7
Kodiva'ahi, a'onira onakaidivaki ho. Hihida athi a'onira onava'isohivini hi'iki Deus haria nava'iponihahavivini hiki, oniani ida hojai asohiriki hahavi-ra akava'ipahinika'oavini Deua binofivini hija. Akajoniva ida hojai ariabono-ra najahariki. Akajoniva ida hojai akadiva'ibodivarani-ra najahariki jaboni. Deu-ra avava'ihavini mani ida hojai Deua binofikia haria kanahojaibakhiaja, ariabono gahinai anihahaha'oadahava kidiania.
Khaii niki ada Paulo
Haria vananokiahi bana haria avanakaidivavinia. Ni-badani asohirikia akabadaniki avakadiania. Ni-anajahariki ida Cristo-ra avakajari'daravini. Ni-a'onira akorijanahaki. Ni-avava'ini-ra oanaipahihivini kaimoni hirihi hida kodivarani. A'onira onava'isohibakhiavini hi'iki ida a'onira anakaidivakarahovini. Arihokina, ariabinina jaboni a'onira akaabioha'oadahaki hari.
Vara a'onira ovani'avini vani khai oni'aja ida avakadihojai asohini. A'onira ovakaijoka'oamanija. Namithabakhiani kaba'i ida nahina jahariki akadiania, asia khaii oniha'oadahaki ho. Arafiaki ida ova'i khaii nini.
Macedônia kaarabonia aakhano'ina vani asia jahariki ida akadimahi. Ibavi hahavi a'aadahaonina namithabakhiaki ida ava'i-ra anakoiripa'itxiriki. Ija'ari vaabono avakanaathidanoararikhamavini. Ava'i soko ini'iki hari jaboni.
Deus vania bikajoamoraja ida ija'ari va'ini khaii niriki. Ava'i khaii nirini vani Deua bikarona'ara ada Tito akadiania kaikahi'ina. Tito kaikahina vani ava'i-ra khai ni'akarahoja. Varani avihini jaboni khai haria ni'aki. Haria nanamithavini hi'iki ida niha ninini Tito va'i-ra khai avani'avini avakadiania kaikahina. Kidivarani hiki ida hora avakava'ibodivini, hora avanoki'ianavini-ra avanofikarahovini. Kidivarani hiki jaboni avakadihojai asohiriki avava'ini-ra namokaravini. Avanofiki ida hora avavajari'davini, oniani ida avamonini khai hora ni'avini-ra anarafiaja.
Avava'ini-ra namokaravini kaba'i ida oathi kapapirani a'onira okajirihivini hi'iki, onajiri'avini ni-ova'i-ra namokaraki. Oabono okava'ibodivaranikamarivini: Ni-jahaki ida kodijirihi niha nininia va'ora okajirihivini. Mahi ipohirikia vava'i onamokaravini. Onikamariki ho. Khaii oniki ho. Avava'ini-ra onamokaravini, ni-khai hora ni'aki. Avakadihojai asohiriki-ra avakava'ipahinivini mani ida khai hora ni'aja. Deua binofi'iki ida avakadihojai asohiriki avava'ini-ra namokaravini. Ni-oathi kapapirani a'onira namakhaniki.
10 Deus ija'ari va'ini-ra namokaravini hiki abononi ka'da'digariaja kaimoni, oniani ida kidihojai asohiriki-ra kava'ipahinika'oavini hija, Deua biakava'ijoavini-ra kanikhariavini hija jaboni. Nini vani va'ini mokara nini jahaja ida ija'ari.
Hari. Hojaki ida va'ini mokara nini hoariha Deua binakama'dariki. Deu-ra vanofirikia ni-vakava'ipahiniki ida vakadihojai asohiriki, oniani ida Deus kania va'ora arakharija. Ni-nahina jahaki kaimoni hiki ida vava'i mokara nini.
11 Vakava'ihoki bana ida avava'ini bodini mokara nini radaha'iki. Avava'ini mokara nini viahania ni-avavamakhaniki ida avakadihojai asohiriki. Deus avava'ini-ra mokara ni'avini vani avanofikarahoja ida avakadihojai asohiriki-ra avakava'ipahinivini. Avakaipahi'iki ida hojai asohiriki-ra avava'ahavini avakadiania hojani. Avifini'iki ida avakadihojai a'onira napohimajavini. Avanofi'iki ida ariabono aakakariakakhamavini. Avanofidoro'iki ida badani asohikia avakabadanini. Avanofi'iki ida hojai asohiriki namonahava abono-ra avanasohivini, bigathanija kaimoni ida kidihojai asohiriki abosini. Kidibadani asohiriki avanasohivini avananokiavini mani ida a'onira osanirija.
12-13 A'onira okajirihivini ni-okava'ibodivaraniki ida ija'ari hana hini hojai asohirikia kahojaiki, hana hini ija'ari kania namithani ida badani asohiriki. A'onira okajirihivini hiki papira oathia avarigaja kaimoni ida niha ninini haria avanofijahakivini Deus viaha. Oniani ida ava'i-ra khai ni'aja.
Ni-harivani ka'oa ava'i khaii niki. Tito jaboni va'i khaii niki. Tito a'onira akava'isokonijanaravini mani ida va'i khai avani'akarahovini hija. Kidiva'ikhaiini khai haria ni'aki jaboni. 14 Tito avakadiania okhana viahania oni'aha:
—Tito, vajahaki adani Cristo kaija'ari Corinto sidajia vahojaki. Ira vagathanijahakiki bana adani — oni'a'iki ada. Hari. Akhano'aha ada Tito avakadiania, ka'oa hini bioga'iki ida varani avihinia okavaranijora'ina. Ni-ova'i-ra avaranaipahihi'iki.
Ka'oa hiki jaboni ida akadivarani a'onira vara ani'abakhiavini. Nini vani jaboni Titoa biogaja ida akadivarani ka'oa hini a'onira vara avani'avini. 15 Titoa bikava'ihokibakhiaki ida niha ninini avavava'ihavini avagathanijahaki'avini, athi avanaabavini avanofi'avini jaboni, oniani ida a'onira nakaidivavini-ra ana'ba'dibakhiaja. 16 Khai oni'aki ida hora avanava'iponi'imariniravini. Kaaraki ida avaathini.