16
Ra nt'uti ra ngʉrpa 'yɛ̨hɛ hinga gue'a bi 'yøt'e
Nɛ xø bi ma man'da ran t'uti a ra Jesús, nɛ bi 'yɛ̨na:
―Mi 'bʉ'a n'da ra mɛmbɛti, nɛ mi si n'da rá ngʉrpa 'yɛ̨hɛ bi xifi di manda 'bɛ'a gätho i pɛ'ts'i. Pɛ bi si'a ra mɛmbɛti hingui ho øt' rá ngʉrpa 'yɛ̨hɛ nguetho i hączɛhɛ 'bɛ'a i ndesɛ. Janangue'a bi zon'na rá 'yɛ̨hɛ nɛ bi 'yɛ̨mbi: “Dá øcä hingui ho'a guí øt'e. Nuya, dami däqui hangu din thɛui ma 'bɛfi nguetho ya him man gam pɛcua,” bi 'yɛ̨mbi.
Nu'a ra 'yɛ̨hɛ bi bɛ̨m bʉya 'bɛ'a da 'yøt'e. Bi 'yɛ̨nsɛ: “Nuya him man zä dam pɛcua ya, nɛ hingui sä dam pɛh na huąhi, nɛ dí pɛ'ts' ma sä ga ätho ra mbɛti, 'bɛ'a hmaha ga øt'ya,” bi 'yɛ̨nsɛ. Bi bɛ̨m bʉya 'bɛ'a da 'yøt'e n'dahma dim 'bʉh yʉ́ amigo di zɛ 'bʉ hin'yʉ rá 'bɛfi.
Nɛ nu ra ngʉrpa 'yɛ̨hɛ bi zon'dʉ to'o i tup'a rá hmu. Nɛ bi 'yän'na n'da hangu in dupate. Nɛ bi dąti, bi 'yɛ̨na: “N'da ciɛnto dąmbot'ɛgui ra aceite dí tupi.” Nɛ nu'a ra 'yɛ̨hɛ bi 'yɛ̨mbi: “Dami ts'on ni søcuą nɛ gui 'yo't' ma'da'yo gui hyuxpʉ ngue hønt'a yote ma'dɛt'a yʉ dąmbot'ɛgui guí tupa ma hmu,” bi 'yɛ̨mbi. Nɛ xø bi 'yän'na man'da ran 'yohʉ hangu xø in dupate a. Nu'a bi dąti: “N'da ciɛnto t'ɛni ra trigo dí tupi.” Nɛ nu'a ra 'yɛ̨hɛ bi 'yɛ̨mbi: “Dami päh ni søcuą, nɛ dami hyuxpʉ goho 'däte t'ɛni thoho guí tupi.”
Nɛ nu'bʉ mi pą'a rá hmu 'bɛ'a bi 'yøt' rá 'yɛ̨hɛ, bi 'yɛ̨mbi: “Ɛ̨mmɛ guí pądi 'bɛ'a sä gui 'yøt'e ngue din jasɛ 'bɛ'a gätho gui hyoni,” bi 'yɛ̨n'a rá hmu. Nu yʉ ją'i 'bʉh ya, ɛ̨mmɛ i pądi da hyät' yʉ́ miją'ihʉ n'dahma da dąsɛ. Pɛ nu'ʉ i 'yo bʉ ja ran nɛqui, hingui pądi da 'yøt'e tengu na, bi 'yɛ̨n'a ra Jesús.
Nɛ dí xi ahʉ ngue nu ra mbɛti di ts'onba rán 'yomfɛ̨ni ʉ 'da, pɛ da zøn ra pa ngue hin te di muui a, pɛ nu ni mbɛtihʉ xʉn ho 'bʉ gui fäxhʉ yʉ ją'i, nɛ dim 'bʉh ni amigohʉ ngue 'darpʉ gním 'bʉhmbʉ bʉ mahɛ̨ts'i.
10 'Bʉ'i 'da zʉ ts'ʉtho i ja da 'yøt'e, pɛ i pądi di jamansu a, janangue'a mfądi da bądi di jamansu 'bʉ di ja xʉn ngu 'bɛ'a da 'yøt'e. Pɛ 'bʉi 'da zʉ ts'ʉtho i ja da 'yøt'e, nɛ hingui pądi di jamansu a, janangue mfądi ngue hin da bądi di jamansu 'bʉ di ja xʉn ngu 'bɛ'a da 'yøt'e. 11 Nu'bʉ hingui pądi di jamansu 'bɛ'a i ja ua ja ra ximhäi, nɛ xín da bądi di jamansu rá 'bɛfi Oją. 12 Nɛ nu'bʉ hingui pądi di jamansu a hin rá mbɛti zɛhɛ, njon da zä di un'na njuąntho rá mbɛti 'bʉ.
13 Njo'o n'da ra ją'i sä dim 'bʉ'i yoho yʉ́ hmu, nguetho nu'a n'da ra hmu hin da numanho a, nɛ nu man'da di huɛ̨c'a. Uague da 'yørpa rá 'bɛfi a n'da nɛ da zocpada bʉ rá 'bɛfi a man'da rá hmu. Ngutho n'da ra ją'i hingui sä da 'yɛ̨mbi rá hmu a Oją 'bʉ ɛ̨mmɛ di ho ra mbɛti, bi 'yɛ̨n'a ra Jesús.
14 Nu yʉ fariseo ɛ̨mmɛ di ho ra mbɛti ʉ, nɛ nu'bʉ mi 'yø'a bi man ra Jesús, bi denthoho.
15 Pɛ nu'a ra Jesús bi 'yɛ̨mp'ʉ:
―Nu ahʉ gyʉ́ fariseohʉ, guí øthʉ 'bɛ'a ní numansu ahʉ yʉ ją'i, pɛ nu Oją i pądi 'bɛ'a i ja bʉ mbo ni mbʉihʉ. Nɛ nu'ʉ gätho im bɛ̨nsɛ yʉ ją'i ngue di muui, pɛ hin te di muui bʉ na nu Oją ʉ, bi 'yɛ̨n'a ra Jesús.
Ra Jesús bi ma din thɛui ʉ yʉn t'ɛ̨di a rá ts'ɛdi Oją
16 ―Nu mam 'bɛt'o gán xähmbʉ yʉ́n t'ɛ̨di ra Moisés, nɛ gán xähmbʉ 'bɛ'a bi 'yo't' yʉ pøngahyą maya'bʉ, bi 'yɛ̨mp'ʉ. Pɛ nu ra Xuua Nxixyą bi dʉ'mi bi man ran ho ma'da'yo nɛ bi ma 'bɛpʉ ní manda rá ts'ɛdi Oją. Nɛ xʉn ngu yʉ ją'i ya i øt'ra ts'ɛdi da yʉrpʉ di manda rá ts'ɛdi Oją.
17 Pɛ madague'a, pɛ xínga n'dant'ohni dim 'bɛ'ʉ yʉn t'ɛ̨di. Nu ra ximhäi nɛ mahɛ̨ts'i da guadi, pɛ hin dim 'bɛ'ʉ yʉn t'ɛ̨di, bi 'yɛ̨n'a ra Jesús.
Ra Jesús bi ma hingui ho ran hyɛgui
18 ―Nɛ nu'a to'o da hyɛh rá xisu nɛ da zim man'da, ra 'yomt'ɛ̨ni a. Nɛ nu'a to'o da zin'a ra xisu bi thɛgui, nɛ gue'a dín 'yomt'ɛ̨ni a bʉya, bi 'yɛ̨n'a ra Jesús.
Ran t'uti ra mɛmbɛti nɛ ra hyoya í Lázaro
19 Nɛ bi ma man'da ran t'uti ra Jesús, bi 'yɛ̨na:
―Mi 'bʉ'a n'da ra mɛmbɛti nɛ mahotho rá pahni xʉm hmadi a mi he, nɛ ɛ̨mmɛ mi 'bʉmanho bʉ ja rá ngu, tengu thoho 'bʉ i ja ra ngo. 20 Nɛ i 'bʉ'a n'da ra hyoya, ɛ̨mmɛ mi sä ran ʉnbi, í Lázaro a. Nɛ gätho rá ją'i mi ja yʉ 'ya. Nɛ mi hupʉ ja rá goxthi ra mɛmbɛti, 21 ngue mim bɛ̨ni da zi 'bɛ'a da hyɛpʉ ja rá mɛxa a ra mɛmbɛti. Nɛ nu'ʉ yʉ xą'yo bi decpa yʉ́ 'ya bʉ i hudi.
22 Bi zøn ra pa bi du'a ra hyoya. Nɛ nu yʉ́m 'bɛhni Oją bi zixpʉ mahɛ̨ts'i nguepʉ 'bʉ'a ra Abraham. Mbɛjua bʉya bi du'a ra mɛmbɛti. 23 Nɛ nu'bʉ mi du'a ra mɛmbɛti bʉya, ɛ̨mmɛ bi nu ran ʉnbi bʉ bi mba.
Nɛ bi ndøts'e, bi nu yabʉ bí 'bʉ'a ra Abraham nɛ ra Lázaro 'darpʉ bí 'bʉhmi. 24 Nu ra mɛmbɛti bi mbafi, bi 'yɛ̨mp'a ra Abraham: “Nu'i mam bombøta i Abraham, dami huɛ̨gui ts'ʉ, ba pɛnhua ra Lázaro da dʉt'ra dehe rá xä, da därca ma jąni, nguetho ɛ̨mmɛ di ʉng na ra sibi i ja ua.” 25 Pɛ nu ra Abraham bi 'yɛ̨mp'a: “Nu'i, mam bom'bɛto i, dami bɛ̨n'i ts'ʉ 'bɛ'a gá 'yøt'e 'bʉ gmi 'bʉpʉ ja ra ximhäi. Gätho xʉn ho 'bɛ'a mi ja i, pɛ nu'a ra Lázaro hønt'a ran ʉnbi bi nu bʉ. Pɛ nuya din johya ua ra Lázaro ya, pɛ go hønt'a ran ʉnbi guí nu ya. 26 Nɛ man'da dí xi'i, hingui sä n'da da nɛxua da zørpʉ guí 'bʉi, nguetho i ja inde n'da ra mba'ye xʉn ndoho. Nɛ nu'i hingui sä gua nɛxpʉ guí 'bʉi gui søcua, nguetho i cot'a ra mba'ye bʉ,” bi 'yɛ̨n'a ra Abraham.
27 Nu ra mɛmbɛti xø mahøn'a bi xi'a ra Abraham: “Pɛ nu'bʉ hin da zä ba pɛnhua, pɛ gui pɛn'na ra Lázaro bʉ ja rá ngu ma ta da xi'ʉ 'bʉpʉ 'bɛ'a dí sägä. 28 Nguetho i 'bʉpʉ cʉt'a man 'yohʉ, nɛ dí ndepe nɛ'ʉ da zøm bʉ guí 'bʉhmi 'bʉ bi du, nɛ him ba ɛ̨cua ja ran ʉnbi,” bi 'yɛ̨n'a. 29 Pɛ nu ra Abraham bi 'yɛ̨mp'a: “Nubʉ 'bʉh nin 'yohʉ, i ja bʉ rám hman ra Moisés nɛ yʉ́ pøngahyą Oją, i sä da 'yøxʉ 'bɛ'a i man'ʉ.” 30 Pɛ nu ra mɛmbɛti bi 'yɛ̨n'a: “Pɛ nu'i ma ta Abraham, hinga xøt'a rám hman ra Moisés ngue da 'yø'ʉ man 'yohʉ, pɛ nu'bʉ da ndants'a n'da xʉn du ngue da xifi, da 'yø 'bʉ.” 31 Pɛ nu ra Abraham bi 'yɛ̨mbi: “Nu'bʉ hin da 'yʉrpa ra güɛnda 'bɛ'a i man ra Moisés nɛ yʉ́ pøngahyą Oją, xín da 'yʉrpa ra güɛnda 'bʉ da ndants'a n'da xʉn du,” bi 'yɛ̨n'a ra Abraham, bi 'yɛ̨n'a ra Jesús 'bʉ mi man ran t'uti.