13
Hnɛhi thoho di päh rán 'yomfɛ̨ni n'da
Nɛ bi si'a ra Jesús 'bɛ'a xí t'ørpa 'da yʉ mɛngu bʉ Galilea nɛ bi t'ɛ̨mbi:
―Nu'a ra Pilato bi manda dí ho'ʉ 'da nu'bʉ mim bøx yʉ́ 'bøts'e bʉ ja ra dąniją Njerusalén, bi 'yɛ̨mbi.
Nu'a ra Jesús bi 'yɛ̨mp'ʉ:
―Ha guím bɛ̨mhbʉ man'da i ja yʉ́ ts'oqui ʉ to'o bi mba ntho xinda gue'ʉ mi'da yʉ́ mɛnguhʉ. Pɛ hin'na maha. Pɛ dí xi ahʉ, ngubʉ dín ʉn'nahʉ. Gui nuhʉ ran ts'ɛmbi maząi 'bʉ hin gui päh nin 'yomfɛ̨nihʉ. Nɛ'ʉ 'dɛ'ma hyąto bi du bʉ Siloé 'bʉ mi yøt' ra jądo, ha guí ɛ̨mhbʉ man'da mi ja yʉ́ ts'oqui ʉ xinda gue'ʉ mi'da 'bʉpʉ Jerusalén. Hin'na maha, nɛ ngutho ahʉ guin nuhʉ ran ʉnbi 'bʉ hin gui päh nin 'yomfɛ̨nihʉ, bi 'yɛ̨n'a ra Jesús.
Ra hmɛpya ra za him bin zʉh yʉ́n dät'o
Nɛ nubʉya, bi xi'a n'da ran t'uti, bi 'yɛ̨na:
―Mi 'bʉ'a n'da ran 'yohʉ mi ja n'da rá huąhi. Nɛ bi 'yɛ̨t'a n'danza ra higo. Nɛ mi pa ran 'yohʉ da nu 'bʉ di zʉpʉ yʉ́n dät'o, pɛ xínga n'dandį bin zʉh yʉ́n dät'o ra higo. Janangue bi zon'na rá mbɛfi bʉ ja rá huąhi nɛ bi xifi da 'yɛxa ra za: “Nuya, ná hyu jɛya ya ngue dí tø'mi din ja yʉ́n dät'o na ra za, pɛ hin te i zʉdi. Dami 'yɛx ya, ndetho í sʉnba yʉ́ dehe ra häi a ra za,” bi 'yɛ̨mbi. Pɛ nu'a rá mbɛfi bi 'yɛ̨na: “Dím 'bäpʉ man'da jɛya, ga zʉnspa ra häi bʉ rán dʉi, nɛ ga ponbä xʉn ho yʉ häi. Xøhma din zʉh yʉ́n dät'o bʉya. Pɛ nu'bʉ hin din zʉdi, ga ɛxä 'bʉ,” bi 'yɛ̨n'a ra mbɛfi bʉya, bi 'yɛ̨n'a ra Jesús 'bʉ mi man'a ran t'uti.
Nu'a ra Jesús bi hoc'a n'da ra mbɛdi xisu
10 N'da ra pa ran säya bʉya, min xänbate bʉ ja ra niją ra Jesús. 11 Nɛ mi 'bäpʉ n'da ra xisu ngue ná 'dɛ'ma hyąto jɛya madí ʉnba ra zįthu, him madi japi di juąn rá ją'i. 12 Nɛ nu'bʉ mi nu'a ra Jesús, bi 'yɛ̨mbi:
―Grá xisu, ya bi zä ni ją'i ya, bi 'yɛ̨mbi.
13 Nɛ bi mba nthädi ra xisu bʉya, bi dä'a ra Jesús, 'bex bi juąn rá ją'i a bʉya. Nɛ nu'a ra xisu bi 'yɛ̨spa Oją. 14 Pɛ nu'a ra ngʉrpi bʉ ja ra niją ɛ̨mmɛ bin cuɛ nguetho bi nu ra Jesús bi hoc'a n'da ra ją'i ra pa ran säya. Nɛ bi 'yɛ̨mp'ʉ mi 'bʉpʉ:
―Nts'änni 'dato pa gam pɛhmbʉ n'da semana, nɛ gue'ʉ yʉ pa gua ɛ̨hmbʉ ngue din hoc'ahʉ ua, pɛ hinga gue ra pa ran säya gua ɛ̨hmbʉ da mba ma hoc'ihʉ ua, bi 'yɛ̨n'a ra ngʉrpi bʉ ja ra niją.
15 Nu ra Jesús bi 'yɛ̨na:
―Xi ahʉ, ha hin guí xojʉ nin dąnihʉ nɛ guí sixhʉ bʉ ja ra dehe madague ra pa ran säya. 16 Nɛ mi 'bäcua n'da ra xisu rám bom'bɛto ra Abraham, ná 'dɛ'mahyąto njɛya madi ʉnba ra zįthu tengu'bʉ án thu't'i, nɛ guí ɛ̨mhbʉ hingui ho ngue dá xocpä a nangue rá ts'ɛdi ra zįthu, nguetho ra pa ran säya ya, bi 'yɛ̨n'a ra Jesús.
17 Bin hɛ̨tho ʉ yʉ́n sʉihʉ ra Jesús bʉya, nɛ bi mbɛs' yʉ́ sä. Pɛ nu'ʉ yʉ ją'i bin johya 'bʉ mi nu yʉn t'øt'e nuįxte bi 'yøt'a ra Jesús.
Rán t'uti ra hmudä ra mostaza
18 Nɛ xø bi 'yɛ̨n'a:
―'Bɛ'a ní hmɛpya sä ga xi ahʉ ngue ga ut'ahʉ 'bɛpʉ ní manda rá ts'ɛdi Oją ua. 19 Nu'a, tengu rá hmudä ra mostaza. Zʉ ts'ʉ 'bʉ xʉ 'boni, pɛ nu'bʉ xʉm bøts'e, i te tengu n'da ra za, nɛ yʉ doja i øt' yʉ́ 'bafi bʉ ja yʉ́ 'yɛ, bi 'yɛ̨n'a ra Jesús.
Ran t'uti rá íxi ra thuhmɛ
20 Nɛ xø bi 'yɛ̨na:
―'Bɛ'a man'da ra hmɛpya sä ga xi ahʉ ngue ga ut'ahʉ 'bɛpʉ ní manda rá ts'ɛdi Oją ua. 21 Nu'a, tengu ra íxi 'bʉ din jap'a ra jʉni, nɛ gätho bi nden'a ra jʉni bʉya, bi 'yɛ̨n'a ra Jesús.
Ran t'uti ra goxthi xʉn ts'įt'i
22 Nu ra Jesús i 'yo ra 'yu ní mba bʉ Jerusalén, nɛ bi xänba yʉ ją'i bʉ ja yʉ hnini bi thogui. 23 Nɛ nu'ʉ 'da yʉ ją'i bi 'yänni:
―Ha hin ɛ ngu'ʉ yʉ ją'i dim pøhø, gue da mba nhyąni, ɛ̨n'ʉ.
24 Nu'a ra Jesús bi dąti:
―Nu'a ní yʉt'a n'da bʉ mahɛ̨ts'i, tengu n'da ra goxthi xʉn ts'įt'i. Dami hyomhbʉ gui cʉthʉ bʉ, nguetho dí xi ahʉ, da zøn ra ora xʉn ngu da nde da yʉrpʉ, pɛ ya him man zä. 25 Nguetho da zøn ra ora da gut ra goxthi ra Hmu, nɛ dim 'bäpʉ thi ʉ 'da da zo'a, da 'yɛ̨mbi: “Ma Hmu i, dami xogahe.” Pɛ nu'a ra Hmu da 'yɛ̨mda'ʉ: “Hin dí pą ahʉ,” da 'yɛ̨mbi. 26 Nɛ nu'ʉ da 'yɛ̨n'ʉ: “Pɛ dán sihmɛhʉ, nɛ gá xängahe bʉ ja ma hninihe,” da 'yɛ̨mbi. 27 Pɛ nu'a ra Hmu da 'yɛ̨na: “Pɛ dí xi ahʉ, hin dí pą ahʉ, ní mbähä bʉ, hin da zä gui cʉthʉ ua, gyʉ́ ts'om'bäihʉ,” da 'yɛ̨mthoho ʉ.
28 Nɛ ɛ̨mmɛ da bɛ̨ndumbʉi ʉ 'bʉ dim 'bäpʉ thi bʉ di manda rá ts'ɛdi Oją. Nɛ din zom bʉ di cuxt' pʉ yʉ́ ts'i ʉ nangue ran ʉnbi da nu bʉ. Nɛ da hyant'a ra Abraham 'bʉpʉ mbo, nɛ ra Isaac, nɛ ra Jacob, nɛ gätho mi'da yʉ́ pøngahyą Oją, 29 nɛ da hnu ʉ xʉn ngu mi'da yʉ ją'i ngue bi nɛxpʉ gä na ngʉni ra ximhäi i hupʉ di manda rá ts'ɛdi Oją. 30 Nɛ dí xi ahʉ, to'o ɛ̨na i 'bɛt'o ua, dim 'bɛjua bʉ ʉ, nɛ nu'ʉ t'ɛ̨mbi i 'bɛjua ua, dim 'bɛt'o bʉ ʉ, bi 'yɛ̨n'a ra Jesús.
Ra Jesús min nde xtí huɛ̨c'ʉ 'bʉpʉ Jerusalén
31 Nu'bʉ mi man'a ra Jesús, bi zø'i 'da yʉ fariseo nɛ bi 'yɛ̨n'ʉ:
―Nde'bʉ gui pøn'a n'dihi ua di manda rá ts'ɛdi ra Herodes, nɛ in nde da hyo'a i.
32 Bi dą'a ra Jesús:
―Nu ra Herodes ra hyäte a. Ní mbähä gui xihmbʉ ngue nuya nɛ nixudi ga thoqui ga øt' ma 'bɛfi, ga høn'a thi yʉ zįthu, nɛ ga hoc yʉ hyɛ̨nni bʉ ga thogui. Nimani bʉya ga juacä ma 'bɛfi, gui 'yɛ̨mfʉ, bi 'yɛ̨mbi. 33 Nuya, nɛ nixudi, nɛ nimani dan 'yogä, i jatho ga søm bʉ Jerusalén, nguetho guepʉ i tho bʉ yʉ́ pøngahyą Oją, bi 'yɛ̨n'a ra Jesús.
34 Nɛ ɛ̨mmɛ bi du rá mbʉi ra Jesús nangue'ʉ i 'bʉpʉ Jerusalén, nɛ bi 'yɛ̨na:
―Nu ahʉ gyʉ mɛnguhʉ Jerusalén, guí hohʉ yʉ́ pøngahyą Oją, nɛ gadí bat'adohʉ ʉ bí pɛn'nahʉ Oją. Hangu yʉ pa dá nde ga jamansu ahʉ tengutho n'da ra c'ʉ'øni i comp' yʉ́ bąsi 'bʉ xʉn de, pɛ nu ahʉ hin gá ndehʉ. 35 Nuya njon da mbäh ni hninihʉ nɛ hin din ja ahʉ rán jąpi Oją. Nɛ dí xi ahʉ, hin gui nujʉ mahøn'a jague'bʉ bá ɛ̨cä mahøn'a. Nɛ nu'bʉ gá nujʉ, gui 'yɛ̨njʉ: “Mająpi a bá ɛ̨hɛ nangue rá thuhu ra Hmu,” gui 'yɛ̨njʉ, bi 'yɛ̨n'a ra Jesús 'bʉ mi 'yɛ̨mp'ʉ yʉ mɛngu bʉ Jerusalén.