12
Ra Jesús bi ma 'bɛ'a din ja to'o i mam maxøts'e thoho
Nɛ bim pɛti bʉ 'bʉh ra Jesús xʉn ngu yʉ ją'i, nɛ ɛ̨mmɛ din tønthoho. Nu ra Jesús bi 'yɛ̨mp'ʉ yʉ́ xädi:
―Gam fähmbʉ nangue yʉ́ ixi yʉ fariseo ngue hin gui tɛnbahʉ yʉ́n t'øt'e, ɛ̨na xʉn ho bʉ na hnu ʉ pɛ n'dan'yo thoho im bɛ̨n yʉ́ mbʉi. Hin gui 'yøthʉ tengu'ʉ nguetho gätho 'bɛ'a im bɛ̨m bʉ mbo rá mbʉi n'da, da fądi. Madague'bʉ ɛ̨n'ʉ njon da bądi, pɛ guehma din c'ą yʉ́ ts'oqui. Nɛ gätho a i man'a n'da bʉ njongui øde, da hmam bʉ 'bʉh yʉ ją'i. Nɛ gätho i mam mant'ągui n'da bʉ ja rá ngu, da fąpʉ 'bʉh yʉ ją'i, bi 'yɛ̨mp'ʉ yʉ́ xädi ra Jesús.
Gui suhʉ Oją, bi 'yɛ̨n'a ra Jesús
Nɛ xø bi 'yɛ̨na:
―Nu'ahʉ, ma amigo ahʉ, o guí suhʉ ʉ in nde da hyo ahʉ. Nu'ʉ, sä da hyo'a ni ją'ihʉ pɛ hin'yʉ 'bɛ'a man'da i sä da 'yøt'e. Ga xi ahʉ to'o a gui suhʉ. Dami suhʉ Oją nguetho nu'a, i sä da hyo ahʉ nɛ i ja rá ts'ɛdi da 'yɛnt'ahʉ bʉ ja ran ʉnbi maząi. Majuąni dí xi ahʉ, jatho gui suhʉ Oją.
Nɛ njom man'da gui suhʉ. Guim bɛ̨mhbʉ yʉ doja, ts'ʉtho di muui, hønt'a zʉ yocentavo di muui ʉ cʉt'a ndoja, pɛ guexta'a i pa mfɛ̨ni ʉ, Oją im bɛ̨n'ʉ. Nɛ nu ahʉ man'da di mu ahʉ xinda gue yʉ doja bʉ ní bɛ̨n Oją, nɛ asta i pądi hangu na ngu i ja ni xtąhʉ. Janangue'a o guín suhʉ.
To'o hingui su da ma nangue ra Jesús
Nɛ man'da bi man ra Jesús, bi 'yɛ̨na:
―Majuąni dí xi ahʉ, gätho to'o hingui su da mangua ja ra häi gue i pąqui, nugä, ngue dán ją'igä ua ja ra ximhäi, ga mam bʉ ja yʉ́ hmi yʉ́m 'bɛhni Oją, gue dí pącä ʉ. Pɛ nu'a to'o da gøngä ua ja ra häi, nɛcä ga cøngä bʉ mahɛ̨ts'i a.
10 Nu'a to'o di c'ąman'ʉgä nguecä ngue dán ją'igä ua ja ra ximhäi, sä da mba ma punbi 'bʉ da bɛ̨n'a bi ma. Pɛ nu'ʉ to'o di c'ąman'ʉ rá Hogandąhi Oją, hin'yʉ rá punbi ʉ.
11 Nu'bʉ pa ma yąpi'ahʉ nɛ da ts'ix ahʉ bʉ 'bʉh yʉ ngʉrpi ja ra niją o guepʉ 'bʉh yʉ zɛ'mi nɛ yʉ ts'ʉt'abi, pɛ o ɛ̨mmɛ guím bɛ̨mhbʉ 'bɛ'a sä gui mamhbʉ 'bʉ da mba ma juąnni ahʉ, 12 nguetho nu'bʉ gám 'bähmbʉ bʉ ja rá hmi ʉ, nu'a rá Hogandąhi Oją 'bex di bɛ̨n'nahʉ gui mamhbʉ, bi 'yɛ̨n'a ra Jesús.
Rán t'uti ra mɛmbɛti bi bɛ̨nsɛ 'bɛ'a da hyoni
13 Nɛ nu'bʉ min yą'a ra Jesús, mi 'bä inde bʉ 'bʉh yʉ ją'i n'da ran 'yohʉ, nɛ bi 'yɛ̨mbi:
―Xänbate i, dami xih man 'yohʉ da xɛgäts'ʉ ra häi bi zoh ma ta'be.
14 Nu ra Jesús bi 'yɛ̨na:
―Nu'i, grán 'yohʉ, hin dra zɛ'migä ngue ga øt'ä a guí ma, bi 'yɛ̨mbi.
15 Nɛ xø bi 'yɛ̨mp'ʉ 'bʉpʉ:
―Dami jamansu ni mbʉihʉ hin din ja ahʉ ran 'yʉya. Nguetho hinga gue'a i ja n'da dám 'bʉ'a n'da, madague'a xʉn ngu i ja.
16 Nɛ nubʉya, bi xi'a n'da ran t'uti, nɛ bi 'yɛ̨mp'ʉ:
―Mi 'bʉ'a n'da ran 'yohʉ ra mɛmbɛti. Nɛ nu'a rá häi ɛ̨mmɛ xʉn ho, nɛ xʉn ngu 'bɛ'a gätho bin ja bʉ. 17 Nɛ nu'ʉ yʉ́ ngumpɛ'ts'i, ɛ̨mmɛ bi yudi nɛ bi bongthoho 'bɛ'a mi ja bʉ ja rá huąhi. Nɛ nu'a ran 'yohʉ bʉya, bi bɛ̨ni 'bɛ'a sä da 'yøt'e. 18 Nɛ bi bɛ̨nsɛ: “Nuya, ga xo't' ma ngumpɛ'ts'i nɛ ga høh mi'da xʉn ndoho, n'dahma din ja hapʉ ga pɛ'ts'ä 'bɛ'a gätho i jagä. 19 Nɛ nubʉya, dam 'bʉtho, hønt'a dí hyu ma mbʉi ga øt'ä,” bi 'yɛ̨nsɛ ran 'yohʉ. 20 Pɛ nu'a Oją bi 'yɛ̨mp'a: “Nu'i, hin guí pądi 'bɛ'a guím ma, nguetho nán xui ya gui tu. Nɛ to'o hmaha da gohmi 'bɛ'a gätho guím bɛ̨ni gui hyonsɛ,” bi 'yɛ̨mbi, bi 'yɛ̨n'a ra Jesús.
21 Ngubʉ din ja gätho yʉ 'yʉya, ngue'a hønt'a i ja ua ja ra ximhäi im bɛ̨ni, pɛ hinga gue'a rá mbɛti dí yąnba yʉ́ te ʉ, bi 'yɛ̨n a ra Jesús.
Nu Oją di jamansu yʉ́ t'ʉhni
22 Nɛ nubʉya, bi 'yɛ̨mp'ʉ yʉ́ xädi:
―'Yo ɛ̨mmɛ gui hyądumbʉihʉ 'bɛ'a gui sihʉ nɛ 'bɛ'a gui hyehʉ. 23 Nɛ man'da xʉn ho guim bɛ̨mhbʉ ni tehʉ xinda gue nin sihmɛhʉ, nguetho man'da di muui ni tehʉ, nɛ'a ni ją'ihʉ man'da di muui xinda gue ni hehʉ. 24 Damin 'yomfɛ̨nihʉ ts'ʉ 'bɛ'a i øt' yʉ ca. Nu'ʉ, hingui øt' yʉ́ huąhi nɛ hin te i pɛ'ts'i 'bɛ'a i honi, pɛ nu Oją di jamansu'ʉ. Pɛ man'da di jamansu ahʉ Oją xinda gue yʉ doja, nguetho man'da di mu ahʉ. 25 Nte sä gui tįnsɛhʉ, xinga gue nin sihmɛhʉ, xinga gue ni hehʉ, xinga gue ni tehʉ, gue gam 'bʉhmbʉ ua nya'a thoho. 26 Janangue'a hin gui hyądumbʉihʉ ʉ nte di muui.
27 Dami nuhʉ yʉ døni. Hin te má 'bɛfi i øt'e, pɛ guehma i te. Nɛ nu'a ra ts'ʉt'abi Salomón mi he rá pahni mahotho nɛ xʉm hmadi. Pɛ nu yʉ døni man'da mahotho xinda gue rá pahni mi he ra Salomón. 28 Nu'a Oją di jamansu yʉ døni nɛ di japi din te, madague n'da pa thoho i døni. Xi ahʉ, ha hin guím bɛ̨mhbʉ ngue man'da xʉn ho di 'da ahʉ Oją. Xøgue ts'ʉtho guí ɛ̨c'yɛihʉ. 29 Janangue o guí hądumbʉihʉ 'bɛ'a gui sihʉ n'da pa ngu n'da pa, 30 nguetho nu'ʉ hingui ɛ̨c'yɛi Oją, gue'a i øt'ʉ. Pɛ nu'ahʉ ni Tahʉ 'bʉpʉ mahɛ̨ts'i i pądi 'bɛ'a gätho guí homhbʉ. 31 M'bɛt'o thoho guin unsɛhʉ di manda ahʉ rá ts'ɛdi Oją, nɛ nubʉya di 'da ahʉ Oją 'bɛ'a gätho guí homhbʉ, bi 'yɛ̨n'a ra Jesús.
To'o di mɛmbɛti bʉ mahɛ̨ts'i
32 Xø bi 'yɛ̨n'a ra Jesús:
―O guín suhʉ, madague'a hingui ngu ahʉ, nguetho i hu rá mbʉi Oją ngue ya guí 'bʉhmbʉ bʉ di manda rá ts'ɛdi. 33 Dami pähʉ 'bɛ'a i ja ahʉ, gui unhdʉ yʉ hyoya, nɛ din ja ahʉ xʉn ngu bʉ mahɛ̨ts'i. Nubʉ, nte dim 'bɛpʉ nɛ njąm'bʉ din thegue, hingui sä n'da ra bɛ̨ da yʉrpʉ, xinga gue'ʉ yʉ zu'uɛ̨. 34 Nu'bʉ guecua ja ra ximhäi i ja 'bɛ'a pɛ'ts'a n'da, hønt'ua im bɛ̨n'a n'da, nɛ nu'bʉ guepʉ mahɛ̨ts'i, guepʉ im bɛ̨n'a n'da bʉ, bi 'yɛ̨n'a ra Jesús.
Ra Jesús bi ma da thø'mi xʉn ho
35 Nɛ xø bi 'yɛ̨n'a ra Jesús:
―Dami tøgbahʉ nɛ gan sähʉ tengu'bʉ i sø ni sibihʉ. 36 Tengu i øt' yʉ 'yɛ̨hɛ 'bʉ i tøm'bʉ yʉ́ hmu da mbeng bʉ xín sihmɛ bʉ ja ran thąti, n'dahma 'bex da xocpa n'dihi 'bʉ bi zofo. 37 Ɛ̨mmɛ din johya ʉ bi dø'mi, nguetho da xi'ʉ da hyupʉ ja rá mɛxa, go guesɛ'a ra hmu din 'yɛ̨hɛ bʉya, ngue da 'uįn'ʉ yʉ́ 'yɛ̨hɛ. 38 Din johya ʉ bi dø'mi madague'a made nxui uague t'ʉxuditho 'bʉ bi zøh ra hmu. 39 Nu n'da ran 'yohʉ 'bʉ xtám bądi 'bɛ'a ní pa da yʉrpʉ ra bɛ̨ bʉ ja rá ngu, xtán dø'mi, hin di japi da fɛ̨pi 'bɛ'a pɛ'ts'i. Pɛ hingui pądi 'bɛ'a ní pa da yʉrpʉ ra bɛ̨, janangue i tø'mi gätho yʉ pa. 40 Ngutho ahʉ gui tøgbahʉ nguetho hin guí pąhmbʉ 'bɛ'a ní ora ba pengä, nugä ngue dán ją'igä ua ja ra ximhäi, bi 'yɛ̨n'a ra Jesús.
Rán t'uti yʉ 'yɛ̨hɛ xʉn ho nɛ'a hingui ho
41 Nu'a ra Pedro bʉya, bi 'yänni 'bɛ'a bi man ra Jesús, bi 'yɛ̨mbi:
―Ma Hmu i, ha høngdähe guí xije ran t'uti, uague gätho ʉ mi'da guí xifi.
42 Nu ra Jesús bi dąti:
―Nu'a ra 'yɛ̨hɛ xʉn ho, nząi i øt' rá 'bɛfi xʉn ho, nɛ di manda bʉ ja rá ngu rá hmu, nɛ di darpa yʉ́ mi'yɛ̨hɛhʉ. Nɛ nu'bʉ bi zøn ra ora din sihmɛ ts'ʉ yʉ́ mi'yɛ̨hɛhʉ, i 'uįni xʉn ho. 43 Nɛ nu'a ra 'yɛ̨hɛ, da dįn'a rá hmu bʉ dim pɛh 'bʉ bi zøhø, da nu ran johya a bʉya. 44 Nguetho majuąni dí xi ahʉ, nu rá hmu di un man'da ra 'bɛfi ngue di manda bʉya 'bɛ'a gätho i pɛ'ts'i. 45 Pɛ nu'bʉ n'da ra 'yɛ̨hɛ im bɛ̨nsɛ him ba ɛ̨'a n'dihi rá hmu, nɛ di dʉ'mi di ʉnba yʉ́ mí'yɛ̨hɛhʉ, madague yʉ xisu o gue yʉn 'yohʉ, nɛ i sihmɛzɛhɛ nɛ i mihni, 46 ts'ʉrpʉ thoho ba ɛ̨h rá hmu nɛ bi dįn'a rá 'yɛ̨hɛ bʉ hin di jamansu rá 'bɛfi, nɛ da zʉ'a rá 'yɛ̨hɛ bʉya. Nɛ da hyøn'a thi, nɛ da 'yɛ̨mbi nte rán jaui a. Nɛ da mbɛnpʉ ba nu ran ʉnbi bʉ 'bʉh mi'da guexta'a him bi 'yøt'a xí sifi, bi 'yɛ̨n'a ra Jesús.
47 Nɛ man'da ran t'uti bi xi'ʉ, nɛ bi 'yɛ̨mp'ʉ:
―Nu n'da ra 'yɛ̨hɛ 'bʉ mi bądi 'bɛ'a in nde rá hmu, nɛ him bi 'yøt'e, pɛ xʉn ʉ tho ram fɛi din jap'a. 48 Pɛ nu'a n'da ra 'yɛ̨hɛ 'bʉ hingui pądi 'bɛ'a in nde rá hmu, nɛ him bi 'yøt'a i numanho rá hmu, pɛ ts'ʉtho ram fɛi din jap'a. Nu'a to'o bin japi da bądi xʉn ngu, jatho da 'yøt'e xʉn ngu. I jatho da 'yøt'e n'da ngu n'da hangu na ngu bin japi da bądi, bi 'yɛ̨n'a ra Jesús.
Din ja yʉn heque
49 Nɛ xø bi 'yɛ̨n'a ra Jesús:
―Nugä bá ɛ̨cä, pɛ hinga gätho yʉ ją'i da numanhogui, janangue din sʉ'ʉ 'da. Pɛ guexta'a hinga nan ja xʉn ho. 50 M'bɛt'o ga nu xʉn ngu yʉn ʉnbi, nɛ nu'bʉ bi zøn ra pa din ja'a dím ma, n'da ran ʉnbi xʉn ʉtho ga nugä bʉya. Nɛ xʉn ho 'bʉ ga nu n'dihi. 51 Pɛ o guí ɛ̨mhbʉ din hɛ̨ yʉ sʉi ngue bá ɛ̨cä ua, pɛ man'da din ja yʉ sʉi. 52 Nuya din hec yʉ́n 'yomfɛ̨ni ʉ 'bʉpʉ ja n'da ra ngu. Tengu'bʉ hyu'ʉ 'bʉpʉ da dɛngui, yoho ʉ hin da dɛngui. 53 Nɛ din hec yʉ́n 'yomfɛ̨ni yʉn 'yohʉ nɛ din sʉhmbʉ yʉ́ ts'ʉnt'ʉ nanguecä. Nɛ yʉ xisu din sʉhmbʉ yʉ́ t'įxu nɛ din sʉhmbʉ yʉ́ ts'įhuɛ, hinga 'da'angu da bɛ̨mhbʉ, bi 'yɛ̨n'a ra Jesús.
Nu yʉ ją'i him bi bą'a rá hmɛpya ra Jesús
54 Nɛ xø bi 'yɛ̨n'a ra Jesús:
―Nu'bʉ guí nuhʉ n'da ra güi ní bøxpʉ ní yʉh ra hyadi, guí ɛ̨mhbʉ din 'ye, nɛ din 'ye bʉya. 55 Nɛ nu'bʉ guí nuhʉ ba ɛ̨h ran dąhi bʉ sur, guí ɛ̨mhbʉ xtám pa ra pa bʉya, nɛ xtám pa bʉya. 56 Maxøts'e tho guím mamhbʉ, guí pąhmbʉ 'bɛ'a din ja ra pa, pɛ nɛ hin guí pąhmbʉ 'bɛ'a ní hmɛpya guí nuhʉ ya, bi 'yɛ̨n'a ra Jesús.
Damin hocpazɛhɛ nin sʉihʉ
57 ―Hanja ngue hingui sä gan 'yomfɛ̨ni 'bɛ'a xʉn ho gui 'yøthʉ, bi 'yɛ̨n'a ra Jesús. 58 Nu'bʉ 'bʉ'a n'da da zix ahʉ bʉ 'bʉh ra zɛ'mi in nde di yąp'ahʉ, nu'bʉ gá mbɛ bʉ 'yu, gan hocuazɛhɛhʉ bʉ 'yu. Nu'bʉ hin'na, guehma gui sømmi bʉ 'bʉh ra zɛ'mi, nɛ di manda da jo ahʉ. 59 Nɛ hin da zä gui pømhbʉ bʉ asta gue'bʉ go gá juthʉ gätho bi zänni gui juthʉ, bi 'yɛ̨n'a ra Jesús.