18
Ran t'uti ra xisu nɛ ra zɛ'mi
N'da ra pa, bi xi'a n'da ran t'uti yʉ́ xädi ra Jesús, ra hmɛpya jatho thocua thoho din yąui Oją nɛ hin din xømbʉi da 'yädi gue'bʉ go din ja 'bɛ'a ädi. Nɛ bi 'yɛ̨na:
―Mi 'bʉ a n'da ra zɛ'mi bʉ ja n'da ra hnini, him bi numansu Oją xínga gue yʉ́ miją'ihʉ. Nɛ mi 'bʉpʉ n'da ra xisu xí du rá ndø. Nɛ thocua thoho mi søm bʉ nɛ mi äpi da mbäts'i nangue rán sʉiui i 'bʉi. Nɛ him 'be bi 'yʉrpa ra güɛnda 'bɛ'a bi man ra xisu a ra zɛ'mi. Jague'bʉ min xømbʉi nɛ bi 'yɛ̨nsɛ: “Nugä, hin dí numansu Oją, xínga gue'ʉ yʉ ją'i. Pɛ ɛ̨mmɛ di pac na ra xisu, masque ga øt'ä 'bɛ'a in nde n'dahma hin di thoqui da zøcua ngue di xuhnanyagui,” bi 'yɛ̨nsɛ ra zɛ'mi, bi 'yɛ̨n'a ra Jesús.
Nubʉya, bi 'yɛ̨mp'ʉ yʉ́ xädi:
―Dami bɛ̨mhbʉ 'bɛ'a bi 'yøt'a ra zɛ'mi. Madague ra ts'om'bäi. Dí xi ahʉ, man'da da 'yø'a Oją 'bʉ gui hyumbi gui 'yäfʉ rám fäts'i ngue yʉ́ t'ʉhni ahʉ a. Nu'a Oją hingui tø'mi 'bɛ din xømbʉizɛhɛ a. Pɛ dí xi ahʉ, 'bexque da mbäx ahʉ 'bʉ guí äfʉ rám fäts'i. Janangue'a gui 'yäfʉ Oją di zɛt'a ni mbʉihʉ, nɛ hin da du ni mbʉihʉ ngue him 'be ba pengä ua. Nɛ nu'bʉ bá pengä nugä ngue dán ją'igä ua ja ra ximhäi, ga tįn ahʉ bʉ guí ɛ̨c'yɛigahʉ, bi 'yɛ̨n'a ra Jesús.
Ran t'uti n'da ra fariseo nɛ ra hyącahäi
Nɛ xø bi xih man'da ran t'uti ʉ im bɛ̨ni xʉn hosɛ, nɛ i numan'ʉ ʉ yʉ́ miją'ihʉ. Nɛ bi 'yɛ̨na:
10 ―Yoho yʉn 'yohʉ bi mba bʉ ja ra dąniją, din yąui Oją. Nu'a n'da ra fariseo, nɛ nu'a man'da ra hyącahäi. 11 Nu'a ra fariseo, bim 'bäi nɛ bin yą, bi 'yɛ̨na: “Jamadi Oją, nguetho nugä xíngui ts'ʉ xʉn ts'o ma mbʉi, nugä hin drá siyategä, nɛ hin drá hyätegä, nɛ hin drá 'yomt'ɛ̨nigä tengu'ʉ gätho mi'da. Jamadi ngue nugä hin dí øt'ä tengu øt'na ra hyącahäi i 'bäcua. 12 Nugä ząi dí ɛ't' man sihmɛ yondį n'da semana, nɛ dí un'a ná 'dɛt'a a dí tąh pʉ ja ra niją,” sä bi 'yɛ̨n'a ra fariseo 'bʉ min yąui Oją.
13 Pɛ nu'a ra hyącahäi, n'danni ts'ʉ mi 'bäi, nɛ i su da ndøts' mahɛ̨ts'i, bi hyɛ̨'mahäi, nɛ ɛ̨mmɛ tu rá mbʉi. Nɛ bi 'yɛ̨mp'a Oją: “Ma Oją i, dín yeh ni mbʉi, nguetho drá dądits'oquigä,” bi 'yɛ̨n'a ra hyącahäi. 14 Pɛ dí xi ahʉ, nu'a ra hyącahäi ya xí punba Oją 'bʉ mi mbeng bʉ ja rá ngu. Pɛ hin'na a ra fariseo, guexta'a xʉn ts'o rá mbʉi 'bʉ mi bøm bʉ. Nguetho to'o din 'yɛ̨ts'i, gue'a dín ʉnba ʉ. Pɛ gätho to'o hin din 'yɛ̨ts'i, gue'a dí t'ɛ̨spa ʉ, bi 'yɛ̨n'a ra Jesús.
Ra Jesús bi jąp yʉ t'ʉhni
15 N'da ra pa, nu 'da yʉ ją'i bá si yʉ́ t'ʉhni bʉ 'bʉh ra Jesús ngue da mba nthädi ʉ yʉ́ t'ʉhni. Pɛ nu'bʉ mi nu'ʉ yʉ́ xädi 'bɛ'a øt' yʉ ją'i, him bi japi da ts'ix ʉ yʉ t'ʉhni bʉ 'bä'a ra hmu, bi dąmyhą thoho ʉ. 16 Pɛ nu'a ra Jesús bi zon'dʉ yʉ t'ʉhni nɛ bi 'yɛ̨mp'ʉ yʉ́ xädi:
―Dami jafʉ ba thocua ya yʉ t'ʉhni, o gadí hɛcuahʉ, nguetho gätho to'o da yʉrpʉ di manda rá ts'ɛdi Oją, jatho 'bɛ da gohi tengu n'da ra t'ʉhni. 17 Dami 'yøhmbʉ 'bɛ'a dí xi ahʉ: Jatho gui 'yøthʉ tengu'bʉ gyʉ́ t'ʉhnihʉ 'bʉ guí ɛ̨c'yɛihʉ. Nu'bʉ hin'na, hin gui cʉthʉ bʉ di manda rá ts'ɛdi Oją, bi 'yɛ̨n'a ra Jesús.
N'da ra mɛmbɛti i yąui ra Jesús
18 Nɛ nu'a n'da rá ngʉrpi yʉ judío, bi 'yän'na ra Jesús:
―Grá hogaxänbate, 'bɛ'a sä ga øt'ä ngue din jagä ra te maząi.
19 Bi dąh ra Jesús:
―Ha guím bɛ̨ni 'bɛ'a guím ma ngue guí ɛ̨ngui xʉn hogui, nguetho hønt'a Oją xʉn ho. 20 Guí pądi 'bɛ'a i mam bʉ ja yʉn t'ɛ̨di ngue i ɛ̨m bʉ: “O guí 'yomt'ɛ̨ni, o guí hodu, o guím pɛ̨, o guí man ra fɛhni, nɛ gui numansu ni ta nɛ ni mbe,” i mam bʉ, bi 'yɛ̨n'a ra Jesús.
21 Nu ran 'yohʉ bi dąti:
―Gätho dí øt'ä ʉ gue'bʉ go mán t'ʉhnigä, bi 'yɛ̨n'a ran 'yohʉ.
22 Nɛ nu'a ra Jesús'bʉ mi 'yøde 'bɛ'a bi ma, bi 'yɛ̨mp'a:
―Gadí 'bɛ'i ts'ʉ. Ní mba, gui pä gätho 'bɛ'a i ja i, nɛ gui darpa yʉ hyoya. Gua ɛ̨h pʉya, gui tɛngui. Nɛ nubʉya, xʉn ngu din ja i bʉ mahɛ̨ts'i, bi 'yɛ̨n'a ra Jesús.
23 Pɛ nu'a ran 'yohʉ 'bʉ mi 'yø'a bi man ra Jesús, ɛ̨mmɛ bi du rá mbʉi, nguetho ɛ̨mmɛ ra mɛmbɛti a. 24 Nu'a ra Jesús 'bʉ mi nu bi du rá mbʉi a ran 'yohʉ, bi 'yɛ̨na:
―Xʉn hɛ̨i yʉ mɛmbɛti da yʉrpʉ di manda rá ts'ɛdi Oją. 25 Man'da hingui hɛ̨i n'da ra camello da yʉrpʉ ja rá gu ra 'yofani, xinda gue'ʉ yʉ mɛmbɛti da yʉrpʉ di manda rá ts'ɛdi Oją, bi 'yɛ̨n'a ra Jesús.
26 Nɛ nu'ʉ yʉ ją'i 'bäpʉ bi 'yɛ̨n'ʉ:
―Pɛ nu'bʉ in jabʉ, to'o maha da zä dim pøhø 'bʉ, bi t'ɛ̨mp'a ra Jesús.
27 Nu'a ra Jesús bi dąt'ʉ:
―Nu'a Oją sä da 'yøt'a hingui sä da 'yøzɛhɛ yʉ ją'i, bi 'yɛ̨n'a ra Jesús.
28 Nu'a ra Pedro bʉya, bi 'yɛ̨mbi:
―Nugähe, gätho a mi jaje dá sohmbe nɛ dá tɛn'nahe.
29-30 Nu ra Jesús bi 'yɛ̨na:
―Guehma dí xi ahʉ, gätho to'o bi zoh rá ngu, ogue rá xisu, ogue yʉ́ cu, ogue rá ta, ogue rá mbe, ogue yʉ́ t'ʉhni, ngue bin unsɛ di manda rá ts'ɛdi Oją ʉ, Oją di unni man'da xʉn ngu xinda gue'a mí ja. Pɛ nɛ'a ra te maząi bʉya, bi 'yɛ̨n'a ra Jesús.
Xø bi ma mahøn'a rán dąte ra Jesús
31 Nu ra Jesús, bi zixpʉ ma'ueni gätho 'dɛ'mayoho yʉ́ xädi, nɛ bi 'yɛ̨mp'ʉ:
―Dami 'yøhmbʉ ya. Ga mbähä bʉ Jerusalén, nɛ din ja bʉ 'bɛ'a gätho bi man yʉ pøngahyą maya'bʉ nanguecä, ngue dán ją'igä ua ja ra ximhäi. 32 Nu yʉ ją'i di dägä bʉ ja rá ts'ɛdi ʉ hing yʉ judío, nɛ nu'ʉ da dengui, nɛ di c'ąman'ʉgui, nɛ da zoxqui. 33 Nɛ da mbɛgbä, nɛ da hyogä. Pɛ ná hyu pa bʉya ga ndants'i mahøn'a, bi 'yɛ̨n'a ra Jesús.
34 Pɛ nu'ʉ yʉ́ xädi, him bi bądi 'bɛ'a nam bøn'a bi man ra Jesús. Nguetho njo'mitho yʉ́n 'yomfɛ̨ni ʉ.
Nu'a ra Jesús bi hoc'a n'da ra xädä mi hąxta'a mi
35 Nɛ mi 'yo bʉ häntho bʉ ja ra hnini Jericó a ra Jesús, nɛ mi hupʉ nden'yu n'da zʉ xädä mi hąxta'a mí si. 36 Nɛ nu'bʉ mi 'yø'a ra xädä ngue xʉn ngu yʉ ją'i mba bʉ, bi 'yänni 'bɛ'a øt'ʉ. 37 Nɛ bi sifi mba bʉ ra Jesús ra mɛngu Nazaret. 38 Nɛ nu'a ra xädä bʉya, nts'ɛdi bi mbafi, bi 'yɛ̨na:
―Nu'i gra Jesús, rám bom'bɛto i ra David, dami huɛ̨gui ts'ʉ.
39 Nɛ nu'ʉ yʉ ją'i mi 'bäpʉ, bi xifi din hɛ̨. Pɛ madague him mi ndepe din yą, pɛ man'da nts'ɛdi bi mbafi, bi 'yɛ̨na:
―Gra Jesús, rám bom'bɛto i ra David, dami huɛ̨gui ts'ʉ.
40 Nu'a ra Jesús bim 'bäh pʉya nɛ bi manda ba ts'inba a ra xädä. Nɛ nu'bʉ mim 'bähmi ra Jesús a ra xädä, bi 'yän'na ra Jesús bʉya:
41 ―'Bɛ'a guí nde ga øt'a'i, bi 'yɛ̨mbi.
Nɛ nu ra xädä bi dąti:
―Dín nde ga nu ran nɛqui.
42 ―Sä guin nu ya, bi zä ni dä nguetho gá 'yɛ̨c'yɛi i ja ma ts'ɛdi, bi 'yɛ̨mp'a ra Jesús.
43 'Bex bi zä bi nu ran nɛqui rá dä bʉya. Nɛ bi dɛn'na ra Jesús. Bi 'yɛ̨spa Oją bʉ ní mba. Nɛ'ʉ gätho yʉ ją'i mi 'bʉpʉ, bi 'yɛ̨spa Oją bʉya.