Chớiq Alang Phau-lô Taran
Cơiq Dyôn
Phi-lamôn
Parnai Cato
Phau-lô taran chớiq alang ndô cơiq alang Phi-lamôn, sám 63 cumo vít Yê-su carnian. Phi-lamôn la ticuoi tin te vel Cô-lusê, alứng nốh arnŏ́ng án tanghô lư. Tớq dúng án bôn munáq ticuoi sol, nốh Ô-nasim ndon khoiq lúh te ticuoi ưlla. Ô-nasim bôn tumúh Phau-lô tớq coq tôt, dyơ Phau-lô cato Ô-nasim parnai ŏ te Yang Arbang-pilŏ́ng, alứng Ô-nasim mot tin tưi. Alứng Ô-nasim choi Phau-lô a-ưi nốh. Chớiq alang ndô Phau-lô cơiq dyôn Phi-lamôn dŏq khêr án, seq án táh luaih Ô-nasim, alứng seq án ráp lieh Ô-nasim cơt arớq em ai án bôm.
1
Cư Phau-lô taran parnai alang ndô cơiq alang yớu cư Phi-lamôn ndon táq arnáq Yang Arbang-pilŏ́ng munơi alứng cư. Hoi-ndô cư át tôt, co tian cư cato parnai ŏ te Yê-su Crit. Ti-muthê la em ai he, án cơiq parnai alang nga mái tưi. He ính carhanh tưi em ơi he nốh Aphie, alứng Archip ndon catóng lư táq arnáq Yê-su Crit munơi alứng cư. Alứng he ính carhanh top tin Yê-su ndon rum sang tớq dúng mái. Seq Yang Arbang-pilŏ́ng A-ám he, alứng Yê-su Crit Ưlla he, choi mat inha alứng dyôn inha át bánh suanh ien ŏ níc.
Phi-lamôn Tin Yê-su Alứng Amoih Yớu
Tớq cư cớu, cư seq Yang Arbang-pilŏ́ng choi níc mái, alứng cư si-ơn Yang Arbang-pilŏ́ng khoiq choi mái. Co cư khoiq sáng ngai táq-ntêr mái tin Yê-su Ưlla he khớm lư, alứng mái amoih nhéq máh ticuoi ndon tin án. He bôn mui mít la co he tin Yê-su. Iki cư cớu seq Yang Arbang-pilŏ́ng dyôn mái chom arlớih te callong ŏ án ính dyôn he, co he át mui mít níc alứng Crit. Ai ơi, cư sáng êm lư te arnáq mái bôn mít amoih nhéq máh ticuoi. Alứng nha-án ndon khoiq tin Yê-su cơt práih pruaih lieh la co nhơ mái choi nha-án. Callong ngki khêr mít cannính cư.
Phau-lô Choi Ô-nasim
Co iki, nhơ Crit dyôn cư bôn chức tớq top tin, cư têq yua mái cóq mái táq ŏ ada Ô-nasim, án ndon cơt sol mái te hoi-nsuoi. Ma co Yang Arbang-pilŏ́ng dyôn he bôn callong amoih, co iki cư seq te mái. Cư la Phau-lô. Cư la ticuoi khoiq ieuq, alứng hoi-ndô cư át tôt co tian cư cato parnai ŏ te Yê-su Crit. 10 Cư seq mái táq ŏ ada Ô-nasim. Seq mái amoih án. Co án la arớq acái cư, alứng cư la arớq a-ám án. Án tin Yê-su la co nhơ cư khoiq cato án parnai ŏ te Yê-su Crit ndóng cư át tớq coq tôt. 11 Te nsuoi án lớiq bôn cơt tarnáp amớh dyôn mái. Ma hoi-ndô án cơt tarnáp a-ưi lư dyôn mái alứng dyôn cư tưi.
12 Hoi-ndô cư yua án chô lieh nga mái. Ndóng án tớq nga mái, la arớq mít cannính cư tớq nga mái tưi, co cư amoih lư án. 13 Te nsuoi cư parngíh ính án át choi cư tớq ntúq ndô, co cư yôl át tớq coq tôt la co tian cư cato parnai ŏ te Yê-su Crit. Cư chom mái bôn mít cannính ính choi cư, alứng cư parngíh Ô-nasim têq choi cư tang mái. 14 Ma cư lớiq ính táq iki, alứng cư lớiq ính patot mái cóq táq, khán mái iyốh sŏ́ng. Arnáq amớh mái ính choi cư, cư ính arnáq ngki ngốh te mít cannính mái. 15 Dáh lơ Ô-nasim ngốh muhoi sớng te mái, dŏq urớh án bôn át níc alứng mái. 16 Hoi-ndô án lớiq bôn cơt nnáng ticuoi sol, ma án cơt ŏ hơn te ticuoi sol loi, la án cơt arớq em ai he ndon he amoih lư, co án khoiq tin Yê-su tưi. Án khoiq táq ŏ lư a cư, ma urớh án táq ŏ hơn te ngki loi a mái arớq ticuoi sol alứng arớq em ai tớq top tin Ưlla he.
17 Khán mái náp cư la ticuoi artoi lư alứng mái, ngki cư seq mái ráp pasôl Ô-nasim, la arớq mái ráp pasôl cư tưi. 18 Khán án táq luaih amớh ada mái, lớiq la tu mái, cóq mái ngiaih nhéq callong ngki dyôn cư chom. 19 Cư Phau-lô, lư ati cư táp taran parnai ndô. Cư lư culieh lieh máh nốh amớh Ô-nasim khoiq tu mái. Ma cư ính mái ayư tưi, mái khoiq tu cư; mái bôn tumống níc-níc la co nhơ cư khoiq cato mái parnai ŏ te Yê-su. 20 Iki ai ơi, cư seq mái choi hơ te callong ndô, co mái amoih Ưlla he. Cóq mái táq dyôn cư sáng práih pruaih lieh, co he bôn mui mít alứng Crit. 21 Ndóng cư taran parnai alang ndô, cư chom simớt, mái cammáng parnai cư, alứng mái táq clưi te parnai cư seq mái táq.
Phau-lô Ính Pôq Alang Phi-lamôn
22 Ma hơn te ngki loi, cư seq mái thuan dŏq ntúq dyôn cư bíq. Cư ngcong Yang Arbang-pilŏ́ng dyôn cư bôn tớq nga inha, co inha khoiq cớu seq a-ưi dyôn cư.
23 Yớu cư Ê-phapra cơiq parnai alang inha tưi. Án át tớq coq tôt munơi alứng cư, la co tian án táq arnáq Yê-su Crit tưi. 24 Alứng bôn puan náq yớu cannŏ́h loi ính carhanh inha tưi. Puan náq ngki nốh idô: Mac, Ari-tac, Dê-ma, alứng Luca. Nha-án táq arnáq munơi alứng cư.
25 Cư seq callong choi mat te Yê-su Crit Ưlla he, át tớq arvai inha.