Chớiq Alang Cơiq Dyôn Ticuoi
Hê-brơ
Parnai Cato
Uráq ndô ticuoi taran cơiq alang máh ticuoi Hê-brơ (ticuoi Isa-ra-el) ndon khoiq tin Yê-su. Lớiq bôn nnáu chom nốh ticuoi ndon taran uráq ndô, ma án taran sám 64 tớq 68 cumo vít Yê-su carnian. Ndóng ngki ngai táq dieiq arức lư máh ticuoi tin Yê-su, tingôi bôn ticuoi lớiq ính tin nnáng. Uráq ndô khêr nha-án dyôn tin khớm lư loi, alứng tông Yê-su táp la Acái Yang Arbang-pilŏ́ng.
Uráq ndô tông te pe nốh pưt te Yê-su Crit la idô: Mui, Yê-su la Acái Yang Arbang-pilŏ́ng ndon tumống níc-níc. Án peh A-ám án, alứng án chiuq tanhir cứp nốh dieiq arức. Án bôn chức pưt hơn te máh ticuoi tang ngcang Yang Arbang-pilŏ́ng, te máh tarneng Yang Arbang-pilŏ́ng, alứng te Môi-se. Bar, Yê-su la ticuoi teng rit sang níc-níc, alứng bôn chức pưt hơn te máh ticuoi teng rit sang cannŏ́h. Pe, nưm Yê-su táp têq choi tamống nhéq máh ticuoi tin dyôn têq vít te callong luaih alứng callong cuchet. Yê-su dyôn callong tumống níc-níc.
Tớq phê mui chít la mui ngai tông te máh ticuoi ndon tin Yang Arbang-pilŏ́ng khớm lư. Alứng ngai tông idô hơ: Lớiq bôn nnáu têq táq dyôn bui cannính Yang Arbang-pilŏ́ng, khán lớiq tin.
1
Yang Arbang-pilŏ́ng Tông Nhơ Acái Án
Te inớh Yang Arbang-pilŏ́ng tông achúc achiac he a-ưi chư alứng a-ưi nốh nhơ ticuoi tang ngcang án. Ma tớq pang talloiq ndô, án tông he nhơ Acái án táp. Án dyôn Acái án ưlla nhéq máh nốh, alứng nhơ te Acái, án teng cứp nốh tớq pilŏ́ng alứng cuteq. Acái ngki apáh chức ang-ưr te Yang Arbang-pilŏ́ng. Án muchứng tháng Yang Arbang-pilŏ́ng, alứng cứp nốh ndon cơt tớq cuteq ndô yôl bôn níc, la co nhơ te parnai Acái Yang Arbang-pilŏ́ng. Cua án táq dyôn práh mít cannính ticuoi na án pupít máh luaih nha-án, dyơ án sớr lieh nga pilŏ́ng alứng ticu pa atớm Yang Arbang-pilŏ́ng ndon Puo sút pưt lư.
Acái Yang Arbang-pilŏ́ng Pưt Hơn Te Tarneng Án
Acái Yang Arbang-pilŏ́ng la pưt hơn te tarneng án, muchứng nốh ngai dŏq án la ŏ hơn te ngai dŏq nốh tarneng. Lớiq bôn tarneng mmo Yang Arbang-pilŏ́ng ngin idô:
“Mái la Acái cư.
Ingái ndô cư lư cơt A-ám mái.”
Alứng Yang Arbang-pilŏ́ng lớiq tông te tarneng mmo idô:
“Cư la A-ám án. Án la Acái cư.” 1:5 Cứh Ayô 2:7
Ma ndóng Yang Arbang-pilŏ́ng ính dyôn Acái pông án tớq nga cuteq ndô, án tông idô:
“Nhéq tưh tarneng cóq sang tám Acái ngki.” 1:6 Patáp Lieh 32:43
Alứng Yang Arbang-pilŏ́ng tông te tarneng án idô:
“Án dyôn tarneng án cơt arớq cuyiel,
alứng án dyôn nha-án ndon táq arnáq án cơt arớq palla uih.” 1:7 Cứh Ayô 104:4
Ma Yang Arbang-pilŏ́ng tông te Acái án idô:
“Yang Arbang-pilŏ́ng ơi, sút pang lang dơi la mái táp sút!
Mái cơt sút tinớng ŏ lư.
Mái amoih máh nốh tinớng ŏ.
Ma mái a-ính máh nốh saq.
Co iki, Yang Arbang-pilŏ́ng la Yang mái,
án rêh mái alứng dyôn mái bôn callong bún
hơn nhéq te máh yớu mái.” 1:9 Cứh Ayô 6-7
10 Alứng Yang Arbang-pilŏ́ng tông te Acái án loi idô:
“Ưlla ơi! Te tôm lư mái teng cúc cuteq ndô,
alứng pilŏ́ng la ati mái táp teng.
11 Pilŏ́ng cuteq urớh cơt pít,
ma mái lớiq nai pít.
Pilŏ́ng cuteq cơt arlóh arớq tampớc anhoh.
12 Dyơ mái pien pilŏ́ng cuteq
arớq ngai pien táh au anhoh.
Ma mái lớiq nai tarpien,
alứng pang mái la yôl níc.” 1:12 Cứh Ayô 102:25-27
13 Yang Arbang-pilŏ́ng lớiq nai tông tarneng mmo idô:
“Mái ticu pa atớm cư
tingôi ingái mmo cư dyôn ticuoi picon mái,
át tadưp allang dyưng mái, cơt sol mái.” 1:13 Cứh Ayô 110:1
14 Khán iki, máh tarneng ngki la amớh? Tarneng ngki la yang ndon táq arnáq dyôn Yang Arbang-pilŏ́ng; dyơ án yua tarneng ngki pôq tarchoi máh ticuoi ndon ráp callong choi tamống.

1:5 1:5 Cứh Ayô 2:7

1:6 1:6 Patáp Lieh 32:43

1:7 1:7 Cứh Ayô 104:4

1:9 1:9 Cứh Ayô 6-7

1:12 1:12 Cứh Ayô 102:25-27

1:13 1:13 Cứh Ayô 110:1