3 João
1
Tyakekohatiyenae nityohalitira xaxikala Gaio anere. Hawaiyeta kaiserehare nomani, Gaio.
Nohinaehare, noxiyakawali, niraexaita Enore hiye hitahi, waiye hisaona, exahe hikinatere hisaona maheta, Enore koamaniya waiye hisaonitere akereta. Wihinaehare haiyaharenae kaoka nomani hoka xakaiha hitahi nohiye. Heko iraiti aliterexe xema taita hisaonita aokaha. Nasemene hoka nihalahare hamoka. Nasema nityaninae nawenane heko iraiti aliterexe aokitere akereta hoka masakare nihalahare.
Gaio Xaixakerityaka
Noxiyakawali, nohinaehare, heko waiye hamokita wihinaeharenae, exahe hahotyaliharenae hoka. Nikare hoka waiye kaiserehare. Aliyere tyakekohatiyenae hiye xakaihahitaha waiye hamokahiterene tahi. Maika hakahinaetya nikare kaokiterenae hoka waiye jiyehenahitiyaha hinalita Enore awaiyetitere akereta. Hiyaiya, koxaka xane Cristo ana hakahitaha. Maisa matyakekoneharenae kahinaetyahene aokareha. Hiyeta hoka wiso tyakekohatiyenaeya maisa wimakahinaerahitene. Nikare ite hoka wiso tehitiya ehateneha Iraiti Waiyexe xakaisaka hiye wakahinaetyahene.
Diótrefes, Demétrio Xoaha
Naxairatya inira hatya baberane tyakekohatiyenae ana. Xakore hoka Diótrefes maisa naxairahenere semaxematya aokowita. Kasani kalorexe tyaona aokowita hoka. 10 Hiyeta hoka nali ite nokaokihena hoka nirae ekakoa tyotya tyomitere harenae tahi. Ewaxirahare iraeta wiyaokaka, maoseraita harenae. Exahe tehitiya hoka maisa hatyo harenae taita tyomare. Wihinaeharenae tehitiya kaokehena hoka maisa waiye mokarahene. Xala xamaniya waiye mokahene hahanako aokowi hoka xahohisakoatyakalati hanakota aihikoahitita hatyo waiye moka akaiterenae.
11 Nohinaehare, noxiyakawali, maika waiyexe taita hisoma, awa atyo xoare xamani maisa waiyexe hoka hatyo hisoma. Xala xamani atyo waiyexe tyomita hoka Enore anere atyo hoka xala xamani atyo maisa waiyexe tyomare hoka maisa atyo Enore xema tyaonare.
12 Tyotyaha Demétrio tahi iraetaha. Hatyo atyo waiye aokaha. Aliterexe aokitere akereta tyaonita. Exahe womana hoka waiyeta tehitiya. Wiraeterenae atyo aliterexe taita, hatyohare atyo waiyekehalakita homana.
Tyawaxati Miyane
13 Hekota kahare xoalini hare noxakaini niyahare hihiye, hoka maisaiya atyo naxairatitene homana. 14 Kala ite haxeroreta nowaiyeheta hiso hoka wihárenae hiyeta wirae kakoa.
15 Maika waiye himehexaikohare hisaona. Tyotya hihinaeharenae haxakaisakeheta aoka hihiye. Maika tyotya wihinaeharenae hiye hiyakaiheta natyo.