2
Carnian Yê-su Crit
(Mathie 1:18-25)
Máh ingái ngki Acu-tơ puo Rô-ma, cơt sút nhéq máh cruong paniar ngki. Án yua nhéq máh ticuoi pôq taran nốh tớq pứng abŏ́h, co án ính chom máh-mmo clứng ticuoi prái án. Ndô la chư tôm lư ngai náp ticuoi, ndóng Curê-nie cơt sút tadưp Acu-tơ, tớq cruong Si-ri. Nhéq máh ticuoi mmar chô nga vel nha-án, dŏq taran nốh tớq pứng abŏ́h tớq vel nha-án bôm.
Iki Yô-sep ngốh te vel Na-saret, vúng Ca-lilê. Án pôq nga vúng Yudê, vel Bet-lahem la vel Davit. Án mot vel ndô, co án la te tŏ́ng toiq Davit. Án ính taran nốh tớq pứng abŏ́h nga tuki. Alứng án dông díh Mari la cán ngai ưq dyôn án ial táq campái. Ma Mari khoiq át cháq-iki dyơ. Ndóng nha-án át tớq ngki, tớq ngư Mari carnian acái. Dyơ án carnian acái conh pông. Án a-ul án tớq prới, alứng dŏq tớq tinaq sác, co máh dúng tớq vel ngki khoiq kitát nhéq ticuoi, lớiq bôn ntúq dyôn nha-án bíq.
Tớq cruong ngki bôn ticuoi át bán pannán cưu, alứng tớq idáu nha-án át kiaq cưu tớq rong. Tớq idáu ngki, bôn mui tarneng Yang Arbang-pilŏ́ng tớq nga nha-án, alứng ang te Yang Arbang-pilŏ́ng claq paniar nha-án; iki nha-án sáng adáh lư. 10 Tarneng ngki tông nha-án idô: “Êq adáh! Cư tớq tông inha mui nốh ŏ alứng bui ơn lư dyôn nhéq tưh ticuoi. 11 Ingái ndô tớq vel Davit, bôn munáq khoiq carnian dŏq choi tamống inha. Munáq ndô la Crit; án la Ưlla he. 12 Ndô la tíc dyôn inha: Inha lư tumúh acái cusáu hưr ngai acuom tớq prới. Án bíq tớq tinaq sác.”
13 Ndóng ngki táp bôn clứng lư tarneng Yang Arbang-pilŏ́ng át munơi alứng tarneng ngki. Nhéq tưh nha-án ayô Yang Arbang-pilŏ́ng, idô: 14 “Lư ayô Yang Arbang-pilŏ́ng ndon át tớq pilŏ́ng. Án dyôn callong ien ŏ tớq nga cúc cuteq ndô, la dyôn nga ticuoi ndon án sáng bui cannính.”
15 Tư nhéq máh tarneng ngki ngốh te ticuoi bán cưu, alứng sớr lieh nga pilŏ́ng, dyơ ticuoi bán cưu munáq tardông munáq idô: “He! He pôq nga vel Bet-lahem. He pôq me arnáq ndon khoiq tớq arớq Yang Arbang-pilŏ́ng khoiq tông he.”
16 Dyơ nha-án pôq chái lư; nha-án tumúh Mari, Yô-sep, alứng ngai-acái ndon mbơiq carnian. Án bíq tớq tinaq sác. 17 Tớq nha-án hôm iki, dyơ nha-án pôq táq-ntêr dyôn ticuoi cannŏ́h chom tưi te máh parnai nha-án khoiq sáng te tarneng khoiq tông te ngai-acái ngki. 18 Cứp náq ticuoi ndon cammáng parnai top bán cưu táq-ntêr sáng dut lư. 19 Ma Mari cadyom dŏq tớq mít án nhéq arnáq ndô. 20 Iki ticuoi bán cưu, ntơnh nha-án chô ntơnh nha-án ayô Yang Arbang-pilŏ́ng, co máh arnáq nha-án khoiq sáng alứng hôm, la lư cơt in ngai khoiq tông nha-án.
21 Náp te ingái carnian ngai-acái ngki bôn ticol ingái, dyơ a-i a-ám án táq rit kít dyôn án veng phep rit ticuoi Isa-ra-el. Ingái ngki nha-án anốh acái nha-án la Yê-su. Nha-án ial nốh arớq tarneng Yang Arbang-pilŏ́ng khoiq tông nha-án ndóng Mari iyốh át cháq-iki.
Yô-sep Alứng Mari Mŏp Sang Yê-su Dyôn Yang Arbang-pilŏ́ng
22 Vít ngki Yô-sep alứng Mari dông acái nha-án nga vel pưt Yaru-salem dŏq táq rit sarau veng phep rit Môi-se khoiq tông, alứng ính mŏp sang acái nha-án dyôn Yang Arbang-pilŏ́ng. 23 Co Yang Arbang-pilŏ́ng khoiq patáp ticuoi Isa-ra-el te inớh idô:
“Cứp náq acái conh pông
cóq inha dông mŏp sang dyôn Yang Arbang-pilŏ́ng.” 2:23 Ngốh Te Ê-yip-tô 13:2, 12
24 Alứng nha-án ính mŏp sang crơng dyôn Yang Arbang-pilŏ́ng hơ, co Yang Arbang-pilŏ́ng khoiq patáp ticuoi Isa-ra-el idô:
“Cua cán bíq ớr-uih cóq án dông nga dúng sang mui cu achếq cacu
lớiq la bar lám achếq catru yưl.” 2:24 Lê-vi 12:8
Si-mê-ôn Ayô Yang Arbang-pilŏ́ng
25 Bôn munáq conh tớq vel Yaru-salem, nốh Si-mê-ôn. Án la ticuoi tinớng ŏ alứng peh simớt simơi parnai Yang Arbang-pilŏ́ng. Án ngcong níc ingái Yang Arbang-pilŏ́ng dyôn munáq ticuoi tớq choi tamống ticuoi Isa-ra-el. Arvai Yang Arbang-pilŏ́ng át níc alứng án. 26 Alứng Arvai Yang Arbang-pilŏ́ng tông dyôn án chom, án lớiq cuchet nsuoi te án bôn hôm Crit ndon Yang Arbang-pilŏ́ng rêh dŏq choi tamống ticuoi. 27 Ingái ngki Arvai Yang Arbang-pilŏ́ng dông Si-mê-ôn mot tớq Dúng Sang Pưt. Ndóng ngki a-i a-ám Yê-su dông Yê-su nga Dúng Sang Pưt, co ính táq veng phep rit Isa-ra-el. 28 Si-mê-ôn ial cabêm ngai-acái ngki alứng si-ơn Yang Arbang-pilŏ́ng idô:
29 “Yang Arbang-pilŏ́ng ơi! Khoiq tớq dyơ arnáq inha ưq ada cư. Hoi-ngki khán inha dyôn cư ndon táq arnáq inha cuchet, la cư sáng bui lư, 30 co mát cư khoiq hôm dyơ án ndon inha rêh dyôn choi tamống ticuoi. 31 Arnáq ndô inha thuan chứng mát nhéq tưh ticuoi. 32 Án la arớq tabong tabal carna dyôn máh ticuoi tới ticuoi Isa-ra-el. Nhơ án, nhéq tưh ticuoi bôn ayô ticuoi Isa-ra-el.” 2:32 Ê-sai 42:6; 49:6; 52:10
33 A-i a-ám Yê-su sáng dut lư te parnai Si-mê-ôn tông te acái nha-án. 34 Dyơ Si-mê-ôn cớu seq callong bún dyôn nha-án, alứng án tông Mari a-i Yê-su idô: “Acái mái ndô, Yang Arbang-pilŏ́ng khoiq rêh án dyôn a-ưi náq ticuoi Isa-ra-el têq át tumán lieh Yang Arbang-pilŏ́ng nhơ te án, alứng dyôn a-ưi náq ticuoi Isa-ra-el át yông te Yang Arbang-pilŏ́ng la co te án. Án ính apáh ngê Yang Arbang-pilŏ́ng dyôn máh ticuoi chom. Ma lư bôn clứng ticuoi ính tông chíl án. 35 Cứp callong máh ticuoi catốq dŏq tớq mít cannính, urớh máh callong ngki cơt mpáh nhéq. Alứng bôn callong anguaq lư tớq nga mái cơt arớq pla coih achít tớq mít cannính mái.”
36 Bôn munáq ayáq ieuq loi tớq nga ngki tưi, nốh án la Ana, acái Pha-nual, top Asêr. Án la ticuoi tang ngcang Yang Arbang-pilŏ́ng tưi. Te nsuoi, án bôn cayieq; án át alứng cayieq án bôn tupul cumo. 37 Cua ngki án át cammai tingôi anhúq án bôn ticol chít la puan cumo. Án lớiq bôn ngốh te Dúng Sang Pưt. Ingái alứng idáu án át sang tám níc Yang Arbang-pilŏ́ng. Án báq cớu alứng ót tanna.
38 Ma ndóng ngki táp án tớq nga a-i a-ám Yê-su. Dyơ án si-ơn Yang Arbang-pilŏ́ng, alứng án tông te ngai-acái ndô dyôn máh ticuoi ndon át ngcong munáq ndon Yang Arbang-pilŏ́ng rêh dyôn tớq taláh vel Yaru-salem.
39 Cua a-i a-ám Yê-su táq máh nốh veng phep rit Yang Arbang-pilŏ́ng khoiq patáp ticuoi Isa-ra-el, dyơ nha-án chô lieh nga dúng nha-án tớq vel Na-saret, vúng Ca-lilê. 40 Yê-su pưt asớr alứng cơt bánh rêng. Án tubáiq lư. Alứng Yang Arbang-pilŏ́ng dyôn án bôn callong bún a-ưi.
Ndóng Yê-su Bôn Anhúq Mui Chít La Bar Cumo
41 Cứp cumo a-i a-ám Yê-su báq pôq nga vel pưt Yaru-salem dŏq cha bui ayư Ingái Ngốh.* 2:41 Ingái ngki nha-án ayư ingái Yang Arbang-pilŏ́ng choi dyôn nha-án ngốh te cruong Ê-yip-tô te inớh. 42 Tớq Yê-su bôn mui chít la bar cumo, nha-án pôq sa nga vel Yaru-salem dŏq táq veng rit cha bui. 43 Cua ingái cha bui, nha-án ính chô lieh nga dúng. Ma Yê-su yôl át tớq vel Yaru-salem. A-i a-ám án lớiq chom án át lieh. 44 Nha-án parngíh án chô alứng yớu ndon pôq munơi. Iki nha-án pôq nhéq mui ingái. Tớq idáu, nha-án suo plốh máh em ai alứng yớu te vel nha-án. 45 Ma nha-án lớiq tumúh án. Iki nha-án píh lieh nga vel Yaru-salem, alứng suo án nga tuki. 46 Vít pe ingái, nha-án bôn tumúh án tớq Dúng Sang Pưt. Án ticu munơi alứng top thới pasoi te phep rit ticuoi Isa-ra-el. Án cammáng alứng plốh nha-án. 47 Máh ticuoi ndon cammáng sáng dut te parnai án ôi tubáiq lư. 48 Tớq a-i a-ám án hôm án, ngki nha-án sáng dut lư. A-i án tông án idô: “Acái ơi! Imo acái táq arớq ndô ada he? A-ám mái alứng cư tál lư suo mái.”
49 Yê-su ôi nha-án idô: “Co imo inha suo cư? Imo inha lớiq chom cư cóq át tớq dúng A-ám cư?”
50 Ma nha-án lớiq apúh te parnai acái nha-án tông.
51 Dyơ Yê-su chô alứng a-i a-ám án nga vel Na-saret. Alứng án cammáng nhéq máh parnai a-i a-ám án tông. Ma a-i án cadyom dŏq tớq mít máh arnáq ndô. 52 Tư Yê-su pưt asớr, án cơt tubáiq lư loi. Alứng máh arnáq án táq la ŏ asớr lư loi chứng mát Yang Arbang-pilŏ́ng alứng chứng mát ticuoi hơ.

2:23 2:23 Ngốh Te Ê-yip-tô 13:2, 12

2:24 2:24 Lê-vi 12:8

2:32 2:32 Ê-sai 42:6; 49:6; 52:10

*2:41 2:41 Ingái ngki nha-án ayư ingái Yang Arbang-pilŏ́ng choi dyôn nha-án ngốh te cruong Ê-yip-tô te inớh.