10
Ra Jesús bi mbɛn'dʉ hyąte ma'dɛt'a bʉ ja yʉ hnini
Nubʉya nu'a ra Jesús bi huan'dʉ hyąte ma 'dɛt'a yʉ́ xädi nɛ bi mbɛhni 'da'i yoho bʉ ja yʉ hnini guepʉ da thosɛ ra Jesús. Nɛ bi 'yɛ̨mbi:
―Tenguthoho 'bʉ ya xø 'yo't'a n'da ra huąhi, pɛ zʉ yonją'i tho ʉ yʉ xofo, xʉn ngu ʉ yʉ ją'i da 'yɛ̨c'yɛi, pɛ go zʉ yoho thoho ʉ da xifi. Dami 'yäfʉ Oją ra Hmu ba pɛnh mi'da yʉ mbɛfi da xih yʉ ją'i da 'yɛ̨c'yɛi.
'Bex gui mbähä ya, nɛ nugä dí pɛn'nahʉ tengu'ʉ yʉ dɛ'yo 'bʉ da mba bʉ 'bʉh yʉ zate. Nɛ o guí hąx ni mbɛtihʉ, xín ni buxahʉ, xín gui cʉxhʉ ná yopare ni thįxfanihʉ, gui mbäthohʉ nɛ hinga nya'a gui zɛnguahʉ yʉ ją'i bʉ 'yu.
Nɛ nu'bʉ guí cʉthʉ bʉ ja n'da ra ngu ngue di säya ahʉ a ra mɛngu bʉ, gui zɛnguahʉ, nɛ gui 'yäfʉ Oją da 'yɛnspa rán jąpi a ra mɛngu bʉ. Nɛ nu'bʉ in nde rán jąpi Oją a ra mɛngu bʉ, da gohmi a rán jąpi Oją 'bʉ, pɛ nu'bʉ hinguin nde, nte da gohmi 'bʉ. Nɛ nu'bʉ gá sømhbʉ bʉ ja n'da ra hnini, gam 'bʉhmbʉ bʉ hapʉ rá mbʉdi da mba ma säya ahʉ. Hin gui päpʉ gam 'bʉhmbʉ. Nɛ gui sihʉ 'bɛ'a gätho din 'da ahʉ, nɛ hin gui pɛs' ni sä gui sihʉ nguetho gue'a guí tąhmbʉ a ngue guí xihmbʉ rám hman Oją ʉ. Nɛ njo'o n'da ra mbɛfi ngue hin da mba njut'i. Nɛ hønt'a go má hnini nguepʉ da ts'in ahʉ, gui sihʉ 'bɛ'a gätho di 'da ahʉ yʉ ją'i.
Nɛ gui hoc'ʉ yʉn zäman'ʉ i 'bʉpʉ, nɛ gui xihmbʉ yʉ ją'i ngue mi ts'ʉtho di manda rá ts'ɛdi Oją ua. 10 Pɛ hønt'a go nda'a má hnini gui cʉthʉ, nɛ nu'bʉ hin da zin ahʉ yʉ ją'i bʉ, gan 'yohʉ bʉ ja ra hnini, nɛ gui 'yɛ̨mfʉ yʉ ją'i: 11 “Nugähe dí huąc ma guahe ra fonthäi ua ja ni hninihʉ, ra hmɛpya ngue ga sogahe ua. Pɛ gui pąhmbʉ ɛ̨na xtí manda maha ua rá ts'ɛdi Oją,” gui 'yɛ̨mfʉ ʉ. 12 Nɛ dí xi ahʉ, nu'bʉ bi zøn ra pa ran juąnbi, man'da xʉn ʉ tho ran ʉnbi da nu'ʉ, xinda gue'ʉ mi 'bʉpʉ ja ra hnini Sodoma, bi 'yɛ̨n'a ra Jesús 'bʉ mi 'yɛ̨mp'ʉ yʉ́ xädi.
Da ts'änba rá muui yʉ́ ts'oqui ʉ him bi 'yɛ̨c'yɛi ra Jesús
13 Í huɛ̨hi gätho ahʉ guí 'bʉhmbʉ bʉ ja ra hnini Corazín, nɛ gätho ahʉ guí 'bʉhmbʉ bʉ ja ra hnini Betsaida, nguetho ya gá nuhʉ yʉn t'øt'e nuįxte dá øt'ä nɛ hin gá päh nin 'yomfɛ̨nihʉ. Nu yʉ ją'i mi 'bʉpʉ ja ra hnini Sidón nɛ'ʉ mi 'bʉpʉ ja ra hnini Tiro, nu'bʉ xtá nu'ʉ yʉn t'øt'e nuįxte gá nuhʉ ya, xtí päh yʉ́n 'yomfɛ̨ni ʉ, nɛ xtá hye yʉ pahni tengu yʉ 'døzą nɛ xtá 'yʉx yʉ 'bospi yʉ́ ją'i, ra hmɛpya ngue ɛ̨mmɛ tu yʉ́ mbʉi nangue yʉ́ ts'oqui ʉ. 14 Nɛ nu'a ra pa rán juąnbi Oją, nu ahʉ man'da da zän'nahʉ ran ʉnbi xinda gue'ʉ mi 'bʉpʉ ja ra hnini Tiro nɛpʉ ja ra hnini Sidón. 15 Nɛ ahʉ guí 'bʉhmbʉ bʉ ja ra hnini Capernaum, gnín 'yɛ̨xhʉ a ngue guí ɛ̨mhbʉ gui sømhbʉ bʉ mahɛ̨ts'i, pɛ hin'na, pɛ guepʉ ja ran ʉnbi maząi gui mbähä, bi 'yɛ̨n'a ra Jesús.
16 Nɛ bi 'yɛ̨mp'ʉ yʉ́ xädi bʉya:
―Nu'ʉ i øh ni ndehʉ, tengu'bʉ ma ndesɛgä bi 'yø'ʉ. Nu'ʉ to'o hin da zin ahʉ tengu tho'bʉ him bi zingä'ʉ, nɛ nu'ʉ him bi zingä, xím bi zin'a ma Ta bá pɛngä, bi 'yɛ̨n'a ra Jesús.
Bá penc'ʉ hyąte ma 'dɛt'a xí mbɛn'na ra Jesús
17 Nu'bʉ mambá penc'ʉ hyąte ma'dɛt'a yʉ́ xädi a ra Jesús bʉ bi mbɛhni, ɛ̨mmɛ bin johya ʉ. Nɛ bi 'yɛ̨mp'ʉ:
―Grá Hmu, hinga hønt'ʉ yʉn zäman'ʉ dá hoje pɛ nɛ'ʉ yʉ zįthu dá hømhbe thi 'bʉ má ndømhbe ni thuhu, bi 'yɛ̨mbi.
18 Nu ra Jesús bi 'yɛ̨mp'ʉ bʉya:
―Dá nugä rá hmu yʉ zįthu 'bʉ gmí tąfʉ, bi mba häi tengu ra huɛi 'bʉ xʉn gąi, bi 'yɛ̨na, nɛ ya dá 'da ahʉ ra ts'ɛdi gui tąfʉ rá ts'ɛdi man sʉihʉ. 19 Pɛ madague gui nɛs'hʉ yʉ pozʉ bʉ gui thohmbʉ, nɛ yʉ mbozʉ, pɛ nte da ja ahʉ. 20 Pɛ hin gan johyahʉ ngue bi zä guí hømhbʉ thi yʉ zįthu, pɛ nu'a gdín johyahʉ ngue bi zin ahʉ Oją nɛ bi hyux ni thuhuhʉ bʉ mahɛ̨ts'i, bi 'yɛ̨n'a ra Jesús 'bʉ mi 'yɛ̨mp'ʉ yʉ́ xädi.
Bin johya ra Jesús
21 Nubʉya nu rá Hogandąhi Oją bi japi ɛ̨mmɛ di johya ra Jesús, nɛ bi 'yɛ̨na:
―Dí ɛ̨'ts'a i nguetho gá japi bi bą'a ni ts'ɛdi ʉ i hon'i, tengu yʉ t'ʉhni ngue hin te i pądi, nɛ hinga gue'ʉ im bɛ̨nsɛ ja yʉ́n 'yomfɛ̨nisɛ gá japi bi bą'ʉ. Nɛ gue'a gá 'yøt'e ma Oją i, ngue gue'a gá numanhosɛ guí øt'e, bi 'yɛ̨mp'a Oją.
22 Nɛ man'da bi man ra Jesús, bi 'yɛ̨na:
―Gätho i ja a ma Ta bi 'daqui. Nɛ hønsɛ ma Ta i pącä xʉn ho ngue rá Ts'ʉnt'ʉgä, nɛ hønsɛgä rá Ts'ʉnt'ʉgä dí pącä xʉn ho a ma Ta, nɛ'ʉ to'o ga japi da bą'a, bi 'yɛ̨n'a ra Jesús.
23 Nɛ bi 'yɛ̨mp'ʉ yʉ́ xädi:
―Gan johyahʉ ngue guín nuhʉ a dí øt'ä ya. 24 Majuąni dí xi ahʉ, xʉn ngu yʉ́ pøngahyą Oją nɛ xʉn ngu yʉ ts'ʉt'abi mi 'bʉi, mi nde da nu'a guín nuhʉ ya, nɛ da 'yø'a guí øhmbʉ ya, pɛ him bi zä, bi 'yɛ̨mp'ʉ yʉ́ xädi ra Jesús.
Rán t'uti a ran 'yohʉ bi huɛ̨c rá miją'iui
25 Nɛ bi zøm bʉ 'bʉh ra Jesús n'da ra xänbate niją, im bɛ̨ni da zä'a ra Jesús, nɛ bi 'yänni:
―Xänbate i, 'bɛ'a sä ga øt'ä n'dahma din jagä ra te maząi, bi 'yɛ̨na.
26 ―Bɛ'a mam bʉ ja yʉ́n t'ɛ̨di ra Moisés, bi 'yɛ̨n'a ra Jesús.
27 Nu'a ra xänbate niją bi 'yɛ̨na:
―I mam bʉ: “Gam bɛ̨mhbʉ Oją ra Hmu ngue gätho ma mbʉihʉ nɛ gätho ma tehʉ, nɛ gätho ma ts'ɛdihʉ, nɛ gätho man 'yomfɛ̨nihʉ, nɛ ga huɛ̨c ma miją'ihʉ tengu bʉ nan huɛ̨c zɛhɛhʉ,” i ɛ̨n rán t'ɛ̨di Oją, bi 'yɛ̨n'a ra xänbate niją.
28 Bi dą'a ra Jesús bʉya:
―Majuąni guí ma. Nuya gui 'yøt'ʉ nɛ din ja'a ra te maząi, bi 'yɛ̨mbi.
29 Nu ra xänbate niją mi pąpʉ mbo rá mbʉi ngue hinga gue'a mí øt'e, nɛ bi 'yɛ̨mthoho:
―Pɛ to'o ma miją'i'be ga huɛ̨cä, bi 'yɛ̨n'a.
30 Nɛ nu'a ra Jesús bi xi'a n'da ran t'uti nɛ bi 'yɛ̨mbi:
―Nu n'da ran 'yohʉ mi 'yo bʉ ja ra 'yu, bí nɛxpʉ Njerusalén ní mba bʉ Jericó. Nɛ nu'ʉ 'da yʉ bɛ̨ bi gorpa'yu nɛ bi ʉnba'a ran 'yohʉ, nɛ gätho ʉ yʉ́ pahni mi he bi gąspi nɛ'a rá mbɛti. Nɛ bi zopʉ nden'yu a ran 'yohʉ bʉya, ɛ̨na da du. 31 Nɛ bi thopʉ n'da ra mbäją, nɛ bi nu'a ran 'yohʉ 'bɛm bʉ pɛ bi mbäcthoho. 32 Nɛ'a man'da ran 'yohʉ, ra mbɛfi bʉ ra niją a, bi thopʉ, bi nu'a ran 'yohʉ 'bɛm bʉ, nɛ'a bi mbäcthoho tengu bi 'yøt' ra mbäją. 33 Pɛ nu'a n'da ran 'yohʉ, ra mɛngu Samaria, 'bʉ mi thopʉ bʉya, bi nu mi 'bɛm bʉ a ran 'yohʉ, nɛ bi huɛ̨c'a. 34 Nɛ bi xispa ra aceite nɛ ra vino bʉ xí ts'ɛrbi, nɛ bi mbantpa ra 'bø't'e. Nɛ bi 'yɛ̨xa rá fani bʉya, bi zixpʉ ja n'da ra ngun'oi nɛ bi jamansu'a. 35 Nɛ nu'bʉ mi hyats'i, bi thopʉ ní mba, nɛ bi zocpi ts'ʉ ra mbɛti a ra mɛngu bʉ, nɛ bi xifi di jamansu'a ran 'yohʉ, nɛ da gurpa rá gasto 'bʉ hin dí gua'a 'bʉ bá peng bʉ ní mba, bi 'yɛ̨n'a ra Jesús 'bʉ mi man ran t'uti.
36 Nubʉya bi 'yän'na ra xänbate niją:
―Xiya, nda'a nín 'yohʉ bi 'yørpa ran huɛ̨cate rá miją'iui.
Bi dą'a ra xänbate niją:
37 ―Nu'a bi mbäts'i.
Nu ra Jesús bi 'yɛ̨mp'a bʉya:
―Ní mba din jabʉ gui 'yørpa ni miją'ihʉ, bi 'yɛ̨mbi.
Ra Jesús bi mba bá nu'a ra Marta nɛ ra María
38 Ra Jesús nɛ'ʉ yʉ́ xädi mi 'yo bʉ ja ra 'yu ní mba bʉ ja ra hnini Jerusalén, nɛ bi zøm bʉ ja n'da ra hnini guepʉ 'bʉ'a n'da ra xisu í Marta a. Nɛ nu'a ra Marta bi xi'ʉ din säya bʉ ja rá ngu. 39 Nɛ mi 'bʉpʉ n'da rá juhuɛ í María. Nu'a mi hupʉ i yą ra Jesús, bi 'yø'a bi man'a. 40 Pɛ nu'a ra Marta, xʉn ngu ra 'bɛfi i øt'e. Nɛ bi 'yɛ̨mp'a ra Jesús:
―Ma Hmu'i, ha hin guí ʉrpa ra güɛnda 'bɛ'a øt' ma cu, nde'bʉ gui xifi di zɛqui, bi 'yɛ̨mbi.
41 Nu ra Jesús bi dąt'a:
―Ma zʉ Marta, ɛ̨mmɛ guím bɛ̨n'a ni 'bɛfi. 42 Pɛ n'datho a mahyoni xʉn ho, nɛ gue'a bi huan'na ra María, nɛ njon di 'uecpa'a mam hmangä i øde, bi 'yɛ̨n'a ra Jesús.