17
Xʉn dʉxqui ra ts'oqui
Nu'a ra Jesús bi xih yʉ́ xädi, bi 'yɛ̨mp'ʉ:
―Hin'yʉ n'da ra pa hin da ts'ä a ni mbʉihʉ gue i nde di 'bɛp ahʉ gui 'yøthʉ ra ts'oqui. Pɛ ndumbʉitho da nu'a to'o di japi da 'yøt' yʉ ts'oqui rá miją'iui. Dí xi ahʉ, to'o di japi da 'yøt' ran ts'o n'da hinga na te rá mbʉi, man'da xʉn ho 'bʉ xtín thąrpa n'da ra dojʉni rá 'yʉga nɛ xtá t'ɛntpʉ ja ra deją, xinda gue'bʉ xtí japi xta 'yøt' ran ts'o a n'da hinga na te rá mbʉi. Dami jamansu 'bɛ'a guí øthʉ. Nu'bʉ 'bʉ'a n'da ni miją'ihʉ bi 'yøt'ahʉ ran ts'o, dami xihmbʉ hingui ho'a bi 'yøt'ahʉ. Nɛ nu'bʉ da 'yømanho a guí xihmbʉ, damim punbahʉ 'bʉ. Nɛ nu'bʉ yoto nidi n'dapa da 'yøt'ahʉ ran ts'o, nɛ n'dandį ngu n'dandį da 'yä ahʉ ra punbi, dami punbahʉ gätho, bi 'yɛ̨n'a ra Jesús.
Gätho xʉn hɛ̨i sä da 'yøt'a n'da 'bʉ i ɛ̨c'yɛi xʉn ho
Nu'ʉ yʉ xädi bi 'yɛ̨m bʉya:
―Grá Hmu, dami jaje ga ɛ̨c'yɛihe xʉn ho, bi 'yɛ̨mp'a ra Jesús.
Nu'a ra Jesús bi 'yɛ̨mp'ʉ:
―Madague'a ɛ̨mmɛ zʉ ts'ʉtho gui 'yɛ̨c'yɛigahʉ, tengu bʉ ni nɛqui rá hmudä ra c'u, sä gui xihmbʉ ra za 'bäcua da 'uegue dím 'bäpʉ ja ra deją nɛ da 'ueh pʉya. Hin'yʉ 'bɛ'a xʉn hɛ̨i 'bʉ gui 'yɛ̨c'yɛigahʉ, bi 'yɛ̨n'a ra Jesús.
Hin ga ɛ̨mfʉ xʉn ho dí øthʉ 'bʉ dí øthʉ'a i sijʉ
―Nu'bʉ n'da ran 'yohʉ 'bʉh rá 'yɛ̨hɛ di jamansup yʉ́ dɛ'yo uague dim pɛpʉ rá huąhi, nɛ nu'bʉ bin de bá ɛ̨pʉ ja rá ngu bʉya, ha da sifi din sihmɛ. Pɛ hin'na, pɛ da sifi di hocpa rán sihmɛ rá hmu, nɛ nu'bʉ bi niyą, ja din sihmɛ ra 'yɛ̨hɛ bʉya. Nu'a ra 'yɛ̨hɛ 'bʉ bi 'yøt' rá 'bɛfi bi xih rá hmu, hingui t'ɛ̨mbi “jamadi gá 'yørca ma 'bɛfi,” hingui t'ɛ̨mbi, ngue ya ra 'yɛ̨hɛ thoho. 10 Nɛ ngutho ahʉ 'bʉ gá 'yøthʉ rá 'bɛfi Oją, gui 'yɛ̨nthohʉ bʉya: “Hin nte dá øthe ngue dí hnumanhoje, nguetho hønt'a bi xije Oją dá øthe,” gui 'yɛ̨mhbʉ, bi 'yɛ̨n'a ra Jesús.
Ra Jesús bi hoqui 'dɛt'a yʉn 'yohʉ mí hɛ̨mb ra t'axca'ya
11 Nu'a ra Jesús 'bʉ mi 'yo bʉ ja ra 'yu ní mba Jerusalén, bi tho inde bʉ ja yʉ́n yąni yʉ xɛqui Samaria nɛ Galilea. 12 Nɛ nu'bʉ mi ts'ʉtho da yʉt'a n'da ra hnini, ba ɛ̨pʉ 'dɛt'a yʉn 'yohʉ i nde din c'athʉ ra Jesús. Gätho mi hɛ̨mb ra t'axca'ya ʉ. Nɛ nu'ʉ yʉn 'yohʉ yabʉ ts'ʉ bim 'bäi nɛ nts'ɛdi bi mbafi, bi 'yɛ̨n'ʉ:
13 ―Nu'i Jesús, grá xänbate i, dami huɛ̨gahe ts'ʉ, bi 'yɛ̨mbi.
14 Nu ra Jesús 'bʉ mi nu'ʉ bʉya, bi xi'ʉ da 'yut yʉ́ ją'i ʉ yʉ mbäją. Nɛ nu'bʉ mi mba ʉ, nu'a ra Jesús bi japi bin hoc yʉ́ ją'i bʉ ní mba. 15 Nɛ nu n'da, 'bʉ mi bądi bi zä rá ją'i, 'bex bá peng bʉ 'bäh ra Jesús nɛ nts'ɛdi bi 'yɛ̨spa Oją. 16 Bin dąnyahmu bʉ ja rá gua ra Jesús, bi 'yäp ra jamadi nguetho bi yąn'a. Nɛ nu'a, ra mɛngu Samaria a, hing rá mijudíohʉ ra Jesús. 17 Pɛ nu ra Jesús bi 'yɛ̨na:
18 ―Ha hinga gue'ʉ 'dɛt'a dá hoqui. Hapʉ i 'bʉ'ʉ mi gʉto. Ha hingui sä ba ɛ̨'ʉ 'da xtí un ra jamadi Oją. Pɛ hønna n'da ran'yohʉ hing ra judío bi bɛ̨n'a ra mate bi 'yørpa Oją, nɛ im bɛ̨nsɛ ʉ mi'da ngue ɛ̨na i pą Oją ʉ, bi 'yɛ̨na.
19 Nɛ xø bi 'yɛ̨mp'a ran 'yohʉ:
―Damim 'bäi, ní mba ya. Bin yąn'a ya nguetho gá 'yɛ̨c'yɛi gue i ja ma ts'ɛdi, bi 'yɛ̨n'a ra Jesús.
Ra Jesús bi ma 'bɛ'a di ja bʉ di manda rá ts'ɛdi Oją
20 Nu'ʉ 'da yʉ fariseo bi 'yän'na ra Jesús:
―'Bɛ'a ní pa di manda ua rá ts'ɛdi Oją, bi 'yɛ̨n'ʉ.
Nu ra Jesús bi 'yɛ̨mp'ʉ:
―Hin da fą 'bʉ bi manda rá ts'ɛdi Oją ua. 21 Hingui sä n'da da 'yɛ̨na: “Guecua di manda ua rá ts'ɛdi Oją,” xíngui sä n'da da 'yɛ̨na: “Guembʉ di manda rá ts'ɛdi Oją bʉ,” njon da zä da 'yɛ̨na, nguetho guepʉ ja ní mbʉi n'da di manda rá ts'ɛdi Oją, bi 'yɛ̨n'a ra Jesús.
22 Nɛ nubʉya, bi 'yɛ̨mp'ʉ yʉ́ xädi:
―Da zøn ra pa ɛ̨mmɛ guin ndehʉ ba pengä, nugä ngue dán ją'igä ua ja ra ximhäi. Pɛ di 'bɛtho yʉ pa ba pengä. 23 Pɛ nu'ʉ 'da da 'yɛ̨n'ahʉ: “Guecua i 'bʉcua ya,” da 'yɛ̨n'ahʉ. Nɛ nu'ʉ mi'da da 'yɛ̨n'ahʉ: “Guembʉ i 'bʉpʉ a.” Pɛ 'yo guí øhmbʉ 'bɛ'a da man'ʉ. 24 Nguetho nu'bʉ bá pengä, nugä ngue dán ją'igä ua ja ra ximhäi, di nɛqui tengu ra huɛi ngue di hyät'i gätho na ngʉni ra ximhäi. 25 Pɛ m'bɛt'o thoho ga nugä xʉn ngu ran ʉnbi, nguetho yʉ ją'i 'bʉcua ya, hin da 'yɛ̨c'yɛigui.
26 Nu'a ra pa ba pengä, nugä ngue dán ją'igä ua ja ra ximhäi, nu yʉ ją'i dim 'bʉi da 'yøt'ʉ tengu bi 'yøt' yʉ ją'i mi 'bʉhmbʉ a ra Noé. 27 Nu'ʉ yʉ pa mi 'bʉ'a ra Noé, gätho yʉ ją'i mi øt'e 'bɛ'a mi numanhosɛ, mi sihmɛ, mi mihni, nɛ mi sin yʉ́ xisu, nɛ gue'a mi øt'ʉ gätho yʉ pa gue'bʉ go mi zøn ra pa bi yʉt ra dąmbosa ra Noé. Nɛ bin dą'ye bʉya, bi go'mi gätho ra häi a ra dehe, bi du gätho ʉ yʉ ją'i mi 'bʉi. Din jabʉ da 'yøt' yʉ ją'i 'bʉ bá pengä.
28 Nɛ tengu bi 'yøt' yʉ ją'i yʉ pa mi 'bʉ'a ra Lot, nɛ ngutho da 'yøt' yʉ ją'i dim 'bʉ 'bʉ bá pengä. Gätho yʉ ją'i bi 'yøt'e 'bɛ'a mi numanhosɛ da 'yøt'e, bin sihmɛ, bim mihni, bim pä, nɛ bin täi, bi 'yøt' yʉ́ huąhi, bi hyøh yʉ́ ngu. 29 Gue'bʉ go mi zøn ra pa bi bøn ra Lot bʉ ja ra hnini Sodoma, nɛ bá cąh mahɛ̨ts'i ra sibi ma uąnspi ra azufre, bi juah ra hnini, nɛ gätho mi 'bʉpʉ bi du bʉya. 30 Nɛ din jabʉ da 'yøt' yʉ ją'i 'bʉ bi zøn ra pa gua pengä.
31 Nɛ to'o i 'bäpʉ maxøts'e ra zɛts'ąngu, hin da yʉrpʉ mbo rá ngu ngue da hyąts'i 'bɛ'a ja bʉ, da mba tho. Nɛ gätho to'o dim pɛpʉ ja rá huąhi, hin ba peng bʉ ja rá ngu. 32 Dami bɛ̨mhbʉ ts'ʉ 'bɛ'a bi 'yøt'a rá xisu ra Lot 'bʉ mi sifi da 'da'ʉ, nɛ man'da bi bɛ̨nsɛ rá ngu, nɛ gue'a í du'a bʉya. 33 Nɛ gätho to'o in nde da yąnsɛ rá te, da nu ran ʉnbi maząi a. Pɛ gätho to'o hin da bɛ̨ni da yąnsɛ rá te, din ja ra te maząi a.
34 Nu'bʉ bi zøn ra ora gua pengä, di ąpʉ yoho bʉ ja rá oi, nu'a n'da da ts'ix'a, nɛ nu'a n'da da gopʉ. 35 Nɛ nu'bʉ yoho yʉ xisu 'darpʉ i jʉni, nu'a n'da da ts'ix'a, nɛ nu'a man'da da gopʉ. 36 Nɛ nu'bʉ yoho yʉn 'yohʉ i 'yo bʉ ja yʉ́ huąhi, nu'a n'da da ts'ixa, nɛ nu'a man'da da gopʉ, nɛ hønt'a to'o da 'yɛ̨c'yɛi, da ts'its'i, bi 'yɛ̨n'a ra Jesús.
37 ―Grá Hmu, hapʉ din ja'a guím ma, bi 'yɛ̨mp'ʉ yʉ́ xädi.
―Nubʉ hapʉ di pɛti yʉ pada, gui pąhmbʉ gue di 'bom bʉ xʉn du, bi 'yɛ̨n'a ra Jesús.