16
Yê-su Tumống Lieh
(Mathie 28:1-8; Luca 24:1-12; Yon 20:1-10)
Vít ingái angô, Mari te vel Mac-dala, Mari a-i Yacơ alứng Salô-mê, dông crơng thum ính cacháq tớq cumuiq Yê-su. Ingái mui tớq tún ngki, tớq ang iláih, mát pandang mbơiq ngốh, nha-án tớq nga ping. Nha-án munáq plốh munáq idô: “Nnáu ính vih búl te ngáh ping dyôn he?”
Búl ngki pưt lư. Ma tư nha-án tingưi me, nha-án hôm búl khoiq ngai vih dyơ. Nha-án mot tớq ping, nha-án hôm munáq conh bánh sứp au thor clŏq, ticu pa atớm tớq ntúq ngki. Iki nha-án sáng adáh lư.
Ma conh ngki tông nha-án idô: “Inha êq adáh. Cư chom inha suo Yê-su te vel Na-saret, án ndon ngai téh tớq along calláng. Án lớiq át nnáng tớq ntúq ndô. Án tumống lieh dyơ. Inha me ntúq ngai dŏq án. Dyơ inha chô táq-ntêr dyôn top rian te Yê-su alứng Phi-er chom idô: ‘Yê-su pôq nsuoi inha nga vúng Ca-lilê. Inha pôq tuki, inha lư tumúh án arớq án khoiq tông inha te nsuoi dyơ.’ ”
Iki mu cán ngki lúh ngốh te ping. Nha-án sáng dut alứng dyandyír, co sáng adáh lư. Nha-án lớiq dáh táq-ntêr dyôn ticuoi cannŏ́h chom, co nha-án sáng chếq lư.
Mari Te Vel Mac-dala Tumúh Lieh Yê-su
(Mathie 28:9-10; Yon 20:11-18)
Ingái mui tớq tún ngki, Yê-su yôr tumống lieh te cuchet. Iláih ngki yôl cláih lư, án pôq apáh cháq án dyôn Mari te vel Mac-dala hôm. Mari la ticuoi ndon án khoiq chuih angốh tupul náq yang saq te nsuoi. 10 Dyơ Mari pôq táq-ntêr dyôn top rian te Yê-su chom tưi te arnáq án khoiq hôm. Ma top rian te Yê-su át nhiem alứng sáng anguaq. 11 Tư nha-án sáng Mari táq-ntêr: Yê-su khoiq tumống lieh alứng án khoiq hôm Yê-su. Ma nha-án lớiq tin parnai án.
Yê-su Tumúh Bar Náq Pôq Tớq Carna
(Luca 24:13-35)
12 Cua ngki bôn bar náq conh te top Yê-su ngốh te vel Yaru-salem. Yê-su apáh cháq án cơt armaiq ndái dyôn bar náq ngki hôm. 13 Bar náq ngki chô táq-ntêr dyôn top rian te Yê-su chom nha-án khoiq hôm Yê-su. Ma top ngki lớiq tin sa parnai nha-án táq-ntêr.
Yê-su Apáh Top Rian Te Án Hôm
(Mathie 28:16-20; Luca 24:36-49; Yon 20:19-23; Arnáq Táq 1:6-8)
14 Tatun loi, Yê-su apáh cháq án dyôn top mui chít la mui náq hôm ndóng nha-án chón chicha. Án tíq nha-án co nha-án bôn mít cớng, alứng lớiq tin ticuoi ndon khoiq hôm án bôn tumống lieh. 15 Án yua nha-án idô: “Inha pôq nga cứp cruong tớq cúc cuteq ndô, alứng cato dyôn nhéq tưh ticuoi chom tưi parnai ŏ te cư. 16 Ticuoi mmo tin cư alứng ráp táq tíc na dơq, cư lư choi tamống ticuoi ngki. Ma ticuoi mmo lớiq tin cư, ticuoi ngki cóq chiuq tôt bôm. 17-18 Máh ticuoi ndon lư tin cư, nha-án têq táq arnáq sileh idô: Nhơ nốh cư, nha-án rap chuih angốh yang saq; nha-án chom táq-ntêr cang ndái; nha-án têq kéu cusánh bôn pih, ma lớiq cơt amớh; nha-án ngoiq crơng bol, ma lớiq bol; alứng nha-án capơiq tớq ticuoi a-ái têq cơt bánh.”
Yê-su Sớr Lieh Nga Pilŏ́ng
(Luca 24:50-53; Arnáq Táq 1:9-11)
19 Cua Yê-su tông iki, Yang Arbang-pilŏ́ng asớr án nga pilŏ́ng, alứng án ticu pa atớm Yang Arbang-pilŏ́ng. 20 Dyơ top rian te Yê-su pôq cato níc parnai ŏ te Yê-su. Alứng Yang Arbang-pilŏ́ng dyôn nha-án bôn chức têq táq arnáq sileh. Co iki ticuoi têq chom arlớih lư parnai nha-án cato la parnai lư piaiq.