14
Nu'a ra Jesús bi hoc'a n'da xʉn nden rá ją'i
Nu n'da ra pa ran säya, bi mba bán sihmɛ bʉ rá ngu n'da ra ngʉrpa fariseo a ra Jesús. Nɛ gätho i 'bʉpʉ ja ran sihmɛ ɛ̨mmɛ bi dø'mi da nu 'bɛ'a da 'yøt'a ra Jesús. Nguetho mi 'bʉpʉ n'da ran 'yohʉ xʉ nden rá ją'i. Nɛ nu'a ra Jesús bi 'yän'dʉ yʉ fariseo nɛ yʉ xänbate niją bʉya:
―Ha din thɛui yʉn t'ɛ̨di 'bʉ di hoc'a n'da ra hyɛ̨nni 'bʉ ra pa ran säya, ɛ̨n'a.
Pɛ xínga n'da'ʉ bi dąt'a. Nu ra Jesús bʉya, bi hoc'a ran 'yohʉ nɛ bin 'yɛ̨hmi. Nɛ nubʉya, bi 'yɛ̨mp'ʉ yʉ fariseo nɛ yʉ xänbate niją:
―Xi'bʉ n'da ahʉ, 'bʉ xtan däh nin dąnihʉ ogue ni buruhʉ bʉ ja ra hyąhäi a ra pa ran säya, ha hin guí jʉxhʉ madague ra pa ran säya, bi 'yɛ̨n'a ra Jesús.
Pɛ xínga n'da bi zä bi dądi.
Ra Jesús bi ma hin da hyoni din nuįxte zɛhɛ n'da
Nu ra Jesús bʉya, bi nu'ʉ 'da i hon yʉ́n thuts'i, in nde 'darpʉ da hyuhmbʉ ʉ i pa nt'ɛ̨spi bʉ ja ran sihmɛ, nɛ bi 'yɛna:
8-9 ―O guí homhbʉ ngue 'darpʉ gui hyuhmbʉ ʉ ja yʉ́ ts'ɛdi, nguetho nu'bʉ 'darpʉ guí huhmbʉ ʉ, xi'bʉ da zøm bʉ n'da ngue man'da da t'ɛ̨spi, nɛ da xi ahʉ ra mɛngu bʉ, “Gui ndanjʉ nguetho rán säui da hyupʉ na,” da 'yɛ̨n'ahʉ. “Bá huhnʉ,” da 'yɛ̨n'ahʉ, nɛ ɛ̨mmɛ gui pɛs' ni sähʉ bʉya. 10 Man'da xʉn ho gui hyuxhʉ bʉ ma'ueni ts'ʉ 'bʉ gá cʉthʉ bʉ ja ran sihmɛ, nɛ nu'bʉ bi nu ahʉ ra mɛngu bʉ, da xi ahʉ: “Amigo ahʉ, ba ɛ̨hmbʉ ua, gui hyuxhʉ ua man'da xʉn ho,” da 'yɛ̨n'ahʉ. Nɛ gätho'ʉ 'bʉpʉ da numanho ahʉ bʉya, bi 'yɛ̨n'a ra Jesús. 11 Nguetho gätho'ʉ din 'yɛ̨zɛhɛ, da zøn ra pa da go'ahäi. Pɛ gätho to'o hin din 'yɛ̨zɛhɛ, da zøn ra pa da t'ɛ̨spi, bi 'yɛ̨n'a ra Jesús.
12 Nɛ xø bi 'yɛ̨n'a ra Jesús, bi 'yɛ̨mp'a ra mɛngu bʉ:
―Nu'bʉ gui 'yøt'a n'da ran sihmɛ, o guí zon'dʉ ni amigo, xínga gue'ʉ ni cu, xínga gue'ʉ ni mɛni, xínga gue'ʉ yʉ mɛmbɛti guin tøt'am'bʉihʉ, nu'ʉ, m'bɛjua da zix'i i gan sihmɛ, tengu gá 'yørpe. 13 Pɛ nu'bʉ gui 'yøt'a n'da ran sihmɛ, dami zon'dʉ yʉ hyoya, nɛ yʉ mbɛdi, nɛ yʉ dogua, nɛ yʉ xädä, 14 nɛ di jąp'ahʉ Oją bʉya. Nguetho nu'ʉ, hin da zä di co'ts'a'i 'bɛ'a gá 'yørpa ʉ. Pɛ Oją di co'ts'a 'bʉ bi zøn ra pa da xox'ʉ yʉ́ 'yɛ̨c'yɛi xʉn du, bi 'yɛ̨n'a ra Jesús.
Ran t'uti ra dąnsihmɛ
15 N'da ran 'yohʉ mi sihmɛhʉ bʉ, 'bʉ mi 'yø'a bi man ra Jesús, bi 'yɛ̨na:
―Mająpi gätho to'o din sihmɛ bʉ di manda rá ts'ɛdi Oją, bi 'yɛ̨n'a ran 'yohʉ.
16 Nɛ nu'a ra Jesús bi xi'a n'da ran t'uti nangue'ʉ to'o njuąntho din sihmɛ bʉ di manda rá ts'ɛdi Oją, nɛ bi 'yɛ̨mp'ʉ:
―Mi 'bʉ'a n'da ran 'yohʉ bi 'yøt'a n'da ra dąnsihmɛ, nɛ ɛ̨mmɛ xʉn ngu ʉ bi xifi din sihmɛ bʉ. 17 Nɛ nu'bʉ mi gua'a bi hoc ran sihmɛ, bi mbɛn'na rá 'yɛ̨hɛ da xi'ʉ 'bex ba ɛ̨hɛ. 18 Pɛ gätho ʉ bi ma hingui sä da mba. Nu n'da ran 'yohʉ bi 'yɛ̨na: “Nugä ja dá tängä n'da ma huąhi, jatho ga mba ba nugä. Dami pungagui, hingui sä ga mba,” bi 'yɛ̨n'a n'da. 19 Nɛ nu'a man'da ran 'yohʉ xø bi 'yɛ̨na: “Nugä ja dá tängä cʉt'a pare yʉ mbʉndąni, jatho ga säpi ga pɛpi, dami pungagui, hingui sä ga mba,” bi 'yɛ̨n'a man'da. 20 Nɛ xø man'da bʉya bi 'yɛ̨na: “Ja dá singä n'da ma xisu nɛ hingui sä ga mba bʉ,” bi 'yɛ̨n'a.
21 Nu'a ra 'yɛ̨hɛ bʉya, bi mbengbʉ ja rá ngu'a rá hmu, nɛ bi xifi 'bɛ'a gätho bi man'ʉ yʉn 'yohʉ. 'Bex bin cuɛ'a rá hmu bʉya, nɛ xø bi mbɛnh mahøn'a ngue da mba n'dihi bʉ ja yʉ́ 'yu ra hnini, nɛ ba si'ʉ yʉ hyoya, yʉ mbɛdi, nɛ yʉ xädä, nɛ yʉ dogua da dįm bʉ, ba ɛ̨hɛ din sihmɛ. 22 Nubʉya, nu ra 'yɛ̨hɛ bi 'yɛ̨mp'a rá hmu: “'Bʉcua ya bá sigä ya, pɛ him bi yuh ni ngu.” 23 Nu rá hmu bʉya, bi 'yɛ̨mbi: “Ní mba bʉ ma'ueni ts'ʉ ra hnini, nɛ dami 'yørpa ts'ɛdi ba ɛ̨'ʉ hønt'a go to'o gui tįm bʉ 'yu, da yuh ma ngu. 24 Pɛ xínga n'da ran 'yohʉ rá mbʉdi dá zohndä da zi na man sihmɛgä,” bi 'yɛ̨n'a rá hmu, bi 'yɛ̨n'a ra Jesús 'bʉ mi man na ran t'uti. Bi ma nangue'ʉ t'ɛ̨mbi hin yʉ́n sähʉ, pɛ man'da go da yʉrpʉ di manda rá ts'ɛdi Oją ʉ.
Da nu yʉn ʉnbi to'o da dɛn'na ra Cristo
25 Nɛ xʉn ngu yʉ ją'i mi tɛn bʉ 'yu ra Jesús. Nu ra Jesús bʉya, bi nyɛ̨gui nɛ bi 'yɛ̨mp'ʉ:
26 ―To'o gätho in nde da dɛngui, jatho man'da xʉn ngu da bɛ̨ngä xinda guepʉ nam bɛ̨n'a rá ta o gue rá mbe, ogue rá xisu, ogue yʉ́ t'ʉhni, o gue yʉ́ cu. Jatho man'da da bɛ̨ngä xinda guepʉ nín huɛ̨czɛhɛ. Nu'bʉ hin'na, hin da zä da dɛngui. 27 Nɛ to'o gätho hin da hyät yʉn ʉnbi, ngue i su da tho 'bʉ da dɛngui, hin da zä da dɛngä ʉ.
28 Nɛ 'bɛ gan 'yomfɛ̨nihʉ ts'ʉ 'bʉ gui hyäthʉ gui tɛngahʉ, tenguthoho n'da ran 'yohʉ 'bʉ da 'yɛ̨na da hyøh rá ngu. 29 M'bɛt'o din 'yomfɛ̨ni 'bɛ'a da 'yøt'e, nu'bʉ hin'na, ts'ʉrpʉ thoho hinga xøt'a dí jua'a rá ngu. Nu yʉ ją'i bʉya da denthoho, 30 nɛ da 'yɛ̨n'ʉ: “Nuna ran 'yohʉ bi dʉ'ma rá ngu, pɛ hinga xøt'a bi juadi,” da 'yɛ̨n'ʉ, bi 'yɛ̨n'a ra Jesús. 31 Nɛ ngutho n'da ra ts'ʉt'abi 'bʉ i 'bʉ'i 'dɛt'a mahuąhi yʉ́ dofʉi, pɛ m'bɛt'o din 'yomfɛ̨ni 'bʉ da zä din tunhui a man'da ra ts'ʉt'abi 'bʉ'i 'däte mahuąhi yʉ́ dofʉi. 32 Nɛ nu'bʉ im bɛ̨ni hingui sä da dąpi, pɛ da mbɛhna n'da rám 'bɛhni da 'yän 'bʉ da zä din hocpadahʉ.
33 Nɛ ngutho ahʉ, pɛ jatho 'bɛ gan 'yomfɛ̨nihʉ 'bʉ da zä gui 'yɛ'ts' ni pähä zɛhɛhʉ, nɛ him man guim bɛ̨mhbʉ 'bɛ'a i ja ahʉ, janangue da zä gui tɛngahʉ bʉya, bi 'yɛ̨n'a ra Jesús.
Hingui ho ra ų 'bʉ di 'bɛh rán ho
34 Nɛ man'da bi man ra Jesús, bi 'yɛ̨na:
―Nu ra ų mahyoni a, pɛ nu'bʉ di 'bɛh rán ho, hin'yʉ 'bɛ'a din hogui. 35 Nɛ nte da mbɛfi, xínga gue ra häi sä di hoqui, nɛ da mba ma bʉnt'i thoho. Guín jahʉ bʉ 'bʉ hin'yʉ nin hohʉ, bi 'yɛ̨n'a ra Jesús.