11
Ra Jesús bi xänba yʉ́ xädi din yąhʉ Oją
N'da ra pa bi 'ue'a ra Jesús nɛ bin yąui Oją. Nɛ nu'bʉ mi gua'a bin yąui Oją, n'da rá xädi bi 'yɛ̨mbi:
―Ma Hmu'i, dami xängahe dan yąhe Oją tengu thoho ra Xuua bi xänba yʉ́ xädi.
Nu ra Jesús bi 'yɛ̨na:
―Ngubʉ gui mamhbʉ 'bʉ guí yąhʉ Oją:
Ma Ta ahe,
Da hnumansu ni thuhu
Nɛ dín ndehe din ja ua n'dihi ni ts'ɛdi ngue di manda ua.
Nɛ dami 'daje ra hmɛ dí homhbe ra pa i ja bʉ ya.
Dami punga ma ts'oquihe tengu thoho bʉ na punbahe ʉ i ørcahe ran ts'o.
O guí hɛgähe da dąje ran ts'o,
pɛ dami yąnje nangue ran ts'o, gui 'yɛ̨mhbʉ, bi 'yɛ̨n'a ra Jesús.
Nɛ xø bi xih man'da ran t'uti ʉ, bi 'yɛ̨na:
―Xi'bʉ n'da ran 'yohʉ xtí mba bʉ rá ngu n'da rá amigo, made ra xui, nɛ xtá 'yɛ̨mbi: “Hmiqui ts'ʉ hyun thuhmɛ, nguetho nu'a n'da ma amigo ja bi zøm bʉ ja ma ngu, nɛ hin'yʉ 'bɛ'a ga unni da zi,” xtá 'yɛ̨mbi. Nɛ xi'bʉ xtá 'yɛ̨mp thoho: “'Yo gadí paqui, nguetho ya án thʉ't'i ma ngu nɛ ya dá ohmbe gätho ma t'ʉhni, nɛ hingui sä ga ndants'i ngue ga 'da'i,” xtá 'yɛ̨ntho. 'Bɛ'a hmaha xtá 'yøt'a ran 'yohʉ 'bʉ. Nu'bʉ hingui pɛs' rá sä di thoqui da 'yäpi, nɛ guehma da ndants'a rá amigo nɛ di un'na bi 'yädi, bi 'yɛ̨n'a ra Jesús. In ja bʉ 'bʉ guí yąhʉ Oją, gui thoqui gui 'yäfʉ nɛ sä thocua thoho gui hyąmhbʉ. Thocua thoho gui hyomhbʉ nɛ thocua thoho da zä gui tįmhbʉ. Thocua thoho guin zohmbʉ nɛ Oją da xoc'ahʉ. 10 Nguetho gätho to'o da 'yädi da hyąni, nɛ gätho to'o da hyoni, da dįni, nɛ gätho to'o da zofo da xocpi, bi 'yɛ̨na.
11-13 Nɛ nu ahʉ madague gyʉ́ ts'om'bäihʉ, xínga n'da ahʉ gadí unhdʉ ra pozʉ ni t'ʉhnihʉ 'bʉ i ä ahʉ ra huą, nɛ xíng ra mbozʉ gadí unhdʉ 'bʉ i ä'ahʉ ra do'øni, pɛ hønt'a xʉn ho gadí un ni t'ʉhnihʉ. Ha maguet'a Oją ma Tahʉ 'bʉpʉ mahɛ̨ts'i ngue him ba pɛn'nahʉ rá Hogandąhi 'bʉ guí äfʉ a, bi 'yɛ̨n'a ra Jesús.
Bi t'ɛ̨mp'a ra Jesús in 'youi ra zįthu
14 Nɛ mi 'bʉpʉ n'da ran 'yohʉ hingui sä din yą, nguetho madi goreba ra zįthu. Nɛ nu ra Jesús bi hyøn'a thi ra zįthu nɛ bin yą ran 'yohʉ bʉya. Nu yʉ ją'i ɛ̨mmɛ bi hyonya thoho. 15 Pɛ nu'ʉ 'da bi 'yɛ̨na:
―Nuna ran 'yohʉ sä i høn'a thi yʉ zįthu, nguetho gue'a rá hmu yʉ zįthu bi un rán t'ɛ̨di na, sä ɛ̨n'ʉ 'da.
16 Nɛ nu'ʉ mi'da bi zä ra Jesús 'bʉ ya majuąni Oją bi un rá ts'ɛdi, nɛ bi 'yäp ra hmɛpya mahɛ̨ts'i. 17 Pɛ nu ra Jesús mi pąrpa yʉ́n 'yomfɛ̨ni n'da ngu n'da'ʉ nɛ bi 'yɛ̨mp'ʉ:
―Nu'bʉ din heczɛhɛ yʉ ją'i 'bʉpʉ ja n'da ra hnini, nɛ ba ɛ̨h yʉ́n sʉihʉ, hin da zä din tunhdʉ yʉ́n sʉihʉ 'bʉ. Da mba ma juadi ʉ. Nɛ ngutho ʉ 'bʉpʉ ja n'da ra ngu, 'bʉ din sʉsɛ ʉ dim 'bɛdi. 18 Nɛ ngutho rá ts'ɛdi ra zįthu, ha da zä din sʉsɛ ʉ ngue di 'bɛh yʉ́ ts'ɛdi, nɛ sä guí ɛ̨mhbʉ, ngue'a rá ts'ɛdi ra zįthu a ná høn'a thi yʉ zįthu ʉ. 19 'Bɛ'a ni ts'ɛdi guí ɛ̨mhbʉ i ja ni xädihʉ 'bʉ i høn'a thi yʉ zįthu. Guesɛ'ʉ i ut ahʉ ngue him majuąni guím mamhbʉ. 20 Nugä dí høn'a thi yʉ zįthu nangue rá ts'ɛdi Oją, gue'a ctí pąhmbʉ ngue ya di manda rá ts'ɛdi Oją ua guí 'bʉhmbʉ, bi 'yɛ̨n'a ra Jesús.
21 Nɛ man'da ran t'uti bi ma, nɛ bi 'yɛ̨na:
―Nu'bʉ 'bʉ'a n'da i ja rá ts'ɛdi nɛ i ja 'bɛ'a dám fädi xʉn ho bʉ ja rá ngu, hin te da ja. 22 Pɛ nu'bʉ da zøm bʉ n'da ngue man'da i ja rá ts'ɛdi nɛ da dąpi, da hyąnba a nám fädi nɛ da duspi 'bɛ'a gätho i ja bʉ ja rá ngu bʉya.
23 Nu'a to'o hinga 'da'ingu dí mam'be, man sʉi'be a. Nɛ nu'a to'o hingui øt' ma 'bɛfi, di japi dim 'bɛ'ʉ mi'da.
Rán t'uti ra zįthu bá peng bʉ ja rá mbʉi n'da ra ją'i
24 Nɛ man'da ran t'uti bi ma, bi 'yɛ̨na:
―Nu'bʉ bi bøm bʉ ja rá mbʉi n'da ra ją'i ra zįthu, bin 'yo bʉ ja ra 'yonhäi, bi hyoni hapʉ sä dim 'bʉi, nɛ nu'bʉ him bi dįni, bi bɛ̨nsɛ ba peng mahøn'a hapʉ mi 'bʉi. 25 Nɛ nu'bʉ mi zøm bʉ, bi nu njongui 'bʉpʉ, nɛ ma hoqui xʉn ho. 26 Nɛ nubʉya, bi mba bá hom mi yoto yʉ zįthu man'da xʉn ts'o xinda guesɛ'a bin honte, nɛ gätho bim 'bʉhmbʉ bʉ. Nɛ nu'a ra ją'i bʉya, bi gohi man'da xʉn ts'o xinda gue'bʉ mi 'bʉpʉ n'datho ra zįthu, bi 'yɛ̨n'a ra Jesús 'bʉ mi man ran t'uti. Din ja bʉ ʉ hinga gätho rá mbʉi i ɛ̨c'yɛi.
Ran jąpi majuąni
27 Gätho na yą ra Jesús nɛ bi dą'a n'da ra xisu, bi 'yɛ̨na:
―Mająpi'a ra xisu bi te'e, bi 'yɛ̨mbi.
28 Pɛ nu ra Jesús bʉya bi 'yɛ̨mp'a:
―Pɛ nɛ'ʉ man'da mająpi gätho to'o i øh rám hman Oją nɛ i øt'a gätho i mam bʉ, bi 'yɛ̨mbi.
Yʉ ts'om'bäi bi 'yäh yʉ hmɛpya mahɛ̨ts'i
29 Bi munts'ʉ yʉ ją'i bʉ 'bäh ra Jesús, nɛ nu ra Jesús bi xi'ʉ man'da ram hma, nɛ bi 'yɛ̨mp'ʉ:
―Nu'ahʉ guí 'bʉhmbʉ yʉ pa ja bʉ ya, gyʉ́ ts'om'bäihʉ, guí äjʉ ra hmɛpya mahɛ̨ts'i, pɛ hin te ma hmɛpya da t'ut'ahʉ, pɛ hønt'a n'da ra hmɛpya da t'ut'ahʉ tengu bi 'yøt'a ra Jonás. 30 Nɛ gue'a ra hmɛpya bi 'yøt' ra Jonás, bi bąh yʉ ją'i bʉ ja ra hnini Nínive majuąni Oją bí mbɛhn'na. Ngutho ahʉ, sä gui pąhmbʉ majuąni bá pɛngä Oją 'bʉ gá nuhʉ 'bɛ'a din jacä, nugä ngue dán ją'igä ua ja ra ximhäi, bi 'yɛ̨na. 31 Nɛ dí xi ahʉ, nu'a ra xisu min ts'ʉt'abi bʉ Sur, 'dat'a gui ndans'hʉ a 'bʉ bin ja ran juąnbi 'bʉ ran zɛgui. Nɛ da 'yut'ahʉ ngue i ja ni ts'oquihʉ. Nguetho nu'a yatho bá ɛ̨hɛ ngue mín nde da 'yø'a bi man'a ra ts'ʉt'abi Salomón nangue rán 'yomfɛ̨ni bi und Oją, pɛ nu ahʉ, hin guín nde gui 'yøhmbʉ a dí mangä ngue dí 'bʉhmbʉ ua. Pɛ nugä man'da i ja rá ts'ɛdi mam hmangä xinda gue ra Salomón, bi 'yɛ̨n'a ra Jesús.
32 Nɛ xø bi 'yɛ̨na:
―Nɛ'ʉ mi 'bʉpʉ ja ra hnini Nínive 'dat'a gui ndans'hʉ ʉ 'bʉ bin ja ran juąnbi 'bʉ ran zɛgui, nɛ da 'yut'ahʉ ngue i ja ni ts'oquihʉ, nguetho nu'ʉ 'bex bi päh yʉ́ mbʉi 'bʉ mí 'yø'a bi man'a ra Jonás, pɛ nu ahʉ, xø hin guín nde gui päh ni mbʉihʉ nangue ni ts'oquihʉ. Nɛ nugä, man'da xʉn hɛ̨ts'i mam hmangä xinda gue ra Jonás, bi 'yɛ̨n'a ra Jesús.
Nu'a dá pąhmbʉ rán nɛqui Oją
33 Nɛ xø bi 'yɛ̨n'a ra Jesús:
―Pɛ njon di søc'a n'da ra sibi ngue da go'mi, uague di cʉ't' pʉ ja ra huada. Pɛ i tixpʉ ja ra mbøxasibi, ndepe di yot'i gätho to'o ba ɛ̨hɛ. 34 Gue'a ni dähʉ di ja ahʉ gui hyanthʉ ran nɛqui. Nu'bʉ xʉn ho ni dähʉ, guí hanthʉ xʉn ho ran nɛqui, nɛ nu'bʉ hingui ho ni dähʉ, xʉm 'bɛxuitho bʉ guí hanthʉ. 35 Nɛ ngutho ni mbʉihʉ di ja ahʉ gui pąhmbʉ rán nɛqui Oją. Nu'bʉ i hon ni mbʉihʉ rán ho Oją, i ja ahʉ ran nɛqui 'bʉ, nu'bʉ hin'na, sä guí ɛ̨mhbʉ i ja ahʉ ran nɛqui, pɛ hønt'a ra 'bɛxui i ja ahʉ. 36 Nguetho hønt'bʉ guín ndehʉ bʉ ni mbʉihʉ, di 'uec'ahʉ ra 'bɛxui a Oją nɛ di 'da ahʉ rán nɛqui, nɛ nubʉya gui 'yøthʉ tengu'bʉ gyʉ́ sibihʉ nɛ gui 'yuthʉ mi'da rá 'yu Oją, tengu ra nyot'i di yorpʉ ní mba n'da, bi 'yɛ̨n'a ra Jesús.
Nu ra Jesús bi xi'ʉ yʉ fariseo nɛ yʉ xänbate niją maxøts'e thoho i yą'ʉ
37 Nɛ nu'bʉ mi gua'a man ra Jesús, n'da ra fariseo bi xih ná ts'ihmɛ a ra Jesús, nɛ bi mba bin sihmɛhʉ. 38 Nɛ nu ra fariseo bi nu him bin xʉ'yɛ ra Jesús, tengu i man yʉ́n t'ɛ̨dizɛhɛ yʉ fariseo, nɛ bi hyonya thoho. 39 Pɛ nu'a ra Jesús bi 'yɛ̨mp'a:
―Nu ahʉ gyʉ́ fariseohʉ, guí pethʉ xʉn ho ni ją'ihʉ, pɛ guexta'a xʉn ts'o ni mbʉihʉ. Hønt'a ran ts'iyate guím bɛ̨mhbʉ, gyʉ́ ts'om'bäi thohohʉ. 40 Xøgue, xʉm mɛ tho ni mbʉihʉ. Nu Oją i pądi 'bɛ'a gadí jafʉ ni ją'ihʉ, pɛ nɛ'a ni mbʉihʉ i pądi 'bɛ'a im bɛ̨ni, nguetho Oją gätho bi zän'dʉ, bi 'yɛ̨na. 41 Pɛ nu'bʉ gui huɛ̨c ni miją'ihʉ nɛ gui fäxhʉ, da fąh pʉya mahoqui ni mbʉihʉ.
42 Í huɛ̨hi maha ahʉ, gyʉ fariseohʉ, nguetho guí hąxhʉ bʉ ja ra niją a ná 'dɛt'a yʉ́ 'yɛ̨thi yʉ tʉhʉ bi bøxpʉ ja ni huąhihʉ, pɛ go hin gá 'yøthʉ a man'da in nde Oją ngue 'da xquín numanhohʉ ni miją'ihʉ nɛ xquí huɛ̨jʉ ʉ. Guehya nde'bʉ man'da gui 'yøthʉ, madague'bʉ gui thoqui gui 'yøthʉ ʉ mi'da. 43 Huɛ̨hi maha ahʉ, gyʉ́ fariseohʉ, ɛ̨mmɛ guí homhbʉ ngue da hnumansu ahʉ bʉ ja ra niją, nɛ gadí hohʉ yʉn zɛngua 'bʉ guí 'yohʉ bʉ ja ra täi. 44 Í huɛ̨hi maha ahʉ, nu'ahʉ tenguthoho n'da ran 'yägui hingam fądi, nɛ nu'a da thopʉ hin da bądi o bʉ xʉ 'ya. Ngutho ahʉ, im bɛ̨n yʉ ją'i ngue xʉn ho ahʉ, pɛ him majuąni.
45 Nɛ mi 'bʉpʉ n'da ra xänbate niją, nɛ bi 'yɛ̨na:
―Nu'i grá Jesús, gra xänbate i, ɛ̨mmɛ gadí ʉnga ma mbʉihe a gá ma, bi 'yɛ̨mbi.
46 Bi dąt'a ra Jesús:
―Nɛ ahʉ, gyʉ xänbatehʉ, í huɛ̨hi maha ahʉ, nguetho ɛ̨mmɛ xʉn hɛ̨i a gá hyuspahʉ yʉ́n t'ɛ̨di ra Moisés ngue guí xihmbʉ yʉ ją'i da 'yøt'e, pɛ nusɛ ahʉ xíngui ts'ʉ guí øthʉ a guí xihmbʉ da 'yøt'ʉ. 47 Í huɛ̨hi maha ahʉ, guí hocpahʉ yʉ́ jądon'yägui ʉ yʉ́ pøngahyą Oją bi hyo'ʉ nim bombøtahʉ, ngue guí nde da 'yɛ̨n'ahʉ yʉ ją'i xʉn ho ahʉ. 48 Pɛ gue'a gní 'yuhmbʉ ngue guín numanhohʉ yʉ́n t'øt'e ʉ nim bombøtahʉ, bi hyo'ʉ yʉ́ pøngahyą Oją nɛ go gadí hocpahʉ yʉ́ jądon'yägui bi 'yo ʉ.
49 Pɛ nu Oją i pądi 'bɛ'a gätho din ja, janangue'a bi 'yɛ̨na: “Ga pɛhndä ʉ ma pøngahyą, nɛ'ʉ mi'da da mam mam hmangä. Nu'ʉ 'da da tho, nɛ nu'ʉ 'da da t'ɛthoho,” bi 'yɛ̨n Oją. 50 Janangue'a gue'a ctí nuhʉ rán ts'ɛmbi Oją nangue gätho yʉ́ pøngahyą Oją nɛ yʉ́m 'bɛhni bi mba ntho gue'bʉ go rá mbʉdi ra ximhäi. 51 Nu rá mbʉdi ra Abel bi tho asta gue'bʉ nɛ'a ra Zacarías bi tho bʉ mbo ra dąniją, tengu thoho 'bʉ ni ts'oquihʉ a gätho í tho'ʉ yʉ́ pøngahyą Oją, nɛ gue'a dí ʉn'nahʉ a.
52 Í huɛ̨hi maha ahʉ gyʉ́ xänbatehʉ, guí pąhmbʉ 'bɛ'a nam bøn'a rá hman Oją pɛ hinga gue'a guí xänbahʉ yʉ ją'i. Him majuąni guí tɛnhdʉ a nɛ hín gadí jafʉ da dɛn'dʉ in nde da dɛnni, bi 'yɛ̨n'a ra Jesús. 53-54 Nɛ bi bøm bʉ ra Jesús bʉya. Pɛ nu yʉ xänbate niją nɛ yʉ fariseo ɛ̨mmɛ bin cuɛ, nɛ xø bi dʉ'mi ɛ̨mmɛ bi 'yän yʉn t'änni, ngue i honi 'bɛpʉ dí yąp'a ra Jesús.