9
Nu ra Jesús bi mbɛhni 'dɛ'mayoho yʉ́ xädi da mamp'a rám hma
Nu ra Jesús bi zohn'dʉ 'dɛ'mayoho yʉ́ xädi nɛ bi un yʉ́n t'ɛ̨di ngue da hyøn'a thi yʉ zįthu in 'yohʉ 'da yʉ ją'i, nɛ di hocua yʉn ʉ i hɛ̨mb yʉ ją'i. Nɛ bi mbɛhn'dʉ yʉ́ xädi din 'yo bʉ ja yʉ hnini bʉ, nɛ da mam bʉ 'bɛpʉ ní manda rá ts'ɛdi Oją, nɛ di hoc yʉn zäman'ʉ. Nɛ bi xi'ʉ hin te da hyąts'i, nɛ hin da hyąx rá tøhø xíng ra mbɛti xínga gue mi'da yʉ́ pahni. Da mbatho. Nɛ bi 'yɛ̨mp'ʉ:
―Hønt'a to'o rá ngu bʉ guí cʉthʉ, gam 'bʉhmbʉ bʉ gue'bʉ go gá thohmbʉ bʉ ja man'da ra hnini. Nɛ nu'bʉ gá cʉthʉ bʉ ja 'da yʉ hnini nɛ hin da 'yømanho yʉ ją'i bʉ 'bɛ'a guí mamhbʉ bʉ, nɛ 'bex gui pømhbʉ bʉ ja yʉ hnini nɛ gui huąjʉ rá häi i pät ni mbonguahʉ, ra hmɛpya ngue gui zohmbʉ bʉ ʉ, bi 'yɛ̨n'a ra Jesús.
Nu yʉ xädi bʉya bi mba hønbʉ go hapʉ ja yʉ hnini nɛ bi mam bʉ ran ho ma'da'yo. Nɛ bi hoc yʉ hyɛ̨nni.
Nu ra Herodes bi ma bi hyɛcpa rá 'yʉga ra Xuua Nxixyą
Nɛ mí ø'a ra ts'ʉt'abi Herodes 'bɛ'a gätho i øt'a ra Jesús, nɛ bi hyonya thoho. Nguetho nu'ʉ 'da yʉ ją'i bi bɛ̨ni gue'a ra Xuua Nxixyą a, gue bi ndants' mahøn'a. Nu'ʉ mi'da bi bɛ̨ni gue gue'a ra Elías a ra Jesús, uague man'da rá pøngahyą Oją ngue bi dąmbɛ̨ni. Pɛ nu'a ra Herodes bi 'yɛ̨na:
―Nugä dá manda bi thɛcpa rá 'yʉga ra Xuua Nxixyą, janangue'a dí pądi hinga gue'a ra Xuua a guí mamhbʉ. Pɛ to'o maha a, bi 'yɛ̨n'a ra Herodes.
Janangue ɛ̨mmɛ min nde da nusɛ a ra Jesús.
Nu ra Jesús bi 'uįn'ʉ cʉt'a mahuąhi yʉ ją'i
10 Nu yʉ́ xädi bʉya bá peng bʉ xí 'bɛhni, nɛ bi xih ra Jesús 'bɛ'a bi 'yørpʉ bin 'yo. Nɛ nu'a ra Jesús bʉya bi mbäsɛhʉ yʉ́ xädi bʉ ja ra hnini Betsaida. 11 Pɛ nu'bʉ mi bą'ʉ yʉ ją'i hapʉ ní mba a ra Jesús, bi dɛnni. Nɛ nu'a ra Jesús bi zomanho ʉ 'bʉ mi zʉdi, nɛ bi xi'ʉ bʉya 'bɛpʉ ní manda rá ts'ɛdi Oją, nɛ bi hoc'ʉ gätho yʉn zäman'ʉ.
12 Pɛ nu'bʉ mi ts'ʉtho da yʉh ra hyadi, gätho ʉ 'dɛ'mayoho yʉ́ xädi ra Jesús bi xifi da 'yɛt' yʉ ją'i, da mba bʉ n'danni ja yʉ hnini, din sihmɛ bʉ nɛ bá opʉ 'bʉ bin xui. “Nguetho hin'yʉ 'bɛ'a da zi ua ma'ueni,” ɛ̨n'ʉ.
13 Pɛ nu'a ra Jesús bi 'yɛ̨mp'ʉ yʉ́ xädi:
―Pɛ nu'a zɛhɛhʉ gui 'uįmhbʉ.
Nu'ʉ yʉ xädi bʉya bi 'yɛ̨mp'a ra Jesús:
―Pɛ hønt'ʉ cʉt'a yʉ hmɛ nɛ yoho yʉ t'ʉhuą i ja ua. Pɛ hinda høn 'bʉ ga tämhbe mi'da yʉ hmɛ, sä ga 'uįmhbe gätho yʉ ją'i i 'bʉcua bʉya.
14 Nguetho mbɛ cʉt'a mahuąhi mi 'bʉpʉ yʉn 'yohʉ. Nu'a ra Jesús bʉya bi xi'ʉ yʉ́ xädi di japi 'da n'danni da hyu'i yote ma 'dɛt'a yʉ ją'i. 15 Nɛ bi hyu pʉ ya gätho tengu xi xifi. 16 Nɛ nu'a ra Jesús bi hyąn'a ra hmɛ nɛ yʉ huą, bi ndøs' mahɛ̨ts'i, nɛ bi jąp'ʉ. Nɛ bi xɛni bi un yʉ́ xädi di darpa ʉ yʉ ją'i. 17 Nɛ gätho na ngu yʉ ją'i bin niyą nɛ bi bong thoho, 'dɛ'mayo 'bøts'e bi mbɛs'ʉ yʉ́ xädi.
Nu ra Pedro bi ma gue'a ra Jesús ra Cristo
18 N'da ra pa bin yąsɛui Oją ra Jesús, min 'yohʉ ʉ yʉ́ xädi. Nu'bʉ mi gua'a bin yąui Oją, bi 'yän'dʉ yʉ́ xädi:
―'Bɛ'a man yʉ ją'i nanguecä, 'bɛ'a im bɛ̨n'ʉ to'ogä.
19 Nu yʉ́ xädi bi 'yɛ̨mp'a:
―Nu'ʉ 'da i ma gue'e grá Xuua Nxixyą. Nɛ nu'ʉ mi'da i ma gue'e gra Elías, nɛ nu'ʉ mi'da i ma gue'e man'da ra pøngahyą mi 'bʉh maya'bʉ ngue bi dąmbɛ̨ni, bi 'yɛ̨n'ʉ.
20 Nɛ nu'a ra Jesús bi 'yänzɛhɛ yʉ́ xädi:
―Pɛ xi ahʉ, 'bɛ'a guím bɛ̨mhbʉ to'ogä.
Nɛ nu'a ra Pedro bi 'yɛ̨mbi:
―Nu'i gra Cristo rá Thahni i Oją, bi 'yɛ̨mbi.
21 Nɛ nu'a ra Jesús bʉya bi hɛcpa yʉ́ xädi njon da xifi to'o a.
Nu ra Jesús bi man rán dąte
22 Nɛ bi 'yɛ̨mp'ʉ:
―Nugä ngue dán ją'igä ua ja ra ximhäi, i jatho ga nu ran ʉnbi xʉn ngu. Nu ma ngʉrpihʉ yʉ dąc'yɛi nɛ yʉ ngʉrpa mbäją nɛ yʉ xänbate niją hin da 'yɛ̨c'yɛigui. Nɛ nu'ʉ da hyogä ʉ, pɛ ná hyu pa ga thąmbɛ̨nigä nɛ dam 'bʉi mahøn'a, bi 'yɛ̨n'a ra Jesús.
23 Nɛ man'da bi xi'ʉ yʉ́ xadi, bi 'yɛ̨mp'ʉ:
―To'o gätho in nde da dɛngui da hyɛh rán t'ɛ̨di zɛhɛ nɛ da hyät yʉn ʉnbi n'da pa ngu n'da pa, madague da tho. Nɛ da bɛ̨ni tengu dím bɛ̨ngä. 24 Pɛ nu'bʉ 'bʉ a n'da im bɛ̨n rá te, nɛ i su da nu yʉn ʉnbi, pɛ da nu ran ʉnbi maząi a. Pɛ nu'a hinguim bɛ̨n rá te madague da tho 'bʉ da dɛngä, di pøh rá te a. 25 Hin te di muui n'da ran 'yohʉ 'bʉ da 'yøt'e rá mbɛti 'bɛ'a gä i ja ua ja ra ximhäi, 'bʉ hin da dįn'a ra temaząi.
26 Nɛ nu'a gätho to'o i pɛs' rá sä nanguecä nɛ nangue mam hmangä, nɛcä hín ga ɛ̨mbi ma t'ʉhni ʉ 'bʉ bá ɛ̨cä ua nɛ gan 'yohe yʉ́ hoga m'bɛhni Oją mahɛ̨ts'i, nɛ din jagä rá ts'ɛdi Oją ma Ta, nugä ngue dán ją'igä ua ja ra ximhäi. 27 Pɛ majuąni dí xi ahʉ, 'bʉcua 'da hin da nu ran dąte asta gue'bʉ go di dʉ'mi di manda rá ts'ɛdi Oją ua ja ra ximhäi.
Ra Jesús 'dan'yo bʉ í nɛqui bʉ ja ra t'øhø
28 Mbɛ ná hyąto pa bʉya, ra Jesús bi mbähä bʉ ja n'da ra nyuni ra Pedro, ra Jacobo nɛ ra Xuua, ngue din yąui Oją. 29 Nɛ nu'bʉ min yąui Oją a ra Jesús, 'dan'yo bʉ í nɛqui a rá hmi nɛ nu rá pahni ɛ̨mmɛ xʉn t'axi, di fɛxni a. 30 Nɛ 'bex bi nɛqui bʉ ra Moisés nɛ ra Elías bin yąhʉ ra Jesús, mi 'bʉh maya'bʉ ʉ. 31 Nɛ bi hyärpʉ n'da ran nɛqui hapʉ mi 'bä ʉ. Nɛ nu'ʉ bi mamhbʉ 'bɛ'a da t'ørpa 'bʉ bi tho bʉ Jerusalén a ra Jesús. 32 Pɛ nu'a ra Pedro nɛ'ʉ min 'yohʉ bi zʉh ra t'ąha ʉ, pɛ nu'bʉ min nuhu bi nu di hyärpʉ n'da ran nɛqui bʉ 'bäh ra Jesús nɛ ra Moisés nɛ ra Elías. 33 Nɛ nu'bʉ ma guepʉ da mba ra Moisés nɛ ra Elías, nu ra Pedro bi 'yɛ̨na:
―Ma Hmu i, ɛ̨mmɛ xʉn ho ngue dí 'bʉhmbʉ ua ya, ga høcähe hyu yʉ t'ʉngu, 'da'a n'da ni mbɛtihʉ. Nu'i, nɛ ra Moisés nɛ ra Elías, bi 'yɛ̨na.
Pɛ him mim bɛ̨n'a mi man'a. 34 Nɛ nu'bʉ mi 'yɛ̨n'a ra Pedro, 'bex bá cą n'da ra güi bi go'ma ra Moisés nɛ ra Elías, nɛ ɛ̨mmɛ bin su'ʉ yʉ́ xadi ra Jesús. 35 Nɛ bi t'øpʉ n'da ra nde bʉ ja ra güi ngue bi 'yɛ̨na:
―Nuna ma ts'ʉnt'ʉ dadí huɛ̨cä na, dami 'yøhmbʉ 'bɛ'a i man na, bi 'yɛ̨n'a ra nde.
36 Nɛ nu'bʉ mi gua'a bi man'a ra nde bʉ ja ra güi, nu yʉ xädi bi nu 'bäsɛ bʉ ra Jesús. Nɛ nu'ʉ yʉ xädi, njom bi xi'ʉ 'bɛ'a bi nu'ʉ.
Ra Jesús bi hoc'a n'da ra t'ʉhni min 'youi ra zįthu
37 Nu'bʉ mi hyax bʉya, bi gąpʉ ja ra nyuni ra Jesús nɛ'ʉ hyu yʉ́ xädi min 'yohʉ. Nɛ xʉn ngu yʉ ją'i bin c'athʉ ra Jesús. 38 Nu n'da ran 'yohʉ nts'ɛdi bi mbafi:
―Xänbate i, nurqui ts'ʉ ma ts'ʉnt'ʉ nguetho hønna zʉ n'datho dí si. 39 Nɛ ja'bʉ im bɛnt ra zįthu nɛ ɛ̨mmɛ di ʉnba a, i tɛxa hai, nɛ ɛ̨mmɛ mbafi, nɛ di fɛt rá ją'i, nɛ i soh yʉ fʉgui. Nɛ ząi di ja bʉ ra zįthu. 40 Nɛ dá xi'ʉ ni xädi di hoqui, pɛ nu'ʉ him bi zä bi hoqui, bi 'yɛ̨n'a ran 'yohʉ.
41 Nu ra Jesús bi 'yɛ̨mp'ʉ:
―Nu'ahʉ guexta'a hin guí ɛ̨c'yɛihʉ 'bɛ'a dí xi ahʉ. Ham'mi pa ngue ga tøp'a thohohʉ ngue gui 'yɛ̨c'yɛigahʉ.
Nɛ xø bi 'yɛ̨mp'a ran 'yohʉ bʉya:
―Bá si ua ni ts'ʉnt'ʉ.
42 Nɛ nu'bʉ bá si ra ts'ʉnt'ʉ, bi bɛnt mahøn'a a ra zįthu, bi dɛxa häi nɛ nts'ɛdi bi ʉnbi. Pɛ nu'a ra Jesús bi xi'a ra zįthu da bøni, nɛ bi hoc'a ra ts'ʉnt'ʉ bʉya. Bi xi'a rá ta da zix bʉya. 43 Nɛ gätho yʉ ją'i bi hyonya thoho a rá ts'ɛdi Oją.
Ra Jesús bi ma mahøn'a rán dąte
Nɛ guexta'a i yą ʉ yʉ ją'i nɛ i ma 'bɛ'a gätho i øt'a ra Jesús. Nu ra Jesús bʉya, bi 'yɛ̨mp'ʉ yʉ́ xädi:
44 ―Dami 'yøhmbʉ xʉn ho a dí xi ahʉ ya, nugä ngue dán ją'igä ua ja ra ximhäi, da mba ma dägä bʉ 'bʉh yʉ ts'om'bäi, bi 'yɛ̨mbi.
45 Pɛ nu'ʉ yʉ́ xädi him mi pądi 'bɛ'a nam bøn'a i man'a ra Jesús, nguetho Oją hin ní japi da bą'ʉ, nɛ bi zu da 'yän'na ra Jesús 'bɛ'a nam bøn'a bi man'a.
Ra Jesús bi 'yut yʉ́ xädi nda'a dim 'bɛt'o
46 Nu'ʉ yʉ́ xädi bin junzɛhɛ ʉ nangue'a to'o dim 'bɛt'o. 47 Nɛ nu'a ra Jesús mi pądi 'bɛ'a mim bɛ̨n ʉ, nɛ bá si n'da ra t'ʉhni bi mbämp'ʉ i 'bäi, 48 bi 'yɛ̨mp'ʉ yʉ́ xädi:
―Hønt'a go to'o da zimanho n'da ra t'ʉhni tengu na ngue i ɛ̨c'yɛigui, nɛcä bi zimanhog 'bʉ ya bi ' yøt'a. Nɛ to'o bi zimanhogä nam bøni bi zimanho ma Ta. Nɛ nu'a to'o i øt'e ngue nte di muui, gue'a dim 'bɛt'o a, bi ' yɛ̨n'a ra Jesús.
Nu'ʉ hingui sʉjʉ, ma amigohʉ ʉ, bi 'yɛ̨n'a ra Jesús
49 Nu ra Xuua bʉya bi xi'a ra Jesús, bi 'yɛ̨mbi:
―Nugähe dá nuhe n'da ran 'yohʉ bi ndøn'na ni thuhu 'bʉ mi hyøn'a thi yʉ zįthu, nɛ dá hɛcuahe nguetho him man 'yogähe a ran 'yohʉ.
50 Pɛ nu'a ra Jesús bi 'yɛ̨mbi:
―Nde'bʉ hin xquí hɛcuahʉ, nguetho nu'ʉ hingui sʉjʉ ma amigohʉ ʉ, bi 'yɛ̨mbi.
Nu ra Jesús bi dąmhyą ra Jacobo nɛ ra Xuua
51 Nɛ ya mi ts'ʉtho da zøn ra pa da mba mahɛ̨ts'i ra Jesús. Nɛ bi nde bi mba bʉ Jerusalén, madague i pądi da mba ma ʉnbi bʉ. 52 Nu'bʉ mi mba bʉ 'yu, bi xifi da tho'ʉ 'da yʉ́ xädi, da hyonbi hapʉ din säya. Nɛ nu'ʉ yʉ́ xädi bʉya, bi yʉrpʉ ja n'da ra hnini bʉ ra xɛqui Samaria. 53 Pɛ nu yʉ ją'i bʉ hinguin ndepe din säya bʉ'a ra Jesús, nguetho him bi numanho ngue ní mba ba nu ra dąmpɛti bʉ Jerusalén. 54 Nɛ nu ra Jacobo nɛ ra Xuua ɛ̨mmɛ bin cuɛ 'bɛ'a bi man yʉ ją'i bʉ bʉya. Nɛ bi 'yɛ̨mp'a ra Jesús:
―Ha guín nde ngue ga mandagä'be ra sibi ba cąh mahɛ̨ts'i, nɛ din zø'ʉ gätho 'bʉcua, bi 'yɛ̨n'ʉ.
55 Pɛ nu ra Jesús bi dąmhyą ʉ yʉ́ xädi bʉya, gue hingui ho a im bɛ̨n'ʉ. 56 Nɛ bi thopʉ man'da ra hnini bʉya.
Hyu yʉn 'yohʉ ɛ̨na da dɛn'na ra Jesús
57 Nɛ nu'bʉ mi 'yo bʉ 'yu ra Jesús bi 'yɛ̨n'a n'da ran 'yohʉ:
―Ma Hmu i, nugä ga tɛn'ni i hønbʉ go hapʉ guí mba, bi 'yɛ̨mbi.
58 Nu ra Jesús bi 'yɛ̨mp'a:
―Nu yʉ haho i ja yʉ́ oi bʉ ja yʉ hyądo, nɛ yʉ doja i ja hapʉ din säya ʉ, pɛ nugä ngue dán ją'igä ua ja ra ximhäi, hin hapʉ i jasɛ ma oigä ua, bi 'yɛ̨mbi.
59 Nu ra Jesús bʉya, bi 'yɛ̨mp'a man'da ran 'yohʉ:
―Dami tɛngui, bi 'yɛ̨mbi.
Pɛ nu'a ran 'yohʉ bi 'yɛ̨m bʉya:
―Grá Hmu, 'bɛ ga äcä ma ta 'bʉ bi du.
60 Nu ra Jesús bi 'yɛ̨mbi:
―Pɛ gue'ʉ hingui ja ra te ma'da'yo, da 'yä'ʉ xøn du. Pɛ nu'i gui tɛngui, gui xih yʉ ją'i 'bɛpʉ ní manda rá ts'ɛdi Oją.
61 Xø man'da ran 'yohʉ bi 'yɛ̨mp'a ra Jesús:
―Ma Hmu i, dín nde ga tɛn'ni i, pɛ 'bɛ ga mbagä bʉ ma ngu dan 'yɛ̨'be ma ta nɛ ma mbe.
62 Pɛ nu ra Jesús bi 'yɛ̨mbi:
―Gätho to'o ɛ̨na da dɛngui nɛ im bɛ̨n'a bi zogui, hing yʉ́n sähʉ bʉ di manda rá ts'ɛdi Oją ʉ. Nu'a i øt'ʉ tengu øt'a n'da ran 'yohʉ 'bʉ i hɛnhäi nɛ in yɛ̨h rá xʉthä, hingui uɛ̨ntho yʉ́ the i hɛqui.