3
Parnai Patáp Dyôn Top Tin
Cóq mái anhác máh ticuoi tin dyôn nha-án peh máh ticuoi sút tớq pang ndô, alứng sŏ́ng ính táq cứp arnáq ŏ. Ticuoi tin cóq êq u saq ticuoi cannŏ́h. Ma cóq nha-án át artoi, bôn mít khun, alứng bôn mít lambŏt ada cứp náq ticuoi.
Te nsuoi he la ticuoi achơ tưi. He lớiq peh, ma he cammáng níc parnai ngai tarthu. Iki he cơt arớq ticuoi sol dyôn arnáq saq, alứng sáng bui lư táq pôq tớq arnáq lớiq ŏ. He tar-uan, he i-ôiq camíq. Khán ngai a-ính he, he a-ính lieh ngai. Ma tớq ingái Yang Arbang-pilŏ́ng apáh dyôn he chom án sruiq táq he, amoih he, alứng inh choi tamống he. Iki án lư choi tamống he, ma tới co he táq arnáq tinớng ŏ. Án choi tamống he la co án sáng sruiq táq. Án táh luaih dyôn he la co nhơ Arvai án arau mít cannính he dyôn cơt práh. Alứng án dyôn he bôn mít tamme loi, la arớq he mbơiq carnian lieh. Yang Arbang-pilŏ́ng dyôn he bôn Arvai án tingôi clưi cliei, nhơ te Yê-su Crit ndon choi tamống he. Co nhơ Yê-su Crit choi mat he, iki he cơt tinớng ŏ chứng mát Yang Arbang-pilŏ́ng. Alứng Yang Arbang-pilŏ́ng dyôn he chúng tưi máh mun án khoiq thuan dŏq dyôn máh acái án, la callong ngcong têq bôn tumống níc-níc.
Máh parnai ndô la piaiq lư. Cư ính mái cato níc parnai ndô dyôn máh ticuoi tin, dŏq nha-án parngíh ính táq nưm arnáq ŏ sớng. Máh parnai ndô bôn tarnáp lư, alứng têq choi nhéq tưh ticuoi. Cư ính mái viar yông te arnáq tarmien te máh nốh achơ, te chớiq ngai taran máh nốh achúc achiac, alứng te arnáq tarluaih te phep rit Isa-ra-el. Khán tarmien co tian te callong ndô, ngki lớiq bôn tarnáp amớh. 10 Khán bôn ngai te top inha ính mot payáh top inha dyôn cơt top két loi, cóq mái dyŏq ticuoi ngki bar chư. Vít ngki, khán án yôl táq níc arớq iki, cóq mái chuih angốh án. 11 Têq mái chom ticuoi arớq iki bôn mít cóc alứng luaih. Arnáq án táq tíq cháq án bôm.
Parnai Patáp Cannŏ́h Dyôn Titô
12 Tớq cư yua A-tama lớiq la Ti-chacơ tớq nga mái, cư ính mái catóng tớq nga cư nga vel Nacô-buli. Cư ính át tớq vel ngki tingôi nhéq kisái ngngiat. 13 Alứng cư seq mái catóng choi Sê-na alứng A-blô. Sê-na la ticuoi tarchoi tartông parnai te phep rit. Crơng amớh nha-án ớq dŏq pôq na carna, cư seq mái choi nha-án bôn máh crơng ngki. 14 Cóq mái tông máh ticuoi tớq top tin dyôn catóng táq níc arnáq ŏ, dŏq têq bôn khám tớc khám cha, alứng dŏq nha-án lớiq cơt ticuoi ớq tarnáp.
15 Cứp náq ticuoi ndon át alứng cư cơiq parnai alang mái. Seq mái carbánh carsuanh máh yớu ndon tin muchứng he. Cư seq Yang Arbang-pilŏ́ng choi mat nhéq máh inha.