Parnai Yang Arbang-pilŏ́ng: Tám Uraq Tamme Cang Cadô

Luca