Luca
Taran Parnai Ŏ Te Yê-su Crit
Parnai Cato
Luca la yớu ndon pôq munơi alứng Phau-lô, ma án tới ticuoi Isa-ra-el. Án taran lieh te máh parnai án khoiq sáng ngai táq-ntêr te arnáq Yê-su khoiq táq, alứng te parnai Yê-su khoiq cato. Án taran uráq ndô sám 60 cumo vít Yê-su carnian.
Yê-su la munáq ndon Yang Arbang-pilŏ́ng khoiq rêh dyôn tớq choi tamống ticuoi Isa-ra-el alứng nhéq tưh ticuoi tớq cúc cuteq ndô. Luca taran tông te callong bui ŏ ndon Yê-su dông atớq nga ticuoi túh kidit. Án tông te tarneng Yang Arbang-pilŏ́ng tớq nga Mari, tớq nga top bán cưu, alứng tớq nga ping cumuiq ndóng Yê-su tumống lieh te cuchet.
Luca khoiq taran a-ưi nốh hơn te máh tám uráq Mathie, Mac, alứng Yon. Nốh ngki la tông te Arvai Yang Arbang-pilŏ́ng, te parnai cớu seq, alứng te máh ticuoi cán ndon tarchoi arnáq Yê-su.
1
Ơ avốq Theu-phulơ ơi! Bôn clứng ticuoi khoiq catóng taran te máh arnáq Yê-su khoiq táq. Máh parnai ngki khoiq tớq nga he dyơ. Máh ticuoi ngki chom te arnáq Yê-su, co nha-án bôn sáng te ticuoi ndon bôn hôm Yê-su te tôm lư. Dyơ nha-án cato máh parnai ŏ ngki dyôn he chom tưi. Tôm lư, cư khoiq catóng rian dyôn chom arlớih lư te máh parnai nha-án cato. Co iki cư ính taran cơt lơp te máh parnai ngki dyôn mái. Cư táq iki ính mái chom simớt lư te máh parnai nha-án khoiq tông mái.
Tarneng Yang Arbang-pilŏ́ng Tông Te Yon Táq Tíc Na Dơq
Ndóng pang Hê-rôt cơt puo vúng Yudê, bôn munáq te top teng rit sang Yang Arbang-pilŏ́ng, nốh Sa-chari. Án la te tŏ́ng toiq Abie, ticuoi teng rit sang te inớh. Campái Sa-chari nốh Ê-li-sabet, te tŏ́ng toiq Arôn tưi.* 1:5 Nhéq máh ticuoi teng rit sang la te tŏ́ng toiq Arôn. Nha-án bar náq la ticuoi tinớng ŏ chứng mát Yang Arbang-pilŏ́ng. Nha-án peh máh callong Yang Arbang-pilŏ́ng patáp, alứng nha-án ớq callong luaih dyôn ngai têq tíq. Nha-án ớq acái, co Ê-li-sabet la ticuoi cut, alứng nha-án khoiq ieuq hơ.
8-9 Top teng rit sang Yang Arbang-pilŏ́ng bôn rit mpô táq arnáq cơt top. Bôn mui ingái, top Sa-chari rêh ticuoi na tarséng dyôn mot táq arnáq teng rit sang chứng mát Yang Arbang-pilŏ́ng, ma crái Sa-chari. Nha-án dyôn án mot bet crơng thum tớq parông, tớq callúng Dúng Sang Pưt. 10 Ndóng án mot bet crơng thum, bôn clứng ticuoi át rum cớu culái tieh. 11 Dyơ bôn tarneng Yang Arbang-pilŏ́ng tớq nga án. Tarneng ngki tayứng pa atớm parông ngai báq bet crơng thum. 12 Tư Sa-chari hôm tarneng ngki, án sáng dut alứng adáh lư. 13 Ma tarneng ngki tông idô: “Sa-chari ơi! Mái êq adáh. Yang Arbang-pilŏ́ng khoiq ráp dyơ parnai mái cớu. Ê-li-sabet campái mái, urớh án carnian mui lám acái conh. Cóq inha anốh ngai-acái ngki nốh Yon. 14 Urớh mái sáng bui ơn lư co mái bôn acái conh. Alứng clứng ticuoi sáng bui tưi tớq ingái acái conh ngki carnian, 15 co án cơt pưt lư chứng mát Yang Arbang-pilŏ́ng. Án lớiq têq ngoiq sieu, díh cứp nốh ndon táq dyôn bol. Alứng bôn Arvai Yang Arbang-pilŏ́ng cơt sút tớq mít cannính án, náp te ingái a-i án carnian án. 16 Urớh án táq dyôn clứng ticuoi Isa-ra-el píh tin lieh Yang Arbang-pilŏ́ng, Ưlla nha-án. 17 Urớh án pôq nsuoi Ưlla alứng án bôn mít cannính nha chức arớq Ê-li la ticuoi tang ngcang Yang Arbang-pilŏ́ng. Iki án táq dyôn a-ám alứng acái cơt lieh mui mít. Alứng án ính táq dyôn nha-án ndon cớng ngan píh cơt ticuoi tinớng ŏ lieh. Án táq máh nốh ngki ính choi máh ticuoi dyôn pien lieh mít cannính, dŏq Ưlla têq cơt Ưlla nha-án.”
18 Sa-chari plốh tarneng ngki idô: “Imo têq cư chom arnáq ngki lư cơt? Cư alứng campái cư khoiq ieuq dyơ.”
19 Ma tarneng ngki ôi án idô: “Nốh cư la Capriel. Cư la tarneng Yang Arbang-pilŏ́ng ndon báq tayứng chứng mát án. Án yua cư tớq tông mái dyôn chom te nốh ŏ ndô. 20 Hoi-ndô ngcang mái cơt lúng tingôi ingái máh nốh ndô tớq, co mái lớiq náp parnai cư. Tư máh arnáq ndô tớq, ngki cơt tarvớiq simớt cư khoiq tông.”
21 Ndóng ngki bôn clứng ticuoi át pớn Sa-chari culái tieh. Nha-án sáng laq lư Sa-chari át dưnh tớq dúng sang. 22 Tư Sa-chari ngốh, án lớiq têq táq-ntêr mui callong amớh nnáng. Iki nha-án chom án khoiq hôm Yang Arbang-pilŏ́ng apáh baih dyôn án hôm. Amớh Sa-chari ính táq-ntêr la án táq-ntêr tớq ati sớng, co ngcang án khoiq cơt lúng.
23 Tớq cua máh ingái Sa-chari táq arnáq tớq dúng sang, dyơ án chô nga dúng án. 24 Vít máh ingái ngki, Ê-li-sabet campái án, át cháq-iki. Dyơ Ê-li-sabet át níc tớq dúng alứng lớiq ngốh pôq tumo sám bôn sông kisái. 25 Alứng án tông idô: “Hoi-ndô cư sáng bui ơn lư, co Yang Arbang-pilŏ́ng dyôn cư át cháq-iki; iki cư lớiq sáng achiet táq ticuoi cannŏ́h nnáng co cư ớq acái.”
Tarneng Yang Arbang-pilŏ́ng Tông Te Carnian Yê-su
26 Ê-li-sabet át cháq-iki khoiq tupát kisái dyơ. Tớq kisái ngki, Yang Arbang-pilŏ́ng yua tarneng án, Capriel, pôq nga vel Na-saret, vúng Ca-lilê. 27 Capriel dông parnai Yang Arbang-pilŏ́ng nga munáq cumor plŏt, nốh Mari. A-i a-ám án khoiq par-ưq dyôn án tar-ial alứng munáq conh, nốh Yô-sep. Yô-sep la te tŏ́ng toiq Davit, puo ticuoi Isa-ra-el te inớh. 28 Tarneng ngki tớq nga Mari, alứng pasôl idô: “Bánh tưi Mari. Yang Arbang-pilŏ́ng lư át alứng mái, alứng án dyôn mái bôn callong bún pưt lư!”
29 Tư Mari sáng parnai tarneng tông iki, án sáng dut alứng crŏ́q lư. Án lớiq chom co imo tarneng tông ada án parnai ngki. 30 Tarneng ngki tông án idô: “Mari ơi! Mái êq adáh, co Yang Arbang-pilŏ́ng khoiq rêh mái dyôn bôn callong bún. 31 Lớiq dưnh nnáng mái lư át cháq-iki; dyơ mái carnian mui lám acái conh. Cóq mái anốh nốh án la Yê-su. 32 Urớh án cơt sút, alứng ngai dŏq án la Acái Yang Arbang-pilŏ́ng ndon sút clưi nhéq te cannŏ́h. Yang Arbang-pilŏ́ng Ưlla he ính chóh án dyôn cơt puo muchứng achúc achiac án Davit te inớh tưi. 33 Án lư cơt níc puo máh tŏ́ng toiq Yacốp tingôi sút nhéq pang!”
34 Mari ôi tarneng ngki idô: “Imo têq cơt nốh ndô nga cư? Cư lớiq nai bíq munơi alứng ticuoi conh.”
35 Ma tarneng ôi án idô: “Tatun, Arvai Yang Arbang-pilŏ́ng lư át alứng mái. Alứng Yang Arbang-pilŏ́ng ndon sút clưi nhéq te cannŏ́h kiaq me mái. Iki mái bôn acái práh ŏ lư. Ngai dŏq acái mái la Acái Yang Arbang-pilŏ́ng. 36 Mái ayư te ơi mái Ê-li-sabet. Án la ticuoi khoiq ieuq, alứng ngai tông án la ticuoi cut. Ma hoi-ngki án át cháq-iki mui lám acái conh. Án át cháq-iki khoiq tupát kisái dyơ. 37 Yang Arbang-pilŏ́ng têq táq nhéq cứp arnáq.”
38 Dyơ Mari ôi idô: “Cư la ticuoi táq arnáq Yang Arbang-pilŏ́ng. Cư seq máh nốh mái tông, dyôn tớq nga cư.”
Vít ngki tarneng ngốh te Mari.
Mari Pôq Alang Ê-li-sabet
39 Tớq callúng máh ingái ngki, Mari thuan pôq nga mui vel ndon át tớq king cóh vúng Yudê. Án pôq chái lư, co ính tớq adứh nga vel ngki. 40 Tư án tớq, án mot tớq dúng Sa-chari, alứng án cabánh Ê-li-sabet. 41 Ndóng Ê-li-sabet sáng Mari cabánh án, iki acái tớq pallúng án táq-arto. Alứng Arvai Yang Arbang-pilŏ́ng cơt sút tớq mít cannính án. 42 Dyơ án tông yứng lư idô: “Yang Arbang-pilŏ́ng dyôn mái bôn callong bún hơn nhéq te máh ticuoi cán! Alứng acái tớq pallúng mái, án bôn callong bún tưi! 43 Co imo a-i Ưlla cư tớq alang cư? Arnáq ndô la pưt lư dyôn cư! 44 Ndóng cư sáng parnai mái cabánh cư, acái tớq pallúng cư táq-arto, co án sáng bui tưi. 45 Bún lư mái, co mái tin, iki lư cơt arớq parnai Yang Arbang-pilŏ́ng tông ada mái!”
Mari Cứh Ayô Yang Arbang-pilŏ́ng
46 Dyơ Mari tông idô:
“Cư ayô Ưlla cư nhéq te tarngứh.
47 Alứng mít cannính cư sáng bui hơr lư,
co Yang Arbang-pilŏ́ng la Yang ndon choi tamống cư.
48 Cư la ticuoi ngáq sớng ndon táq arnáq án,
ma án nnáng me alứng choi cư.
Te hoi-ndô tingôi tatun,
cứp pang ticuoi dŏq cư la ticuoi bôn callong bún,
49 co Yang Arbang-pilŏ́ng ndon bôn chức pưt lư
táq arnáq ŏ ada cư.
Nốh án la práh ŏ lư.
50 Án sruiq táq máh ticuoi ndon dyám náp án
te pang inớh tingôi pang chô-mát.
51 Án khoiq táq arnáq pưt lư na ati án táp.
Alứng án khoiq chuih máh ticuoi ndon parngíh nha-án pưt hơn alứng ŏ hơn te ticuoi cannŏ́h.
52 Án khoiq táq ada nha-án ndon sút pưt cơt lớiq sút pưt nnáng.
Ma án khoiq asớr nha-án ndon két dyôn cơt pưt.
53 Án khoiq dyôn máh ticuoi ớq cơt bôn cứp nốh ŏ.
Ma án táq dyôn máh nha-án ndon súc cơt chô ati nnŏ́h sớng.
54 Án lớiq bôn clớiq máh callong án khoiq carhŏt ada achúc achiac he.
Alứng án khoiq choi máh ticuoi Isa-ra-el ndon táq arnáq án.
55 Án sruiq táq A-praham alứng máh tŏ́ng toiq A-praham níc-níc!”
56 Cua Mari tông máh parnai ngki, dyơ án át alứng Ê-li-sabet bôn pe kisái. Vít ngki án chô lieh nga dúng án.
Ê-li-sabet Carnian Yon
57 Dyơ tớq ngư Ê-li-sabet carnian acái, án carnian mui lám acái conh. 58 Máh ticuoi tớq vel ngki, alứng máh em ai án khoiq sáng te arnáq Yang Arbang-pilŏ́ng sruiq táq Ê-li-sabet. Iki nha-án sáng bui tưi alứng Ê-li-sabet.
59 Tớq ngai-acái ngki bôn ticol ingái, nha-án pôq táq rit kít 1:59 Rit kít ndô la ngai kít biq ngcár te crơng ngai-acái conh. dyôn án. Nha-án ính anốh nốh án la Sa-chari, soi nốh a-ám án. 60 Ma a-i án tông idô: “Lớiq! He dŏq nốh án la Yon.”
61 Ma máh ticuoi ngki tông idô: “Tớq sớu mái lớiq bôn ngai bôn nốh arớq iki!”
62 Dyơ nha-án plốh a-ám acái ngki na ati. Co nha-án ính chom, amớh án ính dŏq nốh acái án. 63 Sa-chari seq mui mêng pan két; dyơ án taran tớq pan idô: “Nốh án la Yon.”
Iki nhéq ticuoi ngki sáng dut lư! 64 Ndóng ngki táp Sa-chari têq lieh táq-ntêr, alứng án ayô Yang Arbang-pilŏ́ng. 65 Máh ticuoi tớq vel ngki sáng laq lư. Alứng arnáq ndô cơt rŏ́h mưt-mư cứp ntúq tớq king cóh vúng Yudê. 66 Máh ticuoi ndon sáng te arnáq ndô, nha-án cadyom dŏq tớq mít, alứng munáq plốh munáq idô: “Ngai-acái ndô urớh án cơt imo?” Co Yang Arbang-pilŏ́ng át alứng án.
Sa-chari Cứh Ayô Yang Arbang-pilŏ́ng
67 Dyơ Sa-chari a-ám ngai-acái bôn Arvai Yang Arbang-pilŏ́ng cơt sút tớq mít cannính án. Iki án cato parnai te Yang Arbang-pilŏ́ng idô:
 
68 “Cóq he ayô Ưlla he,
la Yang Arbang-pilŏ́ng ticuoi Isa-ra-el sang.
Lư án tớq choi máh ticuoi án,
alứng án thái nha-án te callong luaih.
69 Án dyôn munáq ndon bôn chức lư
tớq choi tamống he.
Munáq ngki tớq te tŏ́ng toiq puo Davit
ndon táq arnáq Yang Arbang-pilŏ́ng.
70 Nhéq nốh ndô Yang Arbang-pilŏ́ng khoiq tông te inớh
na máh ticuoi tang ngcang án ndon práh ŏ lư.
71 Án khoiq ưq ính choi he dyôn vít te ticuoi picon,
alứng te ati ticuoi a-ính he.
72 Án khoiq amoih achúc achiac he.
Alứng án lớiq nai clớiq te máh callong án khoiq carhŏt te nsuoi.
73 Án khoiq carhŏt ada A-praham
achúc achiac he idô:
74 Án ính choi he
dyôn vít te ati ticuoi picon,
alứng ính dyôn he táq arnáq án
lớiq sáng adáh amớh;
75 án táq iki la dŏq he têq át tinớng nha práh ŏ chứng mát án
nhéq pang tumống he.
 
76 “Acái cư ơi! Urớh ngai dŏq mái
la munáq tang ngcang Yang Arbang-pilŏ́ng, án ndon sút clưi nhéq te cannŏ́h,
co mái bôn pôq nsuoi Ưlla he,
alứng cháh carna dyôn án.
77 Alứng mái tông dyôn máh ticuoi án bôn chom,
la Yang Arbang-pilŏ́ng táh luaih nha-án
dŏq án têq choi tamống nha-án.
78 Co Yang Arbang-pilŏ́ng he sáng sruiq táq,
iki án dyôn munáq ndon án rêh tớq nga he,
dŏq choi tamống ticuoi.
79 Ticuoi ngki tớq te pilŏ́ng,
alứng án táq dyôn máh ticuoi ndon át tớq ntúq ngiau lớiq sáng adáh nnáng cuchet.
Alứng án ayông he pôq tớq carna ien ŏ.”
80 Dyơ ngai-acái ngki pưt asớr, alứng án bôn mít cannính ính lư veng ngê Yang Arbang-pilŏ́ng. Án át tớq ntúq aih tingôi ingái án tabớq táq arnáq dŏq apáh dyôn máh ticuoi Isa-ra-el hôm.

*1:5 1:5 Nhéq máh ticuoi teng rit sang la te tŏ́ng toiq Arôn.

1:59 1:59 Rit kít ndô la ngai kít biq ngcár te crơng ngai-acái conh.