5
'Da yʉ mbahuą bi jap'a ra Jesús xʉn ngu bi dɛ yʉ huą
Nɛ man'da ra pa, ra Jesús mi 'bäpʉ ja ndendądehe Genesaret. Nɛ ɛ̨mmɛ mi dʉ bʉ yʉ ją'i in nde da 'yøh rám hman Oją, nɛ hingui sä bʉ dim 'bä'a ra Jesús. Nɛ bi nu, i høpʉ yoho yʉ mbosa hin te i ja bʉ mbo. Nɛ bi zo'ʉ yʉ́ mbɛti bʉ ndenthe gue'bʉ mi mben yʉ́ xit'ą. Nu'a n'da, rá mbɛti ra Simón Pedro, nɛ bi hyu'a ra Jesús. Nɛ bi xi'a ra Simón da gon'i ts'ʉ ra mbosa. Nɛ nu yʉ ją'i bim 'bäpʉ ndenthe ʉ. Nu ra Jesús bi xänba ʉ yʉ ją'i bʉya. Nɛ nu'bʉ mi gua'a bi man ra Jesús bi 'yɛ̨mp'a ra Simón:
―Dami thąm bʉ xʉn hɛ̨ ra dehe, nɛ gui 'yɛm bʉ ni xit'ą. Guepʉ da zä gui thɛ yʉ huą.
Pɛ bi 'yɛ̨n'a ra Simón:
―Xänbate, gätho ra xui dám pɛhmbe nɛ hin te dá thɛhe yʉ huą, pɛ nu'bʉ guím ma, ga ɛmhbe mahøn'a, bi 'yɛ̨na.
Nɛ bi 'yɛm bʉya, nɛ xʉn ngu bi dɛ yʉ huą gue'bʉ go mi mbʉdi bin tʉn yʉ́ xit'ą. Nɛ bi xi'ʉ yʉ́ mimbahuąhʉ di zɛ'i ts'ʉ. Nɛ bi yuts'i gätho yoho yʉ́ mbosa, nɛ in nde da dom bʉ mbo ra dehe yʉ mbosa nangue nán hyʉ yʉ huą. Nɛ nu'bʉ mi nu ra Simón Pedro 'bɛ'a bin ja, bin dąnyahmu bʉ ja rá gua ra Jesús, nɛ bi 'yɛ̨mbi:
―Dami 'ue'i ts'ʉ nanguecä nguetho nugä drá dądits'oquigä, bi 'yɛ̨n'a ra Pedro.
Ngubʉ bi ma nguetho bi hyonya thoho ngue xʉn ngu yʉ huą bi dɛ. 10 Nɛ'a ra Jacobo nɛ ra Xuua ngue yʉ́ ts'ʉnt'ʉ ra Zebedeo, bi hyonya thoho ʉ. Nɛ nu'ʉ mi comhbʉ rá 'bɛfi a ra Pedro. Pɛ nu ra Jesús bi 'yɛ̨mp'a ra Simón:
―O guín su nɛ nuya gui dʉ'mi gui hyon yʉ ją'i to'o da 'yɛ̨c'yɛigui, bi 'yɛ̨mbi.
11 Nɛ nu'bʉ mí zøm bʉ ndenthe ʉ yʉ́ mbosa bʉya, bi dɛn'na ra Jesús.
Nu ra Jesús bi hoc'a n'da mí hɛ̨mb ra t'axca'ya
12 Nu n'da ra pa mi 'bʉpʉ ja n'da ra hnini ra Jesús. Nɛ'a n'da ran 'yohʉ mi 'bʉpʉ, mi hɛ̨mb ra t'axca'ya gätho rá ją'i. Nɛ nu'a ran 'yohʉ 'bʉ mi nu a ra Jesús, 'bex bim 'bɛmfo bʉ ja rá gua ra Jesús, nɛ bi 'yäp ra mate ran 'yohʉ ngue in nde da yąni, bi 'yɛ̨mbi:
―Ma Hmu i nu'bʉ guín nde, da zä gui jaqui da yąngä.
13 Nu ra Jesús bi dąti nɛ bi 'yɛ̨mbi:
―Nugä, dín nde ngue 'bex da zä i. Nuya bi yąn'a ya, bi 'yɛ̨mbi.
'Bex bi zä'a ran 'yohʉ bʉya.
14 Nɛ nu ra Jesús bi hɛcua a ran 'yohʉ gue hin da mam bʉ 'bʉh yʉ ją'i, pɛ da mam bʉ 'bʉh yʉ mbäją. Nɛ bi 'yɛ̨mbi:
―Ní mba bʉ 'bʉh yʉ mbäją, gui 'yøt'a rán t'ɛ̨di ra Moisés ngue da 'yøt'a n'da 'bʉ bi yąn'a ra t'axca'ya, n'dahma da bąh yʉ ją'i ngue majuąni bi yąn'i, bi 'yɛ̨n'a ra Jesús.
15 Pɛ nu'ʉ yʉ ją'i guemhma mi ma hønbʉ go hapʉ ja yʉ hnini 'bɛ'a gätho øt'a ra Jesús, nɛ man'da xʉn ngu bi mba bʉ mi 'bʉi ngue da 'yøsɛ ʉ 'bɛ'a i man'a, ngue in nde din hocpa yʉ́n ʉ i hɛ̨mp'i 'da'ʉ. Nɛ xʉn ngu bi hoc'a ra Jesús, madague'a hønt'a go mán ʉ mi hɛ̨mp'ʉ. 16 Nu'a ra Jesús bʉya mi pa bʉ ma'ueni guepʉ hingui 'bʉh yʉ ją'i, din yąui Oją.
Nu ra Jesús bi hoc'a n'da mi ts'a rá ją'i
17 Nu n'da ra pa bi xänba yʉ ją'i ra Jesús. Nɛ mi 'bʉpʉ 'da yʉ fariseo nɛ 'da yʉ xänbate niją, xpí 'yɛ̨'ʉ hønbʉ go hapʉ i ja yʉ hnini bʉ ra xɛqui Galilea nɛ ra xɛqui Judea, nɛpʉ ra dąhnini Jerusalén. Nɛ nu'a ra Jesús bi 'yut'ʉ ngue min 'youi xʉn ngu rá ts'ɛdi Oją 'bʉ mi hoc yʉn zäman'ʉ. 18 Nɛ bi zøm bʉ 'da yʉn 'yohʉ, bá tu n'da ran 'yohʉ xʉn ʉ, mi ts'a rá ją'i a, ox ra 'beza. Nɛ min nde xtán yʉrpʉ mbo 'bʉh ra Jesús. 19 Pɛ ɛ̨mmɛ dʉ yʉ ją'i bʉ ja ra goxthi, nɛ hin hapʉ sä dí yʉt'i. Janangue'a bi zix ra därgɛ̨hɛ bʉ maxøts'e ra ngu, nɛ bi xospa rá 'bet'e nɛ bi cą'ma ran 'yohʉ bʉ made i 'bä'a ra Jesús. Nɛ ox ra 'beza 'bʉ mi cąmp'ʉ. 20 Bi bąh ra Jesús bʉya gue i ɛ̨c'yɛi xʉn ho ʉ yʉn 'yohʉ gue i ja rá ts'ɛdi a, 'bʉ mi nu'a bi 'yøt'ʉ. Janangue'a bi 'yɛ̨mp'a ra därgɛ̨hɛ:
―Amigo, ya ma punbi ni ts'oqui, bi 'yɛ̨mbi.
21 Pɛ nu'ʉ yʉ fariseo nɛ yʉ xänbate niją bin 'yɛ̨mzɛhɛ ʉ: “Hanja na ran 'yohʉ ngue ɛ̨na da 'yøt'a i øt' Oją, nɛ ya ɛ̨na sä di punba rá ts'oqui n'da ra ją'i. Hingui numansu Oją na,” bi 'yɛ̨mp'ʉ yʉ xänbate nɛ yʉ fariseo.
22 Pɛ nu'a ra Jesús i pądi 'bɛ'a im bɛ̨n'ʉ, nɛ bi 'yɛ̨mp'ʉ:
―Hanja in jabʉ guím bɛ̨mhbʉ. 23 Ha guím bɛ̨mhbʉ ngue nte ní mbatho dá xicä ran 'yohʉ, ngue rá ts'oqui ya xʉm punbi. Ha guím bɛ̨mhbʉ man'da xquí pąhmbʉ ngue i ja ma ts'ɛdi 'bʉ ga xifi da ndants'i, din 'yo. 24 Pɛ ga ut'ahʉ ngue i ja man t'ɛ̨di ua ja ra häi ga punba yʉ́ ts'oqui n'da ra ją'i, ngue ga japi din 'yo na ran 'yohʉ, guecä gue dán ją'igä ua ja ra ximhäi, bi 'yɛ̨n'a ra Jesús.
Nɛ nubʉya bi 'yɛ̨mp'a mí ts'a rá ją'i:
―Dami ndants'i, gui cąx ni fįdi nɛ gui mba ni ngu, bi t'ɛ̨mbi.
25 'Bex bi ndants'a ran 'yohʉ bi gąx rá fįdi nɛ bi mba rá ngu, nɛ bi 'yɛ̨spa Oją bʉ ní mba. Nɛ gätho yʉ ją'i mi 'bʉpʉ bi nu 'bɛ'a bin ja. 26 Nɛ gätho bi hyonya thoho ʉ, nɛ bin su, bi 'yɛ̨spa Oją nɛ bi 'yɛ̨n'ʉ:
―N'da ran t'øt'e nuįxte dá nuhʉ ra pa jabʉ ya, bi 'yɛ̨n'ʉ yʉ ją'i.
Ra Jesús bi xih ra Leví da dɛnni
27 M'bɛjua bʉya, bi bøm bʉ ja ra ngu ra Jesús, nɛ bi thopʉ mi hu'a ra Leví, guepʉ mí hąc rán ju't'i ra häi, nguetho ra hyącahäi a. Nɛ nu'a ra Jesús bi 'yɛ̨na:
―Dami tɛngui, bi t'ɛ̨mp'a ra Leví.
28 Nu ra Leví bʉya, 'bex bi ndants'a, bi zopʉ gätho mi ja nɛ bi dɛn'na ra Jesús.
29 Nɛ nu'a ra Leví bʉya, bi 'yøt'a n'da ran sihmɛ xʉn ndoho bʉ ja rá ngu, ngue bin sihmɛ bʉ ra Jesús. Nɛ bi zøm bʉ ja ran sihmɛ xʉn ngu yʉ hyącahäi nɛ xʉn ngu mi'da yʉ ją'i, 'darpʉ bin sihmɛhʉ ra Jesús. 30 Pɛ nu'ʉ yʉ fariseo nɛ yʉ xänbate niją bi 'yɛ̨na:
―Hanja gní sihmɛhʉ yʉ dądits'oqui nɛ yʉ ziyate hyącahäi, bi t'ɛ̨mp'ʉ yʉ́ xädi ra Jesús.
31 Nu ra Jesús bi xi a n'da ran t'uti 'bʉ mi dąt'ʉ:
―To'o i 'bʉh mán zaqui hingui hon'a to'o da 'yøthe, pɛ hønt'a to'o xʉn ʉ i hon'a da 'yøthe. 32 Nugä ma 'bɛfigä ngue ga xih yʉ dądits'oqui di päh yʉ́n 'yomfɛ̨ni. Pɛ nu'ʉ to'o ɛ̨nsɛ mahoqui yʉ́ mbʉi, nɛ hingui sä ga zɛ'ʉ, bi 'yɛ̨n'a ra Jesús.
Bi t'än'na ra Jesús hanja him bi 'yɛ't' yʉ́n sihmɛ yʉ́ xädi
33 Nɛ bi t'ɛ̨mp'a ra Jesús:
―Nu yʉ́ xädi ra Xuua Nxixyą nząi ɛ't' yʉ́n sihmɛ 'bʉ i yąui Oją, nɛ'ʉ yʉ́ xädi yʉ fariseo, pɛ nu ni xädi hin jąm'bʉ ɛ't' yʉ́n sihmɛ. Hanja ngue in jabʉ, bi 'yɛ̨mbi.
34 Nu ra Jesús bi dąti:
―Pɛ nu'ʉ i 'bʉpʉ ja ran thąti, hin da du yʉ́ mbʉi nguetho 'bʉpʉ a ran 'yohʉ din thąti. Hin da 'yɛ̨na ngue hin din sihmɛ ʉ. 35 Pɛ da zøn ra ora da ts'ispa a ran 'yohʉ, nɛ ja da 'yɛ't' yʉ́n sihmɛ bʉya, bi 'yɛ̨n'a ra Jesús.
36 Nɛ xø bi xih man'da ran t'uti, ngue da 'yuti hingui sä yʉ́ xädizɛhɛ ra Jesús da dɛn'na ran yonxädi, nɛ bi 'yɛ̨mp'ʉ:
―Njo'o n'da ra ją'i da xɛn ma'da'yo rá pahni ngue da mbørba rá 'yapahni, nguetho nu'bʉ da mbørba a, hin da bømanho nɛ di ts'ontho a ma'da'yo. 37 Nɛ njo'o to da xirpʉ ra 'yaxfani mbot'asɛ̨i ra vino ma'da'yo, nguetho nu'bʉ bin hogui, da føh ra 'yaxfani bʉya. Nɛ dim fän ra vino nɛ di ts'on'a ra 'yaxfani, gätho dim 'bɛdi. 38 Nu'a ra vino ma'da'yo da sirpʉ ma'da'yo ra xifani, ngue hin dim 'bɛh ra vino, nɛ xín din ts'on'a ra xifani.
39 Nɛ to'o in ząi i si ra nyomvino, pɛ hingui nde a ra vino ma'da'yo, nguetho man'da xʉ cʉhi ra nyomvino, ɛ̨n'ʉ. Guín jahʉ bʉ ngue hin guí numanhohʉ man xädigä, bi 'yɛ̨n'a ra Jesús.