3
Bi nhwëgagihu̱ ar pumbate
Bemba ya ku da ꞌyo̱ta ya nza̱ya̱ ne ya tsꞌu̱tꞌwi, da ꞌyo̱ta nöꞌö nsipabi, ne di netho da ꞌyo̱tꞌa gatho nöꞌö xiñho.
Hinda ñömañꞌu̱ maꞌra, hinda ntunkwi yá ñꞌohu̱, mahyoni da me̱ꞌsa ar mhöte ne da numañho gatho nu maꞌra.
Ngetho nuju̱ nꞌehe, mamꞌe̱tꞌo te gatho ndi benthu̱, hinge ndi o̱thu̱ Jö, ndi mꞌe̱thohu̱ ha ya tsꞌoki. Ya tsꞌomfeni mi jakagihu̱ nga o̱thu̱ gatho nöꞌö mi neꞌö. Ndi ꞌbu̱hu̱ har tsꞌomꞌu̱i, ndi hyo̱kwabihu̱ nöꞌö te pe̱ꞌsa maꞌra, ndar ñꞌu̱tsatehu̱, nꞌa ngu nꞌa ndi ñꞌu̱tsahu̱.
Ha núꞌmu̱ mi nheki ár nhwëki Jö ma Po̱ho̱tehu̱, ne bi utwa ár mhöte ya meximha̱i,
bi po̱kagihu̱, mödi hinge ndi o̱thu̱ ar ñho. Bi po̱kagihu̱ ngetho xa döta ár nhwëki. Bi xu̱gagihu̱ ma tsꞌokihu̱ ne njapꞌu̱ da mꞌu̱hu̱ manꞌagi, ne hár Hñö Jö bi ꞌrakagihu̱ nꞌar ꞌraꞌyo mꞌu̱i.
Jö ba pe̱nkagihu̱ ár Hñö, ne bi gobgathogihu̱ ár tsꞌe̱di, ngetho da ñꞌemu̱ihu̱ ar tsi Hmu Hesukristo togo bi po̱kagihu̱.
Bi hwëgagihu̱ da thanju̱ hinte ma tsꞌoki di tuhu̱, ne di to̱ꞌmhu̱pya ar te hiñhamꞌu̱ da götsꞌi, ngu to̱ꞌmi da tꞌumba yá ñho nꞌar tꞌu̱.
Majöni nunar mhönu̱ di xiꞌi. Jange xa gi xipa ya ku, ne njapꞌu̱ gatho nuꞌu̱ xi ñꞌemu̱i Jö, da umba yá mu̱i da ꞌyo̱tꞌa nöꞌö xiñho, gehyu̱ da ma̱xa gatho da ꞌñepabi nöꞌö xiñho.
Yo ma gi ntsa̱hñökiwi nuꞌu̱ xi ꞌbe̱ yá mfeni ne no̱ñꞌu̱ yá pale mamꞌe̱tꞌo. Yo ma gi ntsa̱wi, hingi nto̱xkwi nuꞌu̱ no̱mba yá ꞌbe̱pate ar Moise, ngetho hinte mañho, ne hinte gi ju̱ju̱.
10 Nöꞌö ar ñꞌo̱ho̱ ꞌweka ya ku, nuꞌmu̱ xka zofo yoꞌgi ne hingi o̱de, ꞌye̱nga har nijö.
11 Ngetho gi pödi nunar ñꞌo̱ho̱ꞌö xi hye̱pꞌu̱ nöꞌö majöni ne o̱tꞌa ar tsꞌoki, zo̱ ár da̱ ñho̱tꞌa ar tsibi.
Ar Pablo xipase̱ teme da ꞌyo̱tꞌa ar Tito
12 Núꞌmu̱ xka pe̱ñꞌapꞌu̱ ar ku Artemas wa ar ku Tikiko, já gi ꞌñehnu̱ ngutꞌa Nikopolis ne ga nthe̱winu̱, ngetho xta beni ma ga ꞌbu̱hnu̱ nuya pa ya tse̱.
13 Fa̱xa ar ku Sena nöꞌö pötwa yá ꞌbe̱pate ya ndö, ne ar ku Polo. Fa̱tsꞌi da mengi da ne yá ꞌñu, ne hinte da kꞌatꞌwi.
14 Uta njapꞌu̱ ya ku da bödi da ꞌyo̱tꞌwa nꞌar ñho nuꞌu̱ thor kꞌatꞌi, ne hinda mꞌu̱tho hindi pödi da ꞌyo̱tꞌa nꞌar ñho.
Ar Pablo edi ya gamfi ne a̱pa Jö da ma̱tsꞌi
15 Pe̱ñꞌa nze̱ngwa gatho ya ku ꞌbu̱kwa. Ze̱ngwagihepꞌu̱ nuya gamfi mökagihe. Ar tsi Dada da hwëkꞌahu̱ yá ñho gi gathohu̱. Dá njapꞌu̱.