8
Yʉ xisu bi mbäxa ra Jesús
Nu'bʉ mi tho'i 'da yʉ pa, nu ra Jesús bi mbähä 'dɛ'mayoho yʉ́ xädi bʉ ja yʉ hnini, nɛ bi mam bʉ 'bɛpʉ ní manda rá ts'ɛdi Oją. Nɛ bi mbähä a ra Jesús 'da yʉ xisu xí hoc 'bʉ mí ʉ, nɛ'ʉ 'da xí hyønba thi yʉ zįthu min 'yohʉ, nɛ'a ra María ra mɛngu bʉ ra hnini Magdala, gue mín 'yohʉ yoto yʉ zįthu 'bʉ mi hoc'a ra Jesús. Nɛ'a ra Juana, rá xisu ra Chuza, n'da ran 'yohʉ im hmu bʉ ja rá ngu ra ts'ʉt'abi Herodes. Nɛ'a ra Susana, nɛ xʉn ngu mi'da yʉ xisu bi mbähä, mi fäx'a ra Jesús nɛ yʉ́ xädi nangue yʉ́ mbɛti zɛhɛ.
Rán t'uti ra mbomhmudä
Nɛ xʉn ngu yʉ ją'i bi nɛxpʉ i ja mi'da yʉ hnini, nɛ bim pɛti bʉ 'bʉh ra Jesús. Nɛ nu'a ra Jesús bi xi'a n'da ran t'uti, bi 'yɛ̨mp'ʉ:
―Nu n'da ran 'yohʉ bi mba bʉ ja rá huąhi bá pom bʉ yʉ hmudä. Nu'ʉ 'da yʉ hmudä bi zo bʉ ja ra 'yu, nɛ nu yʉ ją'i bi nɛ̨m bʉya nɛ yʉ doja bi za. Nɛ 'da'ʉ yʉ hmudä bi zo bʉ ja yʉ ndaxnado, nɛ nu'bʉ mi bøts'e 'bex bi hmanc'a n'dihi, nguetho hin'yʉ ra dehe bʉ ja yʉ do. Nu'ʉ mi'da yʉ hmudä bi zo bʉ ja yʉ 'uįni, nɛ nu'bʉ mi bøts'e, bi gom' yʉ 'uįni ʉ, nɛ him bin te. Nɛ'ʉ 'da yʉ hmudä bi zo bʉ ja ra hogahäi nɛ bin te xʉn ho bʉ, nɛ bin xąndi, xʉn ngu bin ja, bi 'yɛ̨m 'bʉ mi man ran t'uti.
Nu'ʉ i ja yʉ́ zagu, bi 'yø'a dá ma, bi 'yɛ̨mp'ʉ yʉ ją'i ra Jesús.
Hanja bi xih yʉn t'uti yʉ ją'i a ra Jesús
Nu'ʉ yʉ́ xädi, bi 'yän'na ra Jesús:
―'Bɛ'a nam bøn'a ran t'uti gá ma.
10 Nu'a ra Jesús bi 'yɛ̨mp'ʉ:
―Nu'ahʉ, Oją bi ja ahʉ gui pąhmbʉ 'bɛpʉ ní manda rá ts'ɛdi. Pɛ nu'ʉ mi'da, dí xih yʉn t'uti ʉ, nguetho in nu yʉ́ dä pɛ hingui pądi 'bɛ'a in nu, nɛ i ja yʉ́ zagu, pɛ hingui pądi 'bɛ'a i øde, bi 'yɛ̨n'a ra Jesús.
Ra Jesús bi ma 'bɛ'a nam bøn'a rán t'uti ra mbomhmudä
11 ―Nuya, ga xi ahʉ 'bɛ'a nim bøn'a ran t'uti dá mangä. Nu'ʉ yʉ hmudä, ra hmɛpya rám hman Oją ʉ. 12 Nu'ʉ bi zo bʉ ja ra 'yu, ra hmɛpya ʉ to'o bi 'yøh rám hman Oją, pɛ nu ra zįthu bi japi 'bex bi pumbɛ̨ni, nɛ him bi zä bi 'yɛ̨c'yɛi ngue da mba nhyąni. 13 Nɛ nu yʉ hmudä bi zo bʉ ja yʉ do, ra hmɛpya ʉ to'o bi 'yøh rám hman Oją nɛ bin johya 'da yʉ pa. Pɛ him bi gopʉ mbo yʉ́ mbʉi rá hman Oją nɛ nu'bʉ bi zä ra zįthu ʉ, 'bex bi 'ueh pʉya. 14 Nɛ nu'ʉ yʉ hmudä bi zo bʉ ja yʉ 'uįni, ra hmɛpya ʉ to'o bi 'yøh rám hman Oją, pɛ hønt'a bi bɛ̨ni 'bɛ'a dí hyusɛ yʉ́ mbʉi, nɛ 'bɛ'a i ja ua, nɛ 'bɛ 'a bi numanhosɛ, hinga xøt'a din te bʉ yoho yʉ hmudä, nɛ nte bin ja a ra hoga hmudä. 15 Nɛ nu'ʉ yʉ hmudä bi zo bʉ ja ra hogahäi, ra hmɛpya ʉ to'o bi 'yøh rám hman Oją, nɛ bi mbɛs'pʉ mbo rá mbʉi, nɛ bi xi'ʉ mi'da yʉ ją'i, nɛ xʉn ngu mi'da bi 'yɛ̨c'yɛi nangue'ʉ, bi 'yɛ̨n'a ra Jesús.
Ran nɛqui hinga nt'ągui
16 Nɛ man'da ran t'uti bi ma ra Jesús, bi 'yɛ̨na:
―Xínga n'da ra ją'i di søc yʉ bombilla ngue da go'mi, o gue da mbøxpʉ 'bit'ots'i, pɛ da 'yɛ̨xpʉ m'batho ngue di nɛc bʉ mbo ra ngu. 17 Ngutho mam hmangä. 'Bɛ'a gätho dí xi a zɛhɛhʉ, pɛ jatho gui xihmbʉ mi'da yʉ ją'i, janangue'a din ja ran nɛqui yʉ́ mbʉi.
18 Dami jamansuhʉ xʉn ho 'bʉ guí øhmbʉ mam hmangä, nguetho nu'bʉ guí øhmbʉ xʉn ho, sä gui pąhmbʉ xʉn ho a mam hmangä. Pɛ nu'ʉ to'o hingui øde xʉn ho, di pumbɛ̨ni a zʉ ts'ʉ bi 'yøde, bi 'yɛ̨mp'ʉ yʉ́ xädi ra Jesús.
Ra Jesús bi ma to'o rá mbe nɛ yʉ́ cu
19 N'da ra pa bi mba bʉ rá mbe nɛ'ʉ yʉ́ cu ngue da nu'a ra Jesús. Pɛ him bi zä da nu nguetho ɛ̨mmɛ dʉ yʉ ją'i bʉ mi 'bʉi. 20 Nɛ bi si'a ra Jesús i 'bäpʉ thi rá mbe nɛ yʉ́ cu, in nde da nu a. 21 Nu ra Jesús bi dąti, bi 'yɛ̨na:
―Nu ma mbe nɛ ma cu, gue'ʉ to'o i øh rám hman Oją, nɛ øt'a i mam bʉ, bi 'yɛ̨n'a ra Jesús.
Nu ra Jesús di japi din hɛ̨ ran dąhi nɛ ra dehe
22 Nu'a ra Jesús n'da ra pa bi hyu n'da ra mbosa, bi mbähä yʉ́ xädi, nɛ bi 'yɛ̨mp'ʉ:
―Ga mbähä bʉ 'danguadi ra dądehe, bi 'yɛ̨na. Nɛ 'bex bi mba bʉya.
23 Pɛ nu'bʉ i 'yo'a ra mbosa bʉ ja ra dehe, bin ą'a ra Jesús. Nɛ ɛ̨mmɛ nts'ɛdi ran dąhi bi 'yɛn'a ra dehe, gue'bʉ go mi mbo ra dehe bʉ mbo ra mbosa, nts'utho a bin ja. 24 Pɛ nu'ʉ yʉ́ xädi, bi 'yents'a ra Jesús:
―Xänbate i, xänbate i, nde da goguahʉ ra dehe, bi 'yɛ̨mbi.
Bi ndants'a ra Jesús, bi hɛcua ran dąhi nɛ ra dehe, bin hɛ̨'ʉ bʉya, nɛ xʉn ho ra dehe bʉya. 25 Nu ra Jesús bi 'yɛ̨mp'ʉ yʉ́ xädi:
―Hanja, ha zʉ ts'ʉtho guí ɛ̨c'yɛigahʉ.
Pɛ nu'ʉ yʉ́ xädi bin su, nɛ bi hyonya thoho. Nɛ bin 'yɛ̨mzɛhɛ ʉ:
―'Bɛ'a din 'yɛ̨t'ui na ran 'yohʉ, nɛ ya 'bexque in hɛ̨'a ran dąhi nɛ ra dehe di hɛcpi, bi 'yɛ̨n'ʉ.
Ra Jesús bi hoc'a n'da ran 'yohʉ min 'youi ra zįthu
26 Nɛ nu'bʉ min hɛ̨ ran dąhi, bi thopʉya, bi zøm bʉ ja ra häi Gadara, din hyant'ui bʉ 'danguadi ra häi Galilea. 27 Nɛ nu'bʉ mi gą'a ra Jesús bʉ ja ra mbosa, bin c'at'ui n'da ran 'yohʉ ra mɛngu bʉ, min 'yohʉ yʉ zįthu a. Nɛ nu'a ran 'yohʉ, him mí he rá he, nɛ him mi 'bʉpʉ ja rá ngu, pɛ mi 'bʉpʉ ja yʉn 'yägui. 28 Nɛ nu'bʉ mi nu'a ra Jesús bʉya, 'bex bin dąnyahmu bʉ ja rá gua nɛ nts'ɛdi bi mba'a ra zįthu:
―Nu'i Jesús, rá ts'ʉnt'ʉ i Oją nuįxte, 'bɛ'a gui 'yørcähe ya. 'Yørcähe ts'ʉ ra mate, o gadí ʉngahe, 29 bi 'yɛ̨n'a ra zįthu 'bʉ mi xifi da bøm bʉ rá mbʉi ran 'yohʉ.
Nguetho na ya'a thoho bi ʉnba ran 'yohʉ nɛ i xɛcta yʉ cadena i pa thu't'i, nangue rá ts'ɛdi ra zįthu, nɛ i sixpʉ ma'ueni mahøn'a. 30 Nu ra Jesús bi 'yänba rá thuhu a ran 'yohʉ.
―Dí n'dan nɛts'igähe, bi 'yɛ̨m 'bʉ mi dądi.
Nguetho min 'yohʉ xʉn ngu yʉ zįthu. 31 Nɛ nu'ʉ yʉ zįthu bi 'yäp ra mate ra Jesús hin da 'yɛntpʉ hapʉ bí nɛts'i, nguepʉ ja ra mba'ye xʉn hɛ̨tho nɛ nts'utho. 32 Nɛ mi 'bʉpʉ xʉn ngu yʉ ts'ʉdi mi sihmɛ bʉ. 33 Nɛ nu yʉ zįthu bi bøm bʉ ja rá mbʉi ran 'yohʉ nɛ bi yʉrpʉ 'bʉh yʉ ts'ʉdi. Nɛ gätho yʉ ts'ʉdi 'bex bin tihi, bin gøxpʉ ja ra nguani, gätho bi zo bʉ dehe, bim 'bɛdi.
34 Nu'ʉ yʉn 'yohʉ mi fäh yʉ ts'ʉdi, 'bex bi 'dah pʉya 'bʉ mi nu 'bɛ'a bi 'yøt'ʉ yʉ ts'ʉdi. Bi mba bʉ ja ra hnini nɛpʉ ja yʉ huąhi, bi ma 'bɛ'a bin ja. 35 Nɛ xʉn ngu bi mba bʉ, ba nusɛ 'bɛ'a bin ja. Nɛ bi nu'a ran 'yohʉ min 'yohʉ yʉ zįthu, mi hupʉ ja rá gua ra Jesús, mi he rá he. Ya xí yąm bʉya. Nɛ gätho yʉ ją'i bin su 'bʉ mi nu 'bɛ'a bi t'ørpa ran 'yohʉ. 36 Nɛ nu'ʉ yʉ ją'i in 'yohʉ a ra Jesús, 'bʉ mi hoc'a ran 'yohʉ, bi xi'ʉ m'bɛjua bi zøm bʉ 'bɛ'a gätho bi 'yøt'a ra Jesús. 37 Nɛ gätho mi 'bʉpʉ ja ra häi Gadara bi 'yäp ra mate ngue hin din 'yo bʉ ja ra xɛqui a, nguetho ɛ̨mmɛ min su gätho ʉ. Janangue'a nu ra Jesús, bi hyu ra mbosa mahøn'a nɛ bi mbähä yʉ́ xädi bʉya. 38 Nu'a ran 'yohʉ min 'yohʉ ra zįthu, ɛ̨mmɛ in ndehma da dɛn'na ra Jesús. Pɛ nu'a ra Jesús him bi japi da mba. Pɛ bi 'yɛ̨mbi:
39 ―Ní mba ni ngu nɛ gui mam bʉ 'bɛ'a bi 'yøt'a'a Oją.
Nɛ nu'a ran 'yohʉ bi mba rá ngu bʉya, nɛ bi mam bʉ rá hnini a ran ho bi 'yørpa ra Jesús.
Nu ra Jesús bi xoxa rá t'įxu ra Jairo, nɛ bi hocpʉ 'yu n'da ra xisu mi hɛ̨mb ra mbɛji
40 Nu'bʉ mi mbeng bʉ ra Jesús 'danguadi ra dądehe, ɛ̨mmɛ bin johya yʉ ją'i nguetho xʉn ngu mi tømp'ʉ. 41 Nɛ 'bex bi zøm bʉ 'bʉh ra Jesús a ra Jairo, n'da ra ngʉrpi bʉ ja ra niją, nɛ bin dąnyahmu bʉ ja rá gua, nɛ bi 'yäp ra mate da mba ra Jesús bʉ ja rá ngu. 42 Nguetho hønt'a n'datho rá t'įxu mi 'bʉi, ngue 'dɛ'ma yonjɛya mi pɛ'ts'i, nɛ in nde da du. Nɛ nu'bʉ mi mbähä ra Jesús, ɛ̨mmɛ dʉ bʉ yʉ ją'i bʉ ní mba.
43 Nɛ nu'bʉ mi mba bʉ 'yu, hin ní zøm bʉ ja rá ngu ra Jairo, bi zʉ'a n'da ra xisu mí hɛ̨mb ra mbäji, ngue 'dɛ'ma yonjɛya mi hɛ̨mp'a ran ʉ. 44 Pɛ nu'a ra xisu bʉya bi därpa rá nyąmpahni bʉ ja rá xʉthä ra Jesús, nɛ 'bex bin hɛ̨'a ran ʉ mi hɛ̨mbi.
45 'Bex bi 'yän'na ra Jesús:
―To'o bi därca ma pahni, bi 'yɛ̨na.
Pɛ gätho ʉ mi 'bäpʉ bi 'yɛ̨mbi: “Njom bi dä'i.” Nɛ'a ra Pedro nɛ mi'da yʉ́ xädi bi 'yɛ̨mp'a:
―Hanja gní 'yɛ̨na 'bo'o bi dä'a i, nɛ ɛ̨mmɛ i dʉ yʉ ją'i bʉ gní mba, bi 'yɛ̨mbi.
46 Pɛ nu ra Jesús bi 'yɛ̨mp'ʉ:
―Pɛ dí pądi ngue n'da ra ją'i bi däqui nguetho ma ts'ɛdigä ín ho'a, bi 'yɛ̨na.
47 Nɛ nu'bʉ mi bą'a ra xisu hingui sä din cøni, ɛ̨mmɛ bin su, nɛ di fɛt'i, nɛ bin dąnyahmu bʉ ja rá gua ra Jesús, nɛ bi xifi 'bɛ'a í dädi. Nɛ bi 'yɛ̨na ngue 'bex bi yąm 'bʉ mi dädi. 48 Nu ra Jesús bi 'yɛ̨mthoho:
―Grá xisu, bi zä bi yąn'i nguetho gá 'yɛ̨c'yɛi i ja ma ts'ɛdi. Ní mba ya nɛ da hyu ni mbʉi, bi 'yɛ̨mbi.
49 Nɛ yąui ra xisu a ra Jesús 'bʉ mi zøm bʉ 'da yʉ́ 'yɛ̨hɛ ra Jairo xí nɛxpʉ ja rá ngu, nɛ bi 'yɛ̨mbi:
―Nu ni t'įxu ya bi du'a, säti thoho guí pah na ra Hmu, bi t'ɛ̨mp'a ra Jairo.
50 Pɛ nu'a ra Jesús mi øde 'bɛ'a bi man'a, nɛ bi 'yɛ̨mp'a ra Jairo bʉya:
―O guín su, pɛ dami 'yɛ̨c'yɛi nɛ din nu'a ni t'įxu, bi 'yɛ̨mbi.
51 Nɛ nu'bʉ mi zøm bʉ ja rá ngu a ra Jairo bʉya, nu ra Jesús him bi japi da tho'a mbo yʉ ją'i bʉ 'bɛn'a ra hmute xí du. Hønt'a ra Pedro nɛ ra Jacobo nɛ ra Xuua, nɛ rá mbe nɛ rá ta ra hmute bi thopʉ. 52 Nɛ mi 'bʉpʉ xʉn ngu yʉ ją'i mi zoni ngue xí du'a ra hmute. Nu'a ra Jesús bi 'yɛ̨mp'ʉ:
―O guí zomhbʉ nguetho hingui tu na, i ątho na, bi 'yɛ̨n'a.
53 Pɛ nu yʉ ją'i bi den'na ra Jesús nguetho mi pądi ya xí du'a ra hmute. 54 Nu'a ra Jesús bi bɛntpa rá 'yɛ ra hmute nɛ bi 'yɛ̨mbi:
―Nu'i grá hmute, dami ndants'i.
55 Nɛ 'bex bi ndants' pʉya, bin ja rá te, bim 'bʉi mahøn'a.
Nu ra Jesús bi 'yɛ̨na:
―Dami 'uįmmi na ni t'įxuui ya, bi t'ɛ̨mp'a rá ta nɛ rá mbe.
56 Nu rá ta nɛ rá mbe bi hyonya thoho ngue bi dąmbɛ̨ni rá t'įxu. Pɛ nu'a ra Jesús bi xifi njon da xifi 'bɛ'a bin ja.