15
Ran t'uti ra dɛ'yo bim 'bɛdi
N'da ra pa, xʉn ngu yʉ hyącahäi nɛ mi'da yʉ ts'om'bäi bim pɛti bʉ, da 'yøde 'bɛ'a i man'a ra Jesús. Janangue'a nu'ʉ yʉ fariseo nɛ yʉ xänbate niją bi c'ąman'ʉ ra Jesús, nɛ bi 'yɛ̨n'ʉ:
―Hingui ho øt'na ran 'yohʉ, nguetho i yąhʉ nɛ i sihmɛhʉ yʉ ts'om'bäi, sä bi 'yɛ̨n'ʉ.
Nɛ nu'a ra Jesús bi xi'a n'da ran t'uti, nɛ bi 'yɛ̨mp'ʉ:
―Xi'bʉ n'da ran 'yohʉ i 'bʉ'a n'da ciɛnto yʉ́ dɛ'yo, nɛ xtim 'bɛ'a n'da, nɛ hønt'ʉ goho 'däte ma'dɛ'ma gʉto di 'bʉpʉ, 'bɛ'a da 'yøt'a. Ha hin da zopʉ goho 'däte ma'dɛ'ma gʉto, ngue da mba ba hon'a bim 'bɛdi gue'bʉ go bi dįni. Nɛ nu'bʉ bi dįni, da gäx rá xįxi, din johya bʉya. Da duxpʉ ja rá ngu, da zon'dʉ yʉ́ amigo, nɛ'ʉ din tøt'am'bʉihʉ, nɛ da 'yɛ̨mp'ʉ: “Dan johyahʉ ya, nguetho dá tįngä na ma dɛ'yo bim 'bɛdi,” da 'yɛ̨mp'ʉ. Ngutho bʉ mahɛ̨ts'i, ɛ̨mmɛ di johya ʉ bí 'bʉpʉ 'bʉ bi päh rán 'yomfɛ̨ni n'da ra dądits'oqui ua ja ra ximhäi. Man'da di johya nangue'a, xinda gue'ʉ mbɛ̨ni hingui dim 'bɛdi, ngue ɛ̨na hin'yʉ yʉ́ ts'oqui, bi 'yɛ̨n'a ra Jesús.
Ran t'uti n'da ra xisu bi 'bɛh rá mbɛti
Nɛ man'da ran t'uti bi man ra Jesús, bi 'yɛ̨na:
―Nɛ ximangutho n'da ra xisu mi ja 'dɛt'a yʉ́ mbɛti nɛ bi 'bɛ a n'da, pɛ 'bɛ'a hmaha da 'yøt' ra xisu bʉya. Ha hin di søc rá sibi nɛ da goc rá ngu, da hyoni gue'bʉ go bi dįni. Nɛ nu'bʉ bi dįm bʉya, da zon'dʉ yʉ́ amigo nɛ'ʉ din tøt'am'bʉihʉ, nɛ da 'yɛ̨mbi: “Dan johyahʉ nguetho dá tįngä ma mbɛti dá 'bɛcä,” da 'yɛ̨mbi. 10 Ngutho ʉ yʉ́m 'bɛhni Oją bí 'bʉpʉ mahɛ̨ts'i, ɛ̨mmɛ di johya 'bʉ bi päh rá mbʉi n'da ra ją'i ua, bi 'yɛ̨n'a ra Jesús.
Ran t'uti n'da ran 'yohʉ bi huɛ̨c rá ts'ʉnt'ʉ
11 Ra Jesús bi ma man'da ran t'uti 'bɛpʉ ní huɛ̨gahʉ Oją nɛ bi 'yɛ̨na:
―Mi 'bʉ'a n'da ran 'yohʉ yoho yʉ́ ts'ʉnt'ʉ mi 'bʉi. 12 Nu'a ná yoho rá ts'ʉnt'ʉ bi 'yɛ̨mp'a rá ta: “Dami 'dac ya 'bɛ'a guím bɛ̨ni gui soga 'bʉ gá tu,” bi 'yɛ̨mbi. Janangue nu'a ran 'yohʉ bʉya, bi unni 'bɛ'a gätho in ndepe da gohmi'ʉ yʉ́ ts'ʉnt'ʉ. 13 Mi tho'i ts'ʉ yʉ pa bʉya, bi hyąxa bin t'un'na to'o xí 'yäh ra erencia, nɛ bi mba. Bi mba n'danni ra häi, yatho, nɛ 'bexque 'dahmantho bi jua'a bi hyąts'i, nguetho bi 'yøt'e 'bɛ'a bi numanhosɛ. 14 Gätho bi juadi, xíngui ts'ʉ nte bi 'yɛgui. Nɛ guepʉ ra häi xí zøni bin ja n'da ra dąthu, nɛ xíngui ts'ʉ 'bɛ'a da zi.
15 Pɛ nubʉya bi hyon ra 'bɛfi ra ts'ʉnt'ʉ. Nɛ nu n'da ran 'yohʉ, ra mɛngu bʉ, bi xifi di jamansup yʉ́ ts'ʉdi. 16 Pɛ njon bi 'uįn'a ra ts'ʉnt'ʉ nɛ in nde da zi'a mi si yʉ ts'ʉdi, nguetho ɛ̨mmɛ tumanthuhu. 17 Nɛ nu'bʉ mi thoh yʉ pa, bin 'yomfɛ̨ni bʉya, bi bɛ̨ni: “Nubʉ ja rá ngu ma ta, mbongui thoho 'bɛ'a da zi yʉ́ 'yɛ̨hɛ, nɛ nugä dí sägä ran ʉnbi ngue hin'yʉ ga sigä ua. 18 Pɛ man'da xʉn ho 'bʉ ga pengä nɛ ga xi'a ma ta: “Nu'i ma ta'i, nugä dá øt'ä ram fɛ'ts'i nangue'e nɛ nangue Oją, 19 nɛ him man sä'be gui 'yɛ̨ngui ni ts'ʉnt'ʉgä ya. Gui 'yɛ̨ngui ni 'yɛ̨hɛthohogä ya, ga ɛ̨mbi,” bi 'yɛ̨nsɛ a ra ts'ʉnt'ʉ.
20 'Bex bi mba bʉya bi hyąx ra 'yu í mba bʉ 'bʉh rá ta. Pɛ nu'bʉ mi ts'ʉtho da zøn rá ngu, 'bex bi hyant'a rá ta ngue ba ɛ̨pʉ, nɛ ɛ̨mmɛ bin johya, bi huɛ̨c'a rá ts'ʉnt'ʉ. Bin ti'a rá ta, bin c'at'ui bʉ 'yu, bi hyʉfi nɛ bi zʉspa rá 'yogu. 21 Pɛ nu'a ra ts'ʉnt'ʉ bi xi'a rá ta: “Nugä, dá øt'ä ram fɛ'ts'i nangue'e nɛ nangue Oją. Nɛ him man sä'be gui 'yɛ̨ngui ni ts'ʉnt'ʉgä ya,” bi 'yɛ̨mbi.
22 Pɛ nu'a rá ta, bi xih yʉ́ 'yɛ̨hɛ: “Dami hethʉ ra pahni man'da xʉn ho, nɛ dami cärpahʉ n'da ram fo'yɛ rá xä, nɛ gui 'yʉrpahʉ yʉ́ zapato. 23 Nɛ ba sihʉ ra t'ʉndąni xʉn zaqui nɛ gui hyohʉ, gui hojʉ ran sihmɛ nɛ dan johyahʉ. 24 Nguetho nuna ma ts'ʉnt'ʉ tengu'bʉ bi du, pɛ nuya, tengu'bʉ bim 'bʉi mahøn'a. Bim 'bɛdi pɛ nuya dá tįn ya,” bi 'yɛ̨n'a rá ta.
Nɛ 'bex bin ja ran sihmɛ.
25 Pɛ nu'a ra 'bɛt'o ts'ʉnt'ʉ mi 'yo bʉ huąhi, nɛ nu'bʉ mi mba bʉ ja rá ngu, i øh ra 'bida nɛ ran johya mi ja bʉ ja rá ngu rá ta. 26 Nɛ nu'a, bi zohn'na n'da rá 'yɛ̨hɛ bi 'yänni: “'Bɛ'a i ja bʉ ja rá ngu ma ta,” bi 'yɛ̨mbi.
27 Nɛ nu ra 'yɛ̨hɛ bi 'yɛ̨mbi: “Nu'a nin 'yohʉ bi zøhø, nɛ ni ta bi hyo ran dąni xʉn zaqui, bi 'yøt'a n'da ran sihmɛ xʉn ndoho. Nguetho bin johya ngue ya bá penc'a nin 'yohʉ,” bi 'yɛ̨mbi.
28 Pɛ nu'a rá mbʉdi ts'ʉnt'ʉ bin cuɛ nɛ him bi nde bi yʉrpʉ mbo ra ngu. Nɛ nu'a rá ta bi bøni, bi 'yørpa ts'ɛdi da yʉrpʉ mbo. 29 Pɛ nu rá ts'ʉnt'ʉ bi 'yɛ̨mp'a: “Ɛ̨mmɛ xʉn ngu yʉ jɛya dá øt'ä ni 'bɛfi nɛ xínga n'dandį dá fɛsthoho a gá xiqui. Nɛ hin jąm'bʉ xcá 'dac'a n'da ra t'ʉchibo ngue dan sihmɛhe ma amigo. 30 Pɛ nu'bʉ go mi zø'a ni ts'ʉnt'ʉ bi juat'a ni mbɛti nɛ xʉn ts'o bi 'yøt'e, 'bex gá hyo ra t'ʉndąni xʉn zaqui,” bi 'yɛ̨mbi.
31 Pɛ nu'a rá ta bi 'yɛ̨mbi: “Pɛ ma zʉ ts'ʉnt'ʉ i, thocua thoho dí 'bʉhmi ua, nɛ gätho 'bɛ'a i jagä, gätho ni mbɛti. 32 Pɛ xʉn ho 'bɛ'a dá øt'ä nguetho nu nin 'yohʉ tengu'bʉ ya xí du nɛ i 'bʉi mahøn'a, nu'a bim 'bɛdi pɛ ya dá tįmhbʉ,” bi 'yɛ̨n'a rá ta, bi 'yɛ̨n'a rá Jesús 'bʉ mi man ran t'uti.