2
Bim 'bʉ'a ra Jesús
Nu'bʉ mím 'bʉh ra Jesús, gue'ʉ yʉ pa bin ja ra dąpede bi 'yøt'a ra hmuts'ʉt'abi ngue ra Augusto César. Nɛ gue'ʉ yʉ pa bin ts'ʉt'abi ra Cirenio bʉ ja ra xɛqui Siria, nɛ gue'ʉ yʉ pa ja bi dʉ'mi bi 'yøt' ra pede ʉ. Gätho yʉ ją'i bi mba bʉ ja rá hnini zɛhɛ yʉ́m bombøta ngue da thuspa bʉ yʉ́ thuhu. Janangue nu ra José bi nɛxpʉ ja ra hnini Nazaret ngue ra xɛqui Galilea, nɛ bi mba bʉ ja ra hnini Belén ngue ra xɛqui Judea, nguetho guepʉ rá hnini a rám bombøta a ra José, ngue ra David. Nɛ bi mba da thuspa bʉ rá thuhu. Bi mbɛ a ra María rá xisu. Pɛ nu'a ra María ya min hąt'ʉhni a. Nɛ nu'bʉ mi zøm bʉ ja ra hnini Belén, bi zøn ra pa dim 'bʉh rá t'ʉhni bʉya. Nɛ bim 'bʉ a rá mbʉdi ts'ʉnt'ʉ a ra María ngue ra Jesús. Nɛ bi mbant yʉ bazu, nɛ bi cärpʉ ja rán ts'adɛthą yʉ fani bʉ ja ra ngumfani, nguetho hin'yʉ bʉ din säya bʉ ja n'da ra ngu.
Yʉ́m 'bɛhni Oją bi xih yʉ mbändɛ'yo ngue bim 'bʉh ra Jesús
Nu'a ra xui a bʉya, mi 'bʉpʉ häntho ra hnini Belén 'da yʉ mbändɛ'yo, madí jamansu yʉ́ dɛ'yo ʉ. 'Bex bi nu n'da rám 'bɛhni Oją ʉ, nɛ bi yorpʉ rán nɛqui Oją bʉ 'bʉi, nɛ ɛ̨mmɛ bin su'ʉ. 10 Pɛ nu'a rám 'bɛhni Oją bi 'yɛ̨mp'ʉ:
―O guín suhʉ, nguetho bá ɛ̨cä ga xi ahʉ n'da ram hma gue di ja ahʉ gan johyahʉ gyʉ́ ją'ihʉ ua ja ra ximhäi. 11 Nu bʉ ra hnini Belén, ngue rá hnini ra David, ja bim 'bʉ'a nim pørpatehʉ, gue'a ra Cristo ra Hmu bi ma ba pɛn'nahʉ Oją. 12 Nɛ nu'bʉ gá tįmhbʉ n'da ra 'uɛre xí järpʉ ja rá yänza yʉ fani m'bant'i yʉm 'bahni, gue'a gdí pąhmbʉ a bʉya, bi 'yɛ̨n'a rám 'bɛhni Oją 'bʉ mi 'yɛ̨mp'ʉ yʉ mbändɛ'yo.
13 'Bex bi nɛqui n'dan nɛts'i yʉ́m 'bɛhni Oją, bi 'yɛ̨spa Oją ngue bin tuhu, nɛ bi 'yɛ̨n'ʉ:
14 Nuįxte rá ts'ɛdi Oją mahɛ̨ts'i.
Oją da hyurpa yʉ́ mbʉi gätho ʉ i 'bʉcua ja ra häi, hønt'a go to'o da hyąn'a rá mate, bi 'yɛ̨m 'bʉ min tuhu.
15 Nɛ bi mbeng mahɛ̨ts'i yʉ́m 'bɛhni Oją bʉya. Nɛ nu'ʉ yʉ mbändɛ'yo bin 'yɛ̨mp'ʉ bʉya:
―Ga mbähä bʉ ja ra hnini Belén, ga nuhʉ a bin ja ngue bi jajʉ ra Hmu ga pąhmbʉ.
16 Bi mba n'dihi ʉ bʉya, nɛ bi dįm bʉ a ra María nɛ ra José nɛ ra 'uɛre. Nɛ nu'a ra uɛre mi o bʉ ja rá yänza ra fani. 17 Nɛ nu'bʉ mi nu'ʉ yʉ mbändɛ'yo bʉya, bi mam bʉ a xí xih rám 'bɛhni Oją nangue ra t'ʉhni bim 'bʉi. 18 Nɛ gätho ʉ bi 'yø'a bi man'ʉ yʉ mbändɛ'yo, bi hyonya thoho ʉ. 19 Pɛ nu'a ra María, bi bɛ̨m bʉ mbo rá mbʉi 'bɛ'a gätho bin ja. 20 Nɛ nu yʉ mbändɛ'yo bi mbeng bʉya, nɛ bi 'yɛ̨spa Oją, ngue gätho bin ja'ʉ 'bɛ'a gätho bi sifi, nɛ xí nu.
Bi mba ma däpi Oją a ra 'uɛre Jesús bʉ ja ra dąniją
21 Nu'bʉ mi gua'an hyąto pa xím 'bʉi, bi thɛcua rá xifani ra 'uɛre, nɛ bi thuspa rá thuhu dí Jesús, nɛ ngue'a xí xih rám 'bɛhni 0ją a ra María 'bʉ hin ní hyą rá t'ʉhni.
22 Nɛ nu'bʉ mí gua'a ra pa nts'änni da dø'ma ra María, tengu bi man yʉ́n t'ɛ̨di ra Moisés, ya i sä da mba bʉ ja ra dąniją bʉ Jerusalén. Nɛ bi zixa rá t'ʉhni ʉ ngue di däp Oją. 23 In ja bʉ bi 'yøt'e nguetho nɛ'a i mam bʉ ja rán t'ɛ̨di ra Moisés, ngue: “Gätho yʉ mbʉdi ts'ʉnt'ʉ da mba ma däpi Oją,” i ɛ̨m bʉ ja yʉn t'ɛ̨di. 24 Nɛ bi hyąxa n'da ra 'bøts'e bʉ ja ra dąniją tengu bi mam bʉ ja rán t'ɛ̨di ra Moisés ngue i ɛ̨na: “Yoho yʉ t'azʉ uague yoho yʉ ts'ąha ngue da hyo bʉ ja niją to'o im 'bʉh yʉ́ t'ʉhni.”
Nu ra Simeón i thɛx ra 'uɛre Jesús
25 Nɛ mi 'bʉpʉ Jerusalén n'da ran 'yohʉ i Simeón, ra hocją'i a, mi numansu Oją nɛ mi tø'ma ra pa ngue da mba nhyąni ʉ yʉ ją'i israel, nɛ min 'youi rá Hogandąhi Oją a. 26 Nu rá Hogandąhi Oją bi bɛ̨nba ra Simeón gue hin da du asta gue'bʉ go da nu'a rá Thahni Oją ba pɛhni ngue ra Cristo a. 27 Nɛ nu'a rá Hogandąhi Oją bi bɛ̨nbi da zøm bʉ a ra Simeón bʉ ja ra dąniją 'bʉ mi zøm bʉ rá ta nɛ rá mbe di dä'a ra Jesús. 28 Nu ra Simeón bi dɛxa ra 'uɛre nɛ bi 'yɛ̨spa Oją bʉya, bi 'yɛ̨na:
29 Ma Hmu i, pɛ hin te dím bɛ̨ngä 'bʉ ga tugä ya,
nguetho dá nugä na gá xiqui ngue ga nugä, ni 'yɛ̨hɛgä.
30 Nuya dá nusɛgä mam pørpatehe,
31 ngue gá sänni ngue da yąnba yʉ́ te ʉ to'o da bąh na.
32 Nuna di japi da nu ran nɛqui ʉ hing yʉ judío,
nɛ gue'a dí t'ɛ̨scahe dyʉ ją'i israelgähe, dyʉ judíohe, bi 'yɛ̨n'a ra Simeón 'bʉ mi dɛxa ra 'uɛre Jesús.
Bim pøngahyą ra Simeón 'bʉ mi nu ra Jesús
33 Nu ra José nɛ rá mbe ra Jesús bi hyonya thoho 'bɛ'a bi man ra Simeón nangue'a ra 'uɛre. 34-35 Nu ra Simeón bʉya, bi 'yäp Oją da 'yɛnspa rán jąpi ra José nɛ ra María, nɛ bi 'yɛ̨na:
―Nuna ra t'ʉhni 'bʉ din dąn'yohʉ nts'änni xʉn ngu ʉ yʉ́ mi'israelhʉ dim 'bɛdi 'bʉ hin da numanho. Pɛ nu'ʉ to'o da numanho da yąn'a. Guehna dí fądi 'bɛ'a im bɛ̨m bʉ mbo yʉ́ mbʉi n'da ngu n'da yʉ ją'i. Nɛ nu'i María, gui nu ra dumbʉi xʉn ʉ tho ngue 'bɛ'a da t'ørpa na ni ts'ʉnt'ʉ, bi 'yɛ̨n'a ra Simeón.
Nɛ'a ra Ana bim pøngahyą 'bʉ mi nu ra Jesús
36 Nɛ'a n'da ra dąc'yɛi xisu ngue í Ana mi 'bʉpʉ ja ra dąniją, nɛ'a xin rá pøngahyą Oją a. Nu'a, rá t'įxu ra Fanuel a, rám bom'bɛto ra Aser ngue n'da rá ts'ʉnt'ʉ ra Israel. Nu ra Ana, nu'a nyoto jɛya bim 'bʉhmi rá ndø nɛ 'bex bi du. 37 Nɛ bim 'bʉsɛ goho 'däte ma goho njɛya, ya xʉn dąc'yɛi a. Nɛ nu ra Ana, mi ząm bʉ ja ra dąniją a. Min yąui Oją ra pa nɛ ra xui, nɛ ja yʉ pa him mi sihmɛ 'bʉ i thąnde Oją. 38 Nu'bʉ min yąhʉ ra Simeón ra María nɛ ra José, bi zøm bʉ ra Ana, nɛ 'bex bi xi Oją jamadi 'bʉ mi nu'a ra 'uɛre, nguetho bi bądi gue yʉ́ yąnte ʉ. Janangue'a bi 'yɛ̨mp'ʉ to'o mi tømp' yʉ́ yąnte ngue ya bi zøh ya.
Bi mbenc'a ra José bʉ ra hnini Nazaret nɛ rá xisu
39 Nu'bʉ mi 'yøt'ʉ gätho mi man rán t'ɛ̨di Oją ngue da 'yøt'e, nu ra José nɛ ra María bi mbeng bʉ ja ra hnini Nazaret bʉ ja ra xɛqui Galilea. 40 Nɛ nu'a ra t'ʉhni bin te mán zaqui a, nɛ mi ja rán 'yomfɛ̨ni xʉn ho. Nɛ ɛ̨mmɛ bi jąp Oją a.
Dɛ'mayon jɛya pɛ'ts'a ra Jesús 'bʉ mi mba bʉ ja ra dąniją
41 Nu ra José nɛ ra María ząi n'dandį n'da jɛya i pa bʉ ja ra hnini Jerusalén da nu ra dąmpɛti ngue ran dąbaxjua. 42 Nɛ nu'bʉ mi mbɛ'ts'a 'dɛ'mayon jɛya ra Jesús, bi mbähä bʉ ja ra hnini Jerusalén ngue da nu ra dąmpɛti bʉ. 43 Nu'bʉ mi gua'a ram pɛti, bi mbeng bʉ yʉ́ ngu yʉ ją'i. Nɛ nu'bʉ mi mba bʉ 'yu ra José nɛ ra María, him mi pą'ʉ ngue bá copʉ a ra Jesús. 44 Pɛ mim bɛ̨ni min 'yohʉ yʉ́ amigo. Nɛ n'dapa bin 'yo bʉ ja ra 'yu. Nɛ nu'bʉ mín de bin säya bʉya, nɛ njo'o bʉ ra Jesús. Nɛ nu rá mbe nɛ rá ta bi 'yän'dʉ yʉ́ amigo: “Ha gbán 'yohʉ a ra Jesús,” nɛ'ʉ yʉ́ mɛni bi 'yänni. 45 Pɛ him bi dįni, janangue'a bi mbeng bʉ Jerusalén, bi hyom bʉ.
46 Nɛ ná hyupa bʉya ja bi dįm bʉ ja ra dąniją. Mi 'bʉhmbʉ bʉ yʉ xänbate niją. Nɛ nu'a ra Jesús mi øde 'bɛ'a mi man'ʉ nɛ bi 'yän yʉn t'änni 'bɛ'a bi 'yøde. 47 Nu yʉ xänbate niją bʉya bi hyonya thoho nangue gätho 'bɛ'a mi pą'a ra Jesús. 48 Nɛ nu'a rá mbe nɛ ra José, bi hyonya thoho 'bʉ mi nu i yąhʉ yʉ xänbate. Nu'a rá mbe bi 'yɛ̨mbi:
―Ts'ʉnt 'ʉ, hanja in jabʉ gá 'yørca'be, nguetho nu'a ni ta nɛcä ɛ̨mmɛ dá hon'a'be nɛ mi tu ma mbʉi'be.
49 Nu ra Jesús bi dądi:
―Pɛ nde'bʉ hin xquí hyongüi, nguetho guí pąhmi ngue jatho ga øt'ä rá 'bɛfi ma Ta.
50 Pɛ nu'ʉ, him bi bądi 'bɛ'a nam bøn'a bi man'a.
51 Pɛ nu'a ra Jesús 'bex bi mbähä bʉ ja rá ngu bʉ ra hnini Nazaret, nɛ nząi mi øt'a i pa nsifi. Pɛ nu'a rá mbe mim bɛ̨ntho bʉ ja rá mbʉi 'bɛ'a gätho bin ja. 52 Nu ra Jesús, in te rá ją'i nɛ in te rán 'yomfɛ̨ni. Nɛ gätho yʉ ją'i mi numanho a nɛ'a Oją mi numanho a.