3
Xuua Nxixyą bi dʉ'mi bi man rám hma Oją bʉ ma'ueni
1-2 Nu'bʉ ná 'dɛ'ma cʉt'a njɛya in ts'ʉt'abi ra hmuts'ʉt'abi Tiberio, nɛ bin yąui Oją ra Xuua bʉ ja ra dąpo mi 'bʉi, bi xifi di dʉmp'a rá 'bɛfi. Nɛ gue'a ra Xuua rá ts'ʉnt'ʉ ra Zacarías a. Nɛ guet'a ra jɛya bin ts'ʉt'abi ra Poncio Pilato bʉ ja ra xɛqui Galilea, nɛ n'dat'a ra jɛya bin ts'ʉt'abi a ra Felipe bʉ ja ra xɛqui Iturea nɛ ra xɛqui Traconite. Nu'a ra Felipe ngue rán 'yohʉ ra Poncio Pilato. Nɛ guet'a ra jɛya a bin ts'ʉt'abi ra Lisanias bʉ ja ra xɛqui Abilinia. Nɛ 'dat'a ra jɛya mi ngʉrpa mbäją ra Anás nɛ ra Caifás bʉ Jerusalén. Nɛ nubʉya, bi dʉmp' rá 'bɛfi ra Xuua Nxixyą, bin 'yo bʉ n'danguadi ra dąthe Jordán nɛ bi xih yʉ ją'i di päh yʉ́n 'yomfɛ̨ni nangue yʉ́ ts'oqui, n'dahma da mba ma punbi. Nɛ bi xifi din xixyą bʉya. Nɛ guehna ra Xuua bi man'a ra Isaías 'bʉ mi 'yɛ̨na:
N'da ra ją'i din yą bʉ ja ra dąpo nɛ da 'yɛ̨na:
“Dami päh nin 'yomfɛ̨nihʉ, ga simhbʉ ra Hmu mi ts'ʉtho da zøcua.
Dami hoc ni mbʉihʉ, ga tømhbʉ xʉn ho.
Tengu yʉ mbothäi nɛ yʉ t'øhø din juąni
tengu n'da ra 'yu i pa ma hoqui, hingui ndaxni, i uɛ̨ntho, din ja bʉ ni mbʉihʉ.
Nɛ gätho yʉ ją'i da nu'a ram pørpate ba pɛnd Oją,” da 'yɛ̨na, bi 'yɛ̨n'a ra Isaías.
Nɛ bi zøm bʉ yʉ ją'i bʉ 'bʉh ra Xuua ngue in nde din xixyą ʉ. Nɛ nu ra Xuua bi 'yɛ̨mp'ʉ:
―Nu'ahʉ tengu thoho 'bʉ gyʉ́ pozʉhʉ, nɛ guí ɛ̨nsɛhʉ hin guin nuhʉ rá muui ni ts'oquihʉ 'bʉ gan xixyąhʉ, nɛ hin gui hoc ni mbʉihʉ. Pɛ nte di muui 'bʉ guí ɛ̨mhbʉ gán yąmhbʉ ngue ya nim bombøtahʉ ra Abraham. Pɛ nɛhya yʉ do i 'bongua mi sä xtá 'yɛ̨na yʉ́ t'ʉhni ra Abraham gue'bʉ gue'a xtán nde Oją a. Nɛ nu'a to'o gätho him bi päh yʉ́n 'yomfɛ̨ni nangue yʉ́ ts'oqui, tengu'bʉ yʉ za ngue hingui ho yʉ́n dät'o. Nɛ nu rán ts'onza Oją ya mahoqui xʉn ho ngue da 'yɛx'ʉ yʉ za hingui ho yʉ́n dät'o, nɛ da thøspʉ ja ra sibi din zø, bi 'yɛ̨n a ra Xuua.
10 Nu yʉ ją'i bʉya, bi 'yɛ̨n'ʉ:
―'Bɛ'a sä ga øt'ähe 'bʉ, bi 'yɛ̨mp'a ra Xuua.
11 Nu ra Xuua bi dąti:
―Nu'a to'o i ja yoho yʉ́ pahni, di un'na n'da to'o hin'yʉ rá pahni. Nɛ nu'a to'o i ja 'bɛ'a da zi, di unni ts'ʉ a to'o hin'yʉ da zi, bi 'yɛ̨na.
12 Nɛ'ʉ 'da yʉ hyącahäi xí zøm bʉ ngue in nde da mba ma xixyąbi, bi 'yän'dʉ:
―Xänbate i, 'bɛ'a sä ga øt'ähe.
13 Nu ra Xuua bi dąti:
―'Yo guí huspahʉ man'da ra renta, pɛ hønt'a i man rán t'ɛ̨di ra häi gui hyąjʉ.
14 Nɛ'ʉ 'da yʉ dofʉi bi 'yänni:
―Nɛcähe, 'bɛ'a sä ga øt'ähe, bi 'yɛ̨n'ʉ.
Nu ra Xuua bi dąti:
―O guí hącuahʉ ra mbɛti yʉ ją'i nangue ni ts'ɛdizɛhɛhʉ. Nɛ o gadí yąfʉ n'da ra ją'i 'bʉ guí pąhmbʉ him majuąni a guí mamhbʉ. Nɛ hin guim bɛ̨mhbʉ ngue man'da ɛ̨mmɛ xʉn ngu gui tąhmbʉ, pɛ hønt'a nin zäbi gui tąhmbʉ, bi 'yɛ̨n'a ra Xuua.
15 Nɛ xʉn ngu ʉ ngue mi tø'ma ra Cristo mim bɛ̨nsɛ ʉ ngue ɛ̨mbi ra Cristo a ra Xuua. 16 Pɛ nu'a ra Xuua bi 'yɛ̨mp'ʉ:
―Nugä dí xixyą ahʉ ngue ra dehe thoho, pɛ ba ɛ̨'a n'da ja rá ts'ɛdi xinda guecä, hin dí sʉcä tengu a. Nu'a di hoc'ahʉ nangue rá Hogandąhi Oją tengu'bʉ xtí hoc'ahʉ ra sibi. 17 Nɛ da huahn'dʉ yʉ ją'i tengu 'bʉ i pa nt'ɛi yʉ trigo. Nu rá xi di 'uec ran dąhi, nɛ nu yʉ trigo da mba m'bɛ'ts'i, pɛ nu yʉ́ xi da t'upʉ ja ra sibi njąm'bʉ i huɛ̨t'i, in jabʉ da 'yøt' 'bʉ bi huahn yʉ ją'i a ra Cristo, bi 'yɛ̨n a ra Xuua.
18 Nɛ xʉn ngu mi'da yʉm hma bi xi ʉ yʉ ją'i nangue ran ho ma'da'yo. 19 Pɛ nu ra Xuua bi dąmhyą ra ts'ʉt'abi Herodes nguetho nu ra Herodes bi zin'a rá 'bɛpozɛhɛ, ngue rá xisu ra Felipe, í Herodías a ra xisu. Nɛ hinga hønt'a pɛ xʉn ngu mi'da yʉn ts'o bi 'yøt'a, janangue bi dąmhyą. 20 Pɛ nu ra Herodes man'da xʉn ngu rá ts'oqui bi 'yøt'e nguetho bi got'a fädi a ra Xuua.
Ra Jesús bin xixyą
21 Nu'bʉ mi xixyąba yʉ ją'i a ra Xuua, nɛ'a ra Jesús bi mba bʉ, bin xixyą. 22 Nɛ nu ra Jesús 'bʉ mi yąui Oją, 'bex bá xoh mahɛ̨ts'i nɛ bá cą a rá Hogandąhi Oją tengu n'da ra t'azʉ, nɛ bi zoxpʉ ja rá ją'i ra Jesús. Nɛ bi t'ø'a n'da ra nde mahɛ̨ts'i bi 'yɛ̨na:
―Nu'i ma Ts'ʉnt'ʉ i, ɛ̨mmɛ dadí huɛ̨c'i i, nɛ dí numanho i, bi 'yɛ̨n Oją.
Nu'ʉ yʉ́m bombøta ra Jesús
23 Nu ra Jesús mi pɛ'ts'a n'däte ma'dɛt'a njɛya 'bʉ mi dʉmp' rá 'bɛfi ua ja ra häi. Nu yʉ ją'i mim bɛ̨ni rá ts'ʉnt'ʉ ra José a ra Jesús. Nɛ nu ra José rá ts'ʉnt'ʉ ra Elí a. 24 Nu ra Elí, nu'a rá ta, gue'a ra Matat a. Nu ra Matat, nu'a rá ta gue'a ra Leví a. Nu ra Leví, nu'a rá ta gue'a ra Melqui a. Nu ra Melqui, nu'a rá ta gue'a ra Jana a. Nu ra Jana, nu'a rá ta gue'a ra José a. 25 Nu ra José, nu'a rá ta ra Matatías a. Nu ra Matatías, nu'a rá ta ra Amós a. Nu ra Amós, nu'a rá ta ra Nahum a. Nu ra Nahum, nu'a rá ta ra Esli a. Nu ra Esli, nu'a rá ta ra Nagai a. 26 Nu ra Nagai, nu'a rá ta ra Maat a. Nu ra Maat, nu'a rá ta, ra Matatías a. Nu ra Matatías, nu'a rá ta ra Semei a. Nu ra Semei, nu'a rá ta ra José a. Nu ra José, nu'a rá ta ra Judá a. 27 Nu ra Judá, nu'a rá ta ra Joana a. Nu ra Joana, nu'a rá ta ra Resa a. Nu ra Resa, nu'a rá ta ra Zorobabel a. Nu ra Zorobabel, nu'a rá ta ra Salatiel a. Nu'a ra Salatiel, nu'a rá ta ra Neri a. 28 Nu ra Neri, nu'a rá ta ra Melqui a. Nu ra Melqui, nu'a rá ta ra Adi a. Nu ra Adi, nu'a rá ta ra Cosam a. Nu ra Cosam, nu'a rá ta ra Elmodam a. Nu ra Elmodam, nu'a rá ta, ra Er a. 29 Nu ra Er nu'a rá ta ra Josué a. Nu ra Josué, nu'a rá ta ra Eliezer a. Nu ra Eliezer, nu'a rá ta ra Jorim a. Nu ra Jorim, nu'a rá ta ra Matat a. 30 Nu ra Matat, nu'a rá ta ra Leví a. Nu ra Leví, nu'a rá ta ra Simeón a. Nu ra Simeón, nu'a rá ta ra Judá a. Nu ra Judá, nu'a rá ta ra José a. Nu ra José, nu'a rá ta ra Jonán a. Nu ra Jonán, nu'a rá ta ra Eliaquim a. 31 Nu ra Eliaquim, nu'a rá ta, ra Melea a. Nu ra Melea, nu'a rá ta, ra Mainán a. Nu ra Mainán, nu'a rá ta ra Matata a. Nu ra Matata, nu'a rá ta, ra Natán a. 32 Nu ra Natán, nu'a rá ta, ra David a. Nu ra David, nu'a rá ta, ra Isaí a. Nu ra Isaí, nu'a rá ta, ra Obed a. Nu ra Obed, nu'a rá ta, ra Booz a. Nu ra Booz, nu'a rá ta ra Salmón a. Nu ra Salmón, nu'a rá ta, ra Naasón a. 33 Nu ra Naasón, nu'a rá ta ra Aminadab a. Nu ra Aminadab, nu'a rá ta ra Aram a. Nu ra Aram, nu'a rá ta ra Esrom a. Nu ra Esrom, nu'a rá ta ra Fares a. Nu ra Fares, nu'a rá ta ra Judá a. 34 Nu ra Judá, nu'a rá ta ra Jacob a. Nu ra Jacob, nu'a rá ta ra Isaac a. Nu ra Isaac, nu'a rá ta ra Abraham a. Nu ra Abraham, nu'a rá ta, ra Taré a. Nu ra Taré, nu'a rá ta ra Nacor a. 35 Nu ra Nacor, nu'a rá ta ra Serug a. Nu ra Serug, nu'a rá ta ra Ragau a. Nu ra Ragau, nu'a rá ta, ra Peleg a. Nu ra Peleg, nu'a rá ta, ra Heber a. Nu ra Heber, nu'a rá ta, ra Sala a. 36 Nu ra Sala, nu'a rá ta, ra Cainán a. Nu ra Cainán, nu'a rá ta ra Arfaxad a. Nu ra Arfaxad, nu'a rá ta, ra Sem a. Nu ra Sem, nu'a rá ta, ra Noé a. Nu ra Noé, nu'a rá ta, ra Lamec a. 37 Nu ra Lamec, nu'a rá ta, ra Matusalén a. Nu ra Matusalén, nu'a rá ta, ra Enoc a. Nu ra Enoc, nu'a rá ta, ra Jared a. Nu ra Jared, nu'a rá ta, ra Mahalaleel a. Nu ra Mahalaleel, nu'a rá ta ra Cainán a. 38 Nu ra Cainán, nu'a rá ta ra Enós a. Nu ra Enós, nu'a rá ta ra Set a. Nu ra Set, nu'a rá ta ra Adán a. Nɛ nu ra Adán, bi zänd Oją a.