ʉ yʉ ją'i. 35 Nɛ gätho to'o yʉ́n sähʉ da mba bʉ mahɛ̨ts'i 'bʉ bi ndants'ʉ xʉn du, nɛ him man ja ran thąti bʉ. 36 Nguetho da gohi tengu tho yʉ́m 'bɛhni Oją ʉ, nɛ him man da du bʉ. Nɛ ma'da'yo da gohi 'bʉ bi xoxa Oją ʉ ngue yʉ́ t' ʉhnisɛ Oją ʉ.
37 Pɛ nɛ'a ra Moisés bi ma da ndants'ʉ xʉn du 'bʉ mi 'yo't'i 'bɛ'a bin ja, nu'bʉ mi nu mí zø ra za 'bʉ maya'bʉ. Nɛ i mam bʉ ngue nu Oją rá Oją ra Abraham nɛ ra Isaac nɛ ra Jacob, nɛ nu'ʉ, ná ya'a thoho xí du ʉ 'bʉ mi 'yɛ̨mp'a Oją ra Moisés. 38 Ngubʉ bi ma nguetho guexta'a i 'bʉh yʉ́ mbʉi. Nubʉ na nu Oją 'da'ingutho 'bʉ i 'bʉ'a n'da ogue xʉn du n'da. Guexta'a i jatho yʉ́ te ʉ xʉn du, bi 'yɛ̨n'a ra Jesús.
39 Nɛ nu'ʉ 'da yʉ xänbate niją, bi 'yɛ̨mp'a ra Jesús:
―Ɛ̨mmɛ xʉn ho a gá ma, bi 'yɛ̨n'ʉ.
40 Nɛ nu'ʉ yʉ saduceo ya him mi sä da 'yän mi'da yʉn t'änni.
To'o rám bom'bɛto a ra Cristo
41 Nɛ nubʉya, bi 'yɛ̨n'a ra Jesús:
―Hague nán zä guí ɛ̨mfʉ ra Cristo rám bom'bɛto ra David a. 42 Nguetho bi mansɛ ra David bʉ ja ra søcuą bi 'yo't'a:
Nu'a Oją bi 'yɛ̨mp'a ma Hmu:
“Hyucua ga conhui ma ts'ɛdi,
43 gue'bʉ go dá tąpä gätho ʉ nin sʉihʉ,” i ɛ̨n Oją, bi 'yɛ̨n'a ra David 'bʉ mi ma nangue ra Cristo.
44 Hanja i ɛ̨mbi rá Hmu, nɛ rám bom'bɛto a, bi 'yɛ̨n'a ra Jesús.
Ra Jesús bi ma hinga gue'a bʉ nán xänbate ʉ yʉ xänbate niją
45 Nu'a ra Jesús bʉya, ní jat'a nyąhʉ yʉ́ xädi, gätho mi 'bäpʉ mi øde 'bɛ'a bi man ra Jesús. Bi 'yɛ̨mp' ʉ bʉya:
46 ―O guí ʉrpahʉ masu 'bɛ'a da man'ʉ yʉ xänbate niją, nguetho i he yʉ́ mbapahni xʉm hmadi ngue da t'ɛ̨spi, nɛ ɛ̨mmɛ di ho da mba ma zɛngua ngue da 'yɛ̨spa yʉ ją'i. Nɛ ɛ̨mmɛ i honi da hyupʉ ja yʉn thuts'i xʉn ho bʉ ja yʉ niją, nɛpʉ ja yʉn sihmɛ. 47 Nɛ i siyabi 'bɛ'a i pɛ'ts' yʉ xisu xʉn du yʉ́n ndø, nɛ i tunba yʉ́ ngu, nɛ ní jat'i nya'a thoho i yąhʉ Oją bʉ ja yʉ niją. Pɛ nu'ʉ, man'da xʉn ʉtho ran ʉnbi da nu, bi 'yɛ̨n'a ra Jesús.