8
Ija'ari kagahinainofiki varani hini hida
Arigamina. A'onira ananamithavini vihiki adani Jesus kaija'ari Macedônia kaarabonia avajoronionibakhiaki. Avarigavini anofiki ida niha ninini Deus va'ora kajoamorajahakivini.
Deua biva'ahaki ida nahina jahariki namithabakhiani arigamina Macedônia kaarabonia vahojaki vakadiania vava'i rogo ani'ani hi'iki. Kaba'i, khaii vakhaniha'oadahaki adani. Khai vani'aki jaboni ida vagahinaina. Vakanahinarina kaba'i vakagahinainofiki adani.
Va'oaniani oa vanofija ida vakadijiniro, vakadinahina hiki-ra vakavagahinaibakhiavini ija'ari vakanahinariki vakadimoni hini. Pa'itxini kaba'i ida vavahojaki, vanofiki ida pitani vakavagahinaivini. Vakavagahinaivini arafiani vanofiki ida. Haria vani'abakhiaha:
—Cristo kaija'ari vahoariha va'ora vakajoamoravini va'ora vanofiki adani Cristo kaija'ari vakanahinariki Judéia kaarabonia. Anofi'oamanija ida akadijiniro-ra akaronavini jaboni, va'ora akajoamorara kaimoni adani arigamina — vakhaniha adani Macedônia kaaraboni kaija'arini haria vakaathidanoavini.
Arafia'iki ida jiniro-ra vakavano'aivini. Aradaha'iki ida vakavagahinaivini anokhavini. Akadika'da'di Jesus kania vaabono vavani'ahi'imidia'iki adani, bada vani'aja kaimoni ida badani hana hini binofiki. Naothinia akadiania vaabono vavani'ahi'aha haria vaakodiavini niha ninini Deua binofivinia.
Tito avakadiania hojana kari binakama'da'iki ida jiniro kabadanihia a'onira kakodiavini, va'ora avananokiahira kaimoni adani arigamina Judéia kaarabonia vahojaki va'ora avanakaidivavinia. Oniania ani'aha ada Tito:
—Ivani, inakama'da'iki ida Cristo kaija'ari vakadijiniro-ra vanajoronivini. Jahaki ida badani-ra ina'diahivini jaboni vakadiania — Tito-ra ani'aki hari.
A'onivani Corinto sidajia avahojaki, avakadihojai jahani aradahaki a'oni. Kaaraki ida Cristo-ra avavakaijokavini. Avarigaki ida Cristo monina avakavaranini. Avarigahahaviki jaboni ida Cristo varani hina. Avanofiki ida vahoariha-ra va'ora avakakodiavini. Haria avanofijahakiki jaboni a'oni. Nimania ida vahoariha-ra avararadamivini. Onofiki ida jiniro-ra avakavagahinaivini aradahani jaboni.
Ni-a'onira ohonariarihi bada avakhanija kaimoni. Onofiki ida a'onira onava'isohivini hini ida Cristo kaija'ari Macedônia vahojaki vakadihojai, vakadijiniro-ra vakavagahinaivini-ra vakava'inofinofivini. Nini vani a'onira okaijo'aja, oogaja kaimoni ida ka'oa hini vahoariha-ra va'ora avanakaidivavini.
Avarigaki ida akadika'da'di Jesus Cristo haria nakaidivavini arafiani niha ninini. Araboja khana viahania bivahojahahaviki ida Deus kanahina. Kaba'i, binahojaha'ihi ida hahavi bivahojaki. Araboa kha'aha, haria akava'ijoara kaimoni. Nina vani makhira kanahinariki hina haria kananahinahahavivini hiki ida Deus kanahina.
10 Hari. Okava'ibodivaraniki ida jiniro-ra avanajoronivini kabadanihi-ra avana'diahivini jahani bana. Badara radaha'iki avanakama'da'iki ida. A'onimiro'a avanofija ida va'ora avano'avini. A'onimiro'a jaboni avanakama'daki ida avakadijiniro-ra avanajoronivini.
11 Hari. Vana'diahi bana oni avakadibadani. Avakava'inofinofi'iki ida avanakama'da'avini. Vakava'inofinofi bana jaboni ida avana'diahivini. Vakavagahinai bana afohanana ida avakavagahinaivini avakaabokaki. 12 Khai avani'ahi ida avakavagahinaiki; Deua bigathanihi ida avakavagahinai'iki. Vakavagahinai bana ida jiniro avavahojaki avakavagahinaivini avakaabokaki. Deua ni-binokhaki ida jiniro avavahojariki-ra avakavagahinaivini.
13 Jahaki ida judeus kaija'ari-ra va'ora avakajoamoravini avakadijiniroa. Ni-onofiki ida avakadinahina-ra avakainamovini. Ni-onofiki ida va'ora avakananahina'ahapikivini.
14 Hidakaba'i ipohiki ida avakadinahina, oniani ida avakadigahinai-ra najahaja. Khaki bana vahabini ida mahi avakanahinarini kamahini, oniani ida a'onira vano'avini-ra najahaja. Nimania ida vakadinahina ipohini avakadinahina ipohini fori hini bana. 15 Nimania bana hida maná kavaranihi Deus athi kapapirania hojaki:
“Ija'ari maná-ra doravini arafiaki,
ni-ahabariki.
Ija'ari hoariha maná-ra
dorapa'itxiki,
ni-bikainamoki.”
Niki hida Deus athi papira hojaki.
Tito ipohina khama varani vihina hida
16 Hari. Deu-ra khai ani'aki hari. Ovaria biobaiki ida Tito va'i bodinia a'onira kakodiavini-ra nofivini, a'onira aakodiavini vani fori hini.
17 Titoa khai bini'aki ida akanikhariavini okhana avakadiania. Ovani oa bikava'ibodivaranija ida okhana avakadiania. Binofi'oamanija ida a'onira kakodiavini.
18 Akaronaki ada arigamina hoariha Tito 'bamina kaimoni. Cristo kaija'ari avajoronionibakhiakia avigajahakiki ada ovari. Bikaabokajahakiki ida Cristo monina jahakia kavaranina. 19 Cristo kaija'ari Macedônia kaarabonia avajoronionibakhiakia vanagathogatho'aha haria vaipohihara kaimoni. Haria kakodiaki bana ada jiniro vanajoroniki-ra aakadava'avinia. Arigamina Judéia kaarabonia vahojaki-ra va'ora akajoronihivini hiki jiniroa, ananokiaja kaimoni ida va'ora anakaidivavini, oniani ida vagathanivini kamahini akadika'da'di Jesus Cristo jahana-ra khai vani'avini hija.
20 Ni-anofiki bana ida ija'ari haria akaraganahavini jiniro karaho-ra aakadava'ajahakiravinia, oniani ida ariabono akava'igairivini hija. 21 Anofiki hida jiniro kabadanihi-ra anasohivini. Asohini Deua bikahija kaimoni. Asohini ija'aria vakahija kaimoni jaboni.
22 Oniaroa akaronaki bana ada arigamina hoariha Tito vakadiania. Akaijo'abakhia'iki ada. Haria nanokiahibakhiavini hi'iki ida kakodiahi-ra nofijahakivini. Bikava'ibodivaraniki ida ka'oa hini avakadijiniro avanajoroni'iki-ra avakaronavini-ra avanofivini, oniani ida a'onira kakodiavini-ra nofivini-ra anarafiaja.
23 Vara va'ora ovani'aki bana adani Tito, ipohina khama. Oipohina ada Tito. Hora kakodiabakhiavini hiki ida Cristo monina-ra namonivini avakadiania. Hi'adani arigamina vahoariha Tito-ra vavaipohiha'iki Cristo kaija'ari va'ora vakarona'iki adani. A'onira vanava'isohiki bana adani va'ora vakaronaki vakadivarania. Vakadibadania binanokiaki ida Cristo jahana.
24 Tito vakaikahina vani va'ora vananokiahi bana va'ora avanakaidivavinia va'ora avagathanijahakivini. Jesus kaija'ari avajoronionibakhiaki-ra va'ora ananamithajoravini hiki ida varani avihini. Tito-ra va'ora avagathanijahakivini kavaranihi-ra vakamithamahaha; avigahi ida ka'oa hini varani jahakia vara a'onira ovani'avini hi'iki.