4
Ra Jesús bi nu rán ts'äte ra zįthu
Nu ra Jesús bi nɛxpʉ ja ra dąthe Jordán nɛ min 'youi rá Hogandąhi Oją. Nɛ nu'a rá Hogandąhi Oją bi bɛ̨nbi da mba bʉ ma'ueni bʉ ja ra dąpo. Nɛ nyote pa nɛ nyote xui bim 'bʉpʉ ja ra dąpo ra Jesús. Nɛ bi ts'äp rá mbʉi, bi zä'a ra zįthu. Nɛ xíngui ts'ʉ bin sihmɛ gätho yʉ pa bim 'bʉpʉ, nɛ bin tumanthuhu bʉya. Nɛ bi 'yɛ̨n'a ra zįthu:
―Nu'bʉ majuąni gue'e rá ts'ʉnt'ʉ Oją, dami japi dim hmɛ ra do 'bɛngua, bi t'ɛ̨mp'a ra Jesús.
Nu ra Jesús bi dąti:
―Nt'o't'i bʉ ja rám hman Oją: “Hinga hønt'a ra hmɛ dím 'bʉh yʉ ją'i pɛ nɛ'a gätho i man Oją,” bi t'ɛ̨mp'a ra zįthu. Nɛ him bi 'yøt'a bi sifi.
Pɛ nubʉya, nu ra zįthu bi zix a ra Jesús bʉ ja n'da ra t'øhø xʉn hɛ̨ts'i, nɛ bi 'yuti hapʉ gätho 'bʉ'ʉ ja yʉ́ ts'ɛdi yʉ ts'ʉt'abi ua ja ra häi, nɛ bi 'yɛ̨mbi:
―Gätho guí nu ya ga 'da'a'i, nguetho ma mbɛtigä. Ya bin'daqui nɛ sä ga unni to'o gätho dín nde ga unni. Nɛ nu'bʉ gan dąnyahmu bʉ ja ma gua nɛ gui thąndegui, ga 'da a i gätho guín nu ya, i ɛ̨n'a ra zįthu.
Nu ra Jesús bi dąti:
―“Hønt'a Oją, ra Hmu, ga thąndehʉ nɛ ga ørpahʉ rá 'bɛfi a,” i ɛ̨m bʉ ja rám hman Oją, bi 'yɛ̨n'a ra Jesús.
Nubʉya, nu ra zįthu bi zix mahøn'a a ra Jesús bʉ ra hnini Jerusalén, nɛ bin tøpʉ magąts'i thoho ra dąniją. Nɛ bi 'yɛ̨mbi:
―Nu'bʉ majuąni gue'e rá ts'ʉnt'ʉ i Oją, damin säqui, gui sonʉ häi, nɛ hin hapʉ gui 'uaqui, 10 nguetho nt'o't'i bʉ ja rám hman Oją:
Nu'a Oją ba pɛn'dʉ yʉ́m 'bɛhni da mbäx'i i.
11 Nɛ da bɛnt'i i nɛ hin hapʉ gui 'uaqui, i ɛ̨m bʉ ja rá t'ohni Oją, bi 'yɛ̨n'a ra zįthu.
12 Nu ra Jesús bi dąti:
―Pɛ nɛ'a i mam bʉ ngue: “Nu Oją ma Hmuhʉ njongui sä da zä'a ngue da bą 'bʉ majuąni da 'yøt'a im man'a,” i ɛ̨m bʉ ja rá t'ohni Oją, bi 'yɛ̨n'a ra Jesús.
13 Nu'bʉ mi gua'a bi man yʉ́n ts'äte ra zįthu, bi 'uepʉya, bi zo'a ra Jesús 'da yʉ pa.
Ra Jesús bi dʉmp' rá 'bɛfi bʉ ja ra xɛqui Galilea
14 Nu ra Jesús bi mbeng bʉ ja ra häi Galilea, min 'youi rá Hogandąhi Oją. Nɛ gätho yʉ ją'i mi 'bʉpʉ bi 'yø'a i øt' ra Jesús. 15 Nɛ bi xänba yʉ ją'i bʉ ja yʉ niją, nɛ gätho bi numanho a.
Nu ra Jesús bi mba bʉ ja ra hnini Nazaret guepʉ bin te
16 Nu ra Jesús bʉya bi mba bʉ ja ra hnini Nazaret, guepʉ bin te. Nu ra pa ran säya bi mba bʉ ja ra niją tengu ząi mi ørpʉ hapʉ mí 'yo. Nɛ bim 'bäi ngue da nɛh rám hman Oją. 17 Nɛ bin t'un'na rá søcuą bi 'yo't'a ra pøngahyą Isaías, nɛ bi tʉnts'a ra søcuą guepʉ i ɛ̨na:
18 Nu'a Oją bi 'yɛnscä rá Hogandąhi
nguetho bi huangä nɛ bá pɛngä ga xih yʉ hyoya ran ho ma'da'yo.
Bá pɛngä ngue ga hurpa yʉ́ mbʉi to'o i ja yʉ dumbʉi.
Nɛ ga xocua ʉ to'o xí bɛnt'a ra zįthu tengu'bʉ i ofädi ʉ.
Ga xocpa yʉ́n 'yomfɛ̨ni yʉ ją'i nɛ da bą'a majuąni rá 'yu Oją ʉ.
Nɛ ga japi him man zä ran ʉ ʉ di ʉnba yʉ́ hmu.
19 Nɛ ga xih yʉ ją'i ngue bi zøn ra ora da 'yørpa rá mate Oją ʉ, i ɛ̨m bʉ ja rá søcuą ra Isaías guepʉ bi nɛh ra Jesús.
20 Nu ra Jesús 'bʉ mi gua'a bi nɛh ra søcuą, bi mbants'i, bi uni da 'bɛs' mahøn'a ra søcuą. Nɛ bi hyuh pʉya ngue da xi ʉ 'bɛ'a mí mam bʉ. Nɛ gätho yʉ ją'i mi 'bʉpʉ ja ra niją bi hyɛ̨t'a ra Jesús. 21 Nu'a bi 'yɛ̨na:
―Nu'a dá nɛcä ya, mi mam bʉ ja rá søcuą ra Isaías ngue mi ma din ja, nɛ bin ja a ya, nguetho dí 'bʉcä ua, bi 'yɛ̨na.
22 Nɛ gätho yʉ ją'i bin yąmanho nangue ra Jesús nɛ bi hyonya thoho nguetho mahotho a bi man ra Jesús bʉ ja ra niją. Nɛ ɛ̨n'ʉ:
―Hanja ngubʉ i øt'e, ɛ̨n'ʉ nguetho im bɛ̨ni gue ra Jesús rá ts'ʉnt'ʉ ra José.
23 Nu ra Jesús bʉya bi 'yɛ̨mp'ʉ:
―Masque guí nde gui xijʉ a ram hma i ɛ̨na: “Grá 'yøthebate, damin hoczɛhɛ,” masque guí nde gui xijʉ a, nguetho guím bɛ̨nsɛhʉ, hin dí øt'ua ja ma hnini zɛhɛ ʉ yʉn t'øt'e nuįxte tengu dá øt'ä bʉ ja ra hnini Capernaum, bi 'yɛ̨na. 24 Majuąni dí xi ahʉ, n'da rá pøngahyą Oją hingui hnumansu bʉ ja rá häizɛhɛ. 25 Njabʉ bi 'yøt' ra pøngahyą Elías 'bʉ maya'bʉ. Xʉn ngu yʉ xisu xí du yʉ́ ndø mi 'bʉi ngue yʉ́ mijudíohʉ, gue'bʉ him bin 'ye hyu jɛya made, nɛ bin ja ra thuhu bʉ. 26 Pɛ him bi mbäx'a n'da ra xisu xí du rá ndø bʉ ja rá häizɛhɛ, pɛgue bi 'bɛn bʉ ra hnini Sarepta guepʉ ra häi Sidón, da mbäx a n'da ra xisu mi 'bʉpʉ, bi 'yɛ̨na. 27 Nɛ ngutho bi 'yøt' ra pøngahyą Eliseo, guexta'a xʉn ngu yʉ́ mijudíohʉ mi hɛ̨mb ra t'axca'ya, pɛ xínga n'da bi hoc'a ra pøngahyą ngue yʉ́ mɛnguzɛhɛhʉ, hønt'a ra hmudofʉi Naamán, ra mɛngu bʉ ra häi Siria, bi hoqui, bi 'yɛ̨n'a ra Jesús.
28 Nɛ nu'bʉ mi man'a ra Jesús a bi ma, nu yʉ ją'i mi 'bʉpʉ ja ra niją ɛ̨mmɛ bin cuɛ bʉya. 29 Nɛ bi ndants'ʉ bi bɛnt'a ra Jesús nɛ bi zixpʉ mayą ra nyuni, im bɛ̨ni da hyøm bʉ ja ra mba'ye. 30 Pɛ nu'a ra Jesús bi tho in de bʉ 'bʉh yʉ ją'i, nɛ bi zopʉ ʉ, nɛ hin te bin jap'a.
Bi hoc'a n'da ran 'yohʉ min 'youi ra zįthu a ra Jesús bʉ ja ra niją
31 Nɛ nu'a ra Jesús bi mbeng bʉ ja ra hnini Capernaum bʉ ja ra häi Galilea, nɛ i xänba yʉ ją'i 'bʉ ra pa ran säya. 32 Nɛ gätho yʉ ją'i bi hyonya thoho nangue rán xädi a, nguetho ra Jesús bi 'yuti xʉn ho ngue mi ja rán t'ɛ̨di gue'bʉ mi xänbi.
33 Nu n'da ra pa mi 'bʉpʉ ra Jesús bʉ ja ra dąniją nɛ mi 'bʉpʉ n'da ran 'yohʉ min 'youi ra zįthu, nɛ ɛ̨mmɛ nts'ɛdi bi mbafi, nɛ bi 'yɛ̨na:
34 ―Gra Jesús, ra mɛngu Nazaret, 'bɛ'a guí nde gui 'yørcahe, ha gui juaje ya. Nugä dí pącä to'o i, rá Hogam 'bɛhni Oją i.
35 Nɛ nu ra Jesús bi 'yɛ̨mbi:
―Damin hɛ̨ nɛ gui pøm bʉ ja rá mbʉi na ran 'yohʉ.
Nɛ nu'a ra zįthu nts'ɛdi bi hyømma häi ran 'yohʉ bʉ 'bäh yʉ ją'i nɛ bi bøm bʉ rá mbʉi ran 'yohʉ bʉya, pɛ hin hapʉ bi ʉnba ran 'yohʉ. 36 Nɛ bi hyonya thoho yʉ ją'i 'bɛ'a bin ja na ran 'yohʉ. Nɛ bin 'yɛ̨mzɛhɛ n'da ngu n'da: “'Bɛ'a ní ts'ɛdi i ja na ran 'yohʉ nɛ i sä i høn'a thi yʉ zįthu,” bin 'yɛ̨mzɛhɛ ʉ.
37 Nɛ bi t'øde gätho ra xɛqui bʉ 'bɛ'a bi 'yøt'a ra Jesús.
Ra Jesús bi hocpa rá suto ra Simón Pedro
38 Nu ra Jesús bʉya bi bøm bʉ ja ra niją, bi mba bʉ ja rá ngu ra Simón Pedro. Nɛ nu'a rá suto ra Simón Pedro, xʉn ʉ, nts'ɛdi ra pa mi ja. Nɛ bi si a ra Jesús ngue xʉn ʉ a ra xisu. 39 Nu ra Jesús bim 'bäpʉ mi 'bɛn'a ra hyɛ̨nni, nɛ bi ma ngue da bøn'a ra pa. 'Bex bi bøn'a ra pa, hin hapʉ xʉn ʉ bʉya. 'Bex bi ndants'a ra xisu nɛ bi hoc ran sihmɛ, bi 'uįn'ʉ.
Nu ra Jesús bi hoqui xʉn ngu yʉ ją'i
40 Nɛ nu'bʉ mí yʉh ra hyadi, gätho yʉ hyɛ̨nni bi ts'ixpʉ 'bʉh ra Jesús. Nɛ 'bex bi yąn'ʉ yʉ hyɛ̨nni 'bʉ mi mba nthädi n'da ngu n'da ʉ, bi dä'a ra Jesús. 41 Nɛ yʉ zįthu min 'yohʉ 'da yʉ ją'i bi japi da bøn'ʉ. Nɛ nts'ɛdi i mba'ʉ, i ɛ̨n'ʉ:
―Nu'i, rá Ts'ʉnt'ʉ i Oją, bi t'ɛ̨mp'a ra Jesús.
Pɛ nu ra Jesús him bi japi din yą nguetho mi pą'ʉ gue ra Cristo a ra Jesús.
Nu ra Jesús bi man rám hma bʉ ra xɛqui Galilea
42 Nɛ nu'bʉ mi hyax bʉya, t'ʉxuditho bi mbasɛ bʉ ma'ueni ra Jesús. Nu yʉ ją'i bi hyoni gue'bʉ go mi dįni, nɛ him min nde'ʉ da mba ra Jesús. 43 Pɛ nu'a ra Jesús bi 'yɛ̨mp'ʉ:
―Nugä jatho ga mbagä mi'da yʉ hnini, ga mam bʉ ran ho ma'da'yo, ga xih yʉ ją'i 'bɛpʉ ní manda rá ts'ɛdi Oją ua, jananjabʉ bá pɛngä Oją, bi 'yɛ̨na.
44 Nɛ bi thopʉ ja mi'da yʉ hnini ja ra xɛqui Galilea bʉya, nɛ bi mam bʉ rám hma bʉ ja yʉ niją.