7
Ra Jesús bi hocpa rá 'yɛ̨hɛ n'da ra hmudofʉi
Nɛ nu'bʉ mi gua'a man'a ra Jesús, bi mba mahøn'a bʉ ja ra hnini Capernaum. Nɛ mi 'bʉpʉ n'da ra hmudofʉi, ra mɛngu bʉ Roma a. Nɛ xʉn'ʉ n'da rá 'yɛ̨hɛ, nde da du. Nɛ nu'a ra hmudofʉi ɛ̨mmɛ madi huɛ̨c'a rá 'yɛ̨hɛ. Nɛ nu'bʉ mi 'yøde 'bʉpʉ ra Jesús bá pɛhni 'da yʉ ngʉrbi bʉ ja ra hnini ngue da zix'a ra Jesús di hocpa rá 'yɛ̨hɛ. Nɛ nu'bʉ mi zøm bʉ 'bʉh ra Jesús, bi 'yäp ra mate da mba, nɛ bi 'yɛ̨mbi:
―Dín nde gui 'yørcahe ra mate gui mba, nguetho nu'a ra hmudofʉi ra hocją'i a, nɛ ɛ̨mmɛ di huɛ̨gahʉ ngue dyʉ judíohʉ. Nɛ nu'a bi guzɛhɛ a í thøh ma nijąhʉ, madague hing ra judío a, bi 'yɛ̨mbi.
Nu ra Jesús bi mbähä, nɛ nu'bʉ mi ts'ʉtho da zøm bʉ ja rá ngu a ra hmudofʉi, pɛ nu'a ra hmudofʉi bá pɛhni 'da yʉ́ amigo mahøn'a, din c'athʉ a ra Jesús, da 'yɛ̨mbi:
―Hingui jatho gui søm bʉ ja ma ngu, nguetho nugä hin dí sucä tengu i, xíngui sä ga ɛ̨na ga mba gan yąui, nɛ hin drá judíogä. Pɛ dí pądi ngue i ja ni ts'ɛdizɛhɛ, ngue nu'bʉ guim ma da yąni, nɛ 'bex gue da yąni. Tengu thohogä bin 'dac'i ts'ʉ man t'ɛ̨di, nɛ nu'bʉ i ja 'bɛ'a dí xi ʉ ma dofʉi, nɛ'ʉ ma 'yɛ̨hɛ, 'bexgue 'dahmantho in ja. Nɛ ngutho i, sä guim mantho bʉ guí 'bäi nɛ 'bexgue da yąn bʉya, bi 'yɛ̨n'a ra nde bá pɛhna ra hmudofʉi ngue bi man'ʉ yʉ́ amigo. Nu ra Jesús bi hyonya thoho 'bʉ mi 'yø'a bi man'ʉ yʉn 'yohʉ ngue bá pɛhna ra hmudofʉi, nɛ bin yɛ̨gui bi xi'ʉ mí tɛnni, nɛ bi 'yɛ̨na:
―Xínga n'da ma mijudíohʉ dá tįngä ngue i ɛ̨c'yɛi i ja ma ts'ɛdi tengu a ran 'yohʉ, bi 'yɛ̨n'a ra Jesús. Nuya bin ja a bi 'yäqui, bi 'yɛ̨na.
10 Nɛ bi mbeng bʉ ja ra ngu ʉ yʉ́ amigo a ra hmudofʉi bʉya, nɛ bi nu'a rá 'yɛ̨hɛ ra hmudofʉi ngue ya xí zä.
Nu ra Jesús bi xox rá ts'ʉnt'ʉ n'da ra xisu xí du rá ndø
11 Man'da ra pa bʉya, ra Jesús bi mbähä yʉ́ xädi bʉ ja ra hnini Naín. Nɛ xʉn ngu yʉ ją'i mi tɛnni. 12 Nɛ nu'bʉ mi zøm bʉ ndehnini, ba ɛ̨pʉ yʉ 'yägui, ba tu rá ts'ʉnt'ʉ n'da ra xisu xí du rá ndø. Nɛ njo'o man'da rá ts'ʉnt'ʉ. Nɛ xʉn ngu yʉ ją'i min 'yohʉ yʉ 'yägui. 13 Nɛ nu ra Jesús 'bʉ mi nu a ra xisu bʉya, bi huɛ̨c'a nɛ bi 'yɛ̨mbi:
―O guí zoni, ɛ̨n'a.
14 Nɛ nubʉya, bi dä'a ra huada mi o ra du a ra Jesús nɛ bim 'bä'ʉ yʉn dute. Nu ra Jesús bi 'yɛ̨mp'a ra du bʉya:
―Grá ts'ʉnt'ʉ, dami ndants'i, bi 'yɛ̨mbi.
15 Nɛ nu'a xí du 'bex bi ndants pʉ ja rá huada nɛ bin yą. Nu ra Jesús bʉya, bi xi'a rá mbe da zits'i. 16 Nɛ gätho yʉ ją'i mi 'bäpʉ bin su, nɛ bi 'yɛ̨spa Oją ʉ.
―Nuya, n'da ra pøngahyą nuįxte dí 'bʉhmbʉ ua, nɛ Oją da yąnjʉ ya, yʉ́ ją'igähʉ Oją ya, bi 'yɛ̨n'ʉ.
17 Nɛ gätho yʉ ją'i mi 'bʉpʉ, nɛpʉ ra xɛqui Judea, bi ma 'bɛ'a bi 'yøt'a ra Jesús.
Ra Xuua Nxixyą bi mbɛhni 'da da 'yänni to'o a ra Cristo
18 Nɛ bi si'a ra Xuua Nxixyą 'bɛ'a bi 'yøt'a ra Jesús, bi man ʉ yʉ́ xädi. 19 Janangue'a nu ra Xuua bi zon'dʉ yoho yʉ́ xädi ngue da mbɛn bʉ 'bʉh ra Jesús nɛ da 'yänni: “Ha gue'e ra Cristo mi hma ba ɛ̨hɛ, uague ga thoqui ga tømhbe,” gui 'yɛ̨nui, bi 'yɛ̨n'a ra Xuua. 20 Nɛ nu'bʉ mi dįn'a ra Jesús ʉ yʉ́m 'bɛhni ra Xuua, bi 'yɛ̨mbi:
―Nu'a ra Xuua Nxixyą bá pɛngä'be nguetho in nde da bądi gue'bʉ gue'e ra Cristo i hma ba ɛ̨hɛ, uague ga thoqui ga tømhbe, bi 'yɛ̨n'ʉ.
21 Nɛ 'bex bi hoc'ʉ 'da yʉ hyɛ̨nni a ra Jesús bʉya, nɛ bi hyøn'a thi yʉ zįthu ngue mín 'yohʉ 'da yʉ ją'i, nɛ bi xocpa yʉ́ dä yʉ xädä. 22 Nɛ nubʉya, bi 'yɛ̨mp'ʉ yʉ́ xädi ra Xuua:
―Ní mbɛ ya, gui xihmi ra Xuua 'bɛ'a gá nuui ua, nɛ 'bɛ'a gá 'yøhmi ya. Gui 'yɛ̨nui: “Nu yʉ xädä i nu ran nɛqui ya, nɛ yʉ dogua i sä i 'yo ya, nɛ nu'ʉ mi hɛ̨mb ra t'axca'ya bi yąn'ʉ ya, nɛ yʉ gogu i øhnahyą ya, nɛ'ʉ xí du bi ndants'i, nɛ yʉ hyoya i ø'a ran ho ma'da'yo ya. 23 Din johya ʉ to'o i ɛ̨c'yɛi xʉn ho, nɛ hin di ʉ't' yʉ́ mbʉi ʉ,” gui 'yɛ̨nui, bi 'yɛ̨n'a ra Jesús.
24 Nɛ nu'bʉ mi mbenc'ʉ yʉ́m 'bɛhni ra Xuua bʉya, nu ra Jesús bi ma 'bɛ'a øt' ra Xuua, nɛ bi 'yɛ̨mp'ʉ yʉ ją'i:
―Nu'bʉ gá mbähä bʉ ma'ueni ngue gá nuhʉ ra Xuua, 'bɛ'a gá bɛ̨mhbʉ ngue gua nuhʉ bʉ. Ha guá nuhʉ n'da ran 'yohʉ xʉn güent'i tengu n'da ra xithi i ɛn ran dąhi. 25 Uague gá nuhʉ n'da ran 'yohʉ mi he ra pahni xʉm hmadi. Pɛ nu'ʉ, 'bʉpʉ ja ra ngunts'ʉt'abi ʉ. 26 Uague guá nuhʉ n'da rá pøngahyą Oją. Majuąni a gá nuhʉ, nɛ hinga hønt'a n'da rá pøngahyą Oją, pɛ nu'a, xʉn hɛ̨ts'i rá ts'ɛdi xinda gue'ʉ mi'da yʉ pøngahyą. 27 Gue'a ra Xuua i hmam bʉ ja rá søcuą Oją, gue i ɛ̨na:
Nugä, ga pɛhn'na n'da mam 'bɛhni dim 'bɛt'o bʉ gní mba, da xih yʉ ją'i da døp'e xʉn ho, i ɛ̨m bʉ ja rám hman Oją, bi 'yɛ̨n'a ra Jesús.
28 Xínga n'da ra ją'i mi 'bʉi ngue nuįxte rá 'bɛfi tengu ra Xuua. Pɛ nu'a to'o dim 'bʉpʉ di manda rá ts'ɛdi Oją, nu rá 'bɛfi da 'yørpʉ madague'a ts'ʉtho, pɛ man'da nuįxte a xinda gue'a ra 'bɛfi i øt' ra Xuua ya, bi 'yɛ̨n'a ra Jesús.
29 Nɛ nu yʉ hyącahäi nɛ mi'da yʉ ją'i xí xixyąba ra Xuua Nxixyą, 'bʉ mi 'yø a bi man ra Jesús, bi bą'ʉ xʉn ho i øt' Oją. 30 Pɛ nu yʉ fariseo nɛ yʉ xänbate niją, ngue him bi nde'a ran xixyą bi 'yøt' ra Xuua, him bi numanho'a bi nde Oją da 'yørpa'ʉ. 31 Nɛ xø bi 'yɛ̨n'a ra Jesús:
―'Bɛ'a nín t'uti ga xi ahʉ ngue gui pąhmbʉ 'bɛ'a guí øthʉ. 32 Guí øthʉ tengu øt' yʉ t'ʉhni 'bʉ in ɛ̨ni nɛ i ɛ̨mp'ʉ yʉ́ mit'ʉhnihʉ: “Nugähe, dá pɛhmbe ra 'bida pɛ nu'ahʉ hin gán nɛhmbʉ,” ɛ̨n'ʉ 'da. Nɛ xø ɛ̨n'ʉ mi'da bʉya: “Pɛ nugähe, dá pɛhmbe yʉ thuhu tengu'bʉ xʉn du n'da, nɛ nu ahʉ hin gán zomhbʉ,” ɛ̨n'ʉ mi'da. 33 Nɛ ngutho guí øthʉ tengu øt' yʉ t'ʉhni, ngue nu ra Xuua Nxixyą bi zøcua, nɛ him bin sihmɛhʉ yʉ ją'i nɛ xím bi zi ra vino. Pɛ nu ahʉ gá 'yɛ̨mdahʉ in 'youi ra zįthu. 34 Pɛ nugä, ngue dán ją'igä ua ja ra ximhäi, nɛ bá ɛ̨cä nɛ dí sihmɛhe yʉ ją'i, nɛ nu ahʉ sä guí ɛ̨njʉ drá hyʉgugä nɛ drá mihnigä, nɛ guí ɛ̨njʉ dín amigogähe yʉ ziyate hyącahäi nɛ yʉ ts'om'bäi. 35 Pɛ nu'bʉ majuąni i ja rán 'yomfɛ̨ni n'da, da bądi to'o ʉ ngue majuąni bi un rán 'yomfɛ̨ni Oją, bi 'yɛ̨n'a ra Jesús.
Nu ra Jesús bin sihmɛ bʉ ja rá ngu n'da ra fariseo í Simón
36 Nɛ n'da ran 'yohʉ mí tɛn rán xädi yʉ fariseo, bi xi'a ra Jesús din sihmɛ bʉ ja rá ngu. Nɛ bi mbähä ra Jesús bʉya, din sihmɛ bʉ. 37 Nɛ nu'a n'da ra xisu ra 'yomt'ɛ̨ni a, nɛ nu'bʉ mi 'yøde 'bʉpʉ ra Jesús, bi yʉrpʉ mi hu a ra Jesús, i tu n'da ra xito án t'øt'e ra do alabastro, mi po ra 'yɛ̨thi yʉmanho, xʉm hmadi di muui. 38 Nɛ nu'a ra xisu mi hupʉ ja rá gua ra Jesús, nɛ mi zoni. Janangue bi mboxpʉ ja rá gua ra Jesús a rá guidä, nɛ bi ducua rá gua yʉ́ xtą, nɛ ɛ̨mmɛ zʉspa rá gua ra Jesús, nɛ bi xispa rá gua ra 'yɛ̨thi yʉmanho. 39 Nɛ nu'a ra mɛngu bʉ, 'bʉ mi nu 'bɛ'a i øt'a ra xisu, bi bɛ̨nsɛ: “Him majuąni rá pøngahyą Oją a ra Jesús,” nguetho ɛ̨mbi hingui pądi ra 'yomt'ɛ̨ni a ra xisu. 40 Nu ra Jesús bʉya, bi 'yɛ̨mp'a:
―Nu'i grá Simón i ja'a ga xi'i.
Nu ra Simón bi 'yɛ̨na:
―Gra xänbate, dami xic 'bʉ.
41 Nu ra Jesús bʉya, bi xih ra Simón n'da ran t'uti, nɛ bi 'yɛ̨mbi:
―Mi 'bʉ a n'da ran 'yohʉ ząi di hmih ra mbɛti. Nɛ mi 'bʉ'a n'da ran 'yohʉ bi hmiti cʉt'a ciɛnto, nɛ man'da bʉya bi hmiti yote ma'dɛt'a thoho. 42 Nɛ nu'ʉ gätho yoho hin'yʉ 'bɛ'a dí co'ts'a ra mbɛti xí mba ma hmiti. Janangue nu'a xí hmih ra mbɛti bʉya, bi punba thoho ʉ. Dami xic ya, Simón, nda'a man'da da bɛ̨n'a ra mate bi t'ørpe, bi 'yɛ̨n'a ra Jesús.
43 Nu ra Simón bi dąh pʉya, nɛ bi 'yɛ̨na:
―Masque gue'a ran 'yohʉ min dupate xʉn ngu, man'da da bɛ̨n'a ra mate bi t'ørpe, bi 'yɛ̨na.
―Majuąni a guím bɛ̨ni, bi 'yɛ̨n'a ra Jesús.
44 Nu ra Jesús bʉya, bi hyɛ̨t'a ra xisu nɛ bi 'yɛ̨mp'a ra Simón:
―Guí nu na ra xisu 'bʉcua, nu'bʉ má cʉt'ua ja ni ngu xíngui ts'ʉ gá 'dac ra dehe gue xcá pe't'ä ma gua, pɛ nu ra xisu i hucua, rá guidä í mbercä ma gua nɛ yʉ́ xtą í dugä ma gua. 45 Pɛ nu'i, hin gá sʉsca ma 'yogu ngue xquí zɛnguagui, pɛ nuna ra xisu him bin hɛ̨ a ní zʉsca ma gua. 46 Nɛ nu'i, hin gá cosca ma yą ra aceite, pɛ nuna ra xisu i hucua, bi xisca ma gua ra 'yɛ̨thi yʉman'u. 47 Guehna dí xi a i na, xʉn ngu rá ts'oqui na ra xisu nɛ xʉn ngu rá punbi ya, janangue ɛ̨mmɛ im bɛ̨ngä na. Pɛ nu'ʉ im bɛ̨nsɛ ts'ʉtho ra punbi i honi, man'da ts'ʉtho im bɛ̨ngä ʉ, bi 'yɛ̨n'a ra Jesús.
48 Nɛ nubʉya, bi 'yɛ̨mp'a ra xisu:
―Ya ma punbi ni ts'oqui ya, bi 'yɛ̨n'a ra Jesús.
49 Nɛ nu'ʉ i sihmɛ bʉ bin 'yɛ̨mzɛhɛ ʉ:
―To'o nín 'yohʉ na, gue i ɛ̨na sä di punba yʉ́ ts'oqui n'da, bin 'yɛ̨mzɛhɛ ʉ.
50 Pɛ nu ra Jesús bi 'yɛ̨mp'a ra xisu:
―Gá 'yɛ̨c'yɛigui, janangue ya ma punbi ni ts'oqui ya. Ní mba ya nɛ gan johya, bi 'yɛ̨mbi.