6
Nu ra Jesús bi ma 'bɛ'a da t'øt' ra pa ran säya
Nu n'da ra pa ran säya, nu ra Jesús nɛ yʉ́ xädi bi thopʉ ja n'da ran uątrigo. Nu ʉ yʉ́ xädi bi dʉc'i 'da yʉ trigo. Bi dɛ̨nt yʉ́ 'yɛ'ʉ yʉ trigo, bi za bʉya. Nɛ nu'ʉ 'da yʉ fariseo bi 'yɛ̨mp'ʉ:
―Hanja in jabʉ guí øthʉ, nguetho i mam bʉ ja man t'ɛ̨dihʉ hingui sä gui 'yøthʉ ra 'bɛfi a ra pa ran säya, bi 'yɛ̨n'ʉ.
Nu ra Jesús bi dąti:
―Ha hin guí pąhmbʉ 'bɛ'a mam bʉ ja rá søcuą Oją ngue nɛ'a ra David bi mbɛsta man'da rán t'ɛ̨di Oją, nɛ'ʉ min 'yohʉ, nu'bʉ mi tumanthuhu. Nu'a ra David bi yʉrpʉ ja rá ngu Oją nɛ bi zi yʉ thuhmɛ rán t'unni Oją oxpʉ ja ra mɛxa, nɛ bi un'dʉ min 'yohʉ. Nɛ hønsɛ yʉ mbäją i sä da zi ʉ. Pɛ hin guím bɛ̨mhbʉ ra ts'oqui bi 'yøt'a ra David nɛ yʉn 'yohʉ nguetho xʉn ho bi 'yøt'ʉ, bi 'yɛ̨n'a.
Nɛ man'da bi man'a ra Jesús, bi 'yɛ̨na:
―Nɛ nugä ngue dán ją'igä ua ja ra ximhäi, dra Hmugä, nɛ ja man t'ɛ̨di ga mangä 'bɛ'a da 'yøt' yʉ ją'i ra pa ran säya.
Ra Jesús bi hoc'a n'da ran 'yohʉ mi mbɛdi rá 'yɛ
Nɛ xø man'da ra pa ran säya, nu ra Jesús bi xänba yʉ ją'i bʉ ja ra niją. Nɛ mi 'bʉpʉ n'da ran 'yohʉ ra mbɛdi rán 'yɛi. Nɛ'ʉ 'da yʉ xänbate niją nɛ 'da yʉ fariseo mi 'bʉpʉ, mi tømthoho, in nde da nu 'bɛ'a da 'yøt'a ra Jesús ra pa ran säya, nguetho in nde di yąp'a. Pɛ nu ra Jesús i pądi 'bɛ'a im bɛ̨n'ʉ. Nɛ bi xi'a ran 'yohʉ mi ja rá mbɛdi'yɛ:
―Ba ɛ̨cua, damim 'bäcua da nu'a yʉ ją'i, bi 'yɛ̨mbi.
Nɛ 'bex bi mba bʉ ran 'yohʉ. Nu ra Jesús bi 'yɛ̨mp'ʉ bʉya:
―'Bɛ'a i mam bʉ ja man t'ɛ̨dihʉ, nda'a xʉn ho ga øthʉ. Ha i mam bʉ ga øthʉ ran ho uague ran ts'o ga øthʉ ra pa ran säya. Uague i man bʉ gan yąnbahʉ rá te n'da uague i mam bʉ ga jafʉ da du n'da a ra pa ran säya, bi 'yɛ̨n'a ra Jesús.
10 Nubʉya, nu ra Jesús bi hyɛ̨t'ʉ yʉ ją'i, nɛ bi 'yɛ̨mp'a ran 'yohʉ:
―Dami juąn ni 'yɛ.
Nu'a ran 'yohʉ bi juąn rá 'yɛ, nɛ bin hogui xʉn ho. 11 Pɛ nu yʉ fariseo nɛ yʉ xänbate niją ɛ̨mmɛ bin cuɛ'ʉ nɛ bi hyoni 'bɛ'a sä da 'yørpa ra Jesús.
Ra Jesús bi huahn'dʉ 'dɛ'mayoho yʉ́ xädi
12 M'bɛjua bʉya bi mba bʉ ja n'da ra nyuni ra Jesús, haxa ín yąui Oją. 13 Nu'bʉ mi hyats'i bi zohn'dʉ yʉ́ xädi ngue i ja a da xifi mahøn'a. Nɛ bi huahni 'dɛ'mayoho din 'yohʉ ngue yʉ́ 'bäihʉ. 14 Nɛ nu'ʉ bi huahni, gue'a ra Simón t'ɛ̨mbi ra Pedro, gue'a rá thuhu bi xih ra Jesús a. Nɛ'a ra Andrés, rán 'yohʉ a ra Simón, nɛ ra Jacobo, nɛ ra Xuua, nɛ ra Felipe, nɛ ra Bartolomé. 15 Nɛ ra Mateo, nɛ ra Tomás, nɛ man'da ra Jacobo rá ts'ʉnt'ʉ ra Alfeo, nɛ ra Simón Zelotes, 16 nɛ ra Judas rán 'yohʉ ra Jacobo, nɛ ra Judas Iscariote, gue'a xí dä'a ra Jesús 'bʉ m'bɛjua. Nɛ gue'ʉ bi huan'na ra Jesús ʉ ngue yʉ́ 'bäihʉ.
Xʉn ngu yʉ ją'i bi xänba a ra Jesús
17 Nubʉya, nu ra Jesús nɛ yʉ́ xädi bi gąpʉ ja ra nyuni nɛ bin thɛhʉ xʉn ngu yʉ ją'i bʉ xʉn juąni, bí nɛxpʉ yʉ hnini ra xɛqui Judea, nɛpʉ ra dąhnini Jerusalén, nɛpʉ ndendądehe, guepʉ i ja ra hnini Tiro nɛ ra hnini Sidón. Nɛ nu'ʉ, bi zøm bʉ ngue in nde da 'yøde 'bɛ'a man ra Jesús, nɛ nu'ʉ mi'da bʉya, in nde da mba ma hoqui ʉ. Nɛ nu ra Jesús bi hoc'ʉ. 18 Nɛ xʉn ngu ʉ min 'yohʉ ra zįthu bi zøm bʉ, nɛ nu'a ra Jesús bi hyøn'a thi ʉ. 19 Nɛ gätho ʉ min nde da därpa rá ją'i ra Jesús, nguetho gätho yʉ hyɛ̨nni bi hoc'a nangue rá ts'ɛdi.
Ra Jesús bi ma to'o din johya nɛ to'o da nu ra dumbʉi
20 Nɛ nubʉya, nu ra Jesús bi hyɛ̨t'ʉ yʉ́ xädi nɛ bi 'yɛ̨mp'ʉ:
―Guí hyoyahʉ, pɛ ya gá cʉthʉ bʉ di manda rá ts'ɛdi Oją janangue'a mająpi ahʉ.
21 Nɛ guí tumanthuhuhʉ, pɛ Oją di ja ahʉ gui tįmhbʉ a guí homhbʉ, janangue'a mająpi ahʉ.
Nɛ guí sähʉ ra dumbʉi ya, pɛ Oją da hyut'a ni mbʉihʉ, janangue'a mająpi ahʉ.
22 Nɛ ngutho 'bʉ i san ahʉ yʉ ją'i, nɛ'bʉ i 'uegue nangue ahʉ, nɛ'bʉ di c'ąman'ʉ ahʉ, nɛ'bʉ da ndøm mants'o ni thuhuhʉ ngue guí tɛngahʉ, guecä ngue dán ją'igä ua ja ra ximhäi, guemhma mająpi ahʉ. 23 Gan johyahʉ, da hyu ni mbʉihʉ 'bʉ din jabʉ da 'yøt'ahʉ yʉ ją'i, nguetho ngutho bi t'ørpa ʉ yʉ pøngahyą mam'bɛt'o, nɛ i ja 'bɛ'a din 'da ahʉ ngue am 'bɛ'ts'i mahɛ̨ts'i, bi 'yɛ̨n'a ra Jesús.
24 Nɛ xø bi 'yɛ̨mp'ʉ:
―Pɛ í huɛ̨hi maha ahʉ gyʉ mɛmbɛtihʉ ngue hønt'a ni mbɛti guím bɛ̨mhbʉ, nguetho ya hin guin nuhʉ man'da ran johya njąm'bʉ da guadi.
25 Nɛ í huɛ̨hi maha ahʉ, ngue guí ɛ̨mhbʉ hin te gadí 'bɛhmbʉ, pɛgue gan tumanthuhuhʉ.
Í huɛ̨hi maha ahʉ, ngue ja nin johya zɛhɛhʉ, nguetho m'bɛjua da du ni mbʉihʉ.
26 Í huɛ̨hi maha ahʉ ngue gätho i mamanho nangue ahʉ yʉ ją'i. Bin jabʉ yʉ hyäte pøngahyą bi numanho gätho yʉ ją'i, bi 'yɛ̨n'a ra Jesús.
Dami huɛ̨c nin sʉihʉ, bi 'yɛ̨n'a ra Jesús
27 Pɛ dami 'yøhmbʉ na ga xi ahʉ ya, bi 'yɛ̨n'a ra Jesús:
―Gui huɛ̨c nin sʉihʉ nɛ gui 'yørpa ran ho ʉ to'o i numan'ʉ ahʉ. 28 Nɛ dami 'yäp Oją da mbäx'ʉ di c'ąman'ʉ ahʉ, nɛ gui 'yäp Oją da 'yɛ̨nspa rán jąpi ʉ di ʉn'nahʉ. 29 Nɛ nu'bʉ n'da da mbɛp'a ni 'yoguhʉ, gui 'bät ni hmihʉ da mbɛp'a man'da nguadi ni 'yoguhʉ. Nɛ nu'bʉ n'da da gąn'na ni cotohʉ, nɛ'a ni pahni gui unhdʉ. 30 Dami unhdʉ 'bɛ'a gätho da 'yä ahʉ, nɛ nu'a da thąn'nahʉ hingui 'yähmbʉ. 31 Nu'bʉ guí ndehʉ da 'yøt'ahʉ ran ho ni miją'ihʉ nde'bʉ gui 'yørpahʉ ran ho.
32 Pɛ nu'bʉ hønt'ʉ di huɛ̨c'ahʉ gui huɛ̨jʉ, hin te di muui a 'bʉ, 'da'angu gá 'yøthʉ ʉ him mahoqui yʉ́ mbʉi. 33 Nɛ nu'bʉ hønt'ʉ bi 'yøt'ahʉ ran ho guí ørpahʉ ran ho, hin te di muui 'bʉ, nguetho in jabʉ øt'ʉ him mahoqui yʉ́ mbʉi. 34 Nɛ nu'bʉ hønt'ʉ guí pąhmbʉ i jut'i guí hmit ni mbɛtihʉ, hin te di muui 'bʉ, nguetho gue'a i øt' yʉ ts'om'bäi, di hmit yʉ́ mits'om'bäihʉ ngue im bɛ̨ni da mba ma cospi rá mbɛti. 35 Pɛ dí xi ahʉ, dami huɛ̨c nin sʉihʉ, nɛ gui 'yørpahʉ ran ho ʉ, nɛ gui hmithʉ madague'a guí pądi hin di cos'ahʉ. Nu'bʉ ngubʉ gui 'yøthʉ, gue'a nám fądi gue yʉ́ t'ʉhni ahʉ Oją. Nɛ i ja 'bɛ'a di 'da ahʉ Oją bʉya. Nguetho gue'a i øt' Oją, gätho i ørpa ran ho madague'a hin da 'yɛ̨n'ʉ: “Jamadi Oją.” Nɛ gätho i ørpa ran ho madague yʉ ts'om'bäi ʉ. 36 Dami huɛ̨c ni miją'ihʉ tengutho bʉ í huɛ̨c'ahʉ Oją ma Tahʉ, bi 'yɛ̨n'a ra Jesús.
Hin gui 'yɛ̨mhbʉ bi 'yøt' yʉ ts'oqui ʉ mi'da yʉ ją'i
37 Nɛ man'da bi man'a ra Jesús, bi 'yɛ̨na:
―“Nuna bi 'yøt' yʉ ts'oqui,” hin gui 'yɛ̨mhbʉ, nɛ hin da t'ɛ̨n'ahʉ gá 'yøthʉ yʉ ts'oqui 'bʉ. Nɛ 'yo gadí yąfʉ ni miją'ihʉ nɛ hin da zɛp'ahʉ Oją, pɛ gam punbahʉ nɛ Oją di pun'nahʉ bʉya. 38 Dami un'dʉ 'bɛ'a i hon ni miją'ihʉ, nɛ Oją man'da xʉn ngu di co'ts'ahʉ nɛ dim fons thoho a di 'da ahʉ xinda gue'a gadí un ni miją'ihʉ. Nguetho da 'yøt'ahʉ Oją tengu guí ørpahʉ ni miją'ihʉ, bi 'yɛ̨n'a ra Jesús.
39 Nɛ xø bi xi'a n'da ran t'uti, bi 'yɛ̨na:
―Hingui sä n'da ra xädä da 'yut ra 'yu rá mixädäui, ts'ʉrpʉ thoho da däpʉ ja ra hyɛ̨ ʉ. Nɛ ngutho n'da ra ją'i hingui sä da 'yut ran ho rá miją'iui 'bʉ hingui pąsɛ ran ho. 40 Nɛ ngutho n'da ra xädi, man'da hingui ngu pądi xinda gue'a rá xänbate, nɛ nu'bʉ bi juah rán xädi, 'da'ingu i pąhmi a. Nu'bʉ ts'ʉtho i pą'a ra xänbate nɛ ts'ʉtho i pą'a rá xädi.
41 Nɛ hingui sä gui mamhbʉ nangue to'o i ja zʉ ts'ʉ ran ts'o 'bʉ xʉn ts'o ni mbʉihʉ. 42 Hanja gní 'yɛ̨mhbʉ gui zɛhmbʉ ʉ mi'da yʉ ją'i di hoc yʉ́ mbʉi, nɛ ɛ̨mmɛ go xʉn ts'o ni mbʉizɛhɛhʉ. Jatho 'bɛ gui hoczɛhɛ ni mbʉihʉ, ja da zä gui zɛhmbʉ ʉ mi'da, bi 'yɛ̨n'a ra Jesús.
Nangue rán dät'o dí fą'a ra za
43 Nɛ man'da bi man'a ra Jesús ngue bi 'yɛ̨na:
―Nu n'da ra hogaza hingui sä din zʉh yʉ́n dät'o ngue hingui ho. Nɛ ngutho a n'da ra za hingui ho, hingui sä din zʉh yʉ́n dät'o xʉn ho. 44 Nu yʉ́n dät'o i zʉpʉ, gue'a ctí pąhmbʉ 'bɛ'a ní za a ra za, nguetho hingui sä din zʉh yʉ́n dät'o ngue yʉ higo bʉ ja ra 'uįnza. Nɛ xín din zʉh yʉn dät'o ngue yʉ uva bʉ ja yʉ t'ax'uįni. 45 Ngutho n'da ra ją'i xʉn ho rá mbʉi, i øt' ran ho tengu i ja bʉ mbo rá mbʉi. Nɛ ngutho n'da ra ts'om'bäi i øt' ran ts'o tengu i ja bʉ mbo rá mbʉi, nguetho gätho a i ja bʉ mbo rá mbʉi n'da, gue'a ní bøn rá nde n'da a, bi 'yɛ̨n'a ra Jesús.
Rán t'uti ʉ i øt'a man ra Jesús nɛ'ʉ hingui øt'e
46 Nɛ xø bi 'yɛ̨n'a ra Jesús:
―Hanja gní 'yɛ̨njʉ ni hmujʉ nɛ hin guí øthʉ 'bɛ'a dí xi ahʉ. 47 Ga xi ahʉ rán t'uti ʉ i øt'a dí mangä. 48 Nu'ʉ, i øt'e tengu bi 'yøt'a n'da ran 'yohʉ bi hyø'a n'da rá ngu, nɛ xʉn hɛ̨ bi 'yamp' ra häi ngue da mbämp'ʉ yʉ jądo. Nɛ nu'bʉ mam bá ɛ̨h ra mboxthe, nte bi jap'a ra ngu, nguetho mbo bim foxa ra jądo. 49 Pɛ nu'ʉ i øh ma nde nɛ hingui øt'a dí mangä, rán t'uti ʉ tengu n'da ran 'yohʉ bi hyøh rá ngu nɛ bi 'yɛ̨x maxøts'e yʉ jądo, nɛ nu'bʉ mambá ɛ̨'a n'da ra mboxthe, 'bex bi yøt rán ngu bʉya, bi 'yɛ̨n'a ra Jesús.