2 João
1
Tyakekohatiyenae nityohalitira xaxikala babera hatya ohiro noxiyakawalihalo ana, ityaninae xoaha ana. Nawaiyetita xiso. Maisa natyo taita xini nawaiyetita xiso, tyotya iraiti aliterexe xema tyaoniterenae tehitiya awaiyetita xiso. Wawaiyetita xiso iraiti aliterexe tyaonitere wihiye hiyeta. Hatyo atyo ite tyaoneta mene wihiye. Maika Wexe Enore, Ityani Jesus Cristo kaxaikone, xairakoaneharera, mehexaikoharene tyaona wikakoa, aliterexe, exahe xawaiyetyati xoaha kakoa.
Aliterexe Exahe Xawaiyetyati
Nasema haiyaharenae hityaninae iraiti aliterexe aokitere akereta tyaonitere hoka nihalahare. Wexe Enore aokitere akereta tyaonahitaha. Kalikini nirae hihiye, nohinaehalo, noxiyakawalihalo. Maika haiyanai kakoa wawaiyetya kakoa. Maisa atyo waitare xaotyakiye xini naxairaita. Hetati xowakiyata wikaxaotyakisakehenere hareta atyo. Nikare xawaiyetyati atyo Enore xaotyakiraho tyakekotyaka. Hetatita xasemehenere akereta, exe atyo Enore xaotyakiraho: heko xawaiyetyakakoa.
Kahare maoseratyaliyenae tyaonita halitinae koni. Hoka Jesus Cristo atyo maisa haliti kaiserehare xini aokahitaha. Xala xamani atyo nikare tyaonita hoka maoseraita, Enore Kalorexe Aohenere nahalakoahare atyo. Xirihare xisaona hoka maisa koxaka hateniti xisomehenere mitita hoka kalore kaxekaka xomana xihatene nahalakoa.
Xala xamani atyo maisa Enore Kalorexe Aohenere xaotyakira xema tyaonita hoka hatyo xahexe tyaonita, maisa atyo Enore kakoare xini. Hoka xala xamani atyo exe xaotyakiye xema tyaonita hoka Enore kakoare, Ityani kakoare atyo.
10 Maika hatya kaokehena xomana hoka maisa Cristo xaotyakira kakoare xini hoka awa atyo xihanako xaisoakisene. Awa atyo xexa hekoti: “Maika himehexaikohare hisaona”. 11 Hiyaiya, xala xamani atyo emehexaikoharene aoka hoka hatyo atyo ihinaehare, iniyalahare nomaseharene hatya.
Iraitinae Miyane
12 Kahare xoalini hare niraini xihiye niyahare, xakore hoka maisaiya atyo naxairaitene xomana baberanekoa. Ite notyoa nowaiyehetehena xiso hoka xiháre hiyeta nirae. Nikare ite hoka masakare wihalahare.
13 Hihinaehalo Enore haomanere aohenere ityaninae haxakaisakeheta aoka.